нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 18 от дата 11.09.2008

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-01-3818/24.07.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно необходимостта от подобряване на спешната медицинска помощ в селата в периферията на Столична община.
Отговор по точка 2

 

3. Питане вх. № 93-00-3163(1)/04.07.2008 г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник, относно терени отредени за изграждането на пожарни съгласно предвижданията на ОУП.

Отговор по точка 3

 

4. Доклад вх. №   08-23-3307(1)/04.09.2008 г.   относно дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент № 25, намиращ се в гр. София, ул. „Родопски извор”№ 24, на олимпийската шампионка Румяна Нейкова.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 513 по точка 4, обявено на 18.09.2008
Договор за дарение

 

5. Доклад вх. № 93-00-3139(1)/16.07.2008 г. относно изменение на Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г. на СОС.

Докл. Роберт Янакиев
Решение № 514 по точка 5, обявено на 18.09.2008

 

6. Доклад вх. № 31-00-3026(1)/02.09.2008 г. относно поставяне на бюст-паметник на Паисий Хилендарски.

Докл. Роберт Янакиев
Решение № 515 по точка 6, обявено на 18.09.2008

 

7. Доклад вх. № 12-00-3526/23.07.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 516 по точка 7, обявено на 29.09.2008

 

8. Доклад вх. № 93-00-3215 /04.09.2008 г. относно потвърждаване на пълната забрана за извършване на разпоредителни сделки от страна на „Софийски имоти” ЕАД и установяване на изрична забрана и за дружествата (дъщерни и/или смесени), в които то притежава акции/дялове в капитала.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 517 по точка 8, обявено на 18.09.2008

 

9. Доклад вх. № 93-01-3927/04.09.2008 г. относно определяне състава на комисия за провеждане и оценка на постъпилите предложения по конкурси за „Обществен превоз на пътници по основни градски автобусни линии от общинската транспортна схема на Столична община, с утвърдени маршрути и разписания, групирани в три пакета /конкурса/”.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 518 по точка 9, обявено на 18.09.2008

 

10. Доклад вх. № 93-00-3214/26.08.2008 г. относно проект за разширение на метрото в София – Втори метродиаметър „Пътен възел Надежда–Централна ж.п. гара–пл. „Св. Неделя”–НДК–бул. „Черни връх” .

Докл. Минко Герджиков, Велизар Стоилов
Решение № 519 по точка 10, обявено на 18.09.2008

 

11. Доклад вх. № 93-00-3173/07.07.2008 г. относно промяна на Решение № 35 по Протокол № 48 на СОС от 28.09.1998 г., и разкриване на социална услуга „Седмична грижа”.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 520 по точка 11, обявено на 18.09.2008

 

12. Доклад вх. № 26-00-4981(2)/03.07.2008 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на  УПИ от XVII-175 и XXIII-176 от кв. № 41 в м. „Овча купел” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район „Овча купел”, собственост на „БРЮДЕР ХЕН – СОФИЯ” ЕООД.

Докл. Росен Желязков
Решение № 521 по точка 12, обявено на 18.09.2008

 

13. Доклад вх. № 26-00-5986(2)/08.07.2008 г. относно доброволно прилагане на ПУП и прекратяване на съсобственост за УПИ IX – 8,  535 /девети, отреден за поземлени имоти с номера осем и петстотин тридесет и пет/, чрез продажба на общинската част, представляваща реална част от ПИ с № 8, с площ 210 кв. м., от кв. 1, в. з. „Беликата”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 522 по точка 13, обявено на 18.09.2008

 

14. Доклад вх. № 26-00-3224(3)14.07.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за ПИ с номер 167, от кв. № 23, м. „ж. к. Левски – Г”, находящ се в гр. София, район „Подуяне”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 523 по точка 14, обявено на 18.09.2008

 

15. Доклад вх. № 26-00-4248(2)/28.05.2008 г. относно процедура по доброволно  прилагане на влязъл в сила план за регулация.

Докл. Росен Желязков
Решение № 524 по точка 15, обявено на 18.09.2008

 

16. Доклад вх. № 26-00-5246(4)/07.08.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план относно урегулиран поземлен имот VІІ-447, кв. 53, м. „Враждебна-юг”, район „Кремиковци”

Докл. Росен Желязков
Решение № 525 по точка 16, обявено на 18.09.2008

 

17. Доклад вх. № 08-02-3179(1)/09.07.2008 г. относно промяна в характера на общинската собственост от частна в публична  за помещения, в които се помещават филиали на ЦДГ № 99 „Брезичка”.

Докл. Пламен Църноречки
Решение № 526 по точка 17, обявено на 18.09.2008

 

18. Доклад вх. № 08-05-3136/04.07.2008 г. относно разпореждане с публична общинска собственост и отмяна на решения на Столичния общински съвет.

Докл. Тодор Кръстев
Решение № 527 по точка 18, обявено на 18.09.2008

 

19. Доклад вх. №  26-00-4804(2)16.07.2008 г.  относно процедура по § 8 от ДР от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване на УПИ II – 738 /втори – за имот седемстотин тридесет и осем/, от кв. 2, м. „СПЗ – Слатина – юг”, район „Слатина”.

Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 528 по точка 19, обявено на 18.09.2008

 

20. Доклад вх. № 08-13-3031/09.04.2008 г. относно прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Димитър Димов
Решение № 529 по точка 20, обявено на 18.09.2008
Заповед РД-561-368 от 10.08.2009

 

21. Доклад вх. № 08-16-3102/16.06.2008 г. относно именуване на безименна улица в район „Студентски”, кв. 112, м. „Студентски град” с името „Проф. Саздо Иванов”.

Докл. Димитър Дилчев
Решение № 530 по точка 21, обявено на 18.09.2008

 

22. Доклад вх. № 93-01-3935(1)/09.09.2008 г. относно промяна на персоналния състав на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичния общински съвет.

Докл. Андрей Иванов
Решение № 531 по точка 22, обявено на 18.09.2008

 

23. Доклад вх. № 93-01-3922/04.09.2008 г. относно прилагане на Постановление № 198/08.08.2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 175 от 2007 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 532 по точка 23, обявено на 16.09.2008

 

24. Доклад вх. № 93-00-3218/05.09.2008 г.  относно приемане на Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната 2008/2009 г. на Столична община.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 533 по точка 24, обявено на 18.09.2008

 

25. Доклад вх. № 93-01-3953/11.09.2008 г. относно отпускане на еднократна помощ за погребението на г-жа Даниела Цанева - директор на Дирекция "Общинска икономика" на Столична община.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 534 по точка 25, обявено на 18.09.2008

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре