нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 8 от дата 13.03.2008

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-01-174/15.02.2008г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно възможността за свободен достъп на граждани в парк „Врана”.

Отговор по точка 2

 

3. Питане вх. № 93-01-175/15.02.2008г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно продажбата на билети в маршрутните таксита в столицата.

Отговор по точка 3

 

4. Питане вх. № 62-00-29/22.02.2008г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно протест на служители и търговци от „Пазари Възраждане” ЕАД.

Отговор по точка 4

 

5. Питане вх. № 93-00-57/22.02.2007г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, относно разрушен и неизползваем подлез на бул. „България” при последната спирка на трамвай № 7.

 

6. Доклад вх. № 93-00-366/06г./08.02.2008г. относно изменение на Решение № 838 по Протокол № 92 от 09.11.2006г. на СОС.

Докл. Андрей Иванов

Решение № 115 по точка 6

 

7. Доклад вх. № 93-00-60/20.02.2008г. относно приемане на Актуализирана и допълнена Програма за увеличаване броя на местата в детските градини /2008-2013 година/.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 116 по точка 7

 

8. Доклад вх. № 93-00-104/07г./11.02.2008г. относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Столичен център за превенция „Подуяне”.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 117 по точка 8

 

9. Доклад вх. № 93-00-32/29.01.2008г. относно членска такса за 2008г. на Столична община в Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 118 по точка 9

 

10. Доклад вх. № 93-00-40/08.02.2008г. относно членска такса за 2008г. на Столична община в Европейската социална мрежа.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 119 по точка 10

 

11. Доклад вх. № 93-00-41/08.02.2008г. относно приключване ликвидацията на „Стоматологичен център ХІV - София” ЕООД – в ликвидация, приемане на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 120 по точка 11

 

12. Доклад вх. № 93-00-42/11.02.2008г. относно промяна на средната брутна работна заплата на ОКИ – Дом на културата „Средец”.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 121 по точка 12

 

13. Доклад вх. № 93-00-43/11.02.2008г. относно отправяне на предложение до Японската банка за международно сътрудничество (ЯБМС) за използване на част от средствата за непредвидени разходи по договора за заем за разширение на метрото в гр. София, сключен на 02.04.2002 г. за финансиране на удължаване на договора с Консултанта (Инженера) по проекта – Падеко-ПиСиАй.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 122 по точка 13

 

14. Доклад вх. № 93-00-66/25.02.2008г. относно проект за ПУП – Парцеларен план за обслужващ път от с. Яна до площадка за третиране на ТБО, ЕКАТТЕ 87401, масиви 28, 31, 40, 44, 51.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 123 по точка 14, обявено на 07.04.2008

 

15. Доклад вх. № 26-00-3951/05г./21.02.2008г. относно откриване производство по отчуждаване на реална част от ПИ № 5157, кв. 46а, м. „Младост – 1 – Мусагеница” – частна собственост, засягащ се от изграждане на Метростанция 12 и участък между Метростанция 11 и Метростанция 12 – етап от обект „Трасе на I-ви метродиаметър” по реда и условията на ЗОС.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 124 по точка 15

 

16. Доклад вх. № 93-00-50/14.02.2008г. относно разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с интелектуални затруднения на възраст от 4 до 9 години, с адрес: ж.к. „Люлин”, бл. 015, вх. Б, ет. 1, ап. 19.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 125 по точка 16

 

17. Доклад вх. № 93-00-51/15.02.2008г. относно преименуване и намаляване капацитета на Дом за деца и младежи от 3 – 18 години с умствена изостаналост.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 126 по точка 17

 

18. Доклад вх. № 93-00-49/14.02.2008г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, за резервен фонд и общински ателиета за настаняване под наем.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 127 по точка 18

 

19. Доклад вх. № 93-00-383/06г./18.02.2008г. относно поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 251 по Протокол № 105 от 12.04.2007г. на СОС.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 128 по точка 19

 

20. Доклад вх. № 93-00-61/21.02.2008г. относно предложение за отпускане на четири персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 129 по точка 20

 

21. Доклад вх. № 26-00-165/07г./22.02.2008г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Орлин Иванов
Решение № 130 по точка 21

 

22. Доклад вх. № 12-00-158/19.02.2008г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 131 по точка 22

 

23. Доклад вх. № 93-01-227/26.02.2008г. относно провеждането на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Възраждане” ЕАД.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 132 по точка 23

 

24. Доклад вх. № 26-00-1143/27.02.2008г.  относно упълномощаване на представителя на СО в ОС на Акционерите „София Крематориум” АД за насроченото на 21.03.2008 г. общо събрание на дружеството.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 133 по точка 24

 

25. Доклад вх. № 93-00-47/13.02.2008г. относно дофинансиране на Дирекция „Култура” за съвместна проява – Европейски музикален фестивал.

Докл. Константин Тилев
Решение № 134 по точка 25

 

26. Доклад вх. № 93-00-276/07г./15.02.2008г. относно допълнение на Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007г. на СОС.

Докл. Лорита Радева
Решение № 135 по точка 26

 

27. Доклад вх. № 08-05-18/17.01.2008г. относно удължаване срока на договор за наем № РД-566-05-15/19.01.2008г. за общински недвижим имот, находящ се в район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88

Докл. Тодор Кръстев
Решение № 136 по точка 27

 

28. Доклад вх. № 08-12-72/07г./25.02.2008г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, на територията на район „Илинден”.

Докл. Румяна Дойчинова
Решение № 137 по точка 28

 

29. Доклад вх. № 08-15-40/22.02.2008г. относно процедура за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост с плащ от 86,17 кв. м, находящо се  ж. к. „Младост - 4”, клуб към трафопост до бл. 470 и бл. 465.

Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 138 по точка 29

  

30. Доклад вх. № 08-18-187/07г./25.02.2008г. и 94-Н-217/07г./25.02.2008г. относно предоставяне на жилище по чл. 27, ал. 1 от НРУУРОЖТСО.

Докл. Пламен Йорданов
Решение № 139 по точка 30

 

31. Доклад вх. № 93-00-54/18.02.2008г. относно поставяне на паметна плоча.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 140 по точка 31

 

32. Доклад вх. № 93-00-63/21.02.2008г. относно поставяне на паметна плоча на Панайот Коларов.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 141 по точка 32

  

33. Доклад вх. № 93-00-65/25.02.2008г. относно удостояване г-н Юго Вутен със званието „Почетен гражданин на София”.

Докл. Бойко Борисов, Андрей Иванов,  Малина Едрева,       Росен Желязков
Решение № 142 по точка 33

Доклад № 93-00-65/25.02.2008

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре