нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 40 от дата 21.05.2009

1. Декларация на политическите групи на ГЕРБ, СДС и ДСБ в СОС, с която се изразява възмущение от последните действия на българското правителство, засягащи управлението на град София - отнемане компетенциите на Столичния общински съвет и правомощията на кмета на града, прочетена от Малина Едрева - председател на ПГ на ГЕРБ в СОС.
Решение № 308 по точка 1, обявено на 29.05.2009

2. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

3. Питане вх. № 93-01-433/07.05.2009 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно преобразуване в детска градина на сграда в капитала на „Спортна София 2000” ЕАД.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. № 93-01-454/12.05.2009 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно преместване на спирка на Масовия градски транспорт.
Отговор по точка 4

5. Питане вх. № 93-01-4389(4)/13.05.2009 г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник, относно изпълнението на Заповед № РД-09-3185/23.04.2008 г. за ежедневен контрол на състоянието на уличната мрежа и елементите на зелената система.
Отговор по точка 5

6. Доклад вх. № 93-00-154/13.05.2009 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Балша, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
Докл. Татяна Георгиева,
  Данаил Кирилов
Решение № 309 по точка 6, обявено на 29.05.2009

7. Доклад вх. № 93-01-326/02.04.2009 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, общински ателиета и гаражи за отдаване под наем.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 310 по точка 7, обявено на 04.06.2009

8. Доклад вх. № 93-00-148/08.05.2009 г. относно утвърждаване на жилища в сгради до три етажа – общинска собственост за продажба.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 311 по точка 8, обявено на 04.06.2009

9. Доклад вх. № 0800-3006(8)/24.04.2009 г. за даване на съгласие за ползване на общинските мери и пасища в с. Бусманци, район „Искър” за отглеждане на животни в съответствие с Условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 312 по точка 9, обявено на 30.05.2009

10. Доклад вх. № 93-00-98/02.04.2009 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 313 по точка 10, обявено на 29.05.2009

11. Доклад вх. №  08-11-104(1)/11.05.2009 г. относно участие на Столична община, район „Красна поляна” като партньор в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 314 по точка 11, обявено на 29.05.2009

12. Доклад вх. № 93-00-161/15.05.2009 г. относно намаляване капитала на „Софийски имоти” ЕАД, с цел опезпечаване на обществения интерес, чрез осигуряването на терени, за изграждане на детски градини на територията на Столичната община.
Докл. Йорданка Фандъкова, Данаил Кирилов
Решение № 315 по точка 12, обявено на 29.05.2009

13. Доклад вх. № 08-13-181(1)/18.05.2009 г. относно участие на Столична община – район „Надежда” като партньор в проект „Стъпка към независим живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 316 по точка 13, обявено на 29.05.2009

14. Доклад вх. № 93-00-128/23.04.2009 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговските дружества в частта на Раздел ІХ – Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролни органи в едноличните търговски дружества с общинско имущество.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 317 по точка 14, обявено на 29.05.2009

15. Доклад вх. № 26-00-2453(1)/23.04.2009 г. за отписване от баланса на "Оборище" ЕООД в ликвидация на вземания на стойност 24 504,68 лева.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 318 по точка 15, обявено на 30.05.2009

16. Доклад вх. № 29-00-3193(2)/21.01.2009 г. относно удължаване срока на ликвидация на "Дентален център ХІІ - София" ЕООД - в ликвидация и определяне възнаграждение на ликвидатора на дружеството.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 319 по точка 16, обявено на 29.05.2009

17. Доклад вх. № 26-00-3320(1)/14.05.2009 г. относно избор на одитор на „Софийски имоти” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 320 по точка 17, обявено на 29.05.2009

18. Доклад вх. № 93-00-101/03.04.2009 г. за едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2009 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 321 по точка 18, обявено на

19. Доклад вх. № 26-00-2467(1)/06.04.2009 г. относно предложение за включване на улици в режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона”.
Докл. Александър Цветков
Решение № 322 по точка 19, обявено на 01.06.2009

20. Доклад вх. № 1200-460/15.04.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 323 по точка 20, обявено на 29.05.2009

21. Доклад вх. № 1200-461/15.04.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 324 по точка 21, обявено на 29.05.2009

22. Доклад вх. № 1200-462/15.04.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 325 по точка 22, обявено на 29.05.2009

23. Доклад вх. № 1200-532/13.05.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 326 по точка 23, обявено на 29.05.2009

24. Доклад вх. № 1200-533/13.05.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 327 по точка 24, обявено на 29.05.2009

25. Доклад вх. № 1200-534/13.05.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 328 по точка 25, обявено на 29.05.2009

26. Доклад вх. № 08-17-85(3)/22.04.2009 г. за процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП относно урегулирани поземлени имоти ХХХІV-1380 и ХХХV-1380, кв. 126 в, м. кв. ”Драгалевци-разширение - север”, район „Витоша”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 329 по точка 26, обявено на 29.05.2009
Заповед РД-561-332 от 09.07.2009
 

27. Доклад вх. №  66-02-242/16.04.2009 г. относно проект за изменение на план за регулация за УПИ І-2703, 1031-за хипермаркет и тп, кв. 16, м. „Люлин – 6 мр”.
Докл. Петър Диков
Решение № 330 по точка 27, обявено на 29.05.2009

28. Доклад вх. № 66-02-266/23.04.2009 г. относно парцеларен план за трасе на битов и дъждовен канал, водопровод и ел.захранване средно напрежение с трасе по полски път от землището на м. Бенковски и Плана за застрояване за поземлен имот № 526, м. ”Турска ливада”, по КВС на с. Бенковски.
Докл. Петър Диков
Решение № 331 по точка 28, обявено на 29.05.2009

29. Доклад вх. № 66-02-270/24.04.2009 г. относно план-извадка – ПРЗ за кв. 34, УПИ III и IV, улица по о. т. 114-115-116-117-118, м. с. Локорско.
Докл. Петър Диков
Решение № 332 по точка 29, обявено на 29.05.2009

30. Доклад вх. № 66-02-274/27.04.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ І-2563, кв. 15-А и улица от о. т. 642 до о. т. 642 г., с. Бистрица.
Докл. Петър Диков
Решение № 333 по точка 30, обявено на 29.05.2009

31. Доклад вх. № 21-00-239(3)12.05.2009 г. относно провеждане на процедура за избор на изпълнители за: провеждане на обучение на възрастни в курсове за ограмотяване, извършване на професионално обучение по професия „помощник в строителството” специалност „основни довършителни работи”; провеждане на квалификационен курс по програма за начално професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия „шивач” за жителите на кв. Филиповци, район „Люлин”.
Докл. Мита Георгиева, Кирил Арсов
Решение № 334 по точка 31, обявено на 29.05.2009
Договори РД-55-471, 472 и 473 от 03.07.2009

32. Доклад вх. №  6600-689(1)/14.05.2009 г.  относно решения,  приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за първа сесия на Програмата – април 2009 г.
Докл. Константин Тилев, Борислав Бориславов, Данчо Хаджиев
Решение № 335 по точка 32, обявено на 29.05.2009

33. Доклад вх. № 08-12-25/09.02.2009 г. за предложение за откриване на процедура за отдаване под наем на част от обект – публична общинска собственост /сградата на 110 ОУ ”Проф. Г. Кацаров” кв. Захарна фабрика/.
Докл. Желязко Пишманов, Петър Гюзелев
Решение № 336 по точка 33, обявено на 29.05.2009

34. Доклад вх. № 94-М-3018(5)/15.10.2008 г. относно прекратяване на съсобственост в общински нежилищен имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане”, съставляващ УПИ ІV-4, с площ от 247,50 кв.м., кв.274, м. „Зона Б - 19”, бул. Димитър Петков № 113а, чрез изкупуване на ½ идеална част от съсобствениците Мариана Ангелова Симеонова, Теодора Ангелова Симеонова и Алина Владимирова Барминцева.
Докл. Ева Сеизова
Няма решение по точка 34

35. Доклад вх. № 26-00-3662(3)/23.03.2009 г. относно уреждане взаимоотношенията между Георги Милков Каменов, инвестирал и изградил мезонетно жилище с РПЗ от 95,42 кв. м., находящо се на ул. „Бесарабия” № 80 и СО – собственик на основание чл. 92 от Закона за собствеността.
Докл. Ева Митова
Решение № 337 по точка 35, обявено на 29.05.2009

36. Доклад вх. № 08-05-22(3)/01.04.2009 г. относно процедура по § 8 от ПР от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХХХІV, кв.27а, м.”Орландовци-Малашевци”, по плана на гр.София – район „Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 338 по точка 36, обявено на 29.05.2009

37. Доклад вх. № 08-05-34/11.02.2009 г. и 27.04.2009 г. относно  провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 339 по точка 37, обявено на 29.05.2009

38. Доклад вх. № 08-05-93/13.03.2009 г. и 27.04.2009 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 340 по точка 38, обявено на 29.05.2009

39. Доклад вх. № 08-15-141/26.03.2009 г. за изменение на т. I от Решение № 147 по Протокол № 33 от 26.02.2009 г. на Столичния общински съвет за предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Младост,  на имот – частна общинска собственост, представляващ част от сградата на бившето 29-то ОДЗ, находящо се в ж.к. „Младост 1”, УПИ ІІ, кв. 17.
Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 341 по точка 39, обявено на 29.05.2009

40. Доклад вх. № 08-13-120/25.03.2009 г. относно конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ V-149 и УПИ ІІІ – „за ЖС”, кв. 85, м. „бул. Станке Димитров”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 342 по точка 40, обявено на 29.05.2009

41. Доклад вх. № 26-00-6813(8)27.04.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, намиращ се в гр. София, район „Красно село”, съставляващ УПИ V-751, с площ от 349 кв. м., м. „Лагера”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 112 чрез изкупуване на 150/349 идеални части – частна общинска собственост от съсобствениците Георги Георгиев Лисичев и Кирил Крумов Стоев.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 343 по точка 41, обявено на 29.05.2009

42. Доклад вх. № 08-23-157/09.04.2009 г. относно именуване на жилищен комплекс на територията на район  „Панчарево” с името Жилищен комплекс „СОФИЯ – ВИЛИДЖ”.
Докл. Станимир Пеев
Решение № 344 по точка 42, обявено на 29.05.2009

43. Доклад вх. № 93-00-138/27.04.2009 г. относно именуване на безименна улица с името ул. „проф. д-р Богдан Филов”.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 345 по точка 43, обявено на 29.05.2009

44. Доклад вх. № 1300-3(1)/15.04.2009 г. относно поставяне на барелеф на проф. д-р Богдан Филов.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 346 по точка 44, обявено на 29.05.2009

45. Доклад вх. № 94-01-55(3)/11.05.2009 г.  относно поставяне на паметна плоча-релеф „1200 г. от превземането на Сердика от кан Крум – София 1200 г. в  българската държава”.
Докл. Малина Едрева
Решение № 347 по точка 45, обявено на 29.05.2009

46. Доклад вх. № 15-00-190(2)/21.04.2009 г. относно поставяне на паметна плоча на писателя Цветан Стоянов.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 348 по точка 46, обявено на 29.05.2009
 

47. Доклад вх. № 93-01-3244(4)/23.04.2009 г. относно удостояване арх. Магда Карлова със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. група общински съветници
Решение № 349 по точка 47, обявено на 29.05.2009
Доклад № 93-01-3244/23.04.2009 

48. Доклад вх. № 66-02-297/16.05.2009 г. относно одобряване на проект на План за регулация и застрояване на м. „Северен парк – гробищен парк „Бакърена фабрика”.
Докл. Петър Диков
Решение № 350 по точка 48, обявено на 29.05.2009

49. Доклад вх. № 66-00-1692(2)/16.05.2009 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие  и благоустройство с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  размер 82 860 лв.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 351 по точка 49, обявено на 29.05.2009

50. Доклад вх. №  93-00-162/16.05.2009 г. относно преговори с Европейската инвестиционна банка за финансиране на метростанции, участъци и обекти, свързани с изграждането на Софийското метро.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 352 по точка 50, обявено на 29.05.2009

51. Доклад вх. № 93-00-165/18.05.2009 г. относно допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Докл. Николай Стойнев, Малина Едрева
Решение № 353 по точка 51, обявено на 29.05.2009

52. Доклад вх. № 93-00-167/18.05.2009 г. относно определяне на представители на Столична община в общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, както и определяне на техния мандат във връзка с насроченото на 29 май 2009 г. редовно годишно общо събрание на банката.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 354 по точка 52, обявено на 30.05.2009

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре