нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 39 от дата 30.04.2009

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Доклад вх. № 93-00-61(9)/23.04.2009 г. относно приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2009 г.

Докл. Андрей Иванов
Решение № 273 по точка 2, обявено на 13.05.2009

 

3. Доклад вх. № 93-00-107/07.04.2009 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 274 по точка 3, обявено на 13.05.2009

 

4. Доклад вх. № 26-00-3625(5)23.04.2009 г. относно дарение на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Красна поляна”, представляващ УПИ ХХХ-жс, магазини, кв. 67, м. „Разсадника - Коньовица”, с площ 962 кв.м., и приемане на дарение на имот, частна собственост, представляващ УПИ VІ-496, кв. 30, м. „Красна поляна”, с площ 420 кв.м., заедно с право на строеж  върху същия.

Докл. Вили Лилков, Лорита Радева, Росен Желязков
Решение № 275 по точка 4, обявено на 13.05.2009

 

5. Доклад вх. № 08-01-3120(8)/23.03.2009 г. относно процедура за отдаване под наем на помещение – кухненски бокс, с площ 11.34 кв.м., в сградата на Столичен куклен театър, публична общинска собственост, ул. „Гурко” № 14.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 276 по точка 5, обявено на 13.05.2009

 

6. Доклад вх. № 93-00-103/06.04.2009 г. относно промяна на предназначението на земи  и изключване от поземления фонд на имоти № 000027 и № 000077 от картата на възстановената собственост на землище Яна, район „Кремиковци”, и кандидатстване на СО по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 277 по точка 6, обявено на 13.05.2009

 

7. Доклад вх. № 2600-174(2)/08.04.2009 г. относно закупуване със собствени средства на съоръжения за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци, от страна на „Софинвест” ЕООД – оператор на депото за неопасни отпадъци в землището на кв. „Враждебна”.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 278 по точка 7, обявено на 13.05.2009

 

8. Доклад вх. № 94-Й-26(1)/08.04.2009 г. относно придобиване право на собственост върху ПИ  № 044057, ПИ № 067016 в землището на с. Яна и ПИ № 128038 в землището на с. Желява, район „Кремиковци”, собственост на физически лица.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 279 по точка 8, обявено на 13.05.2009
Договор за покупко-продажба

 

9. Доклад вх. № 93-00-98/02.04.2009 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Столичен електротранспорт” ЕАД.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 280 по точка 9, обявено на 13.05.2009

 

10. Доклад вх. № 93-00-132/23.04.2009 г. относно преговори с Европейската инвестиционна банка за финансиране приоритетни инфраструктурни проекти на Столична община.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 281 по точка 10, обявено на 13.05.2009

 

11. Доклад вх. № 93-00-56/23.02.2009 г. относно закупуване на 30 броя нови съчленени автобуси и 20 броя нови газови соло автобуси.

Докл. Александър Цветков
Решение № 282 по точка 11, обявено на 13.05.2009

 

12. Доклад вх. № 93-00-79/13.03.2009 г. за разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост, имущество на дружество „Център за градска мобилност” ЕООД.

Докл. Александър Цветков
Решение № 283 по точка 12, обявено на 13.05.2009

 

13. Доклад вх. № 93-00-134/23.04.2009 г.  относно изпълнение на Решение № 802 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г. във връзка с т. 10 от Решение № 576 по Протокол № 22 от 09.10.2008 г. на Столичния общински съвет и свикване на Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 284 по точка 13, обявено на 13.05.2009

 

14. Доклад вх. № 29-00-101(2)/23.04.2009 г. относно даване на съгласие на „ДКЦ – ХХV - София” ООД за доизграждане на съществуващия хоспис и предприемане на свързаните с това действия.

Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова
Решение № 285 по точка 14, обявено на 13.05.2009

 

15. Доклад вх. №   93-00-133/23.04.2009 г. относно продължаване договорите за възлагане на контрол в общинските лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност.

Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова
Решение № 286 по точка 15, обявено на 13.05.2009

 

16. Доклад вх. № 08-22-3026(10)/31.03.2009 г. относно  изменение на Решение № 711 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на СОС

Докл. Росен Желязков
Решение № 287 по точка 16, обявено на 13.05.2009

 

17. Доклад вх. № 08-09-3027(8)/23.04.2009 г. относно приемане на целево дарение на парични средства за изплащане на отчуждени части от поземлени имоти, попадащи в уличната мрежа, обслужваща квартали 42, кв. 43, кв. 43 – А, кв. 44, кв. 47, кв. 49, кв. 51, кв. 52, кв. 54, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново”, по плана на гр. София.

Докл. Росен Желязков
Решение № 288 по точка 17, обявено на 13.05.2009

 

18. Доклад вх. № 66-02-58/09.02.2009 г.  относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и план застрояване  /ИПР и ПЗ/ за УПИ IV, VIII, XI, XII, XIII и XV, кв. 8 Ма, м. в. з. „Манастира”, с. Бистрица.

Докл. Петър Диков
Решение № 289 по точка 18, обявено на 13.05.2009

 

19. Доклад вх. № 66-02-209/07.04.2009 г.  относно проект за ПУП – план- извадка –  план за регулация и застрояване за УПИ І-479, 530 „за жилищно строителство и офиси”, кв. 39, м. „Жилищна група Камбаните – Младост 4”.

Докл. Петър Диков
Решение № 290 по точка 19, обявено на 13.05.2009

 

20. Доклад вх. № 66-02-213/08.04.2009 г.  относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за кв. 24 А, УПИ XVIII-689 и за кв. 24 Б, УПИ I-678 кв. „Градоман” – гр. Банкя.

Докл. Петър Диков
Решение № 291 по точка 20, обявено на 13.05.2009

 

21. Доклад вх. № 66-02-230/13.04.2009 г.  относно проект за изменение на плана за регулация и за застрояване за кв. 12, УПИ VI – 471, 648-за офиси, м. „Манастирски ливади – запад”.

Докл. Петър Диков
Решение № 292 по точка 21, обявено на 13.05.2009

 

22. Доклад вх. № 94-В-3182(3)/29.01.2009 г. относно учредяване на ежегодна награда за карикатура на името на Доньо Донев.

Докл. Роберт Янакиев
Решение № 293 по точка 22, обявено на 13.05.2009

 

23. Доклад вх. № 93-00-96/26.03.2009 г. относно финансиране представянето на театралните спектакли „Ромео и Жулиета” и „Записки на един луд”, част от програмата на МТФ „Варненско лято” на сцената на столичните общински театри.

Докл. Роберт Янакиев
Решение № 294 по точка 23, обявено на 13.05.2009

 

24. Доклад вх. № 08-03-3206(2)/17.02.2009 г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище, намиращо се в „Зона Б-18”, бл. 10, вх.1, ет. 1 в жилищен.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 295 по точка 24, обявено на 13.05.2009

 

25. Доклад вх. № 94-М-3018(5)/15.10.2008 г. относно прекратяване на съсобственост в общински нежилищен имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане”, съставляващ УПИ ІV-4, с площ от 247,50 кв.м., кв.274, м. „Зона Б - 19”, бул. Димитър Петков № 113а, чрез изкупуване на ½ идеална част от съсобствениците Мариана Ангелова Симеонова, Теодора Ангелова Симеонова и Алина Владимирова Барминцева.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 296 по точка 25, обявено на 13.05.2009

 

26. Доклад вх. № 26-00-5390(6)/29.10.2008 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за промяна на границите между съседни поземлени имоти чрез проект за изменение на ПУП, м. „Драгалевска спирка”, район „Триадица”.

Докл. Евтим Евтимов
Решение № 297 по точка 26, обявено на 13.05.2009

 

27. Доклад вх. № 08-12-3031(4)/26.02.2009 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост на територията на район „Илинден”.

Докл. Желязко Пишманов
Решение № 298 по точка 27, обявено на 13.05.2009

 

28. Доклад вх. № 08-17-93/19.03.2009 г. относно закриване на Софийски международен фолклорен фестивал „Витоша”  и учредяване на Международен фолклорен фестивал „Балканско надиграване в полите на Витоша”.

Докл. Любен Петров
Решение № 299 по точка 28, обявено на 13.05.2009

 

29. Доклад вх. № 08-20-88/16.03.3009 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост на територията на район „Връбница”, с. Волуяк, ул. „Петър Малинов”, Здравна служба.

Докл. Младен Младенов
Решение № 300 по точка 29, обявено на 13.05.2009

 

30. Доклад вх. № 93-00-15(5)/10.04.2009 г. относно поправка на допуснати явни фактически грешки в Решение № 118 по Протокол № 33/26.03.2009 г. на Столичния общински съвет.

Докл. Ивайло Панев
Решение № 301 по точка 30, обявено на 13.05.2009

 

31. Доклад вх. № 93-00-76(3)/24.04.2009 г. относно осигуряване на финансови средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонти в общински учебни и детски заведения през 2009 г.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 302 по точка 31, обявено на 13.05.2009

 

32. Доклад вх. № 08-24-3203 (3)/24.04.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането на детска площадка в гр. Банкя.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 303 по точка 32, обявено на 13.05.2009

 

33. Доклад вх. № 93-01-4459(13)/28.04.2009 г. относно изменение на Годишната програма на Специализирания общински приватизационен фонд  и предоставяне на допълнителни финансови средства от Специализирания общински приватизационен фонд по Програмата за капиталови разходи за 2009 г. за изграждане на нови детски заведения със сключени договори и започнало строителство през 2008 г.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 304 по точка 33, обявено на 13.05.2009

 

34. Доклад вх. № 08-02-44(4)/28.04.2009 г. относно предоставяне на финансови средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на ново парково осветление в парк „Хиподрума”, район „Красно село”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 305 по точка 34, обявено на 13.05.2009

 

35. Доклад вх. № 93-00-125/22.04.2009 г. относно осигуряване на транспортно обслужване в Столицата за времето от 00.00 до 05.00 часа (нощно движение) с 3 (три) автобусни маршрута.

Докл. Александър Цветков
Решение № 306 по точка 35, обявено на 13.05.2009

 

36. Доклад вх. № 93-00-141/28.04.2009 г. относно изискване на информация за поставени преместваеми обекти на територията на Столична община.

Докл. Елен Герджиков
Решение № 307 по точка 36, обявено на 13.05.2009

 

 

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре