нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 20 от дата 25.09.2008

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 9301-3988/17.09.2008 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник, относно реалният брой на чакащите деца в столичните ясли и градини, тенденциите за увеличаване на броя на недостигащите места и действията на Столична община за преодоляване на кризата.
Отговор по точка 2

 

3. Доклад вх. №  93-00-3233/18.09.2008 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район „Илинден”.

Докл. Андрей Иванов

Решение № 535 по точка 3, обявено на 3.10.2008

 

4. Доклад вх. № 93-01-4027/25.09.2008 г. относно даване мандат на кмета на Столичната община за водене на преговори с държавата в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката - съакционер в "Топлофикация София" АД.

Докл. Бойко Борисов, Андрей Иванов
Решение № 536 по точка 4, обявено на 3.10.2008

 

5. Доклад вх. № 93-01-4021/24.09.2008 г. относно финансирането на следващите участъци от разширението на първи и втори метродиаметър от метрото в София.

Докл. Минко Герджиков, Велизар Стоилов
Решение № 537 по точка 5, обявено на 3.10.2008

 

6. Доклад вх. № 93-01-3782/16.07.2008 г. относно членска такса за 2007 и 2008 г. на Столична община за участие в Лисабонската мрежа на регионите.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 538 по точка 6, обявено на 3.10.2008

 

7. Доклад вх. № 21-00-3185(1)/05.06.2008 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на СУ „Климент Охридски” върху търговски обект, намиращ се в подлез „Ректората”.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 539 по точка 7, обявено на 3.10.2008

 

8. Доклад вх. № 66-00-4010(2)24.07.2008 г. относно предоставяне на гараж – частна общинска собственост на собственицата на отчужден имот по реда на ЗТСУ (отм.) Драгана Павлова Атанасова.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 540 по точка 8, обявено на 3.10.2008
Заповед № РД-41-19/21.10.2008

 

9. Доклад вх. № 93-01-3802/21.07.2008 г. относно изразяване на съгласие за подписване на меморандум за тристранно сътрудничество между УНИЦЕФ, Агенцията  за социално подпомагане и Столична община по проект „Създаване на социални услуги в среда близка до семейната – за децата и младежите от Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Петка”, с. Могилино, община Две могили”.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 541 по точка 9, обявено на 3.10.2008

 

10. Доклад вх. № 15-00-3101(1)/15.07.2008 г. относно поставяне на паметна плоча на Дмитрий Лихачов.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 542 по точка 10, обявено на 3.10.2008

 

11. Доклад вх. № 93-00-3236/18.09.2008 г. относно Решение № 433 по Протокол № 17 / 24.07.2008 г. на СОС.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 543 по точка 11, обявено на 3.10.2008

 

12. Доклад вх. № 93-00-3238/19.09.2008 г. относно партньорство между Столична община и Българска федерация по спортни танци за организиране и провеждане на Европейска купа по стандартни танци.

Докл. Орлин Иванов
Решение № 544 по точка 12, обявено на 3.10.2008

 

13. Доклад вх. № 93-00-3235/18.09.2008 г. относно кандидатстване с проектно предложение пред програма „Култура” на Европейската комисия.

Докл. Роберт Янакиев
Решение № 545 по точка 13, обявено на 3.10.2008

 

14. Доклад вх. № 08-18-3051(4)16.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ  за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ  ІХ-955 и УПИ Х-956, кв. 30 А, местност „Овча купел”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 546 по точка 14, обявено на 3.10.2008
Заповед РД-46-2/23.01.2009

 

15. Доклад вх. № 26-00-4397(2)/17.07.2008 г. относно процедура по § 8 от ПР от ЗУТ, за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване за УПИ VI – 461, кв. 9, м. „Дървеница”, район „Студентски” и прекратяване на съсобствеността в имота чрез продажба на общинската част.

Докл. Росен Желязков
Решение № 547 по точка 15, обявено на 3.10.2008

 

16. Доклад вх. № 26-00-3967(2)/23.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-1269, кв. 44, м. ”Малинова долина”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 548 по точка 16, обявено на 3.10.2008

 

17. Доклад вх. № 08-09-3032(4)/30.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 549 по точка 17, обявено на 3.10.2008

 

18. Доклад вх. №  26-00-4172(3)/22.08.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ във връзка с прилагане влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 550 по точка 18, обявено на 3.10.2008

 

19. Доклад вх. №  08-18-3100(3)/22.08.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ във връзка с прилагане влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 551 по точка 19, обявено на 3.10.2008

 

20. Доклад вх. № 26-00-4243(2)22.08.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ във връзка с прилагане влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 552 по точка 20, обявено на 3.10.2008

 

21. Доклад вх. № 93-00-3213/25.08.2008 г. относно пазарна оценка на незастроено дворно място, УПИ XVI-14, кв. 136, м. „Зона Б-3”, по регулационния план на гр. София, ул. „Кирил и Методий” № 123, район „Възраждане”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 553 по точка 21, обявено на 3.10.2008

 

22. Доклад вх. № 54-00-3013(5)/28.08.2008 г. относно Изменение на Решение № 563 по Протокол № 111/14.06.2007 г. на СОС за сключване на предварителен договор за замяна по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна  границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 554 по точка 22, обявено на 3.10.2008

 

23. Доклад вх. № 2600-3614(5)/18.09.2008 г. относно продажба на общински имот, находящ се в район „Възраждане”, върху който заявителят притежава право на строеж за изграждане на предвиденото по ПУП застрояване.

Докл. Росен Желязков
Решение № 555 по точка 23, обявено на 3.10.2008

 

24. Доклад вх. № 94-Б-3038/19.09.2008 г. относно процедура по чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС.

Докл. Пламен Църноречки
Решение № 556 по точка 24, обявено на 3.10.2008

 

25. Доклад вх. № 04-13-3010(3)/19.06.2008г. относно учредяване право на безвъзмездно ползване за срок от 10 години върху имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна масивна сграда /бивш куклен театър/, намираща се на ул. „Одрин” № 91, на Министерство на здравеопазването за нуждите на Национални център по наркомании и Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 557 по точка 25, обявено на 3.10.2008

 

26. Доклад вх. № 26-00-4781(3)/16.07.2008 г. относно прекратяване на съсобственост и прилагане на ПУП за недвижими имоти, намиращи се в гр. София, район „Подуяне”, м. „Суха река – Ботевградско шосе”, кв. 12-А.

Докл. Ева Митова
Решение № 558 по точка 26, обявено на 3.10.2008

 

27. Доклад вх. № 94-В-3088(5)/14.07.2008 г. относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от имот, намиращ се в район „Надежда”, ул. „Дравски бой” № 35 А, съставляващ УПИ V-702, кв. 67, местност „Ломско шосе”.

Докл. Димитър Димов
Решение № 559 по точка 27, обявено на 3.10.2008

 

28. Доклад вх. № 08-14-3108(2)/16.06.2008 г. относно отмяна на Решение № 805 по Протокол № 91/26.10.2006 г. на СОС и предоставяне безвъзмездно за управление  на Дирекция „Социални дейности” за разкриване на Бюро за социални услуги, район „Искър”, на нежилищно помещение – частна общинска собственост, намиращо се в ж.к. „Дружба” 2, в подблоковото пространство на бл. 227, представляващо магазин № 2 А.

Докл. Йордан Томов
Решение № 560 по точка 28, обявено на 3.10.2008

 

29. Доклад вх. № 08-16-3038(2)/10.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Димитър Дилчев
Решение № 561 по точка 29, обявено на 3.10.2008

 

30. Доклад вх. № 08-19-3217/01.07.2008 г. относно конкурс за отдаване под наем на помещения, намиращи се на територията на район „Люлин”.

Докл. Венетка Серафимова
Решение № 562 по точка 30, обявено на 3.10.2008

 

31. Доклад вх. № 08-23-3223/01.07.2008г. относно  откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения, части от обекти – публична общинска собственост, намиращи се в сградите на кметствата в с. Казичене и с. Лозен, район „Панчарево”.

Докл. Станимир Пеев
Решение № 563 по точка 31, обявено на 3.10.2008

 

32. Доклад вх. № 08-24-3082/09.06.2008 г. относно разкриване на раздавателен пункт към КДХ с БМК, район „Илинден”, за детска преходна храна в гр. Банкя в сградата на ОДЗ – 25, считано от 01.07.2008 г. и предоставяне безвъзмездно за срок от 5 г. на помещение с площ от 15 кв. м., 4 кв. м. WC и 4 кв. м. коридор от сградата на ОДЗ – 25, гр. Банкя, находяща се на ул. „П.Д.Петков” № 15, публична общинска собственост.
Докл. Рангел Марков
Решение № 564 по точка 32, обявено на 3.10.2008

 

33. Доклад вх. № 93-00-3232/16.09.2008 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на член на семейството на общински служител.

Докл. Малина Едрева, Орлин Иванов, Владимир Кисьов
Решение № 565 по точка 33, обявено на 3.10.2008

 

34. Доклад вх. № 62-00-3116/1/02.07.2008 г. относно поставяне на паметна плоча на Георги Голов от ОСДРВС.

Докл. Людмил Леонидов
Решение № 566 по точка 34, обявено на 3.10.2008

 

35. Доклад вх. № 93-00-3222/10.09.2008 г. относно наименуване на безименни улици на територията на районите „Студентски”, „Лозенец”, „Банкя”, „Искър”, „Кремиковци”, „ Овча купел” и „Панчарево”.

Докл. Мита Георгиева, Роберт Янакиев, Стоян Маджаров
Решение № 567 по точка 35, обявено на 3.10.2008

 

36. Доклад вх. № 08-17-3125/12.05.2008 г. относно предложение за наименуване на улици в кв. „Драгалевци” – местност „Драгалевци разширение - север”, кв. Княжево – ж.к. „Гърдова глава” и с. Мърчаево.

Докл. Любен Петров
Решение № 568 по точка 36, обявено на 3.10.2008

 

37. Доклад вх. № 08-24-3054/12.05.2008 г. относно наименуване на улица в район „Банкя” с името „Караджата”.

Докл. Рангел Марков
Решение № 569 по точка 37, обявено на 3.10.2008

 

38. Доклад вх. № 93-01-4004/23.09.2008 г. относно одобряване от Столичния общински съвет на Договор № РД-56-3783/18.09.2008 г. за приемане и депониране на битови отпадъци на депо за твърди битови отпадъци на територията на община Силистра.

Докл. Мария Бояджийска, Юлия Ненкова
Решение № 570 по точка 38, обявено на 3.10.2008

 

39. Доклад вх. № 93-01-4018/24.09.2008 г. относно одобряване на действия във връзка с ликвидацията на „Столичен медицински холдинг” ЕАД.

Докл. Лилянда Еленкова, Данаил Кирилов, Минко Герджиков
Решение № 571 по точка 39, обявено на 3.10.2008

 

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре