нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 26 от дата 11.12.2008

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-01-4346/25.11.2008 г. от г-н Христо Ангеличин  – общински съветник, относно строителство на първи и втори метродиаметър.

Отговор по точка 2

 

3. Питане вх. № 93-01-4389/02.12.2008 г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник, относно разбитите пътни настилки и многобройните и хаотични изкопни и „ремонтно-аварийни” ровове на територията на Столичната община и в частност по ул. „Солунска”.
Отговор по точка 3

 

4. Питане вх. № 93-00-3299/03.12.2008 г. от г-жа Таня Найденова и г-н Георги Свиленски – общински съветници, относно проведен конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по Републиканската транспортна схема от квотата на Столична община.
Отговор по точка 4

 

5. Доклад вх. № 93-01-3256/17.10.2008 г. относно увеличаване на средната работна заплата в дейност 524 „Домашен социален патронаж”.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 755 по точка 5, обявено на 18.12.2008

 

6. Доклад вх. № 93-01-4170/20.10.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за Пазарите на територията на Столичната община.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 756 по точка 6, обявено на 18.12.2008

 

7. Доклад вх. № 25-00-3330(3)/27.11.2008 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване на недвижим имот и двуетажна сграда – публична общинска собственост, ул. „Суходолска” № 2, Западен парк до бл. 110, кв. 18, пл. № 201 /бивша детска ясла № 32/ на ЦДГ № 128 „Феникс” и преобразуване на ЦДГ № 128 „Феникс” в ОДЗ № 128 „Феникс”.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 757 по точка 7, обявено на 18.12.2008

 

8. Доклад вх. № 94-Т-3040(3)/11.11.2008 г. относно включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване семейството на Тодорка и Ангел Сухаревски.

Докл. Младен Младенов
Решение № 758 по точка 8, обявено на 18.12.2008

 

9. Доклад вх. № 93-00-3293/28.11.2008 г. относно приемане на Правила за работа по „Програма за европейски проекти и развитие на гражданското общество”.

Докл. Ирина Йорданова, Ивайло Йонков,  Калоян Паргов
Решение № 759 по точка 9, обявено на 18.12.2008

 

10. Доклад вх. № 12-00-3745(2)/18.11.2008 г. относно изваждане на обект от Годишния общински план за работа по приватизация.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 760 по точка 10, обявено на 18.12.2008

 

11. Доклад вх. № 12-00-4053/18.11.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – обособена част от имуществото на общинско дружество „СОФИНВЕСТ” ЕООД.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 761 по точка 11, обявено на 18.12.2008

 

12. Доклад вх. № 12-00-4057/19.11.2008 г. относно изменение на Решение № 356 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на СОС за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 762 по точка 12, обявено на 18.12.2008

 

13. Доклад вх. № 12-00-4058/19.11.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 763 по точка 13, обявено на 18.12.2008

 

14. Доклад вх. № 12-00-4086/26.11.2008 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 764 по точка 14, обявено на 18.12.2008

 

15. Доклад вх. № 93-00-3297(1)/04.12.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ възстановяване, изграждане и реконструкция на детски площадки на територията на Столичната община.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 765 по точка 15, обявено на 18.12.2008

 

16. Доклад вх. № 93-00-3298(1)/04.12.2008 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждане и реконструкция на спортни площадки на територията на Столичната община.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 766 по точка 16, обявено на 18.12.2008

 

17. Доклад вх. № 08-16-3247(2)/04.12.2008 г. относно финансиране финансиране на район „Студентски” със средства от СОПФ за изграждането на скейтборд площадка в парк „Студентски”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 767 по точка 17, обявено на 18.12.2008

 

18. Доклад вх. № 26-00-10239(3)/11.11.2008 г. относно допълнение на Решение № 1051 по Протокол №  95 от 18.12.2006 г. на СОС.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 768 по точка 18, обявено на 18.12.2008

 

19. Доклад вх. № 93-00-3199(1)/18.11.2008 г. относно промяна по бюджета на Столичната община във функция „Здравеопазване”.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 769 по точка 19, обявено на 18.12.2008

 

20. Доклад вх. № 93-00-3275/17.11.2008 г. относно осигуряване на финансови средства в размер на 50 000 лв. за реализация на проект „Дентално лечение на възрастни пациенти от домовете за стари хора на територията на Столичната община”.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 770 по точка 20, обявено на 18.12.2008

 

21. Доклад вх. № 93-00-3276/17.11.2008 г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 771 по точка 21, обявено на 18.12.2008

 

22. Доклад вх. № 93-01-4176/21.10.2008 г. относно допълнение на Решение № 453/24.07.2008 г. на СОС относно временно уреждане на отношенията, свързани с преместваеми обекти и рекламни елементи върху общински терени до влизане в сила на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

Докл. Вили Лилков
Решение № 772 по точка 22, обявено на 18.12.2008

 

23. Доклад вх. № 93-01-4279/10.11.2008 г. относно  предаване на картини от фонда на Галерия – музей „Дечко Узунов” на дарителите съгласно Договор РД-56-348/17.10.1995 г.

Докл. Вили Лилков
Решение № 773 по точка 23, обявено на 18.12.2008

 

24. Доклад вх. № 93-00-3279/19.11.2008 г. относно  разработване на Програма за подготовка за номиниране на Историческия център на София за Световно културно наследство.

Докл. Вили Лилков
Решение № 774 по точка 24, обявено на 18.12.2008

 

25. Доклад вх. № 66-00-5495(4)/18.11.2008 г. относно утвърждаване на окончателни годишни списъци за 2008 г. по чл. 16 от НРУУРОЖ на територията на Столичната община на картотекираните граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.

Докл. Орлин Иванов, Росен Желязков
Решение № 775 по точка 25, обявено на 18.12.2008

 

26. Доклад вх. № 26-00-9718(2)/10.11.2008 г. относно доброволно прилагане на ПУП за урегулиран поземлен имот VІІ-4, чрез продажба на общинската част, представляваща реална част с площ 90 кв.м, от кв.25, м.”Горна баня”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 776 по точка 26, обявено на 18.12.2008

 

27. Доклад вх. № 08-17-3255(5)/13.11.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 777 по точка 27, обявено на 18.12.2008

 

28. Доклад вх. № 08-23-3427(3)03.12.2008 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3  от ПР на Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 778 по точка 28, обявено на 18.12.2008

 

29. Доклад вх. № 66-02-4066/10.11.2008 г. относно ПУП – изменение на план за регулация на м. НПЗ „Искър-юг” кв.10, УПИ: І и ІІ, кв.8, УПИ І и улица по о.т. 38 – 40 – 24 – 21 – 18 – 13; улица по о.т. 12 – 19 – 20 – 25; улица по о.т. 14 – 17 – 22 – 23 и план за застрояване на  кв. 6А (нов), УПИ І – 411 – „за офиси и магазини” .

Докл. Петър Диков
Решение № 779 по точка 29, обявено на 18.12.2008

 

30. Доклад вх. № 66-02-4153/04.12.2008 г. относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за площадка за изграждане на съоръжения за третиране на неопасни отпадъци, землище на с. Яна, ЕКАТЕЕ 78401, местност „Садината”.

Докл. Петър Диков
Решение № 780 по точка 30, обявено на 18.12.2008

 

31. Доклад вх. № 93-00-3290(2)/04.12.2008 г. относно изменение на Решение № 753 по Протокол № 25 от 27.11.2008 г. на Столичния общински съвет.

Докл. Александър Цветков, Радослав Тошев
Решение № 781 по точка 31, обявено на 18.12.2008

 

32. Доклад вх. № 26-00-11166(1)/17.11.2008 г. относно придобиване от „СКГТ - София” ЕООД на дълготраен материален актив на стойност 10 000 (10 хилиляди) лева без ДДС.

Докл. Александър Цветков
Решение № 782 по точка 32, обявено на 18.12.2008

 

33. Доклад вх. № 94-ВД-4101(13)/19.11.2008 г. относно подобряване транспортното обслужване на живеещите и работещите на територията на район „Панчарево”.

Докл. Александър Цветков
Решение № 783 по точка 33, обявено на 18.12.2008

 

34. Доклад вх. № 93-00-3300/04.12.2008 г. относно кандидатстване на СО за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007 - 2013” с проектно предложение „Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша” на Столична община”.

Докл. Ирина Савина, Александър Цветков
Решение № 784 по точка 34, обявено на 18.12.2008

 

35. Доклад вх. № 93-00-3287/21.11.2008 г. относно провеждане на процедура по изключване от горския фонд на имот № 000216 от карта на възстановената собственост на землище Бистрица, район „Панчарево” във връзка с изграждане на трасе за обект „Водопровод от кв. 42, с. Бистрица – разширение до резервоар „Бистрица” и от кв. 13-а, с. Бистрица до резервоар „Кокаляне”, район „Панчарево”, Столична община” часто от проект „Воден сектор на град София”, финансиран по програма ИСПА.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 785 по точка 35, обявено на 18.12.2008

 

36. Доклад вх. № 94-Д-3367(1)/04.12.2008 г. относно придобиване право на собственост върху поземлени имоти № № 038010, 044034, 064027, землище с. Яна и поземлени имоти № № 134018, 134013 – землище Горни Богров – район „Кремиковци”, собственост на физически лица.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 786 по точка 36, обявено на 18.12.2008
Заповед РД-561-62 от 23.02.2009
Заповед РД-561-64 от 23.02.2009

 

37. Доклад вх. № 94-Е-3270(1)/04.12.2008 г. относно придобиване право на собственост върху поземлени имоти № № 044059, 044035, 044063, 044043 в землището на с. Яна и поземлен имот № 134019 –  землище на с. Горни Богров – район „Кремиковци”, собственост на физически лица.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 787 по точка 37, обявено на 18.12.2008
Договор РД-561-70 от 25.02.2009
Договор РД-561-71 от 25.02.2009

 

38. Доклад вх. № 08-05-3240/23.10.2008 г. относно безвъзмездно предоставяне за управление  имоти публична общинска собственост.

Докл. Тодор Кръстев
Решение № 788 по точка 38, обявено на 18.12.2008

 

39. Доклад вх. № 08-08-3174/02.09.2008 г. и № 08-08-3174(7)/24.11.2008 г. относно отдаване под наем, без търг или конкурс, терен, представляващ спортна площадка с площ 1235 кв. м., попадащ в УПИ VІІІ „за озеленяване” на Спортен клуб по фрийстайл футбол  Академик – София – юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

Докл. Панайот Бончев
Решение № 789 по точка 39, обявено на 18.12.2008

 

40. Доклад вх. № 08-08-3196/21.10.2008 г. относно промяна на предназначението на общински нежилищен имот, представляващ ателие,  находящ се в ж. к. „Дианабад”, бл. 56, ет. 17, в едностаен апартамент.

Докл. Панайот Бончев
Решение № 790 по точка 40, обявено на 18.12.2008

 

41. Доклад вх. № 08-11-3002(4)/14.10.2008 г. и № 08-11-3002(5)/21.11.2008 г относно провеждане на търг за разпореждане с общински имот – бл. 84, ж. к. „Западен парк” по реда на НУРПТК на СОС.

Докл. Иван Чакъров
Решение № 791 по точка 41, обявено на 18.12.2008

 

42. Доклад вх. №  08-15-3432/19.11.2008 г. относно допълнение на Решение № 666 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г. на СОС.

Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 792 по точка 42, обявено на 18.12.2008

 

43. Доклад вх. № 08-16-3243/27.11.2008 г. относно финансиране на културно-масови тържества и инициативи по повод 20 години от основаването на район „Студентски”.

Докл. Димитър Дилчев
Решение № 793 по точка 43, обявено на 18.12.2008

 

44. Доклад вх. № 08-17-3066(3)/18.09.2008 г.  относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП относно УПИ VIII-1015, кв. 48, м. „Манастирски ливади – запад”, целият с площ от 470 кв. м., район „Витоша”.

Докл. Любен Петров
Решение № 794 по точка 44, обявено на 18.12.2008

 

45. Доклад вх. № 26-00-5381(4)/05.08.2008 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ I – 862, кв. 80, м. „Сливница”, район „Люлин”, чрез изкупуване на част от недвижим имот, частна общинска собственост.

Докл. Венетка Серафимова
Решение № 795 по точка 45, обявено на 18.12.2008

 

46. Доклад вх. № 08-23-3282/04.08.2008 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на три помещения, части от обект – публична общинска собственост, в административно-търговска сграда в с. Долни Лозен.

Докл. Станимир Пеев
Решение № 796 по точка 46, обявено на 18.12.2008

 

47. Доклад вх. № 93-00-3289/25.11.2008 г. относно включване в културния календар на Столичната община на два цикъла от концерти на Камерен оркестър на ОАБД „Парекордзаган – София”, считано от 2009 г. и отпускане ежегодно на средства за провеждането им .

Докл. Христо Ангеличин, Малина Едрева, Данчо Хаджиев
Решение № 797 по точка 47, обявено на 18.12.2008

 

48. Доклад вх. № 62-00-3154(2)/13.11.2008 г.  относно поставяне на паметни плочи на именитите български творци – поетите Андрей Германов и Лъчезар Станчев, и на писателя Емил Коларов .

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 798 по точка 48, обявено на 18.12.2008

 

49. Доклад вх. № 08-08-3207/06.11.2008 г. относно поставяне на мемориална плоча на дома, в който са живели артистите Вяра Ковачева и Никола Друмев с адрес: ж.к. „Изток”, бул. „Самоков” № 14,  бл. 5, вх. А.

Докл. Панайот Бончев
Решение № 799 по точка 49, обявено на 18.12.2008

 

50. Доклад вх. № 93-01-4228/30.10.2008 г. относно  поставяне на паметник на Илия Бешков.

Докл. Роберт Янакиев
Решение № 800 по точка 50, обявено на 18.12.2008

 

51. Доклад вх. № 93-01-4266(2)/20.11.2008 г. относно  поставяне на паметна плоча на г-н Белчо Белчев.

Докл. Жельо Бойчев
Решение № 801 по точка 51, обявено на 18.12.2008

 

52. Доклад вх. № 93-01-4422 /09.12.2008 г. относно даване на мандат на представители на СОС относно „Общинска банка”.

Докл. Андрей Иванов
Решение № 802 по точка 52, обявено на 18.12.2008

 

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре