нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 15 от дата 26.06.2008

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-01-3565/10.06.2008 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно действията на администрацията на Столична община за решаване на проблемите, свързани със съществуващото ромско гето в ж.к. Сердика, район „Възраждане”.
Отговор по точка 2

 

3. Питане вх. № 93-01-3566/10.06.2008 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно действията на администрацията на Столична община за преодоляване на кризата в детските ясли и градини.
Отговор по точка 3

 

4. Питане вх. № 93-01-3601(1)18.06.2008 г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник, относно спряното изпълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на СО и действията на администрацията на СО за премахване на съществуващи незаконни рекламни съоръжения.
Отговор по точка 4

  

5. Доклад вх. 93-00-3141/19.06.2008 г. относно потвърждаване на мандат предоставен с Решение № 30 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г. на СОС,  потвърждаване на предприети действия пред съд и даване на мандат за представителство по заведено дело.

Докл. Андрей Иванов
Решение № 341 по точка 5, обявено на 04.07.2008

 

6. Доклад вх. № 93-01-3546/06.06.2008 г. относно определяне на нови средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала във връзка с увеличения размер на минималната работна заплата за страната и въвеждането на пропорционално облагане на доходите на физическите лица за функция „Образование”.                                                                                                                          Докл.Бойко Борисов
Решение № 342 по точка 6, обявено на 04.07.2008

 

7. Доклад вх. №  93-00-3132/12.06.2008 г. относно избор на председател на Столичния център за превенция на правонарушенията.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 343 по точка 7, обявено на 04.07.2008

 

 

8. Доклад вх. № 93-00-3140/19.06.2008 г. относно приемане на структура и правилник на Столичен инспекторат.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 344 по точка 8, обявено на 04.07.2008

 

9. Доклад № 0807-3100/18.06.2008 г. относно решение на СОС, свързано със запазване статута на 148 и 157 училище, необходимо за кандидатстване по проекта към ОП “Регионално развитие”.

Докл.: Антоанета Апостолова
Решение № 345 по точка 9, обявено на 04.07.2008

 

10. Доклад № 0803-3150/17.06.2008 г. относно решение на СОС за кандидатстване на Училищното настоятелство на 18 СОУ „Уилям Гладстоун”-София, район „Възраждане” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161 PO 001/1.1-01/2007 - подкрепа за осигуряване и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитие на устойчиви градски ареали - Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”-компонент 1.

Докл.: Ева Сеизова
Решение № 346 по точка 10, обявено на 04.07.2008

 

11. Доклад вх. № 9300-3144/24.06.2008 г. относно даване на мандат на представител на Столична община в “Топлофикация-София” АД по повод провеждането на извънредно Общо събрание на дружеството, насрочено за 30.06.2008 г. от 11 часа.

Докл. Валя Чилова
Решение № 347 по точка 11, обявено на 04.07.2008

 

12. Доклад № 9301-3544/2/24.06.2008 г. относно одобряване на годишен финансов отчет на “Столичен медицински холдинг” ЕАД за 2007 година.

Докл.: Минко Герджиков
Решение № 348 по точка 12, обявено на 04.07.2008

 

13. Доклад вх. № 93-01-3616/19.06.2008 г. относно кандидатстване на СО по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”, с проект „Ремонт, реконструкция, обновяване и доставка на подходящо оборудване, в т. ч. мерки за енергийна ефективност и използване на алтернативни възобновяеми енергийни източници и осигуряване на достъпна среда на сгради – детски заведения, училища на територията на СО” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието  на устойчиви градски ареали”, Компонент 1 „Образователна инфраструктура”.

Докл. Ирина Савина
Решение № 349 по точка 13, обявено на 04.07.2008

 

14. Доклад вх. № 1200-3362/18.06.2008 г. относно предложение за провеждане на закрито заседание на Столичния общински съвет и неговите комисии при разглеждане и приемане на доклада на Консорциум „АРЖИЛ – КАМБУРОВ – ТРАНЗАКТА – МУР СТИВЪНС БУЛМАР”, съдържащ разработките по първия етап от сключение консултантски договор  и определяне на метода за приватизация на акционерното участие на СО, „Софийски имоти” ЕАД, „Паркинги и гаражи” ЕАД, „ВиК”ЕАД, „Софинвест” ЕООД и „Озеленяване” ЕАД в капитала на „Общинска банка” АД.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 350 по точка 14, обявено на 04.07.2008

 

15. Доклад вх. № 6602-3511/17.06.2008 г. относно обявяване на конкурс за учредяване на срочно право на строеж за обект „Подземен паркинг към Метростанция II – 11”.

Докл. Петър Диков
Решение № 351 по точка 15, обявено на 04.07.2008

 

16. Доклад вх. № 6602-3512/17.06.2008 г. относно обявяване на конкурс за учредяване на срочно право на строеж за обект „Подземен паркинг под бул. „Цар Борис ІІІ”.

Докл. Петър Диков
Решение № 352 по точка 16, обявено на 04.07.2008

 

17. Доклад вх. № 6602-3513/17.06.2008 г. относно обявяване на конкурс за учредяване на срочно право на строеж за обект „Подземен паркинг към Метростанция II – 8”.

Докл. Петър Диков
Решение № 353 по точка 17, обявено на 04.07.2008

 

18. Доклад вх. № 6602-3520/18.06.2008 г. относно одобряване на ПУП – план за регулация и план за застрояване за парк „Възраждане” – кв.1, 1А, 1Б, и 1В, м. „Зона Б-5-4”, в обхват ул. „Камен Андреев”, ул. „Българска морава”, ул. „Добруджански край”.

Докл. Петър Диков
Решение № 354 по точка 18, обявено на 04.07.2008

 

19.Доклад вх. № 26-00-4248(2)/28.05.2008 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация.

Докл. Росен Желязков
Решение № 355 по точка 19, обявено на 04.07.2008

 

20. Доклад вх. № 12-00-3328/11.06.2008г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 356 по точка 20, обявено на 04.07.2008

 

21. Доклад вх. № 93-00-3096/15.05.2008г. относно допълнение на Решение № 146 по Протокол № 9 на Столичния общински съвет от 27.03.2008 г. за въвеждане на делегирани бюджети в общинските училища.

Докл. Мартин Заимов
Решение № 357 по точка 21, обявено на 04.07.2008

 

22. Доклад вх. № 93-00-3095/15.05.2008г. относно поетапно премахване на „Селище на строителя” (бивши Виетнамски общежития) – район „Красна поляна” и решаване на жилищния проблем на законно настанените в него социално слаби семейства.

Докл. Вили Лилков, Ангел Джамбазки, Стефан Иванов, Христо Ангеличин
Решение № 358 по точка 22, обявено на 04.07.2008

 

23. Доклад вх. № 93-00-3136/16.06.2008 г. относно финансова подкрепа на проект „София поздравява Рим”.

Докл. Роберт Янакиев
Решение № 359 по точка 23, обявено на 04.07.2008

 

24. Доклад вх. № 93-01-3526(1)/10.06.2008 г. относно  приемане на Правилник за определяне на допълнителни средства за капиталови разходи за подобряване технологичната база на администрацията и за допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на СО.

Докл. Минко Герджиков, Мартин Заимов, Малина Едрева
Решение № 360 по точка 24, обявено на 04.07.2008

 

25. Доклад вх. № 26-00-4022(2)/06.06.2008 г. относно продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА от „Отдих и туризъм – Банкя” ЕАД – в ликвидация.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 361 по точка 25, обявено на 04.07.2008

 

26. Доклад вх. №  93-01-3550/06.06.2008 г. относно одобряване на годишните финансови отчети за 2007 г. на общинските дружества в ликвидация.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 362 по точка 26, обявено на 04.07.2008

 

27. Доклад вх. № 93-00-3125/06.06.2008 г. относно одобряване годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2007 г. и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на надзорните и управителни съвети и съвети на директорите.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 363 по точка 27, обявено на 04.07.2008

 

28. Доклад вх. № 93-01-3545 /06.06.2008 г. относно разпределяне на балансовата печалба по годишния финансов отчет за 2007 г. на търговските дружества  с общинско имущество и отчитане на дивидент за Столична община.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 364 по точка 28, обявено на 04.07.2008

 

29. Доклад вх. № 93-00-3129/11.06.2008 г. относно едногодишен план за действие по реализацията на Стратегията за развитието на средното образование в Столична община за 2008 г.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 365 по точка 29, обявено на 04.07.2008

 

30. Доклад вх. № 62-00-3039(1)/11.06.2008 г. относно поставяне на паметна плоча.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 366 по точка 30, обявено на 04.07.2008

 

31. Доклад вх. № 93-00-3115/02.06.2008 г. относно предложение за отпускане на осем персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 367 по точка 31, обявено на 04.07.2008

 

32. Доклад вх. № 93-00-3116/02.06.2008 г. относно разкриване на Център за обществена подкрепа в сградата на Дом за деца, лишени от родителски грижи „П. Р. Славейков”.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 368 по точка 32, обявено на 04.07.2008

 

33. Доклад вх. № 93-00-3117/02.06.2008 г. относно разкриване на Център за обществена подкрепа в ж. к. „Захарна фабрика”, бл. 48 а.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 369 по точка 33, обявено на 04.07.2008

 

34. Доклад вх. № 93-00-3120/05.06.2008 г. относно намаляване капацитета на Дом за деца „Асен Златаров” и разкриване в сградата на Дома на две нови социални услуги: Дневен център за деца с увреждания и Център за обществена подкрепа.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 370 по точка 34, обявено на 04.07.2008

 

35. Доклад вх. № 08-14-38/18.03.2008 г. относно отдаване под наем на обект публична общинска собственост – част от административната сграда  на Район „Искър”, ул. ”Кр. Пастухов” № 18 за срок от 5 години.

Докл. Йордан Томов
Решение № 371 по точка 35, обявено на 04.07.2008

 

36. Доклад вх. № 0814-3109/02.06.2008 г. относно отдаване под наем на IV и V етажи от сградата на 150 ОУ в район „Искър”.

Докл. Йордан Томов
Решение № 372 по точка 36, обявено на 04.07.2008

 

37. Доклад вх. № 08-08-55/07.03.2008г. и становище № 93-01-3563/10.06.2008 г.  относно промяна предназначението на нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 37, партер, представляващ детска занималня, в помещение за административни нужди.
Докл. Панайот Бончев
Решение № 373 по точка 37, обявено на 04.07.2008

 

38. Доклад вх. № 08-13-3038/15.04.2008 г. относно настаняване в общинско жилище под наем семейството на Елка Алексиева Ангелова, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано лечение и обучение.

Докл. Димитър Димов
Решение № 374 по точка 38, обявено на 04.07.2008

 

39. Доклад вх. № 08-17-3072/16.04.2008 г. относно учредяване право на строеж на „Електроразпределение – столично” ЕАД, за изграждане на КТП с площ от 10кв.м. върху общински недвижим имот – ПИ, отреден за озеленяване и ТП, кв.60, м. „В.З. „Симеоново-Драгалевци – ІІ-ра част”.

Докл. Любен Петров
Решение № 375 по точка 39, обявено на 04.07.2008


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре