нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 33 от дата 26.02.2009

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-01-76/23.01.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно приходите от туристическата такса на Столична община и нейното изразходване.
Отговор по точка 2

 

3. Питане вх. № 93-01-142/11.02.2009 г.  от  г-н Петър Курумбашев и г-н Жельо Бойчев – общински съветници, изтичане срока на действие на концесионните договори за почистване на софийските райони „Люлин”, „Младост”, „Овча купел”, „Триадица” и „Витоша”.
Отговор по точка 3

 

4. Питане вх. № 93-01-143/11.02.2009 г.  от  г-н Петър Курумбашев – общински съветник,  относно изразходване и контрол на стредствата за зимно почистване.
Отговор по точка 4

 

5. Доклад вх. № 93-01-4271/10.11.2008 г. относно отчет по изпълнение на решения на Столичния общински съвет за третото тримесечие на 2008 .

Докл. Бойко Борисов
Решение № 117 по точка 5, обявено на 18.03.2009

 

6. Доклад вх. № 9300-15/16.01.2009 г. относно определяне на общински жилища, ателиета, гаражи и паркоместа за продажба.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 118 по точка 6, обявено на 18.03.2009
Заповеди РД-561-339, 340 от 09.07.2009
Заповед РД-561-366 от 10.08.2009

 

7. Доклад вх. № 93-00-35/29.01.2009 г. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община за периода 2009 – 2011 г.

Докл. Росен Желязков
Решение № 119 по точка 7, обявено на 18.03.2009

 

8. Доклад вх. №  93-00-53/19.02.2009 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2009 г.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 120 по точка 8, обявено на 18.03.2009

 

9. Доклад вх. № 08-15-3116(7)/05.11.2008 г. и № 08-15-3116(8)/03.12.2008 г. относно дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент № 102, ж.к. „Младост” 2, бл. 203, вх. 5, ет. 4.

Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 121 по точка 9, обявено на 18.03.2009

 

10. Доклад вх. № 08-05-3004(3)11.12.2008 г. относно приключване на процедура за продажба на общинско жилище в изпълнение на решение № 251 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г. на СОС.

Докл. Тодор Кръстев
Решение № 122 по точка 10, обявено на 18.03.2009

 

11. Доклад вх. № 93-00-62/25.02.2009 г.  относно предоставяне на метровагони на „Метрополитен” ЕАД за експлоатацията на метрото в София във връзка със завършване на участъка „пл. Св. Неделя – ж.к. Младост І”.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 123 по точка 11, обявено на 18.03.2009

 

12. Доклад вх. № 26-00-357(1)/28.01.2009 г. относно увеличаване капитала на „Столичен електротранспорт” ЕАД чрез непарична вноска.

Докл. Минко Герджиков,  Александър Цветков
Решение № 124 по точка 12, обявено на 18.03.2009

 

13. Доклад вх. №   08-17-30(1)/06.02.2009 г. относно обявяване от частна в публична общинска собственост на общински имоти, намиращи се на територията на район „Витоша”, кв. „Княжево”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 200, актувани с АЧОС № № 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709 на район „Витоша”.

Докл. Любен Петров
Решение № 125 по точка 13, обявено на 18.03.2009

 

14. Доклад вх. № 08-17-30(2)/06.02.2009 г. относно кандидатстване по проект „Красива България”.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 126 по точка 14, обявено на 18.03.2009

 

15. Доклад вх. № 93-00-33/29.01.2009 г. относно приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги за хора с увреждания на територията на Столична община.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 127 по точка 15, обявено на 18.03.2009

 

16. Доклад вх. № 150001-5(2)/21.01.2009 г. относно отпускане на средства в размер на 40 000 лв. от общинския бюджет за успешно реализиране на дейностите по проект на СО „Социални услуги за достоен и независим живот” към Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Грижа в семейната среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 128 по точка 16, обявено на 18.03.2009

 

17. Доклад вх. № 93-00-18/21.01.2009 г. за изменение и допълнение на Решение № 208 по Протокол № 11 от 24.04.08 г. на СОС за откриване процедура за приватизация на обекти, обособена част от капитала на „Софинвест” ЕООД.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 129 по точка 17, обявено на 18.03.2009

 

18. Доклад вх. №  93-00-24/22.01.2009 г. относно участие на Столична община в  проекти по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C  на ЕС.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 130 по точка 18, обявено на 18.03.2009

 

19. Доклад вх. №  93-00-27/22.01.2009 г. относно участие на Столична община в  проекти по Седма рамкова програма на ЕС.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 131 по точка 19, обявено на 18.03.2009

 

20. Доклад вх. № 93-00-39/06.02.2009 г. относно преобразуване на дружествата с ограничена отговорност (Специализирани болници, Диспансери, Диагностично-консултативни центрове, Медицински центрове, Дентален център, Медико-дентален център и Медико-техническа лаборатория) в еднолични дружества с ограничена отговорност 100% собственост на Столична община и акционерните дружества (Многопрофилни болници за активно лечение и Специализирани акушеро-гиненкологични болници за активно лечение) в еднолични акционерни дружества 100 % собственост на Столична община, чрез промяна в структурата на капитала.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 132 по точка 20, обявено на 24.03.2009

 

21. Доклад вх. № 26-00-1271(1)/19.02.2009 г. относно даване на съгласие на „Чистота Искър” ЕООД за закупуване на дълготрайни материални активи.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 133 по точка 21, обявено на 18.03.2009

 

22. Доклад вх. № 93-00-42/10.02.2009 г. относно продължаване мандата на Комисията назначена на основание Решение № 144 по Протокол № 9 от 27.03.2008 г. на Столичен общински съвет  със Заповед № РД-09-01-3068/18.06.2008 г. на Кмета на Столична община.

Докл. Орлин Алексиев
Решение № 134 по точка 22, обявено на 19.03.2009

 

23. Доклад вх. № 12-00-75/21.01.2009 г. относно  изменение на Решение № 773 по Протокол № 116 от 26.07.2007 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти  - общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 135 по точка 23, обявено на 18.03.2009

 

24. Доклад вх. № 93-00-29/28.01.2009 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на общински служител.

Докл. Атанас Черешаров
Решение № 136 по точка 24, обявено на 18.03.2009

 

25. Доклад вх. № 08-09-3032(12)/28.01.2009 г. относно изменение на Решение № 549 по Протокол № 20 от 25.09.2008 г. на СОС.

Докл. Росен Желязков
Решение № 137 по точка 25, обявено на 18.03.2009

 

26. Доклад вх. № 08-23-3222/11.02.2009 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот ІІ-391, кв. 12, по плана на гр. София, с. Панчарево, м. ”Детски град”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 138 по точка 26, обявено на 18.03.2009

 

27. Доклад вх. № 66-02-45/28.01.2009 г.  относно определяне на размера на дължимите обезщетения по § 83 от Преходните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламите, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

Докл. Петър Диков
Решение № 139 по точка 27, обявено на 18.03.2009

 

28. Доклад вх. № 66-02-26/21.01.2009 г.  относно план за регулация и застрояване /план - извадка/ м. ж.к. „Овча купел - 1”, кв. 104, УПИ ХХV и улица от о.т. 57 до о.т.56.

Докл. Петър Диков
Решение № 140 по точка 28, обявено на 18.03.2009

 

29. Доклад вх. № 66-02-27/21.01.2009 г.  относно план за регулация и застрояване на гр. Нови Искър, кв. „Курило”, кв. 93 А, УПИ І и ІІ и улица от о. т. 588 А - о. т. 588 Е.

Докл. Петър Диков
Решение № 141 по точка 29, обявено на 18.03.2009

 

30. Доклад вх. № 66-02-33/22.01.2009 г.  относно проект за ПУП – изменение на плана за регулация за УПИ I, II, III, IV, V и XI, кв. 18, кв. „Изгрев” – гр. Банкя.

Докл. Петър Диков
Решение № 142 по точка 30, обявено на 18.03.2009

 

31. Доклад вх. № 66-02-35/23.01.2009 г.  относно изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на НПЗ „Захарна фабрика”, кв. 16, 16 А и 16 Б.

Докл. Петър Диков
Решение № 143 по точка 31, обявено на 18.03.2009

 

32. Доклад вх. № 66-02-52/04.02.2009 г.  относно план за регулация и застрояване на кв. 15, УПИ XX и XXI, Изменение на плана за регулация, кв. 16, УПИ XXVIII и XXIX, ул. от о. т. 81 А – о. т. 82 Г; улица от о. т. 78  – о. т. 77 Г, м. в. з. „Русия – Войняговци”.

Докл. Петър Диков
Решение № 144 по точка 32, обявено на 18.03.2009

 

33. Доклад вх. № 66-02-53/04.02.2009 г.  относно проект за ПУП  - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ XX от кв. 42 и УПИ: XXX, XXXI и XXXII от кв. 43, кв. „Изгрев” – гр. Банкя

Докл. Петър Диков
Решение № 145 по точка 33, обявено на 18.03.2009

 

34. Доклад вх. № 08-01-3180/10.11.2008 г. относно безвъзмездно предоставяне за ползване на Агенция за социално подпомагане – Дирекция социално подпомагане „Лозенец” на седем броя офис помещения, частна общинска собственост, находящи се на  ул. ”Съборна” № 5.

Докл. Маргарита Гутева
Решение № 146 по точка 34, обявено на 18.03.2009
Заповед № РД-46-7/03.04.2009

 

35. Доклад вх. № 08-15-3(1)/19.02.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Младост,  на имот – частна общинска собственост, представляващ част от сградата на бившето 29-то ОДЗ, находящо се в ж.к. „Младост 1”, УПИ ІІ, кв. 17.

Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 147 по точка 35, обявено на 18.03.2009
Заповед № РД-46-10/15.04.2009

 

36. Доклад вх. № 08-15-52(1)/19.02.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на „Бюро за социални услуги” – Младост към Дирекция „Социални дейности при СО” на имот – частна общинска собственост,  представляващ част от сградата на бившето 29-то ОДЗ, находящо се в ж.к. „Младост 1”, УПИ ІІ, кв. 17.

Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 148 по точка 36, обявено на 18.03.2009
Заповед № РД-46-5/02.04.2009

 

37. Доклад вх. № 08-20-8/06.01.2009 г. относно изменение на  Решение № 66 по Протокол № 57/07.08.2003 г. и Решение № 965 по Протокол № 120/11.10.2007 г. на Столичния общински съвет с цел промяна в ползваните помещения от Агенция по заетостта, ДБТ – Люлин, филиал „Връбница” и ОСЗГ Нови Искър – офис Връбница.

Докл. Младен Младенов
Решение № 149 по точка 37, обявено на 18.03.2009
Заповед № РД-09-576/16.04.2009
Заповед № РД-46-13/16.04.2009


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре