нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 30 от дата 29.01.2009

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-00-3323/15.12.2008 г. от г-н Николай Желев – общински съветник, относно изпълнението на Решение № 114 по Протокол № 7 от 06.03.2008 г. на Столичния общински съвет за усвояването на средства в размер на 1 200 000 лв., отпуснати за възстановяване и развитие на Северния и Западния парк ,  и   1 000 000 лв. за програма „Зелена София”.
Отговор по точка 2

 

3. Питане вх. № 93-00-2/05.01.2009 г.  от г-н Христо Ангеличин, общински съветник относно проведен конкурс за предоставяне на временно възмездно ползване на площи, представляващи външна част на превозни средства на „Столичен електротранспорт” ЕАД за осъществяване на реклама за срок от 2 /две/ години.
Отговор по точка 3

 

4. Питане вх. №  93-00-3/06.01.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно контрола върху монтирането на базови станции на телекомуникационните оператори в София и информираността на гражданите за нивото на тяхното излъчване.
Отговор по точка 4

 

5. Питане вх. №  93-00-5/07.01.2009 г.от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно информация за наложени санкции на граждани и сгради за непочистен пред тяхната собственост сняг.
Отговор по точка 5

 

6. Доклад вх. № 93-00-3315/11.12.2008 г. относно отмяна на Решение № 509 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. на СОС, разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа” и предоставяне на имот публична общинска собственост за управление.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 29 по точка 6, обявено на 16.02.2009

 

7. Доклад вх. № 08-10-3362(1)/16.12.2008 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ предоставяни от СО, предоставяне на имот – публична общинска собственост – Универсална спортна зала „Триадица”, за управление на район „Триадица” и провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от спортна зала „Триадица”.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 30 по точка 7, обявено на 16.02.2009

 

8. Доклад вх. № 93-00-3326/17.12.2008 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 31 по точка 8, обявено на 05.02.2009

 

9. Доклад вх. № 66-00-167/15.01.2009 г. относно  приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 32 по точка 9, обявено на 05.02.2009

 

10. Доклад вх. № 67-01-3261(1)/30.12.2008 г.  за приемане на годишна задача за дейност „Чистота” за 2009 г.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 33 по точка 10, обявено на 16.02.2009

 

11. Доклад вх. № 66-00-7179(1)/06.01.2009 г. относно  приемане и одобряване за 2009 г. на:

- план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа и/или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;

- размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти но предприятия и граждани.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 34 по точка 11, обявено на 05.02.2009

 

12. Доклад вх. № 26-00-11665(1)/16.12.2008 г. относно преобразуване на „Пазари Изток” ЕАД чрез вливане в него на „Кампус” ЕООД и одобряване на сключен договор за преобразуване.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 35 по точка 12, обявено на 16.02.2009

 

13. Доклад вх. № 29-00-3193(1)/17.12.2008 г. относно удължаване с дванадесет месеца срока на ликвидацията на „Дентален център V - София” ЕООД – в ликвидация и определяне на възнаграждение на ликвидатора на дружеството.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 36 по точка 13, обявено на 16.02.2009

 

14. Доклад вх. № 94-Д-3111(2)/07.01.2009 г. относно изменение и допълнение на Решение № 311 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г. на СОС за отписване от списъка на ДМА на „Спортна София – 2000” ЕАД, без да променя съдебно регистрирания капитал на дружеството.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 37 по точка 14, обявено на 16.02.2009

 

15. Доклад вх. № 26-00-12064(1)/09.01.2009 г. за увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт” ЕАД чрез непарична вноска.

Докл. Минко Герджиков, Александър Цветков
Решение № 38 по точка 15, обявено на 16.02.2009

 

16. Доклад вх. № 93-00-3322/12.12.2008 г. относно включване на улици в режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона”.

Докл. Александър Цветков
Решение № 39 по точка 16, обявено на 16.02.2009

 

17. Доклад вх. № 25-00-3460(1)/08.01.2009 г. относно именуване на ОДЗ № 10, район „Студентски”.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 40 по точка 17, обявено на 16.02.2009

 

18. Доклад вх. № 08-12-3236(1)/18.12.2008 г. относно преобразуване на Седмична детска градина № 79 „Синчец”, находяща се на ул. „Кукуш” № 34, кв. Захарна фабрика, район „Илинден” в Обединено детско заведение № 79 „Синчец”, с адрес ул. „Кукуш” № 34, кв. Захарна фабрика, район „Илинден”.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 41 по точка 18, обявено на 16.02.2009

 

19. Доклад вх. № 70-00-3777(1)/09.01.2009 г.  относно приемане на плана за дейности по възпроизводството в Общинския горски фонд през 2009г., добив на дървесина от преходни обекти, прогнозни количества за промишлен дърводобив и за задоволяване на местното население с дървесина за огрев.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 42 по точка 19, обявено на 16.02.2009

 

20. Доклад вх. № 94-В-3566(1)/12.01.2009 г. за придобиване право на собственост върху ПИ: № № 044060, 044045, 044038, 037004, 050007 землище Яна и ПИ № 134007 землище Горни Богров, район „Кремиковци”, собственост на физически лица.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 43 по точка 20, обявено на 16.02.2009
Заповед РД-561-63 от 23.02.2009
Договор РД-561-310 от 29.06.2009
Договор РД-561-316 от 29.06.2009

 

21. Доклад вх. № 26-00-10149(3)/22.01.2009 г. относно кандидатстване на СО по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. с проект „Укрепване на свлачище в м. „Кутлина” , кв.”Филиповци ”, район „Люлин”  – ІІ етап. Силово укрепване”  по Приоритет ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : BG161PO001/1.4-03/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”.

Докл. Ирина Савина
Решение № 44 по точка 21, обявено на 16.02.2009

 

22. Доклад вх. № 93-00-3273/10.11.2008 г. относно  изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столичната община.

Докл. Искра Ангелова,  Вили Лилков, Борислав Бориславов, Тодор Попов, Кирил Арсов
Решение № 45 по точка 22, обявено на 16.02.2009

 

23. Доклад вх. № 93-00-17(1)/22.01.2009 г. относно отмяна и изменение на решения на СОС за финансиране със средства от СОПФ.

Докл. Орлин Алексиев, Mинко Герджиков
Решение № 46 по точка 23, обявено на 16.02.2009

 

24. Доклад вх. № 08-16-7(2)/22.01.2009 г. относно финансиране със средства от СОПФ строително-ремонтни работи за възстановяване на уличното осветление, хоризонтална и вертикална маркировска и осветителните тела в район „Студентски”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 47 по точка 24, обявено на 16.02.2009

               

25. Доклад вх. № 93-00-23/22.01.2009 г. относно позиция на СОС по мотивираното становище на Европейската комисия за нарушение № 2007/2321 отнасящо се до липсата на интегрирана и адекватна мрежа от съоръжения за депониране на отпадъците, генерирани на територията на София.

Докл. Лорита Радева
Решение № 48 по точка 25, обявено на 16.02.2009

 

26. Доклад вх. № 66-02-4176/11.12.2008 г. относно ПРЗ за кв. 22 б УПИ II и III; задънена улица по о. т. 37 б – 37 в. м. с. Житен.

Докл. Петър Диков
Решение № 49 по точка 26, обявено на 16.02.2009

 

27. Доклад вх. № 93-01-4445/17.12.2008 г. относно проект за ПУП - ИПР и ПЗ за кв. 13 УПИ от XVII до XXII включително; улица по о. т. 121 б до 121 з, НПЗ „Искър-юг”.

Докл. Петър Диков
Решение № 50 по точка 27, обявено на 16.02.2009

 

28. Доклад вх. № 6602-4196/19.12.2008 г.  относно план за регулация и застояване /план – извадка/ м. ж. к. „Овча купел – 2”, кв. 4, УПИ III-74, IV-58, V-124 – „за магазин”, VI-„за озеленяване и трафопост” и улица от о.т.35-о.т.49-о.т.51.

Докл. Петър Диков
Решение № 51 по точка 28, обявено на 16.02.2009

 

29. Доклад вх. № 6602-4198/20.12.2008 г.  относно проект за изменение на план за регулация и застояване за УПИ VI и VII, кв. 24, м. „ж. к. Левски – зона Г”

Докл. Петър Диков
Решение № 52 по точка 29, обявено на 16.02.2009

 

30. Доклад вх. №  66-02-14/13.01.2009 г. относно ПУП -  план-извадка-ПРЗ, кв. 2, УПИ II и улица по о. т. 4-5, м. „Хан Богров”

Докл. Петър Диков
Решение № 53 по точка 30, обявено на 16.02.2009

 

31. Доклад вх. № 66-02-15/13.01.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м. „Витоша-ВЕЦ – Симеоново”. Кв. 53, УПИ XXXI – 1241, ИПР за УПИ XIV – „за озеленяване и трафопост” и улица по о. т. 381 А – о. т. 381 Б.

Докл. Петър Диков
Решение № 54 по точка 31, обявено на 16.02.2009

 

32. Доклад вх. № 08-14-3112(2)/16.12.2008 г. относно процедура по § 8, ал.2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, във връзка с прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 55 по точка 32, обявено на 16.02.2009

 

33. Доклад вх. № 08-24-3123(6)/19.12.2008 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 56 по точка 33, обявено на 16.02.2009

 

34. Доклад вх. № 08-23-3266(5)/23.12.2008 г. относно процедура по § 8 от ПР на ЗУТ за доброволно  прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ І-376, 377, кв. 16, местност „Врана-Лозен-Триъгълника”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 57 по точка 34, обявено на 16.02.2009
Заповед № РД-561-122/23.03.2009

 

35. Доклад вх. № 26-00-9331(2)/08.01.2009 г. за учредяване право на строеж за изграждане на комплексен трансформаторен пост в УПИ – VII – за трафопост и озеленяване, кв. 49 Б, м. „Зона В – 17”, район „Илинден”

Докл. Росен Желязков
Решение № 58 по точка 35, обявено на 16.02.2009

 

36. Доклад вх. № 08-13-3247(3)/08.01.2009 г. за процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VIII – за офиси, складове и КОО и улица, от кв. № 25 б, по плана на м. Требич – Стопански двор, район „Надежда”

Докл. Росен Желязков
Решение № 59 по точка 36, обявено на 16.02.2009

 

37. Доклад вх. № 26-00-7235(12)/11.12.2008 г. относно изпълнение на т. 3 от Решение № 47 от 30.01.2006 г. на СОС, изменение на т. 2 от същото решение и одобряване на пазарните оценки за уравняване на двата дяла при прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на съсобствен УПИ ІІ (стар), кв. 9 ж.к. „Яворов”, въз основа на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 60 по точка 37, обявено на 16.02.2009

 

38. Доклад вх. № 08-02-16/26.01.2009 г.  относно участие на район „Красно село” и район „Студентски” на Столична община в проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма ОПАК във връзка с открита процедура по приоритет 3.1 „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, с краен срок за кандидатстване 30.01.2009 г.

Докл. Пламен Църноречки,  Димитър Дилчев
Решение № 61 по точка 38, обявено на 16.02.2009

 

39. Доклад вх. № 93-00-28/27.01.2009 г. относно участие на Столична община с проект „Модерно и интегрирано административно обслужване от страна на общинската и областната администрация в София” по ОПАК.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 62 по точка 39, обявено на 16.02.2009


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре