нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 31 от дата 12.02.2009

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Доклад вх. № 93-00-3311/10.12.2008 г. относно изменение на структурата на дирекция „Околна среда” към направление „Зелена система, екология и земеползване” на Столична община”.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 63 по точка 2, обявено на 17.04.2009

 

3. Доклад вх. № 93-00-4/06.01.2009 г. относно наименуване на метростанциите от изгражданите и започващите през 2009 г. участъци от разширението на метрото в София.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 64 по точка 3, обявено на 27.02.2009

 

4. Доклад вх. № 93-00-36/30.01.2009 г. относно промяна на бюджета на Столична община за четвърто тримесечие на 2008 година.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 65 по точка 4, обявено на 27.02.2009

 

5. Доклад вх. № 93-00-44/12.02.2009 г. относно намаляване на капитала на "ДКЦ ХХІІ - София" ООД и обявяване за публична общинска собственост на сграда, находяща се на ул. "Николай Коперник" № 9, СО - Район "Слатина", предвид предназначението й за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 66 по точка 5, обявено на 27.02.2009

 

6. Доклад вх. № 66-02-54/04.02.2009 г. относно проект за ПУП – Парцеларен план за изместване на ел.проводи 110 kv и 220 kv, преминаващи през площадка за изграждане на съоръжения за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Яна – м. „Садината”.

Докл. Петър Диков
Решение № 67 по точка 6, обявено на 27.02.2009

 

7. Доклад вх. № 66-02-47/02.02.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на плана за регулация  на кв. 54 и улица от о.т. 117 а до о.т. 220 в, м. с. Яна.

Докл. Петър Диков
Решение № 68 по точка 7, обявено на 27.02.2009

 

8. Доклад вх. № 66-02-4187/16.12.2008 г. относно проект за ПУП – изменение на плана за регулация на м. „Изток-юг” до кв. 14 и кв. 21 – улица от о. т. 99 а до о. т. 104 б.

Докл. Петър Диков
Решение № 69 по точка 8, обявено на 27.02.2009

 

9. Доклад вх. № 66-02-3(1)/05.02.2009 г. относно проект за ПУП – изменение плана за улична регулация на бул. „Черни връх” и „Околовръстен път”.

Докл. Петър Диков
Решение № 70 по точка 9, обявено на 27.02.2009

 

10. Доклад вх. № 08-09-3076(10)/13.01.2009 г. относно изкупуване на УПИ VІІІ-489, кв.184, м.”Лозенец-ІІч.”, ул.”БИГЛА” № 35, собственост на Ивелина Иванова Томова, Милчо Иванов Стаменов, Цанка Иванова Томова, Весела Атанасова Стаменова и Кою Атанасов Стаменов, върху който СО е учредила право на строеж на трето лице.

Докл. Росен Желязков
Решение № 71 по точка 10, обявено на 27.02.2009

 

11. Доклад вх. № 08-14-3003(07)/19.01.2009 г. за процедура по § 8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІХ-225, кв. 26, м. „кв. Димитър Миленков”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 72 по точка 11, обявено на 27.02.2009

 

12. Доклад вх. № 93-01-121/05.02.2009 г. относно заключителен доклад на Временна комися за анализ и предложения за преобразуване и преструктуриране на дейността на търговските дружества с общинско имущество.

Докл. членове на Временната комисия
Решение № 73 по точка 12, обявено на
Решение № 74 по точка 12, обявено на 27.02.2009

 

13. Доклад вх. № 93-00-3250/08.10.2008 г. относно завишаване бюджета на Дирекция „Култура” за съвместна проява – „Европейски музикален фестивал”.

Докл. Константин Тилев
Решение № 75 по точка 13, обявено на 27.02.2009

 

14. Доклад вх. № 93-00-3312/10.12.2008 г. относно  финансиране издаването на документална книга „Воинът – кмет”, посветена на кмета на София генерал Владимир Вазов.

Докл. Калоян Паргов
Решение № 76 по точка 14, обявено на 27.02.2009

 

15. Доклад вх. № 62-00-6(2)/28.01.2009 г.  относно осигуряване на допълнителна субсидия за ежегодния фестивал „Софийски театрален салон”.

Докл. Роберт Янакиев
Решение № 77 по точка 15, обявено на 27.02.2009

 

16. Доклад вх. № 08-03-3061(3)/27.10.2008 г. относно промяна предназначението на общински недвижим имот – портиерско жилище в ж. к. „Зона Б-5”, бл. № 2, вх. Б, ет. 1 в жилищен.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 78 по точка 16, обявено на 27.02.2009

 

17. Доклад вх. № 08-03-3236(2)/27.10.2008 г. относно промяна предназначението на общински недвижим имот – портиерско жилище в ж. к. „Зона Б-18”, бл. № 1-2, вх. Б, ет. 1 в жилищен.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 79 по точка 17, обявено на 27.02.2009

 

18. Доклад вх. № 08-03-3207(3)/27.10.2008 г. относно промяна предназначението на общински недвижим имот – портиерско жилище в ж. к. „Зона Б-5”, бл. № 13, вх. А, ет. 1 в жилищен.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 80 по точка 18, обявено на 27.02.2009

 

19. Доклад вх. № 08-03-3088(3)/27.10.2008 г. относно промяна предназначението на общински недвижим имот – портиерско жилище в ж. к. „Зона Б-5”, бл. № 2, вх. А, ет. 1 в жилищен.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 81 по точка 19, обявено на 27.02.2009

 

20. Доклад вх. № 08-03-3149(2)/26.11.2008 г. относно промяна на предназначението на общински  имот - портиерско жилище, находящо се в ж.к. „Зона Б-5”, бл. 5, вх. В, ет. 1, в жилище .

Докл. Ева Сеизова
Решение № 82 по точка 20, обявено на 27.02.2009

 

21. Доклад вх. № 08-04-3252 /18.11.2008 г. относно обявяване на имот – частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Васил Друмев” № 34, район „Оборище”, гр.София , за публична общинска собственост.

Докл. Пенка Арменкова
Решение № 83 по точка 21, обявено на 27.02.2009

 

22. Доклад вх. № 08-04-3020(5)/01.12.2008 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „Социални дейности” при СО, за разкриване на Бюро за социални услуги „Оборище – Кремиковци-Подуяне”, на нежилищно помещение – частна общинска собственост, ул. „Драговица” № 15 – магазин със склад, работно помещение и сервизи.

Докл. Пенка Арменкова
Решение № 84 по точка 22, обявено на 27.02.2009
Заповед № РД-46-11/15.04.2009

 

23. Доклад вх. № 26-00-7764(3)/31.10.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв.79 и 80, местност „ГГЦ – Зона Б – 15 – Предгаров площад”, Столична община – район  „Сердика”

Докл. Тодор Кръстев
Решение № 85 по точка 23, обявено на 27.02.2009

 

24. Доклад вх. № 08-05-3271/17.11.2008 г. относно безвъзмездно предоставяне за управление имот – публична общинска собственост .

Докл. Тодор Кръстев
Решение № 86 по точка 24, обявено на 27.02.2009
Заповед № РД-46-8/06.04.2009

 

25. Доклад вх. №  26-00-4157(7)/19.12.2008 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижими имоти, намиращи се в гр. София, район „Сердика”, ж.к. „Банишора”, съставляващи апартаменти № № 88 и 93, бл. 17, вх. Б, апартаменти № № 1 и 46, бл. 17А, вх.  и  апартамент № 64 бл. 17А, вх. Б, чрез изкупуване от Столична община  на 2,9253% идеални части от съсобствениците Иван Крумов Георев и Емилия Крумова Къркеселян.

Докл. Тодор Кръстев
Решение № 87 по точка 25, обявено на 27.02.2009

 

26. Доклад вх. № 66-00-3479(12)/25.11.2008 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване на общински нежилище имот – помещение с площ 20,91 кв.м., намиращ се в ЖК „Левски В”, бл. 13, вх. Д, за срок от 10 години на Агенцията за социално подпомагане към МТСП .

Докл. Ева Митова
Решение № 88 по точка 26, обявено на 27.02.2009
Заповед № РД-46-9/06.04.2009

 

27. Доклад вх. № 08-06-3392/03.12.2008 г. относно отдаване под наем стоматологични кабинети, книжарници и площи за разполагане на кафе-автомати в училищата на територията на район „Подуяне” и помещения – книжарница и ксерокс, кафе-клуб и площ за разполагане на кафе-автомат – публична общинска собственост, находящи се в сградата на районната администрация.

Докл. Ева Митова
Решение № 89 по точка 27, обявено на 27.02.2009

 

28. Доклад вх. № 08-08-3192(2)/28.10.2008 г. относно финансиране на процедура по разработване и внедряване на Система за управление, отговаряща на изискванията на ISO 9001:2000 (2008) и последваща сертификация.

Докл. Панайот Бончев
Решение № 90 по точка 28, обявено на 27.02.2009

 

29. Доклад вх. № 26-00-10101(4)/10.12.2008 г. относно откриване на производство по отчуждаване на части от поземлени имоти.

Докл. Прошко Прошков
Решение № 91 по точка 29, обявено на

 

30. Доклад вх. № 08-10-9/16.01.2009 г. относно разкриване на два раздавателни пункта към Комплекс по детско хранене с банка „Майчина кърма”, район „Илинден”, и предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на части от имоти – публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Триадица”.

Докл. Евтим Евтимов
Решение № 92 по точка 30, обявено на 27.02.2009
Заповед № РД-46-6/02.04.2009

 

31. Доклад вх. № 08-11-3225/11.12.2008 г. за предоставяне за  безвъзмездно ползване на помещения, публична общинска собственост в 123 СОУ „Стефан Стамболов” за срок от три години на Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску” .

Докл. Иван Чакъров
Решение № 93 по точка 31, обявено на 27.02.2009

 

32. Доклад вх. № 08-13-3054/22.04.2008 г. и 08-14-3054/(8)04.11.2008 г. относно процедура по §6 и §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ ІІІ, отреден за „търговски обект, трафопост и озеленяване” от кв.№ 266 в местност „Бул. „Ломско шосе” по плана на гр.София, находящ се в гр.София, район Надежда, собственост на „ПЛАМС 2001” ЕООД.

Докл. Димитър Димов
Решение № 94 по точка 32, обявено на 27.02.2009

 

33. Доклад вх. № 08-13-3353/25.11.2008 г.  относно отдаване под наем на сграда публична общинска собственост, находяща се на територията на район „Надежда”.

Докл. Димитър Димов
Решение № 95 по точка 33, обявено на 27.02.2009

 

34. Доклад вх. №  08-13-3377/10.12.2008 г. относно  конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот с обща  площ 306 кв.м., публична общинска собственост, намиращи се в сградата на 101 СОУ „Бачо Киро”,  ул. „Илинденско въстание” № 36, район „Надежда”.

Докл. Димитър Димов
Решение № 96 по точка 34, обявено на 27.02.2009

 

35. Доклад вх. № 08-13-3345/19.11.2008 г. относно конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти, с обща площ 800 м2, публична общинска осбственост, намиращи се в сградата на ОКИ „Надежда”.

Докл. Димитър Димов
Решение № 97 по точка 35, обявено на 27.02.2009

 

36. Доклад вх. № 08-13-3354/25.11.2008 г. относно отдаване под наем  на част от имот,  публична общинска собственост, намиращ  се на територията на район „Надежда”.

Докл. Димитър Димов
Решение № 98 по точка 36, обявено на 27.02.2009

 

37. Доклад вх. № 08-13-3220/31.07.2008г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация, и застрояване на УПИ VІІІ-738, кв. 10, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии” – част север и ликвидиране на съсобствеността в имота, чрез продажба на общинската част.

Докл. Димитър Димов
Решение № 99 по точка 37, обявено на 27.02.2009

 

38. Доклад вх. № 08-14-3113(4)/10.12.2008 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Столично военно окръжие, за нуждите на Военен отдел „Искър” към Трети военен сектор, на нежилищни помещения – публична общинска собственост, находящи се в жк.”Дружба”1, бл.40, ет.2, стаи № № 9, 10, 11, 12 и прилежащо сервизно помещение.

Докл. Йордан Томов
Решение № 100 по точка 38, обявено на 27.02.2009
Заповед № РД-46-12/15.04.2009

 

39. Доклад вх. № 93-00-3239/19.09.2008 г.  и № 93-00-3239(2)/16.12.2008 г.  относно разкриване на Общински професионален колеж по стопанско управление и туризъм след завършено средно образование.

Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 101 по точка 39, обявено на 27.02.2009

 

40. Доклад вх. № 08-15-3116(7)/05.11.2008 г. и № 08-15-3116(8)/03.12.2008 г. относно дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент № 102, ж.к. „Младост” 2, бл. 203, вх. 5, ет. 4.

Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 102 по точка 40, обявено на 27.02.2009

 

41. Доклад вх. № 08-17-3281(2)/26.11.2008 г. относно предоставяне статут на третостепенен разпоредител с бюджетни кредити на ЦДГ № 41, с. Мърчаево, район „Витоша”.

Докл. Любен Петров
Решение № 103 по точка 41, обявено на 27.02.2009

 

42. Доклад вх. №  26-00-7603(5)/10.12.2008 г. относно  процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІV-256д, кв.85, м. „бул.Сливница”, район Люлин.

Докл. Венетка Серафимова
Решение № 104 по точка 42, обявено на 27.02.2009

 

43. Доклад вх. № 26-00-8008(6)/16.12.2008 г. относно  учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД за изграждане на КТП с площ от 8, 75 кв. м. в общински имот – УПИ ХVІІІ-за КОО и ТП, кв. 43 А, м. „Овча купел”, район „Овча купел”.

Докл. Пламен Йорданов
Решение № 105 по точка 43, обявено на 27.02.2009
Договор за учредяване право на строеж

 

44. Доклад вх. № 08-21-3305/11.11.2008 г. относно отдаване под наем чрез конкурс на части от имоти публична общинска собственост (помещения в здравни служби), намиращи се на територията на район „Нови Искър”.

Докл. Валентин Котов
Решение № 106 по точка 44, обявено на 27.02.2009

 

45. Доклад вх. № 26-00-3589(4)/11.09.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация.

Докл. Младен Младенов
Решение № 107 по точка 45, обявено на 27.02.2009

 

46. Доклад вх.  № № 26-00-7526(3) и 08-23-3252(5)/02.10.2008 г. относно провеждане на конкурс за учредяване възмездно право на строеж върху общински УПИ І „за магазин, КОО, параклис и озеленяване”, кв. 20, по плана на в.з. „Малинова долина - Герена”.

Докл. Станимир Пеев
Решение № 108 по точка 46, обявено на 27.02.2009

 

47. Доклад вх. № 26-00-6403(3)/08.10.2008 г. относно процедура по чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПУП.

Докл. Станимир Пеев
Решение № 109 по точка 47, обявено на 27.02.2009

 

48. Доклад вх. № 08-24-3250/26.11.2008 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, за срок от 3 години, намиращ се на територията на район „Банкя” в сградата на кметството с. Иваняне АОС № 499/12.03.2001 г. – две помещения /бивш кино салон/ с обща застроена площ 121,64 кв. м. – за образователна дейност.

Докл. Рангел Марков
Решение № 110 по точка 48, обявено на 27.02.2009

 

49. Доклад вх. № 08-24-3269/19.12.2008 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, помещение с обща застроена площ 28.50 кв.м., намиращо се в сградата на кметство с. Иваняне.

Докл. Рангел Марков
Решение № 111 по точка 49, обявено на 27.02.2009

 

50. Доклад вх. № 08-24-3271/22.12.2008 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от 3 години, намиращ се в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски”, бюфет № 2 с обща застроена площ 11.21 кв.м.

Докл. Рангел Марков
Решение № 112 по точка 50, обявено на 27.02.2009


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре