нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 13 от дата 25.03.2004

1. Докладна записка № 93-00-110/11.03.2004 относно удостояване на Цветана Манева със званието “Почетен гражданин на София”.
Докл.: Ст. Софиянски, Вл. Кисьов, Р. Желязков, Г. Белчев
Решение по точка 1

2. Докладна записка № 93-00-100/09.03.2004 относно приемане на отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд /СУСОПФ/ през 2003 г.
Докл.: Ат. Кондурджиев, М. Герджиков
Решение по точка 2

3. Докладна записка № 93-00-94/05.03.2004 относно приемане на мерки за решаване на проблема с “безстопанствените кучета” в Столична община.
Докл.: Н. Манова, Н. Желев, Т. Модев, Б. Алексиев, М. Михайлов
Решение по точка 3

4. Докладна записка № 66-02-74/04.03.2004 относно отмяна на Решение №7 по Протокол №46/18.12.2002 г. на СОС.
Докл.: арх. Ст. Янев
Решение по точка 4

5. Докладна записка № 93-00-90/12.03.2004 относно увеличаване капитала на “Столичен автотранспорт” ЕАД със стойността на 50 броя автобуси.
Докл.: М. Герджиков
Решение по точка 5

6. Докладна записка № 93-00-101/09.03.2004 относно предложение за провеждане на търгове за продажба на магазини – общинска собственост.
Докл.: Ст. Софиянски
Решение по точка 6 - спряно изпълнението от Областния управител.

7. Докладна записка № 08-14-99/08.03.2004 относно замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в ж.к. ”Дружба 2”, бл. 227, вх. ”А”, ап. № 27, с жилище - частна собственост.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 7

8. Докладна записка № 08-14-98/08.03.2004 относно замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в ж.к. ”Дружба 1”, бл. 64, вх. ”Д”, ет. 6, ап. № 83, с жилище-частна собственост.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 8

9. Докладна записка № 08-14-174/08.03.2004 относно предложения от кмета на Район “Искър” за замяна на 4 броя жилища - собственост на граждани, с по-големи общински.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 9

10. Докладна записка № 94-01-336/08.03.2004 относно прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти - Район “Възраждане”, представляващи ½ идеална част от три апартамента, находящи се на ул.”Цар Самуил” № 139, чрез замяна.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 10

11. Докладна записка № 94-Ю-4/08.03.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Столична община в недвижим имот, представляващ апартамент на втори надпартерен етаж, находящ се на ул. ”Екзарх Йосиф” № 57.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 11

12. Докладна записка № 08-18-110/19.02.2004 относно прекратяване на съсобственост в застроен поземлен имот в ж.к. ”Овча купел-1”, ул. ”761” № 7, чрез изкупуване на общинската част от него от съсобственика – Валентин Колев Вълев.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 12

13. Докладна записка № 08-17-220/24.02.2004 относно процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от ЗУТ.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 13

14. Докладна записка № 08-17-10/08.03.2004 относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел І-461 от квартал № 50, м. ”Бул. Карпузица” по плана на град София, находящ се в гр. София, Район “Витоша”, собственост на Анка Русева Джидрова.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 14

15. Докладна записка № 93-00-102/10.03.2004 относно отпускане на 9 персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл.: Л. Радева
Решение по точка 15

16. Докладна записка № 93-00-89/04.03.2004 относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл.: М. Герджиков
Решение по точка 16

17. Докладна записка № 08-14-33/10.03.2004 относно преобразуване на 4-то ОУ на 4-то СОУ в Район “Искър”.
Докл.: Б. Стефанов
Решение по точка 17

18. Докладна записка № 08-19-22/19.02.2004 относно наименуване на улица.
Докл.: Б. Стефанов
Решение по точка 18

19. Докладна записка № 08-17-238/10.03.2004 относно именуване на улици в Район “Витоша”.
Докл.: Г. Белчев
Решение по точка 19

20. Докладна записка № 10-00-10/10.03.2004 относно преименуване на улица в Район “Панчарево”.
Докл.: Г. Белчев
Решение по точка 20

21. Докладна записка № 08-22-6/19.02.2004 относно кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /субсидия до 100%/ за залесяване на ерозирани земи от Общинския горски фонд в землищата на гр. Бухово и с. Желява – Район “Кремиковци”, по Специалната програма на Европейския съюз за присъединяване в областта на земеделието и селските райони /САПАРД/ - по реда на Наредба № 35 от 27.08.2003.
Докл.: М. Михайлов
Решение по точка 21

22. Докладна записка № 93-00-73/20.02.2004 относно сключване на договор от “СКГТ-София” ЕООД за кредит – овърдрафт с Общинска банка в размер на 2 600 000 лева.
Докл.: В. Стоилов
Решение по точка 22

23. Докладна записка № 66-02-36/30.01.2004 относно искане за устройствена процедура за обект -Бензиностанция, сервиз гуми, автомивка, ТИР паркинг, мотел в ПИ 542, к.л. Г-2-8-В, м. ”Хаджийница”, с. Кривина.
Докл.: арх. Ст. Янев
Решение по точка 23

24. Докладна записка № 66-02-42/05.02.2004 относно мотивирано предложение и проект за ИПРЗ за УПИ ІV-за озеленяване и река Новачица, ХІV, ХХ, ХХІ, ХХІІ, кв. 2, м. “НПЯ Червена звезда”, относно процедура по чл. 9, ал.3 от ЗУТ за преотреждане на терен за озеленяване и чл. 17, ал. 3 от ЗУТ.
Докл.: арх. Ст. Янев
Решение по точка 24

25. Докладна записка № 66-02-265/29.08.2003 относно искане за устройствена процедура за обект – Търговски комплекс с бензиностанция и автомивка в УПИ ХХІV-396, кв. 196, м. ”Овча купел – Цар Борис ІІІ”.
Докл.: арх. Ст. Янев
Решение по точка 25

26. Докладна записка № 93-00-81/24.02.2004 относно създаден конфликт и протестни действия – подписка от 733 жители от с. Бусманци, 283 жители от с. Казичане и 275 жители от с. Кривина срещу изграждането на транзитен център за бежанци в землището на с. Бусманци, УПИ VІ-610, кв. 39-а.
Докл.: В. Игнатов, Б. Цветков, Евт. Евтимов
Решение по точка 26

27. Докладна записка № 08-23-16/25.02.2004 относно предоставяне на помещение - общинска собственост, на Общинска служба по земеделие и гори.
Докл.: Ст. Благоев
Решение по точка 27

28. Докладна записка № 94-И-242/25.02.2004 относно изпълнение на Решение № 61 по Протокол № 52 на СОС за замяна на имот пл. №321, кв. 5, м. ”Крива река”, с площ от 240 кв.м., собственост на Иван Иванов Кючуков, с равностоен общински имот и на Решение № 286 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на СОС.
Докл.: В. Лилков
Решение по точка 28 - спряно изпълнението от Областния управител.

29. Докладна записка № 08-07-19/08.03.2004 относно замяна на имот - частна общинска собственост, находящ се в Район “Слатина”, ул. ”Димитър Софиянец” № 1, срещу готови жилища - собственост на частни лица.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 29

30. Докладна записка № 09-00-447/24.02.2004 относно прекратяване на съсобственост в ап. 21, ап. 39 и ап. 51 в ж.к. “Св. Троица”, бл. 329, кв. 125, м. ”Зона Б-18”, Район “Възраждане”.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 30

31. Докладна записка № 93-00-87/27.02.2004 относно поставяне на паметна плоча на Герхард Венгел.
Докл.: Г. Белчев
Решение по точка 31

32. Докладна записка № 66-02-34/30.01.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – Бензиностанция, газостанция и автомивка в УПИ ХІІІ-975, ХІV-961, ХV-973, кв. 32, ж.к. ”Люлин” - 2 м.р.
Докл.: арх. Ст. Янев
Решение по точка 32

33. Докладна записка № 93-00-79/20.02.2004 относно изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докл.: Всички кметове на райони в СО
Решение по точка 33

34. Докладна записка № 93-00-60/10.02.2004 относно осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на младежи и девойки – сираци от Домовете за временно настаняване “Св. София” и “Св. Димитър” в гр. София.
Докл.: К. Арсов
Решение по точка 34

35. Докладна записка № 08-20-8/19.02.2004, св. 94-Д-132/2003 г. относно замяна на клубно помещение към трафопост в ж.к. ”Обеля” - частна общинска собственост, срещу равностоен жилищен имот – собственост на ЕТ”Дикос – 44 – Димитър Стоицов”.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 35 


36. Докладна записка № 08-08-66/19.02.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване от страна на Стефанка Петрова Стоилкова на общински дял, представляващ 7/8 ид. ч. от урегулиран поземлен имот /УПИ/ п-л Х - за маг., целият с площ от 430 кв.м., кв. 83, м. ”Изток-Изток”.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 36

37. Докладна записка № 93-00-490/10.02.2004 относно организиране и провеждане на обществен конкурс за избор на Главен архитект на Столична община.
Докл.: Л. Дилов
Решение по точка 37

38. Докладна записка № 94-Д-384/19.02.2004 относно замяна на общински урегулиран поземлен имот, находящ се в Район “Красна поляна”, ул. ”Уста Генчо” № 29, застроен с едноетажна къща, срещу равностойни жилищни имоти – собственост на частни лица.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 38

39. Докладна записка относно избор на Главен изпълнителен директор, Изпълнителен директор по приватизация и Изпълнителен директор по следприватизационен контрол на Столичната общинска агенция за приватизация.
Докл.: Ст. Зашев
Решение по точка 39

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 13-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

40. Докладна записка № 10-00-12/19.03.2004 относно участие на Столична община в микропроект за финансиране от Социалноинвестиционен фонд /СИФ/ към Министерството на труда и социалната политика.
Докл.: Ст. Софиянски
Решение по точка 40 (допълнена т. 2 с Решение № 25, Протокол № 14 от 08.04.2004)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре