нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 29 от дата 15.01.2009

1. Доклад вх. № 66-02-4165/ 09.12.2008 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно – монументални елементи  и за рекламната дейност на територията на СО  приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007г. на СОС.

Докл. Петър Диков
Решение № 1 по точка 1, обявено на 26.01.2009

 

2. Доклад вх. № 08-01-1/08.01.2009 г. относно кандидатстване на район „Средец” и район „Лозенец” по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Докл. Маргарита Гутева,  Прошко Прошков
Решение № 2 по точка 2, обявено на 26.01.2009

 

3. Доклад вх. № 08-18-3316(1)/19.12.2008 г. относно  кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

Докл. Пламен Йорданов
Решение № 3 по точка 3, обявено на 26.01.2009

 

4. Доклад вх. № 93-00-10/12.01.2009 г.  относно споразумение със „Софийска вода” АД в съответствие с изискванията на чл. 44.1.4 от Второ допълнително споразумение и одобряване на Договор за спогодба .

Докл. Росен Желязков
Решение № 4 по точка 4, обявено на 26.01.2009

 

5. Доклад вх. № 26-00-169(1)/13.01.2009 г. относно приключване ликвидацията на „СМХ” ЕАД –  в ликвидация, приемане на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството в търговския регистър на Агенция по вписванията.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 5 по точка 5, обявено на 26.01.2009

 

6. Доклад вх. № 93-00-11/13.01.2009 г.  относно кандидатстване на районите „Люлин”, „Сердика” и „Банкя”  с проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, Подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронно управление” .

Докл. Екатерина Йорданова
Решение № 6 по точка 6, обявено на 26.01.2009

 

7. Доклад вх. № 93-00-8/08.01.2009 г.  относно изменение на Решение № 453 по Протокол № 17 от 24.07.2008г. за временно уреждане на отношенията свързани с преместваеми обекти и рекламни елементи върху общински терени до влизане в сила на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

Докл. Николай Желев
Решение № 7 по точка 7, обявено на 26.01.2009

 

8. Доклад вх. № 93-00-3296/02.12.2008 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 8 по точка 8, обявено на 26.01.2009

 

9. Доклад вх. № 26-00-11646(1)/04.12.2008 г. относно придобиване от „Столичен електротранспорт” ЕАД на дълготраен материален актив на стойност над 10 000 (10 хиляди) лева без ДДС.

Докл. Александър Цветков
Решение № 9 по точка 9, обявено на 26.01.2009

 

10. Доклад вх. № 93-00-1/05.01.2009 г. относно кандидатстване на СО по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Процедура с референтен № BG161PO005/08/1.11/01/04 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”.

Докл. Ирина Савина
Решение № 10 по точка 10, обявено на 26.01.2009

 

11. Доклад вх. № 6600-6698(2)/23.12.2008 г. относно осигуряване средства за честванията на 130 години от обявяването на град София за Столица на България.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 11 по точка 11, обявено на 26.01.2009

 

12. Доклад вх. № 12-00-3252/23.07.2008 г. относно Решение № 205 от 24.04.2008 г. на СОС, с което се отменя Решение № 658 по Протокол № 61 от 13.10.2005 г. на СОС, касаещо терен с площ от 19.62 кв.м., намиращ се на ъгъла на бул. „Дондуков” и ул. „Стара планина”, в кв. 512, местност „Зона Г-14”, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Оборище”.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 12 по точка 12, обявено на 26.01.2009

 

13. Доклад вх. № 93-00-3301/04.12.2008 г. относно  учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот – частна общинска собственост, на Асоциация „Детско сърце”.

Докл. Стефан Иванов, Малина Едрева, Елен Герджиков
Решение № 13 по точка 13, обявено на 26.01.2009

 

14. Доклад вх. №   26-00-12429(2)/08.01.2009 г.    относно именуване на безименна улица в район „Студентски” с името ул. „Франсоа Митеран”.

Докл. Малина Едрева
Решение № 14 по точка 14, обявено на 26.01.2009

 

15. Доклад вх. № 93-00-7/08.01.2009 г. относно създаване на комисия по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Докл. Росен Желязков
Решение № 15 по точка 15, обявено на 26.01.2009

 

16. Доклад вх. № 26-00-9320(2)/03.12.2008 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на трансформаторен пост в УПИ I  - за КОО, ОЖС и трафопост, кв. 31, ж. к. „Дружба II част”, район „Искър”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 16 по точка 16, обявено на 26.01.2009

 

17. Доклад вх. № 08-15-3267(4)/03.12.2008 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за УПИ II – 686, кв. 17, по плана на гр. София, м. „Горубляне”, находящ се в гр. София, район „Младост”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 17 по точка 17, обявено на 26.01.2009

 

18. Доклад вх. № 08-23-3240(3)/03.12.2008 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3  от ЗУТ за УПИ II – 303 и улица, от кв. № 52, по плана на с. Пасарел, район „Панчарево”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 18 по точка 18, обявено на 26.01.2009

 

19. Доклад вх. № 66-02-4169/09.12.2008 г. относно проект за ПУП – Изменение на плана за регулация и застрояване на м.НПЗ „Орион и съседни жилищни територии”, кв.8; УПИ ІІ – „за обществено обслужване, озеленяване” и УПИ ІІІ-840 „за обществено обслужване, озеленяване”, улици по о.т. 68А – о.т. 69А – о.т.70В – о.т.70А; по о.т. 70А – о.т.70Б.

Докл. Петър Диков
Решение № 19 по точка 19, обявено на 26.01.2009

 

20. Доклад вх. № 66-02-4170/09.12.2008 г. относно поправка на допусната явна фактическа грешка в текстовата съставка на Решение № 74 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС, публикувано в ДВ бр. 98/16.11.2001 г., с което е одобрен проект за застроителен, регулационен и кадастрален план на м. „Враждебна – юг” в граници: бул. „Ботевградско шосе” и земеделски /терен за далеко-перспективно развитие на летище „София”/, без квартали с одобрен ПГП.

Докл. Петър Диков
Решение № 20 по точка 20, обявено на 26.01.2009

 

21. Доклад вх. № 66-02-2/07.01.2009 г. относно проект за изменение на план за регулация за УПИ ІХ-за инженерна инфраструктура, кв.1а, м.”Симеоново – север – Обслужващи обекти на Околовръстен път”.

Докл. Петър Диков
Решение № 21 по точка 21, обявено на 26.01.2009

 

22. Доклад вх. № № 66-02-3/07.01.2009 г. относно проект за ПУП – план за улична регулация на Софийски околовръстен път – южна дъга – 1,2,3,4,5 и 6-част;  план за улична регулация на връзка Околовръстен път – лифтова станция „Симеоново”; изменение на плана за улична регулация на улица от о.к.7а до о.к.26; изменение на плана за регулация на кв.44, м. „Малинова долина и кв.111, м.”Малинова долина - изток”.

Докл. Петър Диков
Решение № 22 по точка 22, обявено на 26.01.2009

 

23. Доклад вх. № 08-06-3292/09.10.2008 г.  относно учредяване безвъзмездно право на ползване на двуетажна жилищна сграда – общинска собственост, находяща се на ул. „564”, № 6 А, ж. к. „Левски В” – район „Подуяне” на Фондация „Бетел-България” за ползване като „Защитена къща за младежи със социални проблеми и зависимости от наркотични, алкохолни и химически субстанции”.

Докл. Ева Митова
Решение № 23 по точка 23, обявено на 26.01.2009

 

24. Доклад вх. № 08-14-3240/15.10.2008 г.  относно предоставяне за безвъзмездно управление на следните имоти – публична общинска собственост – ж.к. „Дружба”1, бл.40, първи етаж, представляващи 14 работни стаи и обслужващи помещения за срок: 10 години на Агенцията за социално подпомагане към МТСП.

Докл. Йордан Томов
Решение № 24 по точка 24, обявено на 26.01.2009
Заповед РД-46-4 от 14.03.2009

 

25. Доклад вх. № 08-04-3074(3)/24.10.2008 г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – ателие в сградата на ул. „Панайот Волов” 2- 4, вх. А в жилищен .

Докл. Пенка Арменкова
Решение № 25 по точка 25, обявено на 26.01.2009

 

26. Доклад вх. №  26-00-3983(7)22.12.2008 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, за изграждане на КТП с площ от 12 кв. м. върху общински недвижим имот – УПИ VIII- за озеленяване и ТП, кв. 150, м. „Подуяне – Център”.

Докл. Пенка Арменкова
Решение № 26 по точка 26, обявено на 26.01.2009

 

27. Доклад вх. № 08-06-3068(5)/11.11.2008 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на КТП с площ от 5,44 кв. м. върху общински недвижим имот – УПИ III – за озеленяване и ТП, кв. 346, м. „Левски – Ботевградско шосе – Рамка”.

Докл. Ева Митова
Решение № 27 по точка 27, обявено на 26.01.2009
Договор за учредяване право на строеж

 

28. Доклад вх. № 08-23-3261/21.07.2008г. относно  искане на населението на с.Казичане и с.Кривина за спиране издаването на Разрешение от МОСВ за добив на инертни материали по открит способ на фирма „Кариери за чакъл и пясък България” АД в землищата им.

Докл. Станимир Пеев
Решение № 28 по точка 28, обявено на 26.01.2009

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре