нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 36 от дата 26.03.2009

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Доклад вх. № 93-00-48/16.02.2009 г. относно молба от Председателя на Църковното настоятелство при новостроящия се храм „Св. първомъченик и архидякон Стефан” – София.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 169 по точка 2, обявено на 06.04.2009

 

3. Доклад вх. № 26-00-4499(5) /10.03.2009 г. относно приемане на целево дарение на парични средства за изплащане на отчуждени части от имоти попадащи в трасе на обект „Улица между кв.10 и кв. 14, от о.т. 5 А до о.т. 18, м. „Цариградско шосе””.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 170 по точка 3, обявено на 06.04.2009

 

4. Доклад вх. № 08-17-3311(3)/16.01.2009 г. относно  предоставяне на жилища за настаняване под наем на район „Витоша”, целево, за нуждите на семейства на деца със специални образователни потребности, живущи в Центъра за временно настаняване „Свети Димитър” – бл. 464, ж.к. „Люлин”.            

Докл.  Любен Петров
Решение № 171 по точка 4, обявено на 06.04.2009

 

5. Доклад вх. № 93-00-66/27.02.2009 г. относно отпускане на средства от бюджета на Столична община за съфинансиране по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – дейност „Социален асистент”.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 172 по точка 5, обявено на 06.04.2009

 

6. Доклад вх. №  12-00-203(1)/11.03.2009 г. относно  определяне на средна месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала в Защитено жилище за лица с умствени затруднения с адрес: ул. „Царибродска” № 33.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 173 по точка 6, обявено на 06.04.2009

 

7. Доклад вх. № 93-00-68/04.03.2009 г. относно осигуряване на средства за честване на юбилейни годишнини на обединени детски заведения и целодневни детски градини.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 174 по точка 7, обявено на 06.04.2009

 

8. Доклад вх. № 2900-51(1)/19.03.2009 г. относно допълнителна парична вноска в „ДКЦ ХХІІ – София” ООД.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 175 по точка 8, обявено на 07.04.2009

 

9. Доклад вх. № 62-00-10(1)/20.02.2009 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условията за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.

Докл. Атанас Черешаров
Решение № 176 по точка 9, обявено на 06.04.2009

 

10. Доклад вх. № 12-00-294/06.03.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 177 по точка 10, обявено на 06.04.2009

 

11. Доклад вх. № 12-00-295/06.03.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 178 по точка 11, обявено на 06.04.2009

 

12. Доклад вх. № 12-00-296/06.03.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация и изменение на Решение № 432 по Протокол № 17 от 24.07.2009 г. на СОС.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 179 по точка 12, обявено на 06.04.2009

               

13. Доклад вх. № 12-00-337/16.03.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 180 по точка 13, обявено на 06.04.2009

 

14. Доклад вх. № 12-00-338/16.03.2009 г. относно изпълнение на Решение № 574/06.02.2009 г. на Надзорния съвет на СОАП във връзка с писмо с вх. № 0071/23.01.2009 г. от ЕТ „Мило-5-Милан Милованов”, с предложение за плащане на главницата от задължение присъдено със съдебно решение, постановено в полза на Столична община срещу „АИДА-96”ООД.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 181 по точка 14, обявено на 07.04.2009

 

15. Доклад вх. № 93-00-89/19.03.2009 г. относно отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2008 г.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 182 по точка 15, обявено на 06.04.2009

 

16. Доклад вх. № 93-00-88/19.03.2009 г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2009 г.  

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 183 по точка 16, обявено на 06.04.2009

 

17. Доклад вх. № 08-16-43(2)/19.03.2009 г. относно финансиране със средства от СОПФ на благоустройствени фондове, възстановяване на тревни площи, доставка и монтаж на антипаркингови елементи /колчета/, изграждане на осветление в парк “Студентски” м. ”Студентски град”,  ремонтиране и възстановяване на улично осветление на територията на район ”Студентски”.                                                                                                                             Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 184 по точка 17, обявено на 06.04.2009

 

18. Доклад вх. № 93-00-86(1)/19.03.2009 г. относно дофинансиране със средства от СОПФ реконструкцията на общинска сграда на ДАГ на ул. "Сердика" № 5.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 185 по точка 18, обявено на 06.04.2009

 

19. Доклад вх. № 08-17-3391(4)/10.03.2009 г. относно процедура по § 8, ал. 2          т.1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 186 по точка 19, обявено на 06.04.2009

 

20. Доклад вх. № 08-06-3084(7)/10.03.2009 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ Х-1018 и улица, от кв. № 22, по плана на м. „ж.к. Левски – зона В”, район „Подуяне”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 187 по точка 20, обявено на 06.04.2009

 

21. Доклад вх. № 08-07-3169 (3)/10.03.2009 г. относно процедура за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІV-124  и  УПИ ХV-27, кв. № 10,  м. „Христо Ботев”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 188 по точка 21, обявено на 06.04.2009

 

22. Доклад вх. № 93-01-228/10.03.2009 г. относно процедура за доброволно прилагане по § 8, ал. 2,                т.1 и ал. 3 от ЗУТ за УПИ ХІ-10, кв. 182, м. „Западно направление”, район „Възраждане”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 189 по точка 22, обявено на 06.04.2009

  

23. Доклад вх. № 26-00-9334(7)/11.03.2009 г. за учредяване право на строеж  на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, за изграждане на КТП с площ от 6 кв.м., в общински имот – УПИ VІІІ, кв.18, м.”Хаджи Димитър”, район Подуяне.

Докл. Росен Желязков
Решение № 190 по точка 23, обявено на 06.04.2009

 

24. Доклад вх. № 26-00-10792(1)/11.03.2009 г. за даване на съгласие за приемане на дарение на право на строеж за детска градина и безвъзмездно изработване на ПУП с отреждане на УПИ за детска градина, проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на детска градина.

Докл. Росен Желязков
Решение № 191 по точка 24, обявено на 06.04.2009

 

25. Доклад вх. № 6602-131/27.02.2009 г. относно проект за ПУП – парцеларен план за трасета на разпределителни газопроводи до регулацията на гр. Нови Искър – трасе „изток” и трасе „запад”.

Докл. Петър Диков
Решение № 192 по точка 25, обявено на 06.04.2009

 

26. Доклад вх. № 66-02-143/06.03.2009 г.  относно проект за ПУП  – парцеларен план за трасета на канална мрежа за отвеждане на дъждовни и условно чисти води и сборна схема на проводите  за ПИ 626 и 1313, земл. с.Чепинци.

Докл. Петър Диков
Решение № 193 по точка 26, обявено на 07.04.2009

 

27. Доклад вх. № 66-02-145/09.03.2009 г. относно поект за ПУП  - Изменение на плана за регулация и Плана за застрояване на м. НПЗ „Военна рампа - изток”, кв. 8, УПИ ХV-за производство, складове и офиси,  ХХХ – за производство, складове и офиси, ХХХІ- за производство, складове и офиси и улица по о.т. 78а-78б-78в-78г-78д.

Докл. Петър Диков
Решение № 194 по точка 27, обявено на 06.04.2009

 

28. Доклад вх. № 66-02-146/09.03.2009 г.   относно проект за ПУП – Парцеларен план за  Разпределителен газопровод с трасе от АГРС „Челопечене” да УПИ ІV, кв. 1, м. СПЗ кв. Враждебна.

Докл. Петър Диков
Решение № 195 по точка 28, обявено на 06.04.2009

 

29. Доклад вх. № 66-02-154/11.03.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м.”Горна баня”, кв.13, УПИ VІ-9, VІІ-11 и ХІV-10 и задънена улица от о.т. 226 до о.т. 227А.

Докл. Петър Диков
Решение № 196 по точка 29, обявено на 06.04.2009

 

30. Доклад вх. № 93-00-85/18.03.2009 г. относно промяна на поименния състав на постоянни комисии на Столичния общински съвет.

Докл. Малина Едрева
Решение № 197 по точка 30, обявено на 06.04.2009

 

31. Доклад вх. № 93-00-20/21.01.2009 г. относно разработване на Програма за изграждане на училищни спортни зали.

Докл. Вили Лилков
Решение № 198 по точка 31, обявено на 06.04.2009

 

32. Доклад вх. № 93-00-78/12.03.2009 г. относно промяна на статута на „Международен фолклорен фестивал София”.

Докл. Роберт Янакиев
Решение № 199 по точка 32, обявено на 06.04.2009

 

33. Доклад вх. № 93-00-81/16.03.2009 г. относно поставяне на паметна плоча на арх. Любомир Нейков.

Докл. Людмил Леонидов
Решение № 200 по точка 33, обявено на 07.04.2009

 

34. Доклад вх. № 08-03-27(1)/18.02.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионалната картотека на медицинската експертиза към РЦЗ – град София,  недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на  ул.”Иларион Макариополски” № 10, район Възраждане, нежилилщни помещения – сграда на три етажа.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 201 по точка 34, обявено на 06.04.2009

 

35. Доклад вх. № 08-06-3031(2)/19.02.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане за нуждите на Дирекция. „Бюро по труда” – София – Изток, на имоти – частна общинска собственост, представляващи: помещение № 3, находящ се в гр.София, ж.к. „Левски Зона В”, бл. 10а, вх.А, ет.1 и двуетажна сграда, находяща се в гр.София, ж.к. „Суха река”, ул. „Стефан Богориди” № 31.

Докл. Ева Митова
Решение № 202 по точка 35, обявено на 06.04.2009

 

36. Доклад вх. № 08-07-18/19.02.2009 г. относно безвъзмездно предоставяне за управление на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – „Слатина”, част от недвижим имот – публична  общинска собственост, находящи се в гр.София, ж.к. Слатина, бл. 73 представляваща осем кабинета с условни номера 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 203 по точка 36, обявено на 06.04.2009

 

37. Доклад вх. № 08-13-24/22.02.2009 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, на територията на район „Надежда”.

Докл. Димитър Димов
Решение № 204 по точка 37, обявено на 06.04.2009

 

38. Доклад вх. № 08-21-3350(5)03.02.2009 г. и становище вх. № 08-21-3350(9)/06.03.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на ЦСМП гр. София, за нуждите на район „Нови Искър”, на помещения с обща площ 112.60 кв.м. – общинска собственост, за разкриване на звено за спешна и неотложна медицинска помощ.

Докл. Валентин Котов
Решение № 205 по точка 38, обявено на 06.04.2009

 

39. Доклад вх. № 26-00-737/24.03.2009 г. относно прекратяване на учреденото право на ползване върху търговската част от подлезите на територията на общината, както и рекламните площи в подлезите и в непосредствена близост до тях, срещу задължението на "Егида-София" да охранява и поддържа подлезите.

Докл. Орлин Алексиев, Ангел Джамбазки
Решение № 206 по точка 39, обявено на 07.04.2009


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре