нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 25 от дата 27.11.2008

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-00-3267(6)/20.11.2008 г. от г-н Петър Курумбашев – общински съветник, относно концесионирането на линии в градския транспорт.
Отговор по точка 2

 

3. Питане вх. № 93-00-3274/12.11.2008 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно възможностите за удължаване маршрута на автобусна линия на МГТ № 72 с една спирка.
Отговор по точка 3

 

4. Питане вх. № 93-00-3280/19.11.2008 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно информация за дейността на Столичен инспекторат в частта му за санкциониране на неправилно паркирали автомобили на територията на Столичната община.
Отговор по точка 4

 

5. Питане вх. № 93-00-3278/18.11.2008 г. от г-н Ивайло Йонков  – общински съветник, относно екологичните проблеми на града и задръстванията.
Отговори по точка 5

 

6. Доклад вх. № 66-00-6133(1)/04.11.2008 г. относно увеличаване на средната месечна брутна работна заплата от 01.10.2008г. с 15 % в Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други” – местни дейности Функция V ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” Група 3 Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 715 по точка 6, обявено на 05.12.2008

 

7. Доклад вх. № 93-01-4289/12.11.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот”.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 716 по точка 7, обявено на 05.12.2008

 

8. Доклад вх.  93-01-4326/19.11.2008 г. относно подписване на договор между Столична община и „УНИЦЕФ” – България за предоставяне на директно финансиране в размер на 600 000 лв. за целите на Проект „Създаване на социални услуги в среда близка до семейната за деца и младежи от ДДМУИ „Света Петка”, с. Могилино” и разкриване на „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания” – в двуетажна сграда с площ от 68.82 кв. м. и дворно място от 426 кв.м., ул. „Марко Добрев” № 21.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 717 по точка 8, обявено на 12.12.2008

 

9. Доклад вх. № 93-01-4192/23.10.2008 г. относно допълнение на чл. 43, ал. 3 на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 718 по точка 9, обявено на 05.12.2008

 

10. Доклад вх. № 94-К-3201(1)/10.11.2008 г. относно приключване ликвидацията на „Красна поляна” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 719 по точка 10, обявено на 05.12.2008

 

11. Доклад вх. № 93-01-4281/11.11.2008 г. относно промяна на бюджета на Столичната община за третото тримесечие на 2008 година.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 720 по точка 11, обявено на 05.12.2008

 

12. Доклад вх. № 93-01-4304/13.11.2008 г. относно определяне на експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2008 г. на „Столичен Електротранспорт” ЕАД.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 721 по точка 12, обявено на 05.12.2008

 

13. Доклад вх. № 93-01-4154/16.10.2008 г. относно изпълнение на Решение № 433 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. и Решение № 543 по Протокол № 20 от 25.09.2008 г. на Столичния общински съвет.

Докл. Минко Герджиков,  Александър Цветков
Решение № 722 по точка 13, обявено на 05.12.2008

 

14. Доклад вх. № 12-00-4022/10.11.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за приватизация на обект – общинска собственост и промяна на т. 3 на Решение № 433 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. на СОС.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 723 по точка 14, обявено на 05.12.2008

 

15. Доклад вх. 08-15-3145(1)/16.10.2008 г. относно изменение на Решение № 165 по Протокол № 9 от 27.03.2008 г. на Столичния общински съвет.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 724 по точка 15, обявено на 05.12.2008

 

16.Доклад вх. № 93-00-3284/20.11.2008 г. относно намаляване капитала на „Егида - София” ЕАД и увеличаване капитала на „Спортна София - 2000” ЕАД чрез непарична вноска.

Докл. Минко Герджиков, Данаил Кирилов
Решение № 725 по точка 16, обявено на 05.12.2008

               

17. Доклад вх. № 93-01-4323(1)/20.11.2008 г. относно отмяна и изменение на решения на СОС за финансиране със средства от СОПФ.

Докл. Орлин Алексиев,   Минко Герджиков
Решение № 726 по точка 17, обявено на 05.12.2008

 

18. Доклад вх. № 93-01-4079(1)/20.11.2008 г. относно отпускане на средства от СОПФ за извършване на основен ремонт на читалище „Просвета”в кв. Обеля, гр. София.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 727 по точка 18, обявено на 05.12.2008

 

19. Доклад вх. №  № 08-22-3020(3) /20.11.2008 г.  и  92-00-3055(16)/20.11.2008 г. относно осигуряване на средства от СОПФ за изграждане на нов спортеен център в двора на 159 ОУ „Васил Левски”, с. Челопечене, район „Кремиковци”.

Докл. Орлин Алексиев,   Минко Герджиков
Решение № 728 по точка 19, обявено на 05.12.2008

 

20. Доклад вх. № 93-01-4328 (1)/20.11.2008 г. относно дофинансиране със средства от СОПФ извършването на основни ремонти на училищни сгради и детски заведения в район „Кремиковци”.

Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 729 по точка 20, обявено на 05.12.2008

 

21. Доклад вх. № 93-00-3262/30.10.2008 г. относно промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди за временно ползване и предоставяне безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години на фирма „Чистота - Искър” ЕООД за поземлен имот № 113006 и поземлен имот № 113007, находящи се в местност „Янещица”, землище на с.  Горни Богров, район „Кремиковци.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 730 по точка 21, обявено на 05.12.2008

 

22. Доклад вх. № 94-А-3256(4)/13.11.2008 г. относно придобиване право на собственост върху ПИ № 133006, № 133010, № 134006, землище Горни Богров, район „Кремиковци”, собственост на физически лица.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 731 по точка 22, обявено на 05.12.2008
Договор
Договор за покупко-продажба

 

23. Доклад вх. № 94-Д-3329(1)/13.11.2008 г. относно придобиване право на собственост върху ПИ № 038007, № 037005, № 037006, м. „Садината”, землище Яна и ПИ № 134009, м. „Мало ливаде”, землище Горни Богров, район „Кремиковци”, собственост на физически лица

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 732 по точка 23, обявено на 05.12.2008
Договор
Заповед РД-561-3475/29.12.2008

 

24. Доклад вх. № 93-01-4302/13.11.2008 г. относно придобиване право на собственост върху поземлени имоти № 44019, № 44042, № 44044, № 38009, землище Яна, район „Кремиковци”, собственост на физически лица.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 733 по точка 24, обявено на 05.12.2008
Заповеди
Договори
Договор РД-561-76 от 27.02.2009

 

25. Доклад вх. № 93-00-3283/19.11.2008 г. относно промяна на обхвата на режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона”.

Докл. Александър Цветков
Решение № 734 по точка 25, обявено на 05.12.2008

 

26. Доклад вх. № 18-00-3119(3)/15.10.2008 г.  относно учредяване на ежегоден Международен конкурс по композиция – „София” по повод 130 години София – столица на България.

Докл. Йорданка Фандъкова,  Петър Гюзелев
Решение № 735 по точка 26, обявено на 05.12.2008

 

27. Доклад вх. № 93-00-3268/06.11.2008 г. относно  отпускане на необходимите финансови средства за изработка на народни носии за нуждите на танцовия ансамбъл на българското национално малцинство в Бесарабия, Република Украйна.

Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 736 по точка 27, обявено на 05.12.2008

 

28. Доклад вх. № 08-14-3126(4)/03.11.2008 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за УПИ II – 138, от кв. № 85, м. „ж. к. Дружба 1 ч.”, район „Искър”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 737 по точка 28, обявено на 05.12.2008

 

29. Доклад вх. № 25-00-3429(1)/20.11.2008 г. относно продължаване срока на договор за наем на помещения в ОКИ „Дом на културата Средец”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 738 по точка 29, обявено на 05.12.2008

 

30. Доклад вх. № 6602-3244/18.04.2008 г.  относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за кв.кв. 1, 33, 34, 35, 36 и 37, м. „Ботаническата градина”.

Докл. Петър Диков
Решение № 739 по точка 30, обявено на 05.12.2008

 

31. Доклад вх. № 66-02-3964/14.10.2008 г. относно проект за изменение на действащия ПУП – план за регулация и застрояване за кв.312, м. „Красно село – Плавателен канал” за създаване на нов кв.312з.

Докл. Петър Диков
Решение № 740 по точка 31, обявено на 11.12.2008

 

32. Доклад вх. № 66-02-4034/30.10.2008 г. относно проект за ПУП – ИПР и ПЗ за кв. 40, м. НПЗ „Кремиковци - гара Яна”.

Докл. Петър Диков
Решение № 741 по точка 32, обявено на 05.12.2008

 

33. Доклад вх. № 66-02-4055/05.11.2008 г. относно проект за ПУП - ИПР на м. „Летищен комплекс - София”, кв. 2, УПИ ХІ-„за писти, пътеки за регулиране и съоръжения за безопасност” и ХХІІІ-„ограничителна /резервирана/ 400 метрова зона за безопасност на полетите”; кв. 2 А, УПИ І- 344-„за складово-производствена база и офиси”; улици : по о. т. 41 Г- 41 Д- 41 Е- 41 Ж- 41 З- 41 И; по о. т. 42 В- 42 Г- 42 Д- 42 Е- 42 Ж- 42 З- 42И и част от Околовръстен път по о. т. 42 К- 42 Н- 42 О- 42 С- 42 Х; по о. т. 42 Л- 42 М- 42 П- 42 Р- 42 У- 42 Ф.

Докл. Петър Диков
Решение № 742 по точка 33, обявено на 05.12.2008

 

34. Доклад вх. № 08-08-3140(2)/06.10.2008 г. относно промяна на статута и предназначението на общински нежилищен имот, находящ се в бл. 36, ж.к. Дианабад.

Докл. Панайот Бончев
Решение № 743 по точка 34, обявено на 05.12.2008

 

35. Доклад вх. № 08-13-3017(5)/24.09.2008 г. относно конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ V-149 и УПИ III „за ЖС”, кв. 85, м. „бул. Станке Димитров”.

Докл. Димитър Димов
Решение № 744 по точка 35, обявено на 05.12.2008

 

36. Доклад вх. № 66-00-3479(8)/02.10.2008 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на Агенцията за социално подпомагане на сграда на бивша детска ясла №  67 – район „Надежда”.

Докл. Димитър Димов
Решение № 745 по точка 36, обявено на 05.12.2008

 

37. Доклад вх. № 08-20-3262/07.10.2008 г. относно отпускане на средства за закупуване на народни носии за фолклорните състави на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Докл. Младен Младенов
Решение № 746 по точка 37, обявено на 05.12.2008

 

38. Доклад вх. №  26-00-3965(2)/24.06.2008 г. относно процедура по § 6 и §  8, ал. 2, т.1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ XII – 409, кв. № 24 по плана на град Нови Искър, кв. „Курило”, находящ се в гр. София, район „Нови Искър”, собственост на Тинка Радойкова Панайотова.

Докл. Валентин Котов
Решение № 747 по точка 38, обявено на 05.12.2008
Заповед РД-561-28 от 30.01.2009

 

39. Доклад вх. № 08-21-3207/31.10.2008 г. относно предоставяне на средства за неотложна операция на Йоана Людмилова Йорданова, гр. Нови Искър, ул. „Поп Боне Найденов”.

Докл. Валентин Котов
Решение № 748 по точка 39, обявено на 05.12.2008

 

40. Доклад вх. № 08-23-3102/02.07.2008 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински УПИ ІІ, отреден за „къмпинг” от квартал № 54, местност „Зона за отдих”  по плана на с. Панчарево.                                                                                                                   

Докл. Станимир Пеев
Решение № 749 по точка 40, обявено на 05.12.2008

 

41. Доклад вх. № 66-00-3479(7)25.09.2008 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане /АСП/ към Министерството на труда и социалната политика на три помещения, които са част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Панчарево”.

Докл. Станимир Пеев
Решение № 750 по точка 41, обявено на 05.12.2008
Заповед РД-46-3 от 18.02.2009

 

42. Доклад вх. № 08-24-3060(5)/28.10.2008 г. относно процедура по чл.17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на ПУП.

Докл. Рангел Марков
Решение № 751 по точка 42, обявено на 05.12.2008

 

43. Доклад вх. № 93-00-3288/21.11.2008 г. относно изменение на решение № 43 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г. на СОС.

Докл. Андрей Иванов
Решение № 752 по точка 43, обявено на 05.12.2008

 

44. Доклад вх. № 93-00-3290/26.11.2008 г. относно  договор № РД-56-260/21.02.2006 г. за модернизация на 18 броя български трамвай за междурелсие 1009 мм, сключен между СО и фирма  INEKON GROUP a. s.

Докл. Александър Цветков, Радослав Тошев
Решение № 753 по точка 44, обявено на 12.12.2008

 

45. Доклад вх. № 93-00-3291/26.11.2008 г.  относно  поправка на фактическа грешка в Решение № 567/25.09.2008 г. на СОС.

Докл. Малина Едрева
Решение № 754 по точка 45, обявено на 05.12.2008


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре