нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 5 от дата 17.01.2008

 

 

 

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-00-2/07.01.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно проекта за превръщане на хотел „България” в мултифункционален търговски център.

 

3. Питане вх. № 93-00-3/07.01.2008 г. от г-н Вили Лилков  – общински съветник, относно неизпълнение на Закона за концесиите и на решение на СОС за въвеждане на система за контрол на концесиите, предоставени от Столична община.

 

4. Питане вх. № 93-01-16/09.01.2008 г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник, относно празничната новогодишна и коледна украса на София.

 

5. Питане вх. № 93-01-17/09.01.2008 г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник, относно използването на сол и луга при почистването на снега в града.

 

6. Доклад вх. № 93-00-361/15.12.2007 г. относно изменения и допълнения на Наредбата за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот”.

Докл. Анета Георгиева

Решение № 42 по точка 6

 

7. Доклад вх. № 93-00-8/10.01.2008 г. относно промени в съставите на СОАП и СУСОПФ.

Докл. Андрей Иванов

Решение № 43 по точка 7

 

8. Доклад вх. № 93-00-367/28.12.2007 г. относно приемане на годишната задача за дейност „ЧИСТОТА” – концесионери за 2008г.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 44 по точка 8

 

9. Доклад вх. №  93-01-1220/20.12.2007 г. относно приемане и одобряване за 2008г. на: план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа и/или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 45 по точка 9

 

10. Доклад вх. № 93-00-6/10.01.2008 г. относно промени в съставите на съвета на директорите на общински фирми.                                                                                                                        

Докл. Данаил Кирилов

Решение № 46 по точка 10

 

11. ДоҺлад вх. № 93-00-11/14.01.2008 г. относно създаване на Временна комисия за анализ и предложения за преобразуване и преструктуриране на дейността на търговски дружества с общинско имущество.

Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов,  Димитър Бъчваров, Жельо Бойчев, Кирил Арсов, Тодор Попов

Решение № 47 по точка 11

 

12. Доклад вх. № 26-00-5432/07г./10.01.2008 г. относно съгласие от Столична община за сключване на Договор за заем между  „Софийска вода” АД и ЕБВР.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 48 по точка 12

 

13. Доклад вх. № 26-00-7533/07г./10.01.2008 г. относно становище по петгодишния бизнес план на „Софийска вода” АД.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 49 по точка 13

 

14. Доклад вх. № 26-00-7081/17.12.2007г. относно закупуване на нова специализирана техника за нуждите на „Чистота – Искър” ЕООД със собствени средства за изпълнение на задълженията на дружеството, като оператор на депото за неопасни отпадъци кв. „Суходол”.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 50 по точка 14

 

15. Доклад вх. №  93-00-363/17.12.2007г. относно отчисляване на четири броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община с настанени наематели.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 51 по точка 15

 

16. Доклад вх. № 94-Л-227/21.12.2007г. относно отписване от списъка на ДМА на „Пазари Север” ЕАД на материални активи.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 52 по точка 16

 

17. Доклад вх. №   08-16-55/21.12.2007г. относно отписване от списъка на ДМА на „Пазари Изток” ЕАД на част от недвижим имот.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 53 по точка 17

 

18. Доклад вх. №  08-09-271/17.12.2007г. относно съфинансиране на проект „Красива България” в ОДЗ № 92 „Лозичка”, район „Лозенец”.

Докл.  Бойко Борисов

Решение № 54 по точка 18

 

19. Доклад вх. № 93-00-5/10.01.2008г. относно смяна на ликвидаторите на „СМХ” ЕАД – в ликвидация.

Докл. Стоян Маджаров

Решение № 55 по точка 19

 

20. Доклад вх. 93-00-352/04.12.2007 г. относно решения приети от УС на Меценатска програма „Култура” на Столична община.

Докл. Кирил Арсов

Решение № 56 по точка 20

 

21. Доклад вх. №  08-06-336/20.12.2007 г. относно кандидатстване на Народно читалище „Стефан Караджа”, по схема за безвъзмездна финансова помощ.

Докл. Ева Митова

Решение № 57 по точка 21

 

22. Доклад вх. №   08-06-337/20.12.2007 г. относно кандидатстване на Народно читалище „Иван Вазов - 1912”, по схема за безвъзмездна финансова помощ.

Докл. Ева Митова

Решение № 58 по точка 22

 

23. Доклад вх. №  26-00-2259/07г./03.01.2008 г. относно процедура по чл.15 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ХІV-1208, 1248, 1250, кв. 236, м.”Гео Милев – Подуяне - Редута”.

Докл. Антоанета Апостолова

Решение № 59 по точка 23

 

24. Доклад вх. №  08-23-346/19.12.2007г. относно разрешение за съществуване на маломерни паралелки в училищата в район „Панчарево”.

Докл. Станимир Пеев

Решение № 60 по точка 24

 

25. Доклад вх. № 08-23-361/27.12.2007 г. относно продължаване срока на договор за наем на общински имот по АОС № 0075/1997г.,  представляващ помещение с площ 38 кв.м, находящо се в с. Герман.

Докл. Станимир Пеев

Решение № 61 по точка 25

 

26. Доклад вх. № 08-23-362/27.12.2007 г. относно продължаване срока на договор от 02.08.1999г. за наем на общински имот по АОС № 1268/23.03.99г., представляващ помещение с площ 42 кв.м, намиращо  се в с. Кривина-центъра, отдадено на ЕТ „Кавиад – Катя Милева” за ползване като магазин за хранителни стоки.

Докл. Станимир Пеев

Решение № 62 по точка 26

 

27. Доклад вх. № 08-23-363/27.12.2007 г. относно продължаване срока на договор № 01-14/17.06.2004г. за наем на общински имот по АОС № 2417/27.05.04г, представляващ навес с площ 30 кв.м., намиращ се в с. Панчарево.

Докл. Станимир Пеев

Решение № 63 по точка 27

 

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре