нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 23 от дата 23.10.2008

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-01-4134/14.10.2008 г. от г-н Росен Малинов – общински съветник, относно изграждане на канализационна мрежа за части от райони „Люлин” и „Връбница”.
Отговор по точка 2

 

3. Доклад вх. № 93-01-4155/16.10.2008 г. относно определяне на 25 представители на Столичния общински съвет в Областния съвет за регионално развитие на област София.

Докл. Андрей Иванов
Решение № 624 по точка 3, обявено на 03.11.2008

 

4. Доклад вх. № 26-00-10280(1)/16.10.2008 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в „Топлофикация - София” АД по повод провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 28.10.2008 г. от 12.00 часа.

Докл. Андрей Иванов, Бойко Борисов
Решение № 625 по точка 4, обявено на 03.11.2008

 

5. Доклад вх. №  93-00-3234/18.09.2008 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Владая.

Докл. Андрей Иванов
Решение № 626 по точка 5, обявено на 03.11.2008

 

6. Доклад вх. № 93-00-3240/26.09.2008 г. относно закриване на бюджетна дейност – общинска отговорност 6 12 619 – „Други дейности по жилищно строителство”.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 627 по точка 6, обявено на 03.11.2008

 

7. Доклад вх. № 93-01-3922(4) /30.09.2008 г.   относно допълнение към доклад № 9301-3988/1/10.09.2008 г. за прилагане на Постановление № 198/08.08.2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 175 от 2007 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 628 по точка 7, обявено на 03.11.2008

 

8. Доклад вх. № 93-01-4074 /01.10.2008 г.   относно промяна в организационната структура на район „Овча купел” и увеличаване числеността на персонала с една щатна бройка.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 629 по точка 8, обявено на 03.11.2008

 

9. Доклад вх. № 93-00-3230/16.09.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на СО и допълнение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Докл. Росен Малинов
Решение № 630 по точка 9, обявено на 03.11.2008

 

10. Доклад вх. № 93-01-4187/22.10.2008 г. относно партньорство между Столичната община и Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) във връзка с инициативата "Столична община за безопасен Интернет".

Докл. Бойко Борисов
Решение № 631 по точка 10, обявено на 03.11.2008

 

11. Доклад вх. № 93-01-3857/06.08.2008 г. относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 632 по точка 11, обявено на 03.11.2008

 

12. Доклад вх. № 12-00-3713/04.09.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 633 по точка 12, обявено на 03.11.2008, спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно

 

13. Доклад вх. № 12-00-3868/09.10.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация  и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 634 по точка 13, обявено на 03.11.2008, спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно

 

14. Доклад вх. № 12-00-3869/09.10.2008 г. относно допълнение на Решение № 517 по Протокол № 18 от 11.09.2008 г. на СОС

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 635 по точка 14, обявено на 03.11.2008

 

15. Доклад вх. № 93-01-4137/14.10.2008 г. относно допълнение на Решение № 516 по Протокол № 18 от 11.09.2008 г. на СОС за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 636 по точка 15, обявено на 03.11.2008

 

16. Доклад вх. № 93-01-4143(1)/16.10.2008 г. относно изменение на Годишната програма на СОПФ за 2008 г.,  приета с Решение № 181 по Протокол № 10 от 10.04.2008 г. на СОС.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 637 по точка 16, обявено на 03.11.2008

 

17. Доклад вх. № 93-01-4144(1)/16.10.2008 г. относно създаване на предпоставки и условия за въвеждане на програмно бюджетиране за периода 2009 – 2011 г. на Специализирания общински приватизационен фонд.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 638 по точка 17, обявено на 03.11.2008

 

18. Доклад вх. № 93-01-4153(1)/16.10.2008 г. относно изменение на Правилника за организацията и работата на СОПФ.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 639 по точка 18, обявено на 03.11.2008

 

19. Доклад вх. № 66-00-5507(4)/16.10.2008 г. относно изменение на Приложение № 1 към т. 1 на решение № 424 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. на Столичния общински съвет за отпускане на финансови средства за закупуване на медицинска апаратура, в частта му касаеща „Втора САГБАЛ „Шейново” АД

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 640 по точка 19, обявено на 03.11.2008

 

20. Доклад вх. № 08-03-3242(2)/16.10.2008 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на спешни и неотложни ремонтни дейности в сградата  на 18 СОУ „У. Гладстон”, гр. София, ул. „Пиротска”, район „Възраждане”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 641 по точка 20, обявено на 03.11.2008

 

21. Доклад вх. № 93-01-4116(1)/16.10.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ извършване на основен ремонт на покрива на общинска сграда в район Студентски.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 642 по точка 21, обявено на 03.11.2008

 

22. Доклад вх. № 94-В-3413(1)/24.09.2008 г. относно приключване ликвидацията на „Буката” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията .

Докл. Минко Герджиков
Решение № 643 по точка 22, обявено на 03.11.2008

 

23. Доклад вх. № 29-00-3126(1)/24.09.2008 г. относно продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от „Дентален център ХІІ - София” ЕООД – в ликвидация.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 644 по точка 23, обявено на 06.04.2009

 

24. Доклад вх. № 29-00-3068(1)/01.10.2008 г. относно продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от „Дентален център V - София” ЕООД – в ликвидация.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 645 по точка 24, обявено на 06.04.2009

 

25. Доклад вх. № 93-01-4146/15.10.2008 г. относно разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 646 по точка 25, обявено на 03.11.2008

 

26. Доклад вх. № 26-00-5139(29)/16.10.2008 г. относно оопределяне на експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2008 г. на „Спортна София - 2000” ЕАД.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 647 по точка 26, обявено на 03.11.2008

 

27. Доклад вх. № 26-00-6502(5)/16.10.2008 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в „Централни хали” АД по повод провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 28.10.2008 г. от 10.00 часа.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 648 по точка 27, обявено на 03.11.2008

 

28. Доклад вх. № 93-00-3245/30.09.2008 г.  относно допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната 2008/2009 гоина в общинските училища на територията на Столична община.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 649 по точка 28, обявено на 03.11.2008

 

29. Доклад вх. № 04-15-3022(2)/07.10.2008 г.  относно промяна на финансирането на професионалните паралелки към 75 ОУ „Тодор Каблешков”, район „Красна поляна”.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 650 по точка 29, обявено на 03.11.2008

 

30. Доклад вх. № 93-00-3223(2)/03.10.2008 г.  относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Възраждане”, в сградата на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, ул. „Пиротска” № 68.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 651 по точка 30, обявено на 03.11.2008

 

31. Доклад вх. №  08-11-3003(3)/21.10.2008 г.  относно потвърждаване на Решение № 333 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г. на Столичния общински съвет.

Докл. Малина Едрева
Решение № 652 по точка 31, обявено на 03.11.2008

 

32. Доклад вх. № 93-01-3939/08.09.2008 г. относно  промяна на вида на социалната услуга в общността от Център за временно настаняване на деца „Вяра, Надежда, Любов”, с адрес ж.к. „Надежда”, ул. „Свобода” № 30, в Кризисен център за деца, пострадали от насилие, и Център за работа с деца на улицата.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 653 по точка 32, обявено на 03.11.2008

 

33. Доклад вх. № 66-02-3931/03.10.2008 г. относно проект за ПУП – Изменение на план за регулация по трасето  на Втори метродиаметър от ж.к. „Обеля ” до пътен възел „Надежда” и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на разработката.

Докл. Петър Диков
Решение № 654 по точка 33, обявено на 03.11.2008

 

34. Доклад вх. № 6602-3937/07.10.2008 г. относно проект за ПУП – Парцеларен план за пътна връзка до временния път за площадката за третиране на битови отпадъци в землището на с. Яна.

Докл. Петър Диков
Решение № 655 по точка 34, обявено на 03.11.2008

 

35. Доклад вх. № 93-00-3247/01.10.2008 г. относно разработване на проект за преустройство на разделителната ивица на булевард „Димитър Петков”, в участъка от ул. „Цар Симеон” – бул. „Александър Стамболийски”.

Докл. Вили Лилков, Орлин Иванов
Решение № 656 по точка 35, обявено на 03.11.2008

 

36. Доклад вх. № 93-00-3228/16.09.2008 г. относно финансова подкрепа на конкурс за най-добра училищна песен „Голямо междучасие”.

Докл. Борислав Стоянов
Решение № 657 по точка 36, обявено на 03.11.2008

 

37. Доклад вх. № 93-00-3241/26.09.2008 г. относно процедура за отдаване по наем на част от имот, публична общинска собственост на партерния етаж в ОК – Дом на културата „Средец”, ул. „Кракра” № 2-а, за създаване на арт център за творци с увреждания..

Докл. Поля Станчева
Решение № 658 по точка 37, обявено на 03.11.2008

 

38. Доклад вх. № 26-00-5975(2)/07.10.2008 г. относно даване на съгласие за подписване на извънсъдебно споразумение между „Водоснабдяване и канализация” ЕАД и инж. Георги Христов Такев.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 659 по точка 38, обявено на 03.11.2008

 

39. Доклад вх. № 93-00-3252/15.10.2008 г. относно осигуряване на безплатен безжичен интернет достъп в Градска градина, градинка бул. „Цар Освободител”, площад и градина около храм-паметник „Св. Александър Невски”, храм „Света София” и Светия Синод, градина „Банска”, Борисовата градина.

Докл. Малина Едрева, Ангел Джамбазки, Орлин Иванов
Решение № 660 по точка 39, обявено на 03.11.2008

 

40. Доклад вх. № 93-00-3253/15.10.2008 г. относно удължаване мандата на Работната група за поетапно премахване на „Селище на строителя”.

Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 661 по точка 40, обявено на 03.11.2008

 

41. Доклад вх. № 26-00-3669(3)/ 29.04.08 г., за  прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, район „Възраждане”, ПИ № 13, с площ от 278 кв.м., кв.165, м. „Пробив бул.П.Славейков”, бул.”Сливница” № 67, чрез изкупуване на 2/3 ид.ч.от съсобственика Симеона Велкова Шунина.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 662 по точка 41, обявено на 03.11.2008

 

42. Доклад вх. № 2600-4098(2)/10.06.2008 г. относно конкурс за учредяване право  на строеж  върху УПИ І-743, 744,  УПИ ІІ-743, 749, УПИ ІІІ-общ., УПИ ІV-765, общ., кв. 52, м. „Надежда ІV част”.

Докл. Димитър Димов
Решение № 663 по точка 42, обявено на 03.11.2008, спряно изпълнението му от областния управител като незаконосъобразно; отменено с решение на ВАС по адм. д. № 13132/2009 като незаконосъобразно

 

43. Доклад вх. № 08-22-3177/25.08.2008г. относно конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Кремиковци”.

Докл. Ивайло Панев
Решение № 664 по точка 43, обявено на 03.11.2008

 

44. Доклад вх. № 08-22-3032/09.04.2008г. относно конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от общински  поземлен фонд, намиращи се на територията на район „Кремиковци”.

Докл. Ивайло Панев
Решение № 665 по точка 44, обявено на 03.11.2008

 

45. Доклад вх. № 08-15-3354/09.10.2008 г.  относно откриване на ОДЗ № 26, район „Младост”, гр. София.

Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 666 по точка 45, обявено на 03.11.2008

 

46. Доклад вх. № 08-07-3188(1)/08.10.2008 г. относно кандидатстване с проект по Конкурсна процедура № 33.4-2008 Схема за съфинансиране на общински проекти, насочени към общински училища и детски градини, целящи постигане на комплексен и устойчив резултат, свързан с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, обявен от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ към МОН на Република  България

Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 667 по точка 46, обявено на 03.11.2008

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре