нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 6 от дата 05.02.2008

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-01-67/23.01.2008г. от г-н Георги Свиленски – общински съветник, относно процедура по освобождаване и назначаване на ръководни кадри в районните звена на общинската администрация.

 

3. Питане вх. № 93-00-29/29.01.2007г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно увеличаване на нивата на шума в столицата и липсата на ефективен контрол и санкции за нарушителите.

 

4. Питане вх. № 93-01-83/28.01.2008г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно решаване на проблемите, създадени от ромското гето в ж.к. Сердика, район „Възраждане”.

 

5. Питане вх. № 93-01-84/28.01.2008г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно действията на администрацията на Столична община за преодоляване на кризата с над 3000 недостигащи места в детски ясли и градини.

 

6. Питане вх. № 93-01-85/28.01.2008г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно неправомерно настаняване на Управление „Социални дейности” в Дом за възрастни хора – Зона Б-5, бл. 4.

 

7. Доклад вх. № 93-00-359/14.12.2007г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.2006 г.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 64 по точка 7

 

8. Доклад вх. № 93-00-4/09.01.2008г. относно промяна в структурата на Столична община.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 65 по точка 8

 

9. Доклад вх. № 1200-28/14.01.2008г. относно утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и след приватизационен контрол за 2007г.

Докл. Стефан Иванов

Решение № 66 по точка 9

 

10. Доклад вх. № 12-00-96/28.01.2008г. относно избиране на Главен изпълнителен директор,  Изпълнителен директор по приватизация и Изпълнителен директор по следприватизационен контрол на СОАП.

Докл. Данаил Кирилов

Решение № 67 по точка 10

 

11. Доклад вх. № 93-00-366/27.12.2007г. относно приемане на годишния план за ползване от горите и дейностите по възпроизводство, защита и други лесовъдски мероприятия в Общинския горски фонд през 2008г.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 68 по точка 11

 

12. Доклад вх. №  66-02-1438/29.12.2007г. относно проект за ПУП - план за регулация и застрояване на м.„Орландовци-Малашевци” – Парк „Братска могила” – кв.160 /стар/, квартали 15а, 15б, 15в, 16б, 105, 106, 108, 160, 196/нови/.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 69 по точка 12

 

13. Доклад вх. № 66-02-1295/07г./08.01.2008г. относно проект за ПУП  - парцеларен план за газопроводно отклонение от ТРС „Кремиковци” до производствена площадка на „Интерпайп”АД в землището на с. Горни Богров.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 70 по точка 13

 

14. Доклад вх. № 93-00-13/15.01.2008г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 71 по точка 14

 

15. Доклад вх. №  08-02-387/12.12.2007г. относно процедура за отдаване под наем на помещение с площ от 130 кв. м. в сградата на ОКИ „Красно село” на бул. „Цар Борис III” № 41.

Докл. Пламен Църноречки

Решение № 72 по точка 15

 

16. Доклад вх. №  08-03-199/18.12.2007г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЗРП за УПИ ІІІ-11, кв. 128, местност „Пробив бул. Пенчо Славейков”.

Докл. Ева Сеизова

Решение № 73 по точка 16

 

17. Доклад вх. №  08-04-240/13.12.2007г. относно удължаване срока на договор за наем на помещение в административната сграда на СО, район „Оборище” – публична общинска собственост за срок до 5 години.

Докл. Пенка Арменкова

Решение № 74 по точка 17

 

18. Доклад вх. №  08-11-172/13.12.2007г. относно осигуряване на годишна целева субсидия на ДИЦ ”Театър Ателие 313”, АОС № 199/08.12.97 г., находящ се в район „Красна поляна”.

Докл. Иван Чакъров

Решение № 75 по точка 18

 

19. Доклад вх. №  26-00-6592/07г./07.01.2008г. относно предложение за наименуване на улица кв. „Симеоново – Драгалевци” – II кв. 22 А, район „Витоша” с името „Красива гледка”.

Докл. Любен Петров

Решение № 76 по точка 19

 

20. Доклад вх. № 08-20-362/07г./21.01.2008г. относно отмяна на Решение № 21 по Протокол № 41 от 1998г. на Столичния общински съвет.

Докл. Младен Младенов

Решение № 77 по точка 20

 

21. Доклад вх. № 93-00-5/04.02.2008 г. относно предложение за смяна на ликвидаторите на СМХ ЕАД.

Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова

Решение № 78 по точка 21

 

22. Доклад вх. № 93-00-6/04.02.2008 г. относно изменение на Решение № 46 по Протокол № 5 от 17.І.2008.

Докл. Данаил Кирилов

Решение № 79 по точка 22

 

23. Доклад вх. № 93-01-113/04.02.2008 г. относно даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на СОС.

Докл. Андрей Иванов

Решение № 80 по точка 23

 

 

 

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре