нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 24 от дата 13.11.2008

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-01-4175/21.10.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно отражението на световната финансова криза върху лихвите по кредитите на Столична община.

Отговор по точка 2

 

3. Питане вх. № 93-00-3261/27.10.2008 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно неизпълнен ангажимент по внасяне на обобщен доклад за моментното състояние и осигуряване проходимост на аварийните изходи в училищата и детските заведения  на територията на Столична община.
Отговор по точка 3

 

4. Питане вх. № 93-01-4214/28.10.2008 г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник, относно възможност за облекчаване на трафика на кръстовището на бул. „Никола Вапцаров” при Семинарията.
Отговор по точка 4

 

5. Питане вх. № 93-01-4213/28.10.2008 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно статута на обект, общинска собственост, отдаден под наем за автопаркинг, който възпрепятства достъпа на  миряните до храм „Св. Вмчк. Мина”, кв. „Модерно предградие”, район „Връбница”.
Отговор по точка 5

 

6. Питане вх. № 93-00-3265/03.11.2008 г. от г-н Христо Ангеличин  – общински съветник, относно проведени конкурсни процедури за транспортно обслужване.
Отговор по точка 6

 

7. Доклад вх. № 93-00-3254/16.10.2008 г. относно определяне предназначението на общински жилища за продажба чрез търг.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 668 по точка 7, обявено на 21.11.2008

 

8. Доклад вх. № 93-01-4191/23.10.2008 г. относно отчисляване на два броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община с настанени наематели.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 669 по точка 8, обявено на 21.11.2008

 

9. Доклад вх. № 93-01-4280/10.11.2008 г. относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.

Докл. Данаил Кирилов, Росен Желязков
Решение № 670 по точка 9, обявено на 21.11.2008

        

10. Доклад вх. № 93-00-3272/07.11.2008 г. относно финансиране на следващи участъци от разширението на първи и втори метродиаметър от метрото в София.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 671 по точка 10, обявено на 21.11.2008

        

11. Доклад вх. № 93-01-4287/11.11.2008 г. относно безвъзмездно прехвърляне на  акциитe, собствени   на Столична община от капитала на „Топлофикация София” АД на Държавата.

Докл. Бойко Борисов,  Андрей Иванов
Решение № 672 по точка 11, обявено на 21.11.2008

 

12. Връщане за ново обсъждане на Решение № 605 по Протокол № 22 от 9 октомври 2008 г. на Столичния общински съвет, върнато със Заповед № РД-15-190/21.10.2008 г. на Областния управител на Област София.
Решение № 673 по точка 12, обявено на 21.11.2008

 

13. Доклад вх. № 93-01-3682/02.07.2008 г. относно изменение на чл. 56 от Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община относно принудителното преместване на ППС, паркирани в „Синя зона”.

Докл. Вили Лилков
Решение № 674 по точка 13, обявено на 21.11.2008

 

14. Доклад вх. № 94-С-3338(1)/24.09.2008 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.

Докл. Анета Георгиева
Решение № 675 по точка 14, обявено на 21.11.2008

 

15. Доклад вх. № 93-01-3856/06.08.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 676 по точка 15, обявено на 21.11.2008

 

16. Доклад вх. № 12-00-3908/15.10.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 677 по точка 16, обявено на 21.11.2008

 

17. Доклад вх. № 12-00-3945/21.10.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 678 по точка 17, обявено на 21.11.2008

 

18. Доклад вх. № 12-00-3972/28.10.2008 г. относно  отмяна на Решение № 206 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. и промяна на Решение № 104 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 679 по точка 18, обявено на 21.11.2008

 

19. Доклад вх. № 12-00-3973/28.10.2008 г. относно изменение и допълнение на Решение № 78 по Протокол № 54 от 16.06.2003 г. на СОС с което се открива процедура по приватизация и се определя метод за приватизация на обект: Двуетажна сграда, находяща се на ул. ”Кораб планина” № 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Лозенец” със съответното му право на строеж.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 680 по точка 19, обявено на 21.11.2008

 

20. Доклад вх. № 93-01-3335(2)/03.11.2008 г. относно пренасочване на средства в Програмата, финансирана от СОПФ за 2008 г. за ремонт на помещения за разкриване на нови групи в детски заведения, ремонт на плувни басейни и неотложни ремонти  в учебни и детски заведения, на основание допусната явна фактическа грешка.

Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 681 по точка 20, обявено на 21.11.2008

 

21. Доклад вх. № 18-00-3095(3)/03.11.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонта и оборудване на Театър „Възраждане”.

Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 682 по точка 21, обявено на 21.11.2008

 

22. Доклад вх. № 93-00-3229/16.09.2008 г. относно създаване на публичен регистър за изпълнението на обществени поръчки, провеждани от Столична община, районните администрации, търговските дружества с общинско участие и други второстепенни разпоредители с бюджетни средства.

Докл. Владимир Кисьов, Стефан Иванов, Николай Желев,  Иван Нейков, Борислав Бориславов
Решение № 683 по точка 22, обявено на 21.11.2008

 

23. Доклад вх. № 62-00-3143(1)/16.09.2008 г. относно отстъпване безвъзмездно право на ползване за срок от пет години на Сдружение „Съюз на зъботехниците в България”, върху общински недвижим имот – частна общинска собственост.

Докл. Людмил Леонидов
Решение № 684 по точка 23, обявено на 21.11.2008

 

24. Доклад вх. № 7000-3414(1)/08.08.2008 г.  относно приемане на Правилник за организация и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на Столичната община.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 685 по точка 24, обявено на 21.11.2008

 

25. Доклад вх. № 93-01-4150/16.10.2008 г. относно финансиране на съвместна проява – концертния сезон 2008/2009 година на Нов симфоничен оркестър от бюджета на Дирекция „Култура” на Столична община.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 686 по точка 25, обявено на 21.11.2008

 

26. Доклад вх. № 93-01-4085/02.10.2008 г. относно корекция на бюджета за дейности на Съвета по безопасност на движението на децата в София  2008 г.

Докл. Бойко Борисов, Йорданка Фандъкова, Атанас Черешаров,  Мита Георгиева
Решение № 687 по точка 26, обявено на 21.11.2008

 

27. Доклад вх. № 62-00-3208(1)/06.10.2008 г. относно партньорство между Столична община и Българската федерация по канадска борба за организацията и провеждането на Европейското първенство по канадска борба за мъже, жени, юноши, хора с увреждания и ветерани през месец юни 2009 г. в гр. София.

Докл. Иво Тонев, Йорданка Фандъкова
Решение № 688 по точка 27, обявено на 21.11.2008

 

28. Доклад вх. № 93-00-3258/20.10.2008 г. относно  предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 689 по точка 28, обявено на 21.11.2008

 

29. Доклад вх. № 93-01-4186/22.10.2008 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 690 по точка 29, обявено на 21.11.2008

 

30. Доклад вх. № 26-00-9635(1)/20.10.2008 г. относно закупуване на допълнителна строителна техника, необходима за дейността по рециклиране на строителни отпадъци от страна на „Софинвест” ЕООД .

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 691 по точка 30, обявено на 21.11.2008

 

31. Доклад вх. № 6602-3991/17.10.2008 г. относно допускане на изработване на ПУП за територия, отредена съгласно ОУП на СО за далекоперспективна по реда на чл. 15 от ЗУЗСО.

Докл. Петър Диков
Решение № 692 по точка 31, обявено на 21.11.2008

 

32. Доклад вх. № 66-02-4025/29.10.2008 г. относно проект за изменение на действащ ПУП – ИПРЗ на м. ж. к. „Хаджи Димитър”, кв. 5, УПИ ХХІІІ и улица по о.т. 187 Б -187 В.

Докл. Петър Диков
Решение № 693 по точка 32, обявено на 21.11.2008

 

33. Доклад вх. № 26-00-8266(2)/10.10.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от  ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 694 по точка 33, обявено на 21.11.2008
Заповед РД-561-186 от 23.04.2009

 

34. Доклад вх. № 08-18-3175(5)/10.10.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от  ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 695 по точка 34, обявено на 21.11.2008

 

35. Доклад вх. № 26-00-6967(2) /17.07.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на  ЗУТ, във връзка с  прилагане на влязъл в сила ПУП

Докл. Росен Желязков
Решение № 696 по точка 35, обявено на 21.11.2008

 

36. Доклад вх. № 26-00-3998(5)/13.10.2008 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и Георги Василев Лазаров и прилагане на ПУП за ПИ 101, кв. 23 А., м. бул. „Станке Димитров”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 697 по точка 36, обявено на 21.11.2008

 

37. Доклад вх. № 08-18-3159(3)/28.10.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на  ЗУТ, във връзка с  прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 698 по точка 37, обявено на 21.11.2008

 

38. Доклад вх. № 08-18-3119(3)/20.10.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на  ЗУТ, във връзка с  прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 699 по точка 38, обявено на 21.11.2008

 

39. Доклад вх. № 08-18-3135(1)/21.10.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на  ЗУТ, във връзка с  прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 700 по точка 39, обявено на 21.11.2008

 

40. Доклад вх. № 08-06-3200(3)/28.10.2008 г. относно процедура по §6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ X – 308 от кв. № 272 в м. „Левски – булевард „Ботевградско шосе” – рамка” по плана на град София, находящ се в град София, район „Подуяне”, собственост на „КОНВЕНТОТ” ЕООД

Докл. Росен Желязков
Решение № 701 по точка 40, обявено на 21.11.2008

 

41. Доклад вх. № 08-02-3154(7)/11.07.2008 г. относно процедура по §6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за УПИ ІІ – 53, отреден за „офиси, търговия, склад, КО, подземни гаражи” от квартал № 56, местност „Лагера” по плана на гр. София, район „Красно село”.

Докл. Пламен Църноречки
Решение № 702 по точка 41, обявено на 21.11.2008

 

42. Доклад вх. № 08-03-3167(2)/24.07.2008г. относно промяна на предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище, находящо се в ж.к. „Зона Б-5”, бл. 2, вх. Г, ет. 1, СО – район „Възраждане”, в жилищен .

Докл. Ева Сеизова
Решение № 703 по точка 42, обявено на 21.11.2008

 

43. Доклад вх. №  08-07-3052/12.05.2008 г. относно отмяна на Решение № 282 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г. и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Център за приобщаващо образование” и Фондация  „Институт за социални услуги в общността”.

Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 704 по точка 43, обявено на 21.11.2008
Заповед РД-565-6/30.01.2009

 

44. Доклад вх. № 08-15-191(07г.)/17.03.2008 г. относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ.

Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 705 по точка 44, обявено на 21.11.2008

 

45. Доклад вх. № 08-19-3242(3)/30.09.2008 г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Оборотен” и включването му във фонд „Резервен” за настаняване деветчленното домакинство на Веселка Цанкова Кръстева.

Докл. Венетка Серафимова
Решение № 706 по точка 45, обявено на 21.11.2008

 

46. Доклад вх. № 08-20-74/14.03.2008г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Връбница”, в сградата на 61 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”.

Докл. Младен Младенов
Решение № 707 по точка 46, обявено на 21.11.2008

 

47. Доклад вх. № 08-20-76/14.03.2008г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Връбница”, в сградата на 70 ОУ „Климент Охридски”.

Докл. Младен Младенов
Решение № 708 по точка 47, обявено на 21.11.2008

 

48. Доклад вх. № 08-20-77/14.03.2008г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Връбница”, в сградата на 140 СОУ „Иван Богоров”.

Докл. Младен Младенов
Решение № 709 по точка 48, обявено на 21.11.2008

 

49. Доклад вх. № 08-21-3044(3)/14.07.2008 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и Красимир Тодорчев Костадинов и съпругата му Николина Борисова Костадинова, чрез изкупуване от последните дела Столична община, представляващ ½ идеална част от нива находяща се в местност „Герено”, село Славовци, район „Нови Искър”.

Докл. Валентин Котов
Решение № 710 по точка 49, обявено на 21.11.2008

 

50. Доклад вх. № 08-22-3026/08.04.2008г. и 22.10.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ IV-199, 204, кв. 65, м. „кв. Враждебна”, район „Кремиковци”

Докл. Ивайло Панев
Решение № 711 по точка 50, обявено на 21.11.2008

 

51. Доклад вх. № 08-24-3181/24.09.2008 г. относно кандидатстване на НПО „Регионален център за развитие, интеграция и Евросътрудничество” по Националната програма ФАР 2006 г. Програма BG 2006/018-343.01.01 – „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи ” (ФАЗА 3), Бюджетна линия: BG 2006/018-343.01.01 с проект „Да подадем ръка” по Компонент І – Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за деца.

Докл. Рангел Марков
Решение № 712 по точка 51, обявено на 21.11.2008

 

52. Доклад вх. № 08-24-3182/24.09.2008 г. относно кандидатстване  на СО, район „Банкя” по Национална програма ФАР 2006, Програма BG 2006/018-343.01.01 – „Деинституализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” (ФАЗА 3), Бюджетна линия: BG 2006/018-343.01.01 с проект „Алтернативна грижа за нашите родители” по Компонент II – Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора.

Докл. Рангел Марков
Решение № 713 по точка 52, обявено на 21.11.2008

 

53. Доклад вх. № 39-00-3055(1)/16.10.2008  относно награждаване на г-жа Елисавета Първанова със „Значка на София”.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 714 по точка 53, обявено на 21.11.2008


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре