нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 17 от дата 24.07.2008

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

2. Питане вх. № 93-00-3163(1)/04.07.2008 г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник, относно терени отредени за изграждането на пожарни съгласно предвижданията на ОУП.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. №  93-00-3179(1)/10.07.2008 г. от г-н Владимир Кисьов – общински съветник, относно тръбопроводите на „Топлофикация – София ” АД в района ж.к. „Дружба 2”, район „Искър”.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. №  93-00-3180(1)/10.07.2008 г. от г-н Владимир Кисьов – общински съветник, относно премахването на старите автомобили от централните улици на столицата.
Отговор по точка 4

5. Питане вх. №  93-00-3186(1)/14.07.2008 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник, относно проведен конкурс за градски линии.
Отговор по точка 5

6. Питане вх. №  93-01-3771(1)/16.07.2008 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник, относно споразумителен протокол за предоставяне на средства от страна на МРРБ на Столична община за изграждане на инфраструктурата на нов терен за ромите от „Батолова воденица”.
Отговор по точка 6

7. Доклад вх. № 93-00-3143/20.06.2008 г. относно приемане на Плана за развитие на Столична община 2007 – 2013 година.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 402 по точка 7, обявено на 30.07.2008

8. Доклад вх. № 93-00-3147/25.06.2008 г. относно закриване на детска ясла № 22, район „Студентски” и разкриване на детска кухня в същата сграда.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 403 по точка 8, обявено на 30.07.2008

9. Доклад вх. № 93-00-3169/04.07.2008 г. относно приемане на годишния план за ползване от горите в Общинския горски фонд през 2009 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 404 по точка 9, обявено на 30.07.2008

10. Доклад вх. № 93-00-3183/14.07.2008 г. относно участие на Столична община в проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 405 по точка 10, обявено на 30.07.2008

11. Доклад вх. № 93-00-3184/14.07.2008 г. относно участие на СО в проекти по програмата на Европейския съюз „Интелигентна енергия – Европа”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 406 по точка 11, обявено на 30.07.2008

12. Доклад вх. № 93-00-3185/14.07.2008 г. относно споразумение за сътрудничество между Столична община, Фондация „Европейски институт”, Фондация „Център за модернизиране на политики” и читалище „Славянска беседа” по проект за създаване на офис на мрежата Europe Direct в София.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 407 по точка 12, обявено на 30.07.2008

13. Доклад вх. № 93-00-3188/15.07.2008 г. относно отпускане на необходимите финансови средства за възстановяване на пострадалите обекти в районите на СО в резултат на взривяването в под. 18 250 на Българската армия на 03.07.2008 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 408 по точка 13, обявено на 30.07.2008

14. Доклад вх. № 93-01-3759/14.07.2008 г.  относно освобождаване от отчисляване на дивидент на Столична община за финансовата 2007 г. „Чистота – Искър” ЕООД с цел финансиране на дейности по проектиране, изграждане на метално хале и съоръжения, и закупуване на специализирана техника за депо „Суходол”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 409 по точка 14, обявено на 30.07.2008

15. Доклад вх. № 93-01-3783/16.07.2008 г. относно намаляване капитала на „Озеленяване” ЕАД и образуване на Общинско предприятие „Паркове и градски градини”.
Докл. Минко Герджиков, Мария Бояджийска
Решение № 410 по точка 15, обявено на 30.07.2008, спряно изпълнението от областния управител

16. Доклад вх. № 93-00-3206/22.07.2008 г. относно изпълнение на параметрите по годишната задача за дейност „Чистота” към 30.06.2008 г. и необходимостта от оптимизирането й за второто полугодие на 2008 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 411 по точка 16, обявено на 30.07.2008

17. Доклад вх. № 93-00-3110(1)/22.07.2008 г. относно публичен подбор проведен съгласно Решение № 270 по Протокол № 13 от 29.05.2008 г. на СОС.
Докл. Данаил Кирилов, Орлин Иванов, Тодор Попов, Валя Чилова, Владимир Кисьов, Ангел Джамбазки, Вили Лилков, Лилия Долджева, Елен Герджиков, Татяна Георгиева, Радослав Тошев, Орлин Алексиев, Христофор Христов, Юлия Ненкова, Минко Герджиков, Росен Желязков, Елисавета Славчева, Бойко Секиранов
Решение № 412 по точка 17, обявено на 30.07.2008

18. Доклад вх. № 26-00-5798/23.07.2008 г. относно 
освобождаване на член на Съвета на директорите на "Столичен автотранспорт" ЕАД, както и предприемане на действия по назначаване на контрольори на дъщерните дружества на СМХ ЕАД - в ликвидация.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 413 по точка 18, обявено на 30.07.2008

19. Доклад вх. № 93-01-3431(1)/11.06.2008 г. относно  отпускане на средства от СОПФ за закупуване на автомобил и обзавеждане на учебен кабинет по Безопасност на движението по пътищата за нуждите на 94 СОУ „Димитър Страшимиров”, район „Слатина”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 414 по точка 19, обявено на 30.07.2008

20. Доклад вх. № 08-02-3215 (2)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждането на мултуфункционални спортни съоръжения – игрища и спортни площадки в район „Красно село”.
Докл. Орлин Алексиев,Минко Герджиков
Решение № 415 по точка 20, обявено на 30.07.2008

21. Доклад вх. № 08-15-3218 (1)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства на СОПФ възстановяването на спортни площадки в район „Младост”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 416 по точка 21, обявено на 30.07.2008

22. Доклад вх. № 08-16-3121(23)/07.07.2008 г. относно  финансиране със средства на СОПФ възстановяването на спортни площадки в район „Студентски”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 417 по точка 22, обявено на 30.07.2008

23. Доклад вх. № 08-23-3189 (2)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ реконструкцията на училищната сграда на читалище „Христо Ботев” – с. Казичене, район „Панчарево".
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 418 по точка 23, обявено на 30.07.2008

24. Доклад вх. № 08-24-3098(2)/07.07.2008 г. относно  финансиране със средства от СОПФ изграждането  на спортни игрища в двора на 78-мо СОУ „Христо Смирненски”, гр. Банкя.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 419 по точка 24, обявено на 30.07.2008

25. Доклад вх. № 93-01-3341(1)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ  възстановяване на алеи и площадки в градини и паркове на територията на СО – преасфалтиране,  ремонт бордюри и полагане на омекотена настилка на детски площадки.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 420 по точка 25, обявено на 30.07.2008

26. Доклад вх. № 93-01-3502 (1)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ на обект: Възстановяване на алеи в парк „Кестените” – град Банкя.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 421 по точка 26, обявено на 30.07.2008

27. Доклад вх. № 93-00-3093 (1)/07.07.2008 г. относно осигуряване на средства от СОПФ за довършване на обект „Адаптация на Централна минерална Баня за музей на град София с активно присъствие на минерална вода”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 422 по точка 27, обявено на 30.07.2008

28. Доклад вх. № 93-00-3156 (1)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ  строително-монтажни работи на общинските лечебни заведения.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 423 по точка 28, обявено на 30.07.2008

29. Доклад вх. № 93-00-3157 (1)/07.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ  закупуване на апаратура за нуждите на общинските лечебни заведения.
Докл. Орлин Алексиев,   Минко Герджиков
Решение № 424 по точка 29, обявено на 30.07.2008

30. Доклад вх. № 93-00-3160 (1)/07.07.2008 г. относно  финансиране със средства от СОПФ изграждане и реконструкция на спортни площадки на територията на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 425 по точка 30, обявено на 30.07.2008

31. Доклад вх. № 12-00-3424/01.07.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 426 по точка 31, обявено на 30.07.2008

32. Доклад вх. № 12-00-3425/01.07.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 427 по точка 32, обявено на 30.07.2008

33. Доклад вх. № 12-00-3452/08.07.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 428 по точка 33, обявено на 30.07.2008

34. Доклад вх. № 12-00-3454/08.07.2008 г. относно изменение и допълнение на Решение № 208 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 429 по точка 34, обявено на 30.07.2008

35. Доклад вх. № 12-00-3456/08.07.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 430 по точка 35, обявено на 30.07.2008

36. Доклад вх. № 12-00-3457/08.07.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 431 по точка 36, обявено на 30.07.2008

37. Доклад вх. № 12-00-3455/08.07.2008 г. относно допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2008 г.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 432 по точка 37, обявено на 30.07.2008

38. Доклад вх. № 93-00-3182/14.07.2008 г. относно вливане на „Трамкар” ЕАД в „Столичен електро-транспорт” ЕАД, продажба на имот на „Трамкар” ЕАД и подготовка на процедура за закупуване на возила със средствата от продажбата.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 433 по точка 38, обявено на 31.07.2008

39. Доклад вх. № 93-00-3067/24.04.2008г. относно изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община и Правилника за дейността на ОП „Гробищни паркове”.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 434 по точка 39, обявено на 30.07.2008
Допълнено с Решение № 825 по Протокол № 28 от 18.12.2008

40. Доклад вх. № 94-В-3041(2)/18.06.2008 г. относно включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване на домакинството на Виктор Димитров Стефанов.
Докл. Христофор Христов
Решение № 435 по точка 40, обявено на 30.07.2008

41. Доклад вх. № 08-12-3099(3)/27.06.2008 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – 8 класни стаи на І-ви етаж – източно крило, коридори и санитарни възли с обща площ 320 кв.м. в сградата на 113-то СОУ „Сава Филаретов”, район „Илинден”.
Докл. Иво Маринов
Решение № 436 по точка 41, обявено на 30.07.2008

42. Доклад вх. № 08-17-3044(3)/01.07.2008 г. относно процедура по §  6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ІІ – 1832 от кв. № 74 А, местност с. Владая, район „Витоша”.
Докл. Петър Курумбашев
Решение № 437 по точка 42, обявено на 30.07.2008

43. Доклад вх. № 93-00-3134/13.06.2008 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІХ-451 от кв. 61, м. в.з.”Горна баня”, на основание §8, ал. 1 от ЗУТ.
Докл. Росен Желязков
Решение № 438 по точка 43, обявено на 30.07.2008

44. Доклад вх. № 93-00-3175/08.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от ЗУТ, във връзка с прилагане влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 439 по точка 44, обявено на 30.07.2008
Договор

45. Доклад вх. № 26-00-3909(2)/08.07.2008 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ  за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 440 по точка 45, обявено на 30.07.2008

46. Доклад вх. № 93-00-3176/08.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от ЗУТ, във връзка с прилагане влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 441 по точка 46, обявено на 30.07.2008

47. Доклад вх. № 26-00-4432(2)/08.07.2008 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ  за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 442 по точка 47, обявено на 30.07.2008

48. Доклад вх. № 08-18-3077(4)/08.07.2008 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ  за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 443 по точка 48, обявено на 30.07.2008

49. Доклад вх. № 26-00-6069(2)/08.07.2008 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ  за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 444 по точка 49, обявено на 30.07.2008

50. Доклад вх. № 05-00-3009(5)/14.07.2008 г. относно приемане за безвъзмездно управление на имот – публична държавна собственост, представляващ: сградата на старото Боянско училище с площ от 420 кв. м. и поземлен имот 464, кв. 1, м. „Бояна” с площ от 3 283 кв. м.
Докл. Росен Желязков
Решение № 445 по точка 50, обявено на 30.07.2008

51. Доклад вх. № 26-00-3658(2) /14.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 446 по точка 51, обявено на 30.07.2008

52. Доклад вх. № 93-00-3181 № /14.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 447 по точка 52, обявено на 30.07.2008

53. Доклад вх. № 93-00-3187 /15.07.2008 г. относно допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС от СОС с Решение № 508 по Протокол № 54 от 28.07.2005 г.
Докл. Росен Желязков
Решение № 448 по точка 53, обявено на 30.07.2008

54. Доклад вх. № 93-00-3190 /15.07.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на ПУП за м. „Студентски град”, район „Студентски”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 449 по точка 54, обявено на 30.07.2008

55. Доклад вх. № 04-03-3019(6)/15.07.2008 г. относно придобиване на собственост върху имот в с. Мала църква, община Самоков чрез покупка, за изграждане на Пречиствателна станция за питейни води.
Докл. Росен Желязков
Решение № 450 по точка 55, обявено на 30.07.2008

56. Доклад вх. № 93-00-3193/16.07.2008 г. относно обявяване на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж и избор на инвеститор за изграждане на жилищни сгради с подземни гаражи в ПИ с пл. № 24 и ПИ № 12, попадащи в УПИ І-кжс, тп и пг, кв. 243, м. „Зона Б-5-3”, район „Възраждане”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 451 по точка 56, обявено на 30.07.2008, спряно изпълнението от областния управител

57. Доклад вх. № 08-14-3148(2)/16.07.2008 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за УПИ VІ-48, кв. 3, по плана на гр. София, м. НПЗ „Искър – Север” и за улица между о.т. 9 и о.т. 10, намиращи се в гр. София, район „Искър”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 452 по точка 57, обявено на 30.07.2008

58. Доклад вх. № 93-00-3152/01.07.2008 г.  относно уреждане на отношенията свързани с преместваеми обекти и рекламни елементи върху общински терени до влизане в сила на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столичната община.
Докл. Петър Диков
Решение № 453 по точка 58, обявено на 30.07.2008
Допълнено с Решение № 772 по Протокол № 26 от 11.12.2008

59. Доклад вх. № 93-00-3192/16.07.2008 г. относно подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за м. кв. „Христо Ботев” и план-извадка и план за регулация и застрояване за м. СПЗ „Слатина – Север”, за обект: Интермодален терминал.
Докл. Петър Диков
Решение № 454 по точка 59, обявено на 30.07.2008

60. Доклад вх. № 93-00-3145/26.06.2008 г. относно съфинансиране на транспортна услуга за десегрегация на деца от ромски произход, кв. „Факултета”, район „Красна поляна” за обучение в общински училища.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 455 по точка 60, обявено на 30.07.2008

61. Доклад вх. № 93-00-3166/04.07.2008 г. относно предложение за изменение и допълнение на глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическо хранене” от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 456 по точка 61, обявено на 30.07.2008

62. Доклад вх. № 18-00-3046(1)/15.07.2008 г. относно  използване на собствени средства за допълнително материално стимулиране на работещите в столичните театри.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 457 по точка 62, обявено на 30.07.2008

63. Доклад вх. № 93-00-3149/27.06.2008 г. относно приемане на нова Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столичната община  при въведена автоматизирана система за таксуване на пътници в столичния градски транспорт.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 458 по точка 63, обявено на 30.07.2008

64. Доклад вх. № 93-00-3150/01.07.2008 г. относно автоматизирана система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 459 по точка 64, обявено на 30.07.2008

65. Доклад вх. № 93-01-3717(1)/16.07.2008 г. относно приемане на Наредба изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Велизар Стоилов,  Христофор Христов
Решение № 460 по точка 65, обявено на 30.07.2008

66. Доклад вх. № 26-00-4450(3)/14.07.2008 г. относно процедури за доставка на тролейбуси и трамвайни мотриси /втора употреба/ и ремонт на токоизправителни станции.
Докл. Минко Герджиков, Велизар Стоилов
Решение № 461 по точка 66, обявено на 30.07.2008

67. Доклад вх. № 26-00-5139(24)/02.07.2008 г. относно определяне на експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2008 г. на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 462 по точка 67, обявено на 30.07.2008

68. Доклад вх. № 93-00-3158/02.07.2008 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземание във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 463 по точка 68, обявено на 30.07.2008

69. Доклад вх. № 93-00-3191/15.07.2008 г. относно одобряване на годишния финансов отчет на „Софийски имоти” ЕАД за 2007 г. и освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 464 по точка 69, обявено на 18.08.2008

70. Доклад вх. № 70-00-3329(2)/02.07.2008 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на „Чистота – Искър” ЕООД върху вещи – частна общинска собственост.
Докл. Минко Герджиков, Мария Бояджийска
Решение № 465 по точка 70, обявено на 30.07.2008

71. Доклад вх. № 93-00-3167/04.07.2008 г. относно кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, с проект „Ремонт, реконструкция, обновяване и доставка на подходящо оборудване, в т. ч. мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на социални заведения на територията на СО” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието  на устойчиви градски ареали”, Компонент 2 „Социална инфраструктура”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 466 по точка 71, обявено на 30.07.2008

72. Доклад вх. № 93-00-3168/04.07.2008 г. относно разкриване на 48 допълнителни яслени места в самостоятелните детски ясли, функциониращи на територията на гр. София.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 467 по точка 72, обявено на 30.07.2008

73. Доклад вх. № 93-00-3170/07.07.2008 г. относно съвместно участие на Столична община и Фондация „Очи на четири лапи” в издръжката и финансирането на проект „Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 468 по точка 73, обявено на 30.07.2008

74. Доклад вх. № 93-00-3172/07.07.2008 г. относно продължаване срока на договора за предоставен за ползване един брой микробус марка „Фолксваген Крю Каб Трък”, 5+1 места, за срок от 2 години на Сдружение „Деца и юноши” – гр. София, ж. к. „Надежда”, ул. „Свобода” № 30.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 469 по точка 74, обявено на 30.07.2008

75. Доклад вх. № 66-00-4361(1)/07.07.2008 г. относно осигуряване на финансови средства в размер на 50 000 лева за реализация на проект на Сдружение „Деца и юноши”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 470 по точка 75, обявено на 30.07.2008

76. Доклад вх. № 26-00-3195(6)/25.06.2008 г. относно доброволно прилагане на влязъл в сила план за УПИ IV – 378, 382, кв. 738 а, по плана на гр. София, м. „ГГЦ-Зона Г-13-юг” и прекратяване на съсобственост, чрез продажба на ПИ 378 с площ 304 кв. м. и ПИ без планоснимачен номер с площ 40 кв. м.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 471 по точка 76, обявено на 30.07.2008

77. Доклад вх. № 08-02-3027(6)/16.07.2008 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот ІІІ – общ., отреден за „обществено обслужване” от квартал № 75А, местност булевард „Красно село – Стрелбище, урб. бл. 32” по плана на град София, находящ се в град София, район „Триадица”.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 472 по точка 77, обявено на 30.07.2008, отменено като незаконосъобразно с решение на ВАС по АХД № 11824/2009

78. Доклад вх. № 08-02-3021(3)/16.07.2008 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот VІ – 411 от квартал 8 в местност „Красно село – Стрелбище” по плана на град София, район „Красно село”.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 473 по точка 78, обявено на 30.07.2008, отменено като незаконосъобразно с решение на ВАС по АХД № 3028/2009

79. Доклад вх. № 08-17-3075/16.04.2008 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ XII-547 А, от кв. № 63, м. кв. „Бояна” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район „Витоша”.
Докл. Любен Петров
Решение № 474 по точка 79, обявено на 30.07.2008

80. Доклад вх. № 08-17-3095/25.04.2008 г. относно процедура по §6 и §8, ал. 2, т. 1 и ал.3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ХХІV-1155 и поземлен имот, с пл.№ 1103А, отреден за улица – тупик от кв. № 22, м. вилна зона „Драгалевци – ІІ част” по плана на гр.София, намиращи се в гр.София,  район „Витоша”.
Докл. Любен Петров
Решение № 475 по точка 80, обявено на 30.07.2008

81. Доклад вх. №  08-18-3033(6)/05.06.2008 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на трансформаторен пост в УПИ ІІ-за трафопост, кв. 20, м.”Овча Купел”, район „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 476 по точка 81, обявено на 30.07.2008

82. Доклад вх. № 08-20-3079/09.05.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв. 34, местност „Връбница – ІІ-ра част”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 477 по точка 82, обявено на 30.07.2008

83. Доклад вх. № 08-22-3028(2)/11.06.2008 г. относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 478 по точка 83, обявено на 30.07.2008

84. Доклад вх. № 93-00-3203/18.07.2008 г. относно промяна в организационната структура на район „Нови Искър”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 479 по точка 84, обявено на 30.07.2008

85. Доклад вх. № 93-01-3258 (3)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонти в сградите на СМГ „П.Хилендарски”, Първа Английска езикова гимназия и „ІV-та Софийска вечерна гимназия” ул. „Дунав” № 30 – район „Оборище”.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 480 по точка 85, обявено на 30.07.2008

86. Доклад вх. № 93-01-3508(1)/18.07.2008 г. относно  финансиране със средства от СОПФ направление „Зелена система, околна среда и земеползване” на обекти на територията на район „Слатина”.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 481 по точка 86, обявено на 30.07.2008

87. Доклад вх. №  93-01-3536(1)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ  на възстановяване на улични насаждения по централни улици в столицата.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 482 по точка 87, обявено на 30.07.2008

88. Доклад вх. № 93-01-3765(1)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ закупуването и монтирането на информационно табло за качеството на атмосферния въздух в София.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 483 по точка 88, обявено на 30.07.2008

89. Доклад вх. № 93-01-3772(1)/18.07.2008 г. относно пренасочване на финансови средства, включени по Решение № 198, т.1, Приложение №2 от 10.04.2008г. на СОС за извършване на неотложни ремонти в учебни и детски заведения.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 484 по точка 89, обявено на 30.07.2008

90. Доклад вх. № 93-01-3773(1)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ за извършване през 2008 г. на основни ремонти в общински сгради и районни администрации и кметства.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 485 по точка 90, обявено на 30.07.2008

91. Доклад вх. № 93-01-3774(1)/18.07.2008 г. относно осигуряване на допълнителни финансови средства за ремонт, реконструкция и обновяване, в т.ч. мерки за енергийна ефективност, на административната сграда на район „Слатина”.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 486 по точка 91, обявено на 30.07.2008

92. Доклад вх. № 93-01-3779(1) /18.07.2008 г. относно допълнителни предложения за отпускане на финансови средства за изграждане и реконструкция на спортни площадки на територията на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 487 по точка 92, обявено на 30.07.2008

93. Доклад вх. № 93-01-3784(1)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ закупуването на специализирана техника за оборудване на ново общинско предприятие за поддържане на столични паркове и градини.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 488 по точка 93, обявено на 30.07.2008

94. Доклад вх. № 93-00-3146(1)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждане на общодостъпна среда в общински училища и общински детски градини на територията на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 489 по точка 94, обявено на 30.07.2008

95. Доклад вх. № 93-00-3201(1)/18.07.2008 г. относно дофинансиране със средства от СОПФ преустройството на административната сграда на район „Надежда” на ул. „Кирил Дрангов” № 55.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 490 по точка 95, обявено на 30.07.2008

96. Доклад вх. № 93-00-3204/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ, направление „Инвестиции и придобиване на ДМА” за изграждане и реконструкция на паркове, детски площадки, градинки и междублокови пространства в райони на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 491 по точка 96, обявено на 30.07.2008

97. Доклад вх. № 08-24-3081(2)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ реконструкция на пешеходна алея „Шейново”, район „Банкя”.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 492 по точка 97, обявено на 30.07.2008

98. Доклад вх. № 08-14-3041(2)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонта на покрива на ОКИ „Искър”, район „Искър”.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 493 по точка 98, обявено на 30.07.2008

99. Доклад вх. № 10-00-3004(2) /18.07.2008 г. относно отпускане на финансови средства от СОПФ за реализация на проект „Въвеждане на фамилното компостиране на територията на Столична община”.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 494 по точка 99, обявено на 30.07.2008

100. Доклад вх. № 08-16-3120(2)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ за извършване на ремонти и възстановяване на уличното осветление на територията на район „Студентски”.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 495 по точка 100, обявено на 30.07.2008

101. Доклад вх. № 15-00-3134(4)/18.07.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонта на общинска сграда в кв.”Ботунец” – район „Кремиковци”.
Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 496 по точка 101, обявено на 30.07.2008

102. Доклад вх. № 93-00-3198/16.07.2008 г. относно изменение на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества в частта Раздел ІХ – Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните  и контролни органи в едноличните търговски дружества с общинско имущество.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 497 по точка 102, обявено на 30.07.2008

103. Доклад вх. № 93-00-3199/16.07.2008 г. относно промяна на бюджета на Столичната община за 2008 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 498 по точка 103, обявено на 30.07.2008

104. Доклад вх. № 93-00-3200/16.07.2008 г. относно разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 499 по точка 104, обявено на 30.07.2008

105. Доклад вх. № 66-00-4773(1)/17.07.2008 г. относно Промяна на Статут на Наградите на Столична община в областта на културата.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 500 по точка 105, обявено на 30.07.2008

106. Доклад вх. № 93-00-3202/17.07.2008 г. относно промяна на т. 3 от раздел VІІ на Решение 114/06.03.2008 г. на СОС.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 501 по точка 106, обявено на 30.07.2008

107. Доклад вх. № 93-00-3197/16.07.2008 г. относно отписване от баланса на „Красна поляна” ЕООД – в ликвидация на вземания, погасени по давност и вземания, които са несъбираеми.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 502 по точка 107, обявено на 30.07.2008

108. Доклад вх. № 08-20-3059(2)/17.07.2008 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ИЗРП за УПИ ІІІ-911, кв. 38 А, местност „ж.к. Обеля - 1”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 503 по точка 108, обявено на 30.07.2008
Договор

109. Доклад вх. № 94-А-3190(2)/16.07.2008 г. относно поставяне на скулптурен елемент „Гълъб” върху фонтана на пл. „Славейков”.
Докл. Маргарита Гутева
Решение № 504 по точка 109, обявено на 30.07.2008

110. Доклад вх. № 66-00-4169(2)27.06.2008 г.  относно промяна предназначението на жилище от фонд „Резервен” на СО, включването му във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и настаняване семейството на Джейлян Карагьозова, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано лечение.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 505 по точка 110, обявено на 30.07.2008

111. Доклад вх. № 94-И-3213(1)/16.07.2008 г. относно настаняване в общинско жилище под наем семейството на Ива Димитрова Гладичева, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано лечение.
Докл. Йордан Томов
Решение № 506 по точка 111, обявено на 30.07.2008

112. Доклад вх. №  26-00-3975(3)/26.06.2008 г. относно учредяване право на стоеж на „ЧЕЗ разпределение България” АД, ЕФН 2100063584, за изграждане на КТП с площ от 8 кв. м. върху общински недвижим имот УПИ III-общ. /идентичен с УПИ IV-274/, кв. 64, м. „Банкя”.
Докл. Рангел Марков
Решение № 507 по точка 112, обявено на 30.07.2008
Договор за учредяване право на строеж

113. Доклад вх. № 26-00-7531(3)/21.07.2008 г. относно отдаване под наем на част от сграда публична общинска собственост с адрес: ул. „Пиротска” № 175, в която се намира Дом за деца „П. Р. Славейков” за разкриване на социална услуга „Приемна грижа”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 508 по точка 113, обявено на 30.07.2008

114. Доклад вх. № 26-00-7532(3)/21.07.2008 г. относно отдаване под наем на част от сграда публична общинска собственост с адрес: кв. Горна Баня, ул. „Христо Стефчов” № 2, в която се намира Дом за деца „Христо Ботев” за разкриване на  „Център за обществена подкрепа”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 509 по точка 114, обявено на 30.07.2008

115. Доклад вх. № 26-00-6999(1)/21.07.2008 г. относно одобряване условията, реда и начина на образуване на средствата за работна заплата в „Столичен електротранспорт” ЕАД и „Столичен автотранспорт” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 510 по точка 115, обявено на 30.07.2008

116. Доклад вх. № 93-00-3205/18.07.2008 г. относно разкриване за учебната 2008/2009 г. на 37 яслени и градински групи в общинските детски заведения, функциониращи на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 511 по точка 116, обявено на 30.07.2008

117. Молба от г-н Андрей Иванов, председател на СОС, относно даване на съгласие за ползване на платен годишен отпуск.
Решение № 512 по точка 117, обявено на 30.07.2008

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре