нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 14 от дата 08.04.2004

1. Устно предложение, направено от Председателския съвет на Столичния общински съвет, относно предоставянето на еднократна финансова помощ за семействата на загиналите деца от Свищов при тежката автобусна катастрофа в Сърбия и Черна гора на 04.04.2004, както и за тримата граждани, спасили живота на останалите деца.
Решение по точка 1

2. Докладна записка № 93-00-112/12.03.2004 относно проведени преговори със собствениците на частни поземлени имоти с №№ 1840, 1839, 1824, 1821, 1811, 1810, 1807, 1805 и 1761, кв. 2, м. ”Гробищен парк “Бакърена фабрика-разширение”, за които с Решение № 37 по Протокол № 49/17.03.2003 СОС разрешава на кмета на СО да извърши покупко-продажба по пазарни цени за нуждите на Гробищен парк “Бакърена фабрика-разширение”.
Докл.: Ст. Софиянски
Решение по точка 2

3.
Докладна записка № 93-00-123/18.03.2004 относно закриване производство по отчуждаване на имот пл. № 776, кв. 25А, м. ”Обеля”-частна собственост, за мероприятие изграждане на бул. ”Разпределител Север-юг”.
Докл.: Ст. Софиянски
Решение по точка 3

4.
Докладна записка № 93900-88/01.03.2004 относно определяне предназначението на общински жилища за отдаване под наем за настаняване на семейства, картотекирани по реда на ППЗОС.
Докл.: Ст. Софиянски
Решение по точка 4

5.
Докладна записка № 93-00-116/17.03.2004 относно продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Стоматологичен център ХХІХ-София” ЕООД /в ликвидация/.
Докл.: М. Герджиков
Решение по точка 5

6.
Докладна записка № 93-00-117/17.03.2004 относно продажба, чрез търг с явно наддаване, на дълготрайни материални активи от “Медико-техническа лаборатория VІІІ-София” ЕООД /в ликвидация/.
Докл.: М. Герджиков
Решение по точка 6

7. Докладна записка № 93-00-118/17.03.2004 относно продажба на движими дълготрайни материални активи, чрез търг с явно наддаване, от “Стоматологичен център VІІ-София” ЕООД /в ликвидация/.
Докл.: М. Герджиков
Решение по точка 7

8.
Докладна записка № 26-00-1295/04.03.2004 относно замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Район “Надежда”, бул. ”Хан Кубрат” № 27, за имоти-собственост на “ЕУРА ТЕК” ООД.
Докл.: М. Герджиков
Решение по точка 8

9.
Докладна записка № 62-00-53/08.03.2004 относно замяна на общински имоти, находящи се в Район “Искър”, бул. ”Искърско шосе” №№ 331 и 333, м. ”Ж.К. Дружба ІІ”, срещу жилища, собственост на Българо-американски инвестиционен фонд, по пазарни цени.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 9  

10.
Докладна записка № 94-Й-44/19.02.2004 относно процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 10

11. Докладна записка № 08-17-216/19.02.2004 относно процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 11

12. Докладна записка № 08-17-155/19.02.2004 относно искане за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по реда на § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ІІІ-741, кв. 8 по плана на м. “Манастирски ливади-запад”, чрез замяна.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 12

13. Докладна записка № 26-00-2225/08.03.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 46 - за урегулирани поземлени имоти, съставляващи УПИ І - за ОЖС и магазини и УПИ ІІ-1109, 1216-отреден за КОО от кв. 46, м. ”Дружба – ІІ част”, Район “Искър”.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 13

14. Докладна записка № 08-17-238/08.03.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІІІ-1505, кв. 48, м. ”Манастирски ливади-запад”.
Докл.: Р. Желязков
Решение по точка 14

15. Докладна записка № 08-05-35/23.03.2004 относно именуване на площад.
Докл.: Б. Стефанов
Решение по точка 15

16.
Докладна записка № 66-02-31/30.01.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – Търговски комплекс с бензиностанция, газостанция и автомивка в ПИ 541, к.л. Г-2-8-А, м. ”Ливадето”, с. Кривина.
Докл.: арх. Ст. Янев
Решение по точка 16

17. Докладна записка № 93-00-66/16.02.2004 относно създаване на временна комисия за набиране на средства за възстановяването на войнишкия паметник в София.
Докл.: Б. Димитров
Решение по точка 17

18. Докладна записка № 93-00-124/18.03.2004 относно провеждане на преговори със собствениците на частен поземлен имот № 95а, кв. 150, м. ”Подуяне-Редута”, за който е открито производство по отчуждаване с Решение № 4 по Протокол № 56/06.08.2003 на СОС за изграден обект “Пътен възел – Подуяне”.
Докл.: Ст. Софиянски
Решение по точка 18

19. Докладна записка № 93-00-127/19.03.2004 относно учредяване на ОП ”Управление на общински земи и гори”.
Докл.: Ст. Софиянски
Решение по точка 19

20. Докладна записка № 93-00-92/05.03.2004 относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд през 2003, Програма за насърчаване на малкия и среден бизнес в Столична община до 2007 и Програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за 2004.
Докл.: Ст. Софиянски, Хр. Попов
Решение по точка 20

21. Докладна записка № 93-00-103/20.02.2004 относно участие на общината в програма “Асистент за независим живот”.
Докл.: Л. Дилов
Решение по точка 21

22. Докладна записка № 04-02-14/23.03.2004 относно наименуване на площад.
Докл.: Б. Стефанов
Решение по точка 22

23. Докладна записка № 93-00-502/17.12.2004 относно поставяне на паметна плоча.
Докл.: Б. Стефанов
Решение по точка 23

24.
Докладна записка № 93-00-65/12.02.2004 относно допълнение на Решение № 6 по Протокол № 1 от 11/14.11.2003 на СОС.
Докл.: Евт. Евтимов, Р. Малинов, Ст. Стоянов, Б. Цветков
Решение по точка 24

25. Докладна записка № 10-00-12/06.04.2004 относно допълнение на решение № 40, протокол № 13/25.03.2004 на СОС.
Докл.: Ст. Софиянски
Решение по точка 25 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре