нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 7 от дата 28.02.2008

Заседание № 7, започнато на 28.02.2008, продължено на 06.03.2008

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. № 93-00-246/21.01.2008г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно създаване на залесителен пояс около гробищен парк „Бакърена фабрика”.

3. Питане вх. № 94-М-39/24.01.2008г. от г-н Мартин Заимов – общински съветник, относно неизпълнение на Решение № 894 на Столичния общински съвет от 23.11.2006г.

4. Питане вх. № 93-00-30/29.01.2007г. от г-жа Гергана Алексова – общински съветник, относно проблеми с експлоатацията на пистата Витоша – Конярника.

5. Питане вх. № 93-00-35/30.01.2008г. от г-н Генчо Пастърмов – общински съветник, относно нормалното функциониране на надлеза на спирка ХМС на бул. Александър Малинов, район „Младост”.

6. Доклад вх. № 93-00-7/10.01.2008г., 17.01.2008г. и 22.01.2008г., писмо вх. № 6600-309/29.01.2008г. и нов проект за решение вх. № 93-01-96/12.02.2008г. относно приемане на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 81 по точка 6

7. Доклад вх. № 93-00-36/31.01.2008г. относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 / 23.11.2006г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 82 по точка 7

8. Доклад вх. № 93-00-38/04.02.2008г. относно приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 83 по точка 8

9. Доклад вх. № 93-00-311/07г./21.02.2008г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на СО.
Докл. Данаил Кирилов, Таня Найденова, Владимир Кисьов,      Орлин Иванов, Искра Ангелова-Костова, Орлин Алексиев,      Ангел Джамбазки, Лилянда Еленкова, Илия Илиев, Христофор Христов, Димитър Бъчваров, Кирил Арсов, Борислав Стоянов
Решение № 84 по точка 9

10. Доклад вх. № 93-01-94/29.01.2008г. относно промяна на бюджета на Столичната община за 2007г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 85 по точка 10

11. Доклад вх. № 93-00-367/07г./30.01.2008г. относно приемане на годишна задача за дейност „ЧИСТОТА” – 2008г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 86 по точка 11

12. Доклад вх. №  93-01-1220/20.12.2007г. и писмо №  93-01-1220/07г./ 31.01.2008г. относно приемане и одобряване за 2008г. на:
- план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа и/или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
- размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 87 по точка 12

13. Доклад вх. №  12-00-119/12.02.2008г. относно утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизация за 2008 г.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 88 по точка 13

14. Доклад вх. № 93-00-285/07г./21.02.2008г. относно приемане на съгласувателни процедури по проект на Второ допълнително споразумение към Договора за концесия във връзка с доставката на водоснабдителни и канализационни услуги за Столична община, сключен на 23.12.1999г. между Столична община и „Софийска вода” АД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 89 по точка 14

15. Доклад вх. № 26-00-5432/07г./21.02.2008г. относно доклад на Временна комисия за даване на съгласие от страна на Столичната община за сключване на договор за заем между „Софийска вода” АД и ЕБВР.
Докл. Иван Нейков
Решение № 90 по точка 15

16. Доклад вх. № 93-00-229/06г./21.02.2008г. относно даване на съгласие за подписване на споразумение с държавата за приватизация на държавното и общинско участие в капитала на „Топлофикация - София” АД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 91 по точка 16

17. Доклад вх. № 93-00-14/15.01.2008г. относно закупуване на строителна техника, необходима за дейността по депониране на земни маси и строителни отпадъци от страна на „Софинвест” ЕООД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 92 по точка 17

18. Доклад вх. № 93-00-16/16.01.2008г. относно участие на Столична община в проекти по  европейската програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 93 по точка 18

19. Доклад вх. № 93-01-66/23.01.2008г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 94 по точка 19

20. Доклад вх. № 93-00-19/24.01.2008г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 95 по точка 20

21. Доклад вх. № 93-00-27/28.01.2008г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 96 по точка 21

22. Доклад вх. № 93-00-28/28.01.2008г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 97 по точка 22

23. Доклад вх. № 93-00-23/25.01.2008г. относно отпускане на средства в размер на 18 404 /осемнадесет хиляди четиристотин и четири/ лева от Общинския бюджет за съфинансиране по Национална програма „Асистенти за хора с увреждания” – дейност „Социален асистент” за 2008 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 98 по точка 23

24. Доклад вх. № 93-00-34/30.01.2008г. относно приемане на Правила за работа на Столична програма „Култура”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 99 по точка 24

25. Доклад вх. № 66-02-1035/27.09.2007г. относно план за регулация и застрояване на м. „Толева махала”, квартали 34, 35 /част/, 36, 37 и 38.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 100 по точка 25, обявено на 07.04.2008

26. Доклад вх. № 26-00-3842/04г./24.01.2008г. относно откриване производство по отчуждаване на реални части от ПИ – частна собственост на физически и юридически лица, засягащи се от изграждане на част от улица от ул. „Сребърна” между квартали 3 и 11, м. НПЗ „Хладилника – Витоша” по реда на глава III от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 101 по точка 26

27. Доклад вх. №  26-00-2261/07г./07.02.2008г. относно процедура по чл. 17, ал.3 и ал.5 от Закона за устройството на територията за урегулиране на съседни поземлени имоти чрез проект за ПУП, м. „Малинова долина – Бункера – 3-ти етап”, район „Витоша”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 102 по точка 27

28. Доклад вх. № 08-21-19/26.02.2008г. относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Локорско.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 103 по точка 28

29. Доклад вх. №  12-00-97/28.01.2008г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 104 по точка 29

30. Доклад вх. №  12-00-120/06.02.2008г. относно приемане на правния анализ на „Географска информационна система – София” ЕООД.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 105 по точка 30

31. Доклад вх. №  12-00-121/06.02.2008г. относно приемане на правния анализ на „Чистота – Искър” ЕООД.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 106 по точка 31

32. Доклад вх. №  12-00-146/12.02.2008г. относно изменение и допълнение на Решение № 764 по Протокол № 116/26.07.2007 г. на СОС, за определяне на метода за приватизация на акционерното участие на Столична община, „Софийски имоти” ЕАД и „Паркинги и гаражи” ЕАД в капитала на „Общинска застрахователна компания” АД.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 107 по точка 32

33. Доклад вх. № 26-00-1187/15.02.2008г. относно сключване на договор за кредит-овърдрафт в размер на 1 000 000 (един милион) лева, който да бъде отпуснат на „ТРАМКАР” ЕАД от „Общинска банка” ЕАД.
Докл. Данаил Кирилов, Лилия Долджева, Вили Лилков
Решение № 108 по точка 33

34. Доклад вх. № 93-01-158/13.02.2008г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд за 2007 г.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 109 по точка 34

35. Доклад вх. № 93-00-39/08.02.2008г. относно наименуване и преименуване на улици в район „Нови Искър” и район „Витоша”.
Докл. Малина Едрева
Решение № 110 по точка 35

36. Доклад вх. № 08-20-319/07г./16.01.2008г. относно  съфинансиране на проект „Красива България” в ОДЗ № 82 „Джани Родари”, район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 111 по точка 36

37. Доклад вх. № 08-21-15/21.01.2008г. относно промяна на статута на имот, публична общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на църковен храм в кв.Гниляне, район „Нови Искър”.
Докл. Валентин Котов
Решение № 112 по точка 37

06.03.2008

38. Предложение за поправка на чл. 41, ал. 1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 113 по точка 38

39. Доклад вх. № 93-00-21/25.01.2008г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столичната община за 2008г. и отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2007г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 114 по точка 39


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре