нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 22 от дата 09.10.2008

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-01-3977/16.09.2008 г. от г-жа Гергана Алексова – общински съветник, относно съдебните дела, водени от Столичната община.
Отговор по точка 2

 

3. Питане вх. № 93-01-4016/23.09.2008 г. от г-н Росен Малинов – общински съветник, относно безразборното поставяне на рекламни  съоръжения.
Отговор по точка 3

 

4. Питане вх. № 93-00-3242/29.09.2008 г. от г-н Кирил Арсов – общински съветник, относно състоянието на улиците в район „Лозенец”.
Отговор по точка 4

 

5. Доклад вх. № 93-00-3194/16.07.2008 г. относно изменение и допълнение на чл. 56, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.

Докл. Гергана Алексова, Таня Найденова
Решение № 573 по точка 5, обявено на 17.10.2008

 

6. Доклад вх. № 93-01-3847/01.08.2008 г. относно промяна в организационната структура на район „Изгрев”.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 574 по точка 6, обявено на 17.10.2008

 

7. Доклад вх. № 66-02-3158(2)/02.06.2008 г.  относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, за заздравяване или за премахване на строежи или на части от тях на територията на Столичната община.

Докл. Петър Диков
Решение № 575 по точка 7, обявено на 17.10.2008

 

8. Доклад вх. рег. № 21-319/27.06.2008 г.  относно приемане на доклада на Консорциум „АРЖИЛ – КАМБУРОВ – ТРАНЗАКТА – МУР СТИВЪНС БУЛМАР”, съдържащ разработките по първия етап от консултантския договор – анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум и стратегия за приватизация  на акционерното участие на Столична община, „Софийски имоти” ЕАД, „Паркинги и гаражи” ЕАД, „В и К” ЕАД, „Софинвест” ЕООД  и „Озеленяване” ЕАД в капитала на „Общинска банка” АД и определяне на метода за приватизация.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 576 по точка 8, обявено на 17.10.2008

 

9. Доклад вх. № 12-00-3712/04.09.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 577 по точка 9, обявено на 17.10.2008

 

10. Доклад вх. № 12-00-3714/04.09.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 578 по точка 10, обявено на 17.10.2008

 

11. Доклад вх. № 12-00-3803/24.09.2008 г. относно отмяна на Решение № 10 по Протокол № 50 от 24.03.2003 г. и Решение № 75 по Протокол № 52 от 12.05.2003 г. на СОС, откриване на процедура и определяне на метода за приватизация на „БКС - Център” ЕАД.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 579 по точка 11, обявено на 17.10.2008

 

12. Доклад вх. № 93-00-3123(5)/02.10.20078 г. относно изпълнение на т. 3 от Решение № 310 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г. на СОС.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 580 по точка 12, обявено на 17.10.2008

 

13. Доклад вх. № 08-13-3236(1)/02.10.2008 г. относно  изменение на Приложение № 1 към т. 1 на решение № 425 по Протокол № 17 от 24.07.08 г. на СОС за финансиране със средства от СОПФ за изграждане и реконструкция на спортни площадки, в частта му, касаеща район „Надежда”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 581 по точка 13, обявено на 17.10.2008

 

14. Доклад вх. № 93-00-3157(1)/02.10.2008 г. относно  изменение на Приложение № 1 към т. 1 на решение № 424 по Протокол № 17 от 24.07.08 г. на Столичния общински съвет за отпускане на финансови средства за закупуване на медицинска апаратура, касаещо „Четвърта МБАЛ – София” АД.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 582 по точка 14, обявено на 17.10.2008

 

15. Доклад вх. № 93-00-3156(1)/02.10.2008 г. относно  изменение на решение № 423 по Протокол № 17 от 24.07. 2008 г. на Столичния общински съвет за отпускане на финансови средства за строително-монтажни работи, касаещо „Четвърта МБАЛ – София” АД и „Пета МБАЛ – София” АД

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 583 по точка 15, обявено на 17.10.2008

 

16. Доклад вх. № 08-16-3163 (1)/02.10.2008 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд възстановяване на детски площадки на територията на район Студентски.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 584 по точка 16, обявено на 17.10.2008

 

17. Доклад вх. № 93-01-3993 (1)/02.10.2008 г. относно  финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на ВиК инсталацията и санитарните възли на 2-ри и 3-ти етаж в сградата на администрацията на район „Възраждане”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 585 по точка 17, обявено на 17.10.2008

 

18. Доклад вх. № 93-01-3967 (1)/02.10.2008 г. относно  дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането на „Общностен център за превенции” в район „Красна поляна”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 586 по точка 18, обявено на 17.10.2008

 

19. Доклад вх. № 93-01-4070 (1)/02.10.2008 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на общинска сграда – лечебно заведение – бивш филиал „Мусагеница” на 5-то ДКЦ в ж.к. „Младост 1” до 8-мо СОУ, район Студентски.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 587 по точка 19, обявено на 17.10.2008

 

20. Доклад вх. № 10-00-3232 (1)/02.10.2008 г. относно  финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на сградата на читалище „Цар Борис I” с. Бистрица, район „Панчарево”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 588 по точка 20, обявено на 17.10.2008

 

21. Доклад вх. №  08-19-3338(1)/02.10.2008 г. относно  изменение на Приложение № 1 към  Решение № 487 по Протокол № 17 от 24.07. 2008 г. на Столичния общински съвет за отпускане на  финансови средства за изграждане и реконструкция на спортни площадки на територията на Столична община, в частта му касаеща средствата отпуснати за район „Люлин”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 589 по точка 21, обявено на 17.10.2008

 

22. Доклад вх  № 10-00-3048(3)/02.10.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ реконструкцията на многофункционален стадион в с. Войняговци – район „Нови Искър”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 590 по точка 22, обявено на 17.10.2008

 

23. Доклад вх. № 93-01-4050/26.09.2008 г. относно актуализация на сборния бюджет на Столична община за 2008 г.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 591 по точка 23, обявено на 17.10.2008

 

24. Доклад вх. № 93-01-3815(1)/04.09.2008 г. относно актуализиране лимитите за протоколни нужди и представителни разходи на Столичния общински съвет и Столична община за 2008 г.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 592 по точка 24, обявено на 17.10.2008

 

25. Доклад вх. № 93-00-3217/05.09.2008 г. относно  промяна на бюджета на Столичната община.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 593 по точка 25, обявено на 17.10.2008

 

26. Доклад вх. № 93-00-3224/15.09.2008 г. относно  опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл.98, т. 12 от Конституцията на Република България.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 594 по точка 26, обявено на 17.10.2008

 

27. Доклад вх. № 93-01-4013/23.09.2008 г.  относно  закупуване офиси на първия етаж и сутерена в сградата на ул. „Будапеща” № 17 от „Паркинги и гаражи” ЕАД.

Докл. Минко Герджиков, Велизар Стоилов
Решение № 595 по точка 27, обявено на 17.10.2008

 

28. Доклад вх. № 93-01-3964/12.09.2008 г. относно предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 596 по точка 28, обявено на 17.10.2008

 

29. Доклад вх. № 62-00-3135(3)/23.09.2008 г. относно осигуряване на средства за увеличаване заплатите на работниците и служителите в Зоологическата градина – гр. София.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 597 по точка 29, обявено на 17.10.2008

 

30. Доклад вх. № 93-00-3211 /01.08.2008 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 761 по Протокол № 116 от 26.07.2007 г. на СОС.

Докл. Росен Желязков
Решение № 598 по точка 30, обявено на 17.10.2008

 

31. Доклад вх. №  26-00-4163(2)/17.08.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ XIII – 550, кв. 32, м. кв. „Бенковски”, район „Сердика”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 599 по точка 31, обявено на 17.10.2008

 

32. Доклад вх. № 26-00-3637(2)/04.06.2008 г. и 29.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 600 по точка 32, обявено на 17.10.2008

 

33. Доклад вх. № 93-01-4082/02.10.2008 г. относно реализация на проект за заплащане на комунални услуги на едно гише.

Докл. Росен Желязков
Решение № 601 по точка 33, обявено на 17.10.2008

 

34. Доклад вх. № 26-00-4438(2)29.07.2008 г. относно процедури по чл. 6, ал. 1 от ЗОС и по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ в съответствие с проект за изменение на план за регулация за кв. 173, УПИ I, м. „Пробив – Пенчо Славейков”, приет от ОЕСУТ с Протокол № ЕС-Г-75/19.06. 2007 г., точка 18 и сключване на предварителен договор за продажба.

Докл. Лилия Долджева, Росен Желязков
Решение № 602 по точка 34, обявено на 17.10.2008

 

35. Доклад вх. № 08-02-3180/09.07.2008 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Столичен център за работа с деца на нежилищни помещения – частна общинска собственост, находящи се в ж.к. „Бели брези”, подблоковите пространства на бл. 5 и бл. 8.

Докл. Пламен Църноречки
Решение № 603 по точка 35, обявено на 17.10.2008

 

36. Доклад вх. № 08-15-191(07г.)/17.03.2008 г. относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ.

Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 604 по точка 36, обявено на 17.10.2008

 

37. Доклад вх. № 08-16-263/07г./19.03.2008г.  и становище вх. № 26-00-4397(5)28.08.2008 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Димитър Дилчев
Решение № 605 по точка 37, обявено на 17.10.2008

 

38. Доклад вх. № 08-23-3262/21.07.2008г. относно  откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на помещения, части от обекти – публична общинска собственост, предназначени за лекарски кабинети, находящи се в с.Кривина, с.Пасарел, с.Лозен и с.Кокаляне.

Докл. Станимир Пеев
Решение № 606 по точка 38, обявено на 17.10.2008

 

39. Доклад вх. № 08-23-3275/28.07.2008г. относно  откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на две помещения,  части от обекти – публична общинска собственост, находящи се на първия етаж от административно-търговска сграда в с.Долни Лозен, ул. „Иван Пешев” № 15.

Докл. Станимир Пеев
Решение № 607 по точка 39, обявено на 17.10.2008

 

40. Доклад вх. № 08-19-3311(1)/12.09.2008 г. относно предоставяне  на район „Люлин” на жилища за настаняване под наем на семейства на деца са с увреден слух, които живеят в Центъра за временно настаняване „Свети Димитър”.

Докл. Венетка Серафимова
Решение № 608 по точка 40, обявено на 17.10.2008

 

41. Доклад вх. № 08-17-3281/05.09.2008 г. относно откриване на ЦДГ в с. Мърчаево.

Докл. Любен Петров
Решение № 609 по точка 41, обявено на 17.10.2008

 

42. Доклад вх. № 08-20-3162/03.07.2008 г. относно продължаване срока на договор за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост на територията на район „Връбница”.

Докл. Младен Младенов
Решение № 610 по точка 42, обявено на 17.10.2008
Заповед РД-46-1/23.01.2009

 

43. Доклад вх. № 08-21-3230/04.09.2008 г.  относно преминаване на филиал на ЦДГ № 14 в с. Войняговци на финансово и административно подчинение към ЦДГ № 37, с. Подгумер.

Докл. Валентин Котов
Решение № 611 по точка 43, обявено на 17.10.2008

 

44. Доклад вх. № 08-17-3128(3)/19.09.2008 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ”’ АД, ЕФН 2100063584, за изграждане на КТП с площ от 6 кв.м. върху общински недвижим имот – УПИ ІІІ „за трафопост”, кв. 41, м. „Манастирски ливади - запад”

Докл. Жельо Бойчев
Решение № 612 по точка 44, обявено на 17.10.2008

 

45. Доклад вх. № 93-00-3225/15.09.2008 г. относно закупуване от СОС на определена бройка от печатните издания на издателство „Братство”, издателството на българското национално малцинство в Западните български покрайнини, Република Сърбия и финансиране издаването на бюлетин „Босилеград”.

Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 613 по точка 45, обявено на 23.03.2009

 

46. Доклад вх. № 93-00-3249/02.10.2008 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за ІІ-ра сесия на Програмата.

Докл. Борислав Бориславов, Данчо Хаджиев
Решение № 614 по точка 46, обявено на 17.10.2008

 

47. Доклад вх. № 93-00-3227/15.09.2008 г. относно поставяне на барелеф на Тодор Александров, легендарен водач на македонските българи в борбата за българското национално обединение, на едноименния булевард в София.

Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 615 по точка 47, обявено на 17.10.2008

 

48. Доклад вх. № 66-02-3242(4)/30.09.2008 г. относно поставяне на паметна плоча на опълченеца Никола Илиев Джаров.

Докл. Бойко Маринков
Решение № 616 по точка 48, обявено на 17.10.2008

 

49. Доклад вх. № 08-08-59/11.03.2008г. относно именуване на улица от ОТ 31 А до ОТ 32 А, кв. 24, м. Дианабад с името „Ловен парк”.

Докл. Панайот Бончев
Решение № 617 по точка 49, обявено на 17.10.2008

 

50. Доклад вх. № 08-11-3154/02.09.2008г. относно наименуване на новопроектирана улица на територията на район „Красна поляна”.

Докл. Иван Чакъров
Решение № 618 по точка 50, обявено на 17.10.2008

 

51. Доклад вх. № 94-К-3059(1)/18.07.2008 г. относно именуване на улици.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 619 по точка 51, обявено на 17.10.2008

 

52. Доклад вх. № 93-00-3244/29.09.2008 г. относно приемане на Анекс към Второто допълнително споразумение към Договара за концесия за предоставяне на ВиК услуги на територията на Столична община, сключен на 23.12.1999 г. между Столична община и „Софийска вода” АД.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 620 по точка 52, обявено на 17.10.2008

 

53. Доклад вх. № 26-00-5373(7)18.09.2008 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на трафопост с площ от 15 кв. м. върху общински недвижим имот – УПИ X-67, кв. 720, м. „ГГЦ – ЗОНА Г-13”.

Докл. Пенка Арменкова
Решение № 621 по точка 53, обявено на 17.10.2008

 

54. Доклад вх. № 18-00-3100(1)/06.10.2008 г. относно кандидатстване с проект „Ремонт и обновяване на Читалище „Христо Ботев” – с. Мировяне” по Оперативна програма „Регионално развитие” Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието  на устойчиви градски ареали”, Компонент 3 „Културна инфраструктура”.

Докл. Елена Соколова
Решение № 622 по точка 54, обявено на 17.10.2008

 

55. Доклад вх. № 66-02-3882/17.09.2008 г. относно проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. 126, м. „Кръстова вада”, по плана на град София.

Докл. Петър Диков
Решение № 623 по точка 55, обявено на 17.10.2008

 

56. Доклад вх. № 93-00-3234/18.09.2008 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Владая.

Докл. Андрей Иванов
Няма решение по т. 56 - докладът е оттеглен по време на заседанието

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре