нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 11 от дата 11.03.2004

1. Докладна записка № 08-08-101/16.02.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на подробен устройствен план.
Докл.: М. Герджиков
Решение по точка 1

2. Докладна записка № 94-01-40/17.02.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 58, УПИ І-184, 185 и УПИ ІІ-184, 185, м. "Манастирски ливади - запад".
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 2

3. Докладна записка № 08-09-97/17.02.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 3

4. Докладна записка № 08-23-127/17.02.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ І-353, кв. 10, м. "Детски град - Панчарево".
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 4

5. Докладна записка № 12-00-103/19.02.2004 относно предложение за решение за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация за обект - Помещение към трафопост, находящо се в ж.к. "Гео Милев", бл. 3 /студентско общежитие до зала "Фестивална" /, общински нежилищен имот, стопанисван от район "Слатина".
Докл.: Ст. Зашев
Решение по точка 5 - спряно изпълнението от Областния управител.

6. Докладна записка № 12-00-104/19.02.2004 относно определяне метода за приватизация на 16 720 броя поименни акции - общинска собственост, представляващи 5% от капитала на "БКС Надежда" АД.
Докл.: Ст. Зашев
Решение по точка 6

7. Докладна записка № 12-00-105/19.02.2004 относно промяна предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост, откриване на процедура за приватизация и определяне метод на приватизация за обект - Битов комбинат и терен /УПИ-І/, находящ се в с. Чепинци, кв. 34, общински нежилищен имот, стопанисван от район "Нови Искър".
Докл.: Ст. Зашев
Решение по точка 7 - спряно изпълнението от Областния управител.

8. Докладна записка № 93-00-71/17.02.2004 относно премахване на незаконно разположени съоръжения върху публична общинска собственост в зона "Център" на София.
Докл.: Р. Малинов
Решение по точка 8

9. Докладна записка № 08-09-17/18.02.2004 относно отмяна на Решение № 76 по Протокол № 36 от 15.04.2002 на Столичния общински съвет.
Докл.: Л. Иванов
Решение по точка 9 - спряно изпълнението от Областния управител.

10. Докладна записка № 94-Ц-3/27.02.2004 относно погребалното обслужване в Столична община и в частност дейността на "София Крематориум" АД.
Докл.: Б. Борисов, М. Стефанова, К. Топалов, Г. Белчев
Решение по точка 10

11. Докладна записка № 66-02-33/30.01.2004 относно искане за устройствена процедура за обект - Кафене и автомивка в ПИ 332, к.л. 642, м. "Ботаническа градина - Околовръстен път".
Докл.: арх. Ст. Янев
Решение по точка 11

12. Докладна записка №66-02-32/30.01.2004 относно искане за устройствена процедура за обект - Търговско обслужваща сграда, газостанция и автомивка в ПИ 241а, кв. 31, м. "Люлин - Западна тангента".
Докл.: арх. Ст. Янев
Решение по точка 12

13. Докладна записка № 66-02-30/30.01.2004 относно искане за устройствена процедура за обект - Газостанция и автосервиз в ПИ 778, к.л. 592, кв. 31, м. "Бояна".
Докл.: арх. Ст. Янев
Решение по точка 13

14. Докладна записка № 66-02-34/30.01.2004 относно искане за устройствена процедура за обект - Бензиностанция, газостанция и автомивка в УПИ ХІІІ-975, ХІV-961, ХV-973, кв. 32, м. "Ж.К. Люлин - 2 м.р.".
Докл.: арх. Ст. Янев
Решение по точка 14

15. Докладна записка № 66-02-37/30.01.2004 относно искане за устройствена процедура за обект - Административна сграда, сервиз, бензиностанция и автомивка в ПИ 393, 399, к.л. 437, 460, м. СПЗ "Слатина - север".
Докл.: арх. Ст. Янев
Решение по точка 15

16. Докладна записка № 66-02-29/30.01.2004 относно искане за устройствена процедура за обект - Автомивка в ПИ 20, кв. 75а, м. "Зона В-16" при условията на чл. 49-51 от ЗУТ.
Докл.: арх. Ст. Янев
Решение по точка 16

17. Докладна записка № 66-02-35/30.01.2004 относно искане за устройствена процедура за обект - Автосервиз, пункт за технически прегледи, газостанция и автомивка в ПИ 7, к.л. №№ 116 и 117, м. "Бул. Ломско шосе".
Докл.: арх. Ст. Янев
Решение по точка 17

18. Докладна записка № 93-00-490/10.12.2003 относно организиране и провеждане на обществен конкурс за избор на Главен архитект на Столична община.
Докл.: Л. Дилов
Решение по точка 18

19. Докладна записка № 08-14-168/17.02.2004 относно предоставяне безвъзмездно за ползване на част от имот - публична общинска собственост на 8-мо РПУ на МВР за нуждите на дознателско звено.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 19

20. Докладна записка № 04-12-14/18.02.2004 относно допълване на Решение № 2 по Протокол № 6/12.01.2004 на СОС.
Докл.: Б. Стефанов
Решение по точка 20

21. Докладна записка № 93-00-70/17.02.2004 относно въвеждане на ограничителен режим пред посолствата на територията на Столична община.
Докл.: Ст. Иванов, Р. Малинов
Решение по точка 21

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 11-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

22. Докладна записка № 93-00-46/29.01.2004 относно прогноза за 2004 на системата Градски транспорт-София.
Докл.: В. Стоилов
Решение по точка 22

23. Докладна записка № 04-09-1/29.01.2004 относно промяна в “Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община”.
Докл.: В. Стоилов
Решение по точка 23 - спряно изпълнението от Областния управител.


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре