нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 28 от дата 18.12.2008

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-01-4410/04.12.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно две сгради паметници на културата, които скоро ще бъдат безвъзвратно погубени.

Отговор по точка 2

 

3. Питане вх. № 93-01-4411/04.12.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно промени в плана за регулация и застрояване на кв. Дианабад, кв. 9.
Отговор по точка 3

 

4. Доклад вх. № 93-00-3310/08.12.2008 г. относно преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” по бюджета на дирекция „Социални дейности” на Столична община за 2008 г.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 803 по точка 4, обявено на 29.12.2008

 

5. Доклад вх. № 93-00-3306/08.12.2008 г. относно промяна размера на средната брутна работна заплата (СБРЗ) за педагогическия и непедагогическия персонал във Функция „Образование” държавна отговорност – неделегирани дейности район „Изгрев”

Докл. Бойко Борисов
Решение № 804 по точка 5, обявено на 29.12.2008

 

6. Доклад вх. №  08-11-3003(3)/21.10.2008 г.  относно потвърждаване на Решение № 333 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г. на Столичния общински съвет.

Докл. Малина Едрева
Решение № 805 по точка 6, обявено на 29.12.2008

 

7. Доклад вх. № 06-00-3067(8)/10.12.2008 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Европейски институт”, Фондация „Център за модернизиране на политики” и Читалище „Славянска беседа”, върху общински нежилищен имот, находящ се в град София, ул. „Христо Белчев” № 8, в изпълнение на Решение № 407 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. на СОС.

Докл. Маргарита Гутева
Решение № 806 по точка 7, обявено на 29.12.2008

 

8. Доклад вх. № 62-00-3114/17.11.2008 г. относно закупуване на животоспасяващи лекарства на стойност 5400 лв. и предоставянето им на Александър Пешов Александров за осигуряване на тримесечно лечение.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 807 по точка 8, обявено на 29.12.2008

 

9. Доклад вх. № 93-00-3314/11.12.2008 г. относно предложение за средни месечни брутни работни заплати в нови услуги  в общността.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 808 по точка 9, обявено на 29.12.2008

 

10. Доклад вх. № 12-00-4159/11.12.2008  г. относно промени в Правилника за дейността на СОАП.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 809 по точка 10, обявено на 29.12.2008

 

11. Доклад вх. № 26-00-11878(1)/10.12.2008 г. относно отписване от баланса на „СМХ” ЕАД  в ликвидация на вземания на стойност 228 784, 84 лева.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 810 по точка 11, обявено на 29.12.2008

 

12. Доклад вх. № 93-01-4154(5)/04.12.2008 г. относно провеждане на обществена поръчка с предмет  “Доставка на 25 /двадесет и пет/ трамваи с нисък под за междурелсие 1009мм и одобряване на “План график за реконструкция и модернизация на трамвайно депо “Красна  поляна”.

Докл. Минко Герджиков, Александър Цветков
Решение № 811 по точка 12, обявено на 29.12.2008

 

13. Доклад вх. №  08-09-3311(1)/08.12.2008 г. относно преобразуване на Логопедична детска градина № 56, находяща се на бул. „Св. Наум” № 22, район  „Лозенец”, в ЦДГ № 56, с адрес бул. „Св. Наум” № 22, район „Лозенец”.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 812 по точка 13, обявено на 29.12.2008

 

14. Доклад вх. № 26-00-9337(2)/01.12.2008 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в УПИ I – за детска градина и трафопост, кв. 29, м. „Левски – Зона В”, район „Подуяне”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 813 по точка 14, обявено на 29.12.2008

 

15. Доклад вх. № 93-00-3317/11.12.2008 г. относно Проект на Правилник за автоматизираните информационни системи в Столичната община.

Докл. Росен Желязков
Решение № 814 по точка 15, обявено на 29.12.2008

 

16. Доклад вх. № 66-02-4090/17.11.2008 г. относно проект за изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I и II, кв. 78 и УПИ I и IIІ, кв. 78а, м. „Бул. Станке Димитров”, по плана на град София.

Докл. Петър Диков
Решение № 815 по точка 16, обявено на 29.12.2008

 

17. Доклад вх. № 66-02-4135/01.12.2008 г. относно ПРЗ, кв. 113-б, УПИ ІІ и улица по о.т. 528-528а-528б-528в, м. „Волуяк-гарата”.

Докл. Петър Диков
Решение № 816 по точка 17, обявено на 29.12.2008

 

18. Доклад вх. № 66-02-4141/03.12.2008 г. относно проект за изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ, ІІІ, ІV и V, кв. 28 а и УПИ V, кв. 28, м. ”Бул. Пробив Пенчо Славейков”.

Докл. Петър Диков
Решение № 817 по точка 18, обявено на 29.12.2008

 

19. Доклад вх. № 66-02-4151/04.12.2008 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м. бул.”Ломско шосе – пътен възел с. Мрамор”, кв.4, УПИ VІІІ-250 – „за автосервиз и административна сграда”  и улица по о.т. 53-о.т. 53А – о.т. 53Б.

Докл. Петър Диков
Решение № 818 по точка 19, обявено на 29.12.2008

 

20. Доклад вх. № 93-00-3260/23.10.2008 г. относно разработване на проект на „Програма за подмяна и поставяне на нови указателни и информационни табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти – общинска собственост” на територията на СО.

Докл. Вили Лилков, Димитър Бъчваров
Решение № 819 по точка 20, обявено на 29.12.2008

 

21. Доклад вх. № 93-01-4420/08.12.2008 г. относно  участие в проектно предложение по Приоритетно направление 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Основна област на интервенцията 4.2. „Децата и младежта в образованието и обществото”, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001-4.2.02 „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Докл. Малина Едрева
Решение № 820 по точка 21, обявено на 29.12.2008

 

22. Доклад вх. № 93-00-3321/11.12.2008 г. относно удължване мандата на работната група за поетапно премахване на „Селище на строителя” (бивши Виетнамски общежития) с шест месеца.

Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 821 по точка 22, обявено на 29.12.2008

 

23. Доклад вх. № 94-Г-3177(2)/05.11.2008 г. относно доброволна делба на УПИ ІІІ, ІV и V кв. 10, м. „Младост 4”, между Столична община и ЕТ „Марияна Стоянова”.

Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 822 по точка 23, обявено на 29.12.2008

 

24. Доклад вх. № 08-16-3239(4)/05.12.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал.5 от ЗУТ за изменение на ПУП и новопроектиран УПИ XXV – 649, 651, 1830, 3240, 3647 и улица от кв. 10, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново”, район „Студентски”

Докл. Димитър Дилчев
Решение № 823 по точка 24, обявено на 29.12.2008

 

25. Доклад вх. № 08-16-3141(7)/09.12.2008 г.  относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ I – 1783, 1969, 4212, 4213, 4215 и УПИ II – 1783, 3540, 4215, 4216, 4407, 4408, от кв. 170 А, м. „Студентски град”, находящ се в град София, район „Студентски”.

Докл. Димитър Дилчев
Решение № 824 по точка 25, обявено на 29.12.2008

 

26. Доклад вх. № 08-17-3415/10.12.2008 г. относно поправка на допусната явна фактическа грешка в Решение № 417 на СОС от  15.05.2007 г. и в Решение № 434 на СОС от 24.07.2008 г.

Докл. Любен Петров
Решение № 825 по точка 26, обявено на 29.12.2008

 

27. Доклад вх. № 08-20-3028(4)/11.11.2008 г. относно придобиване правото на собственост върху ПИ - № 634, попадащ в УПИ I, отреден за ОДЗ от кв.  № 11, м. бул. Сливница”, по плана на гр. София, район „Връбница .

Докл. Младен Младенов
Решение № 826 по точка 27, обявено на 09.01.2009

 

28. Доклад вх. № 62-00-3156(3)10.12.2008 г.   относно преименуване на улица с номера в район „Изгрев”, ж.к. Червена звезда”  с името „Лъчезар Станчев”.

Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев,    Данчо Хаджиев,      Борислав Бориславов
Решение № 827 по точка 28, обявено на 29.12.2008

 

29. Доклад вх. № 93-00-3324/15.12.2008 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси, Раздел V – Патентен данък.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 828 по точка 29, обявено на 09.01.2009

 

30. Доклад вх. № 93-00-3325/16.12.2008 г. относно издаване на запис на заповед в полза на МОСВ с издател Столична община, подписана от Кмета, без протест и без разноски със срок на предаване до 24 месеца в размер на 1 067 850 лева, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект № 58111-55-246 „Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район „Овча купел”, одобрен за финансиране по Процедура № BG161P0005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 година”.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 829 по точка 30, обявено на 29.12.2008

 

31. Доклад вх. № 93-00-3327/17.12.2008 г. относно даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от председателя на Столичния общински съвет.

Докл. Андрей Иванов
Решение № 830 по точка 31, обявено на 29.12.2008

 

32. Доклад вх. № 93-00-3307/08.12.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 831 по точка 32, обявено на 29.12.2008

 

33. Доклад вх. № 26-00-4779(6)/08.12.2008 г. относно освобождаване на „БГЛ” ООД от заплащане на такса битови отпадъци за нежилищен имот УПИ ХVІІІ – 489 и 619 от кв. 2, местност „НПЗ Искър - Север”.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 832 по точка 33, обявено на 29.12.2008


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре