нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 38 от дата 16.04.2009

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Доклад вх. № 93-00-74/10.03.2009 г. относно отчисляване на шест броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община с настанени наематели.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 208 по точка 2, обявено на 30.04.2009

 

3. Доклад вх. № 93-00-97/27.03.2009 г. относно предложение за отпускане на девет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 209 по точка 3, обявено на 30.04.2009

 

4. Доклад вх. № 93-00-91/23.03.2009 г. относно членска такса за 2009 г. на Столична община в Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 210 по точка 4, обявено на 30.04.2009

 

5. Доклад вх. № 26-00-884(2)/12.03.2009 г. за  отмяна на т.1 от Решение № 30 по Протокол № 45/28.11.02г. на СОС, отмяна на Решение № 971 по Протокол № 94/11.12.06 г. на СОС и апортиране право на строеж в „Център за градска мобилност” ЕООД.

Докл.  Минко Герджиков,   Александър Цветков
Решение № 211 по точка 5, обявено на 30.04.2009

 

6. Доклад вх. № 26-00-4192(9)/08.04.2009 г. относно предоставяне на „Българското дружество за защита и опазване на животните” безвъзмездно право на ползване на имот на територията на район „Илинден”.

Докл. Лорита Радева
Решение № 212 по точка 6, обявено на 30.04.2009

 

7. Доклад вх. № 94-И-3263(6)02.02.2009 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на ПУП и новопроектиран УПИ XVIII – 826, кв. 51, в. з. „Симеоново – север”, район „Витоша”.

Докл. Любен Петров
Решение № 213 по точка 7, обявено на 30.04.2009

 

8. Доклад вх. №  93-00-112/09.04.2009 г. относно намаляване капитала на „Софийски имоти” ЕАД. Предоставяне безвъзмездно на Министерството на вътрешните работи  и на Фондация „Европейски институт” на имоти – частна общинска собственост.

Докл. Росен Желязков,  Данаил Кирилов
Решение № 214 по точка 8, обявено на 30.04.2009

 

9. Доклад вх. № 93-00-83/17.03.2009 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Докл. Минко Герджиков,  Петър Диков
Решение № 215 по точка 9, обявено на 30.04.2009

 

10. Доклад вх. № 93-00-3305/05.12.2008 г. относно приемане на нова Наредба за поддържане и опазване чистотата и управление на отпадъците на територията на Столичната община.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 216 по точка 10, обявено на 14.05.2009

 

11. Доклад вх. 93-00-106/07.04.2009 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

Докл. Росен Желязков
Решение № 217 по точка 11, обявено на на 14.05.2009

 

12. Доклад вх. № 12-00-261/25.02.2009 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 218 по точка 12, обявено на 30.04.2009

 

13. Доклад вх. № 93-00-102/03.04.2009 г. за създаване на Консултативен съвет на столичното здравеопазване.

Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова
Решение № 219 по точка 13, обявено на 30.04.2009

 

14. Доклад вх. № 93-00-87/19.03.2009 г. относно утвърждаване на приоритетни области и програмен съвет на Програма за европейски проекти и развитие на гражданското общество.

Докл. Ирина Йорданова,  Ивайло Йонков,  Калоян Паргов
Решение № 220 по точка 14, обявено на 30.04.2009

 

15. Доклад вх. №  93-00-111/08.04.2009 г. относно отмяна на Решение № 15 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на СОС и създаване на временна комисия на СОС съгласно разпоредбите на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов, Димитър Бъчваров
Решение № 221 по точка 15, обявено на 30.04.2009

 

16. Доклад вх. № 93-00-95/26.03.2009 г. относно приемане на Отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) и изпълнението на бюджета за 2008 г.

Докл. Ирина Йорданова,  Росен Малинов
Решение № 222 по точка 16, обявено на 30.04.2009

 

17. Доклад вх. № 93-00-93/26.03.2009 г. относно програма за  дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) за 2009 г. с приложение – проект на бюджета на ОГФМСП.

Докл. Ирина Йорданова,  Росен Малинов
Решение № 223 по точка 17, обявено на 30.04.2009

 

18. Доклад вх. № 93-00-94/26.03.2009 г. относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия.

Докл. Ирина Йорданова,  Росен Малинов
Решение № 224 по точка 18, обявено на 30.04.2009

 

19. Доклад вх. № 93-00-82/16.03.2009 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 225 по точка 19, обявено на 30.04.2009

 

20. Доклад вх. № № 93-00-39(1)/08.04.2009 г. и 66-00-1144(2)/08.04.2009 г. относно сключване на анекси към договорите за възлагане на управление на медицинските дружества с ограничена отговорност – ООД.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 226 по точка 20, обявено на 30.04.2009

 

21. Доклад вх. № 93-00-65/27.02.2009 г. относно осигуряване на съфинансиране на транспортна услуга за превоз на деца от ромски произход, участващи в програмата на Столична община за десегрегация и достъп на децата до образователни институции .

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 227 по точка 21, обявено на 30.04.2009

 

22. Доклад вх. № 25-00-3385(1)/27.03.2009 г. относно преобразуване на Специална детска градина № 112 „Детски свят”, намираща се на ул. „Детски мир” № 5, кв. Бояна, район „Витоша” в Целодневна детска градина с  интегрирано обучение № 112 „Детски свят”, с адрес ул. „Детски мир” № 5, кв. Бояна, район „Витоша”.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 228 по точка 22, обявено на 30.04.2009

 

23. Доклад вх. № 04-03-14(3)/14.03.2009 г. относно  издаване на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите с издател СО, подписана от Кмета на СО, без протест и без разноски, със срок на предявяването до 14 месеца, в размер на  293 080 лева, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 58-131-С090 от  30.12.2008 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект № 58-131-90-90 „Дейности свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на м. „Манастирски ливади – изток” /район „Триадица”/, „Кръстова вада – изток” /район „Лозенец”/ и „ Гърдова глава” /район „Витоша”/ на територията на град „София”.

Докл. Ирина Савина
Решение № 229 по точка 23, обявено на 30.04.2009

 

24. Доклад вх. № 93-01-351/09.04.2009 г. относно одобрение на документация за „Доставка на 30 броя нови единични нископодови тролейбуси.”.

Докл. Минко Герджиков,  Александър Цветков
Решение № 230 по точка 24, обявено на 30.04.2009

 

25. Доклад вх. № 66-02-150/10.03.2009 г. относно ПРЗ за кв. 253а, УПИ ІV, V и VІ и улица по о.т. 1157 а – 1486 а – 1486 б – 1486 в – 1486 ж. м. кв. „Кумарица”, гр. Нови Искър.

Докл. Петър Диков
Решение № 231 по точка 25, обявено на 30.04.2009

 

26. Доклад вх. № 66-02-151/10.03.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на план на м. „Манастирски ливади - изток”,  кв. 86, УПИ І- „за водни площи и озеленяване”,  улица по о.т. 196 А - 484 Б.

Докл. Петър Диков
Решение № 232 по точка 26, обявено на 30.04.2009

 

27. Доклад вх. № 66-02-160/13.03.2009 г. относно проект за ПУП –  изменение на План за регулация и План за застрояване на м. ”Триъгълника – Ботевградско шосе”, кв. 1 и кв. 1а, УПИ І – „за чисто производство, складове, офиси, КО и подземни гаражи”; улица по о.т. 48А-48Б и пешеходна алея.

Докл. Петър Диков
Решение № 233 по точка 27, обявено на 30.04.2009

 

28. Доклад вх. № 66-02-161/13.03.2009 г. относно проект за ПУП – план-извадка ПРЗ и РУП за УПИ І-1422-„за обществено обслужване”, ІІ – 1506 „за обществено обслужване”, ІІІ-1512 „за обществено обслужване”, улици по о.т.3-4-5-7а, по о.т. 7а-7б-7в-10, по о.т. 10-11-12, по о.т. 12-13-14-3, кв. 12-Г,  м. ”Хаджи Димитър” – част  /Първа задгарова артерия/.

Докл. Петър Диков
Решение № 234 по точка 28, обявено на 30.04.2009

 

29. Доклад вх. № 66-02-173/16.03.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация за УПИ І-176 и улица по о.т. 653Б-653А-653В; План за регулация и застрояване за  УПИ І  - 172, 173, 174, 176, 181, 182, 1232, 2077, 2078 и УПИ ІІ – 1337 от кв.27, м.”Кръстова вада”.

Докл. Петър Диков
Решение № 235 по точка 29, обявено на 30.04.2009

 

30. Доклад вх. № 66-02-175/16.03.2009 г. относно проект за ПУП – парцеларен план за резервоар „Бистрица” с  хлораторна станция и трасе на водопровод от „Рилски водопровод” до кв.42 на с. Бистрица  - разширение и от кв.13А на с. Бистрица до резервоара Кокаляне.

Докл. Петър Диков
Решение № 236 по точка 30, обявено на 30.04.2009

 

31. Доклад вх. № 66-02-176/16.03.2009 г. относно одобряване на проект на план за регулация и застрояване на м. „Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ 2”.

Докл. Петър Диков
Решение № 237 по точка 31, обявено на 30.04.2009

 

32. Доклад вх. № 66-02-178/18.03.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване и схеми на инженерната инфраструктура за кв. 73 – част. 132 и 132 а – гр. Банкя.

Докл. Петър Диков
Решение № 238 по точка 32, обявено на 30.04.2009

 

33. Доклад вх. № 66-02-183/20.03.2009 г. относно проект за изменение на план за регулация и застрояване за УПИ V, VI и XXIII, кв. 2 и улица по о. т. 47 Б – о. т. 47 В, НПЗ „Илиянци-изток”.

Докл. Петър Диков
Решение № 239 по точка 33, обявено на 30.04.2009

 

34. Доклад вх. № 66-02-187/25.03.2009 г. относно  План-извадка – План за регулация и застрояване, кв. 4, УПИ I-556 – „за офиси, складове, магазини и чисто производство” и улица по о. т. 116 – о. т. 117, м. „Хан Богров – разширение”.

Докл. Петър Диков
Решение № 240 по точка 34, обявено на 30.04.2009

 

35. Доклад вх. № 66-02-190/26.03.2009 г. относно проект на план за регулация и застрояване на м. „Изток – Изток част І и част ІІ”.

Докл. Петър Диков
Решение № 241 по точка 35, обявено на 30.04.2009

 

36. Доклад вх. № 08-22-3082(7)/17.03.2009 г. относно процедура за доброволно прилагане по § 8, ал. 2,         т.1 от ЗУТ за УПИ VІ-459, кв. 54 А, по плана на град София, кв. „Кремиковци”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 242 по точка 36, обявено на 30.04.2009

 

37. Доклад вх. № 08-06-3408(3)/17.03.2009 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 243 по точка 37, обявено на 30.04.2009

 

38. Доклад вх. № 08-18-3133(8)25.03.2009 г. относно дооброволно прилагане на ПУП за УПИ XXI-879, от кв. 3 б, м. ж. к. „Овча купел – 2”

Докл. Росен Желязков
Решение № 244 по точка 38, обявено на 30.04.2009

 

39. Доклад вх. № 94-Н-3308(9)/31.03.2009 г. за процедура по §8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП

Докл. Росен Желязков
Решение № 245 по точка 39, обявено на 30.04.2009

 

40. Доклад вх. № 08-13-3238(3)31.03.2009 г. за процедура за доброволно прилагане по §8, ал.2, т.1 от ЗУТ за УПИ ІІ-391, кв.12, по плана на гр.София, м.бул.”Ломско шосе”

Докл. Росен Желязков
Решение № 246 по точка 40, обявено на 30.04.2009

 

41. Доклад вх. № 08-05-3044(5)/31.03.2009 г. за процедура за доброволно прилагане по §8, ал.2, т.1 от ЗУТ за УПИ V-89,70,71,74, кв.5, м.”Бивш стопански двор – Складова зона - Биримирци” и ул. находяща се в гр.София, район Сердика

Докл. Росен Желязков
Решение № 247 по точка 41, обявено на 30.04.2009
Заповед РД-561-333 от 09.07.2009

 

42. Доклад вх. 08-22-3183(3)/31.03.2009 г. за процедура за доброволно прилагане по §8, ал.2, т.1 от ЗУТ за УПИ ІІІ-8, кв.5, по плана на гр.София, кв.Сеславци

Докл. Росен Желязков
Решение № 248 по точка 42, обявено на 30.04.2009

 

43. Доклад вх. № 93-00-108/07.04.2009 г. относно даване на съгласие за сключване на договори за процесуалното представителство за защита правата и интересите на Столична община по отношение на дела с голям имуществен и обществен интерес.

Докл. Росен Желязков
Решение № 249 по точка 43, обявено на 30.04.2009

 

44. Доклад вх. № 08-03-3206(2)/17.02.2009 г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище, намиращо се ва „Зона Б-18”, бл. 10, вх.1, ет. 1 в жилищен.

Докл. Eва Сеизова
Решение № 250 по точка 44, обявено на 30.04.2009

 

45. Доклад вх. № 94-М-3018(5)/15.10.2008 г. относно прекратяване на съсобственост в общински нежилищен имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане”, съставляващ УПИ ІV-4, с площ от 247,50 кв.м., кв.274, м. „Зона Б - 19”, бул. Димитър Петков № 113а, чрез изкупуване на ½ идеална част от съсобствениците Мариана Ангелова Симеонова, Теодора Ангелова Симеонова и Алина Владимирова Барминцева.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 251 по точка 45, обявено на 30.04.2009

 

46. Доклад вх. № 26-00-5390(6)/29.10.2008 г. за процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за промяна на границите между съседни поземлени имоти чрез проект за изменение на ПУП, м. „Драгалевска спирка”, район „Триадица”.

Докл. Евтим Евтимов
Решение № 252 по точка 46, обявено на 30.04.2009

 

47. Доклад вх. № 08-13-18/28.01.2009 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и Георги Аспарухов Аврамов, чрез изкупуване от последния дела на Столична община, представляващ 3/8 идеални части от поземлен имот, с планоснимачен №  140, за който е отреден УПИ VІ-140 от кв. № 68-А, м. ”Бул. Станке Димитров”, район „Надежда”, ул. „Митрополит Авксентий Велешки”.

Докл. Димитър Димов
Решение № 253 по точка 47, обявено на 30.04.2009

 

48. Доклад вх. № 08-15-20/26.01.2009 г. относно обявяване за публична общинска собственост сградата на 39-то ОДЗ ж.к. „Младост - 2”.

Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 254 по точка 48, обявено на 30.04.2009

 

49. Доклад вх. № 08-17-93/19.03.2009 г. относно закриване на Софийски международен фолклорен фестивал „Витоша”  и учредяване на Международен фолклорен фестивал „Балканско надиграване в полите на Витоша”.

Докл. Любен Петров
Решение № 255 по точка 49, обявено на 30.04.2009

 

50. Доклад вх. № 08-18-3227(6)/29.12.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот.

Докл. Пламен Йорданов
Решение № 256 по точка 50, обявено на 30.04.2009

 

51. Доклад вх. № 08-18-38/24.02.2009 г. относно отдаване под наем на помещения предназначени за зъболекарски кабинети в училищата на територията на район „Овча купел”.

Докл. Пламен Йорданов
Решение № 257 по точка 51, обявено на 30.04.2009

 

52. Доклад вх. № 08-19-3243(5)/21.01.2009 г. относно предоставяне на район „Люлин”  на жилище за статут на „защитено жилище” за  настаняване под наем на пълнолетни младежи и девойки от домове за деца, лишени от родителски грижи, „Асен Златаров” и „Петко Р. Славейков” в гр. София .

Докл. Венетка Серафимова
Решение № 258 по точка 52, обявено на 30.04.2009

 

53. Доклад вх. №  26-00-6248(5)/22.01.2009 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, за изграждане на  КТП с площ от 6 кв.м., в общински имот – УПИ Х-за ТП, кв. 2, м. ”в.з. Шумако”, село Бистрица, район „Панчарево”.

Докл. Станимир Пеев
Решение № 259 по точка 53, обявено на 30.04.2009

 

54. Доклад вх. № 08-23-3267(5)/06.02.2009 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ II – 159 от кв. № 13 в м. „Детски град” по плана на град София, находящ се в град София, район „Панчарево”.

Докл. Станимир Пеев
Решение № 260 по точка 54, обявено на 30.04.2009

 

55. Доклад вх. № 08-23-39/10.02.2009 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 296,73 кв.м., намиращо се на първи етаж в сградата на кметство Кокаляне за извършване на стопанска дейност.

Докл. Станимир Пеев
Решение № 261 по точка 55, обявено на 30.04.2009

 

56. Доклад вх. № 08-23-3102(14)/27.03.2009 г. относно  отмяна на решение № 749/27.11.2008 г.          на  СОС  и  откриване  на процедура за провеждане на търг за продажба на общински УПИ II, отреден за „къмпинг”, от кв. № 54, м.                  „Зона  за  отдих”  по плана на с. Панчарево, находящ се в град  София, район „Панчарево”.

Докл. Станимир Пеев
Решение № 262 по точка 56, обявено на 30.04.2009

 

57. Доклад вх. №  08-21-3114(3)/04.02.2009 г. относно продажба на общински недвижим имот – без планоснимачен номер, кв. 52 А, с площ 1000 кв. м., намиращ се в с. Мировяне.

Докл. Валентин  Котов
Решение № 263 по точка 57, обявено на 30.04.2009

 

58. Доклад вх. № 08-21-41(1)/20.03.2009 г. относно именуване на безименна улица на теритрията на район „Нови Искър” с името ул. „Гардения”.

Докл. Валентин Котов
Решение № 264 по точка 58, обявено на 30.04.2009

 

59. Доклад вх. № 93-00-3313(1)/24.03.2009 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Лозенец” с името ул. „Стефан Савов”.

Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев, Данчо Хаджиев, Мартин Заимов
Решение № 265 по точка 59, обявено на 30.04.2009

 

60. Доклад вх. № 13-00-7(1)/24.03.09 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Лозенец” с името ул. „Акад. Николай Тодоров”.

Докл. Бойко Маринков,  Петър Гюзелев,  Данчо Хаджиев
Решение № 266 по точка 60, обявено на 30.04.2009

 

61. Доклад вх. № 7000-3574(1)/13.04.2009 г. относно наемане на имот за приют за безстопанствени кучета, отговарящ на венеринарно-санитарните изисквания, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Докл. Ирина Савина, Лорита Радева, Атанас Черешаров
Решение № 267 по точка 61, обявено на 30.04.2009

 

62. Доклад вх. № 93-00-119/15.04.2009 г. относно разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 268 по точка 62, обявено на 30.04.2009

 

63. Доклад вх. № 93-00-120/15.04.2009 г. относно освобождаване на член на Съвета на директорите на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София”” АД.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 269 по точка 63, обявено на 30.04.2009

 

64. Доклад вх. № 93-00-121/15.04.2009 г. относно промяна в Съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 270 по точка 64, обявено на 30.04.2009

 

65. Доклад вх. № 93-00-122/15.04.2009 г. относно освобождаване на един от управителите на „Център за градска мобилност” ЕООД.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 271 по точка 65, обявено на 30.04.2009

 

66. Доклад вх. № 93-00-123/15.04.2009 г. относно промяна в Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД. Докл. Данаил Кирилов
Решение № 272 по точка 66, обявено на 30.04.2009


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре