нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 16 от дата 10.07.2008

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-01-3483/30.05.2008 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно поддържането и почистването на канализационните шахти по уличната мрежа на територията на Столичната община.
Отговор по точка 2

 

3. Питане вх. № 93-01-3567(1)/11.06.2008 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно действията на администрацията на Столична община за улесняване на достъпа на родители с детски колички, велосипедисти и инвалидни колички при преминаване от платното за движение към тротоарите по пешеходните пътеки на ключови места в столицата, в изпълнение на Решение V 479 на СОС от 31.05.2007 г. и Наредбата на Столичния общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр.София.
Отговор по точка 3

 

 

4. Доклад вх. № 93-01-3376(22)10.06.2008 г. и писмо вх. № 93-01-3376(23)/27.06.2008 г. от ПК по МСНУ относно отчет по изпълнение на решения на Столичния общински съвет за първо тримесечие на 2008 г.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 376 по точка 4, обявено на 17.07.2008

 

5. Доклад вх. № 93-00-3138/18.06.2008 г. относно поставяне на паметна плоча на писателката Яна Язова.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 377 по точка 5, обявено на 17.07.2008

 

6. Доклад вх. № 93-00-3139(1)/19.06.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 378 по точка 6, обявено на 17.07.2008, изменено с Решение № 514 по Протокол № 18 от 11.09.2008
 

 

7. Доклад вх. № 26-00-6017(1)/16.06.2008 г. относно закупуване на GPS система към тотална станция геодезически замервания за нуждите на „СОФИНВЕСТ” ЕООД със собствени средства.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 379 по точка 7, обявено на 17.07.2008

 

8. Доклад вх. № 93-00-3178/09.07.2008 г. относно отмяна на Решение № 152, т. І, 1, по Протокол № 41, т. 44, от 02.03.2005 поради неизпълнение по преписка № 08-03-152/2002 г..

Докл. Ева Сеизова
Решение № 380 по точка 8, обявено на 17.07.2008

 

9. Доклад вх. № 26-00-5139(23)/19.06.2008 г. относно одобряване на експерт-счетоводители за извършване на одиторския контрол и заверка на счетоводните отчети за 2008 г. на търговските дружества с общинско имущество.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 381 по точка 9, обявено на 17.07.2008

 

10. Доклад вх. № 93-01-3456(2)/23.06.2008 г. относно увеличаване капитала на „СКГТ - София” ЕООД чрез непарична вноска.

Докл. Велизар Стоилов, Минко Герджиков
Решение № 382 по точка 10, обявено на 17.07.2008 

 

11. Доклад вх. № 93-01-3275(3)/23.06.2008 г. относно увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт” ЕАД чрез непарична вноска.

Докл. Велизар Стоилов, Минко Герджиков
Решение № 383 по точка 11, обявено на 17.07.2008
 

 

12. Доклад вх. № 93-00-3142/20.06.2008 г. относно договор № РД-56-260/21.02.2006 г. за модернизация на 18 броя български трамваи за междурелсие 1009 мм, сключен между Столична община и фирма INEKON GROUP a.s.

Докл. Велизар Стоилов
Решение № 384 по точка 12, обявено на 17.07.2008

 

13. Доклад вх. № 93-00-3165/03.07.2008 г. относно осигуряване на средства за организирането на летен лагер по Програма от мероприятия за подобряване на социалната и техническа инфраструктура на живот в Суходол, Горни и Долни Богров, Желява и Яна.

Докл. Мария Бояджийска, Минко Герджиков
Решение № 385 по точка 13, обявено на 17.07.2008

 

14. Доклад вх. № 93-00-3151/01.07.2008 г.  относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване и работен устройствен план на местност „Бул. Ал. Малинов”, кв.кв. 2, 14, 19, 21, 24 и 32А, район „Младост”.

Докл. Петър Диков
Решение № 386 по точка 14, обявено на 17.07.2008

 

15. Доклад вх. № 93-00-3154/01.07.2008 г.  относно проект за ПУП – план-извадка, план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Искър - Север” – І, ІІ и ІІІ част.

Докл. Петър Диков
Решение № 387 по точка 15, обявено на 17.07.2008
Отменено като незаконосъобразно само в частта, касаеща УПИ І-201, 230, 232 и 234 от кв. 6 и УПИ ІІ-253 от кв. 7а по плана на м. "НПЗ-Искър Север", с решение на Административен съд София-град по адм. дело № 5322/2008 г.

 

16. Доклад вх. № 93-00-3155/01.07.2008 г.  относно одобряване на проект- изменение на план за регулация и застрояване за кв.кв. 142, 142а, 150 и 199а, м. „Зона Б-2” (Женски пазар), район „Възраждане”.

Докл. Петър Диков
Решение № 388 по точка 16, обявено на 17.07.2008

 

17. Доклад вх. № 12-00-3363/18.06.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 389 по точка 17, обявено на 17.07.2008

 

18. Доклад вх. № 12-00-159/19.02.2008 г. относно приемане на правния анализ на „Спортна София - 2000” ЕАД и включване на обособени обекти от дружеството в Приложение № 2 към ГОПРП за 2008 г.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 390 по точка 18, обявено на 17.07.2008

 

19. Доклад вх. № 93-00-3164/03.07.2008 г. относно приемане на решение касаещо имоти включени в капитала на „Спортна София” ЕАД.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 391 по точка 19, обявено на 17.07.2008

 

20. Доклад вх. № 93-01-3608(1)/19.06.2008 г. относно  финансиране със средства от СОПФ изграждането на модулно пречиствателно съоръжение за решаване проблема с отпадните води на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Панчарево” ООД.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 392 по точка 20, обявено на 17.07.2008

 

21. Доклад вх. № 93-01-3452(1)/19.06.2008 г. относно  финансиране със средства от СОПФ на капитален ремонт на ОКИ Столична библиотека .

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 393 по точка 21, обявено на 17.07.2008

 

22. Доклад вх. № 93-01-3613(1)/19.06.2008 г. относно отпускане на  финансови средства от СОПФ за ОП „Социален патронаж” и Дирекция „Социални дейности”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 394 по точка 22, обявено на 17.07.2008

 

23. Доклад вх. № 93-01-3597/17.06.2008 г. относно отпускане на средства за провеждането на фестивала „Изкуството на барока” и включването му в Културния календар на Столична община.

Докл. Калоян Паргов, Бойко Маринков
Решение № 395 по точка 23, обявено на 17.07.2008

 

24. Доклад вх. № 26-00-6502(2)03.07.2008 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в „Централни хали” АД по повод провеждане на редовно Общо събрание на дружеството, насрочено за 22.07.2008 г. от 10 часа.

Докл. Елен Герджиков
Решение № 396 по точка 24, обявено на 17.07.2008

 

25. Доклад вх. № 08-08-3067(4)/16.06.2008 г. относно участие по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието  на устойчиви градски ареали”, по Проект на Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Компонент  3 – Културна инфраструктура.

Докл. Панайот Бончев
Решение № 397 по точка 25, обявено на 17.07.2008

 

26. Доклад вх. № 08-11-23/29.02.2008г. и становище вх.№ 93-01-3523/04.06.2008 г. относно  предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Възраждане, на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в район „Красна поляна”, бул. „Възкресение” № 1 А, ет. 2, стаи №№ 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16.

Докл. Иван Чакъров
Решение № 398 по точка 26, обявено на 17.07.2008

 

27. Доклад вх. № 08-11-24/29.02.2008г. и становище вх. № 93-01-3522/04.06.2008 г. относно  предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Възраждане, отдел „Закрила на детето”, на имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Красна поляна”, бул. „Вардар”, бл. 137-Б, вх. А, /партер/.

Докл. Иван Чакъров
Решение № 399 по точка 27, обявено на 17.07.2008

 

28. Доклад вх. № 08-12-85/07г./11.03.2008г. и становище № 93-01-3519/04.06.2008 г.  относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Възраждане, филиал „Илинден”, на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София , кв. „Захарна фабрика”, бл. 51-А, вх. Б, представляващ стаи №№ 205, 206, 207, 208, 210 и 510

Докл. Румяна Дойчинова
Решение № 400 по точка 28, обявено на 17.07.2008

 

29. Доклад вх. № 08-21-3028/18.04.2008 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Валентин Котов
Решение № 401 по точка 29, обявено на 17.07.2008

< < обратно към страница "Заседания"
нагоре