нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 14 от дата 12.06.2008

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. № 94-Д-3097/26.05.2008 г.  от г-н Димитър Бъчваров – общински съветник, относно имотите на адрес „Стар Беловодски път” № 46 в кв. Бояна – гр. София.

Отговор по точка 2


3. Питане вх. № 93-00-3119/04.06.2008 г. от г-н Иван Нейков – общински съветник, относно хигиенното състояние на пазара за земеделска продукция в район „Изгрев”, ж.к. „Дружба – І”.
Отговор по точка 3

 

4. Питане вх. № 93-01-3529/05.06.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно изпълнение от концесионерите по чистотата на дейността „машинно метене” в столицата.
Отговор по точка 4


5. Доклад вх. № 93-00-3036/08.04.2008 г. относно партньорство между СО, „Надежда ЦРД” Сдружение, Столичен център за работа с децата и Фондация „Проджекта” по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по проект „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 294 по точка 5, обявено на 23.06.2008


6. Доклад вх. № 9300-3089/10.05.2008г. относно откриване производство по отчуждаване на ПИ № 944 в улица между о. т. 26 б и о. т. 24, м. „Манастирски ливади-изток” – частна собственост, засягащ се от изграждане на обект „Реконструкция на северното платно на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „България” до ул. „Костенски водопад” от о. т. 26 б -  о. т. 24 -  о.т. 23 - о. т. 22, по реда и условията на ЗОС.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 295 по точка 6, обявено на 23.06.2008


7. Доклад вх. № 6600-3700(1)/20.05.2008 г. относно откриване на процедура за предоставяне на концесия върху обект:  „Централна минерална баня – Водолечебен и SPA център” гр.София, обособена част от обект, публична общинска собственост, с обща разгъната застроена площ на обекта на концесия – 5603 кв.м.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 296 по точка 7, обявено на 18.09.2008

 

8. Доклад вх. № 93-00-3104/21.05.2008г. относно съгласие за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 297 по точка 8, обявено на 23.06.2008

 

9. Доклад вх. № 93-00-3121/05.06.2008 г.  относно кандидатстване с проект „Рехабилитация и възстановяване на пътна настилка на по два участъка от два пътя в район „Витоша” на Столична община” за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 298 по точка 9, обявено на 23.06.2008

 

10. Доклад вх. № 29-00-3038(1)05.06.2008 г. относно провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново” АД насрочено за месец юни 2008 г.

Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова, Стоян Маджаров
Решение № 299 по точка 10, обявено на 23.06.2008

 

11. Доклад вх. № 93-00-3127/09.06.2008 г. относно предложения за избор на обществен посредник на Столична община и заместник на обществения посредник на Столична община.

Докл. Искра Ангелова
Решение № 300 по точка 11, обявено на 23.06.2008

 

12. Доклад вх. № 93-00-3131/11.06.2008 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столичната община, приета от СОС с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005.

Докл. Велизар Стоилов
Решение № 301 по точка 12, обявено на 23.06.2008
Заповед № РД-09-3412 от 16.06.2008 на кмета на СО, обявена на 23.06.2008

 

13. Доклад вх. № 93-00-3128/10.06.2008 г. относно учредяване на „Международен фолклорен фестивал София” и приемане на Статут на фестивала.

Докл. Малина Едрева, Роберт Янакиев, Мита Георгиева
Решение № 302 по точка 13, обявено на 23.06.2008

 

14. Доклад вх. № 26-00-5250(1)06.06.2008 г. относно определяне на представител на СО в редовното годишно общо събрание на акционерите в „Централни хали” АД, както и конкретизиране на задачите му по повод насроченото за 17.06.2008 г. редовно годишно общо събрание на акционерите в „Централни хали” АД.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 303 по точка 14, обявено на 23.06.2008

 

15. Доклад вх. № 26-00-5780(1)09.06.2008 г. относно определяне на представител на СО в редовното годишно общо събрание на акционерите в, както и конкретизиране на задачите му по повод насроченото за 16.06.2008 г. редовно годишно общо събрание на акционерите в „Общинска застрахователна компания” АД.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 304 по точка 15, обявено на 23.06.2008

 

16. Доклад вх. 9300-3106/22.05.2008 г. относно промяна на цените на билетите и на някои граждански абонаментни карти за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО.

Докл. Велизар Стоилов, Радослав Тошев
Решение № 305 по точка 16, обявено на 23.06.2008

 

17. Доклад вх. № 93-00-3099/16.05.2008г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.                                                                                           Докл. Минко Герджиков
Решение № 306 по точка 17, обявено на 23.06.2008

 

18. Доклад вх. № 93-00-3059/18.04.2008г. относно отстраняване на допуснати непълноти и поправка на фактически грешки в Решение № 64, по Протокол № 6 от 05.02.2008 г. на Столичния общински съвет.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 307 по точка 18, обявено на 23.06.2008

 

19. Доклад вх. № 6602-3278/29.04.2008 г.  относно безвъзмездно учредяване на право на строеж за „Подземно паркиране в района на пл. ”Княз Александър І” в полза на Народното събрание.

Докл. Петър Диков
Решение № 308 по точка 19, обявено на 23.06.2008


20. Доклад вх. № 6602-3345/15.05.2008 г.  проект за ПУП – Парцеларен план за водоснабдяване на с. Желява.

Докл. Петър Диков
Решение № 309 по точка 20, обявено на 23.06.2008


21. Доклад вх. № 93-00-3123/05.06.2008 г. относно преструктуриране на търговските дружества с общинско имущество от транспортния сектор, съгласно предложения на Временната комисия, създадена с Решение № 47 по Протокол № 5 / 17.01.2008 г. на СОС.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 310 по точка 21, обявено на 23.06.2008

 

22. Доклад вх. № 94-Д-3111/04.06.2008 г. относно отписване на обекти от списъка на ДМА на „Спортна София” ЕАД и предприемане на действия за оптимизиране на търговските дружества с общинско имущество, стопанисващи пазари.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 311 по точка 22, обявено на 23.06.2008
Решение № 312 по точка 22, обявено на 23.06.2008

23. Доклад вх. № 12-00-3196/09.05.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 313 по точка 23, обявено на 23.06.2008

 

24. Доклад вх. № 12-00-3256/27.05.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 314 по точка 24, обявено на 23.06.2008, спряно изпълнението от областния управител

 

25. Доклад вх. № 93-00-3083/08.05.2008 г. относно процедура по §8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІІ, кв.50, м. „Студентски град” и прекратяване на съсобствеността в имота, чрез продажба на общинската част.

Докл. Росен Желязков
Решение № 315 по точка 25, обявено на 23.06.2008

 

26. Доклад вх. № 93-00-3090/13.05.2008 г. относно изкупуване на поземлен имот 122 /стар 15/, кв.119, / стар 129/м. „Красно село – плавателен канал”, ул. „Славовица” №24, собственост на Ирина Василева Рачева, върху който Столична община  е учредила право на строеж на трето лице.

Докл. Росен Желязков
Решение № 316 по точка 26, обявено на 23.06.2008

 

27. Доклад вх. № 93-00-3092/14.05.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2 т.1 от ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 317 по точка 27, обявено на 23.06.2008

 

28. Доклад вх. № 93-01-3544/06.06.2008 г. относно одобряване на годишния финансов отчет на „Столичен медицински холдинг” ЕАД за 2007 г.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 318 по точка 28, обявено на 23.06.2008

 

29.Доклад вх. № 2600-3557/2/07.05.2008 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП относно УПИ III-244, кв. 94, м. „Суха река”, бул. „Батуня” № 34, целият с площ от 467 кв. м., район „Подуяне”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 319 по точка 29, обявено на 23.06.2008

  

30. Доклад вх. № 08-18-3033(5)/22.05.2008 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на трансформаторен пост в УПИ VI – за озеленяване, трафопост и КОО, кв. 9а, м. „ГГЦ – Зона В-17”, район „Сердика”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 320 по точка 30, обявено на 23.06.2008

 

31. Доклад вх. № 26-00-3226(1)/26.05.2008 г. относно доброволно прилагане на ПУП за УПИ XXVII-910, кв. 127, м. „Драгалевци – Разширение-север”, район „Витоша”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 321 по точка 31, обявено на 23.06.2008

 

32. Доклад вх. № 08-15-3105(1)/26.05.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за УПИ I–1446, кв. 13 в, м. „Младост–2”, район „Младост”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 322 по точка 32, обявено на 23.06.2008

 

33. Доклад вх. № 08-17-3153(1)/28.05.2008 г. относно изменение на Решение № 165 по Протокол № 42 от 17.03.2005 г. и процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ, съставляващ парцел V-352 от кв. № 67, ж. к. „Карпузица”, находящ се в гр. София, район „Витоша”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 323 по точка 33, обявено на 23.06.2008

 

34. Доклад вх. № 26-00-3542(5)/30.05.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VI-1000, 1437, 1438, кв. 71, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 324 по точка 34, обявено на 23.06.2008

 

35. Доклад вх. № 94-Р-3049/22.05.2008 г. относно предложение за поставяне на паметник на основателя на българската държава.

Докл. Росен Желязков
Решение № 325 по точка 35, обявено на 23.06.2008

 

36. Доклад вх. № 93-01-3538/05.06.2008 г. относно промяна и увеличение състава на някои постоянни комисии на Столичния общински съвет.

Докл. Малина Едрева
Решение № 326 по точка 36, обявено на 23.06.2008

 

37. Доклад вх. № 93-00-3122/05.06.2008 г. относно приемане на Програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2008 г. с едно приложение (план-сметка за бюджета на ОГФМСП за 2008т.

Докл. Ирина Йорданова
Решение № 327 по точка 37, обявено на 23.06.2008

 

38. Доклад вх. № 08-11-3041/1/15.05.2008г. относно  предоставяне на сграда общинска собственост, за безвъзмездно управление на СДП – 3-то РПУ, за разкриване на денонощен полицейски пункт на входа на т. нар. „Селище на строителя” – (бивши Виетнамски общежития” на ул. „Ришки проход”, район „Красна поляна”.

Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 328 по точка 38, обявено на 23.06.2008

 

39. Доклад вх. № 93-00-3102/20.05.2008г. относно  уеднаквяване домейните на интернет страниците на столичните районни общински администрации и електронните адреси за контакти.

Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 329 по точка 39, обявено на 23.06.2008

 

40. Доклад вх. № 93-00-3101/20.05.2008г. относно  честване на 110 години  от рождението на Дико Илиев.

Докл. Роберт Янакиев
Решение № 330 по точка 40, обявено на 23.06.2008

 

41. Доклад вх. № 93-00-3114/30.05.2008г. относно  съфинансиране  на съвместна проява – XIV-то издание на „Международен конкурс за млади оперни певци Борис Христов” – София 2008 г. от бюджета на Дирекция „Култура” на СО.

Докл. Петър Гюзелев
Решение № 331 по точка 41, обявено на 23.06.2008

 

42. Доклад вх. № 08-04-3051/22.04.2008г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от помещение – публична общинска собственост.

Докл. Пенка Арменкова
Решение № 332 по точка 42, обявено на 23.06.2008

 

43. Доклад вх. № 08-11-3003/25.03.2008г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински имот, намиращ се в кв. „Факултета”, ул. „Суходолска” № 99.

Докл. Иван Чакъров
Решение № 333 по точка 43, обявено на 23.06.2008

 

44. Доклад вх. № 08-17-3096/25.04.2008 г. относно удължаване на срока на Договор за отдаване под наем на недвижим не жилищен общински имот, сключен между район „Витоша” и ЕТ „Зефир-91 – Желязко Димитров”.

Докл. Любен Петров
Решение № 334 по точка 44, обявено на 23.06.2008

 

45.Доклад вх. № 08-17-3097/25.04.2008 г. относно удължаване на срока на Договор за отдаване под наем на недвижим не жилищен общински имот, сключен между район „Витоша” и ЕТ „ПОЛИ-КАТ – ТАНЯ ВУТЕВА”.

Докл. Любен Петров
Решение № 335 по точка 45, обявено на 23.06.2008

 

46.Доклад вх. № 08-17-3098/1/10.05.2008 г. относно финансиране на празника на район „Витоша”.

Докл. Любен Петров
Решение № 336 по точка 46, обявено на 23.06.2008

 

47. Доклад вх. № 08-18-29/07г./24.01.2008г. относно прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, намиращ се район „Овча купел”, съставляващ част от ПИ № 626, с площ от 825 кв. м., кв. 13 в, м. „Овча купел”, попадащ в УПИ ХVІІ-626, 1246, с площ от 1 225 кв.м. от съсобственика „Полимерстрой” АД.

Докл. Пламен Йорданов
Решение № 337 по точка 47, обявено на 23.06.2008

 

48. Доклад вх. № 08-19-3039/08.04.2008 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1  и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ II-1754, кв. 04, м. СПЗ „Модерно предградие – Обеля” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район „Люлин”

Докл.Венетка Серафимова
Решение № 338 по точка 48, обявено на 23.06.2008

 

49. Доклад вх. № 08-20-75/14.03.2008г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Връбница”, в сградата на 74 СОУ „Гоце Делчев”.

Докл. Младен Младенов
Решение № 339 по точка 49, обявено на 23.06.2008
 

 

50. Доклад вх. № 93-00-3126/09.06.2008 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура”.

Докл. Константин Тилев,  Борислав Бориславов,  Данчо Хаджиев
Решение № 340 по точка 50, обявено на 23.06.2008

 

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре