нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 42 от дата 11.06.2009

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-01-485/19.05.2009 г. от  г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно липса на контрол от страна на „Център за градска мобилност” ЕАД при паркиране на МПС в Синя зона.
Отговор по точка 2

 

3. Питане вх. № 93-01-510/25.05.2009 г. от  г-н Вили Лилков  – общински съветник, относно неизпълнение на Решение № 819 от 18.12.2008 г. на СОС за разработване на „Програма за подмяна и поставяне на нови указателни и информационни табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти на територията на Столична община”.
Отговор по точка 3

 

4. Питане вх. № 93-01-511/25.05.2009 г. от  г-н Вили Лилков  – общински съветник, относно  Решение № 774  от 11.12.2008 г. на СОС за разработване на „Програма за подготовка на историческия център на София за кандидатстване за световно културно наследство”.
Отговор по точка 4

 

5. Доклад вх. № 93-00-98/02.04.2009 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Столичен електротранспорт” ЕАД.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 356 по точка 5, обявено на 25.06.2009

 

6. Доклад вх. № 08-15-3119(6)/19.03.2009 г. относно отмяна на Решение № 24 по Протокол № 60 от 13.10.2003 г. на СОС за учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Джон Атанасов” за срок от 10 години върху общински имот – част от сградата на ОДЗ № 59, ж.к. „Младост - 3”.

Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 357 по точка 6, обявено на 25.06.2009

 

7. Доклад вх. № 66-02-3992(2)/23.03.2009 г. относно уреждане на административно-правен спор със собственици на реституиран имот в район „Младост”, м. „Бул. „Ал. Малинов”, кв. 2 и кв. 14 чрез сключване на сделка по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.

Докл. Петър Диков
Решение № 358 по точка 7, обявено на 25.06.2009

 

8. Доклад вх. № 93-00-147/07.05.2009 г.  относно  допълнение на Решение № 115 по Протокол № 8 от 13.03.2008 г. на Столичния общински съвет.

Докл. Андрей Иванов
Решение № 359 по точка 9, обявено на 25.06.2009
 

 

9. Доклад вх. № 93-00-140/28.04.2009 г. относно прехвърляне числеността на Център за видеонаблюдение към дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност”.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 360 по точка 9, обявено на 25.06.2009

 

10. Доклад вх. № 93-00-124/21.04.2009 г. относно членска такса за 2009 г. на Столична община в Европейската социална мрежа.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 361 по точка 10, обявено на 25.06.2009

 

11. Доклад вх. № 93-00-127/22.04.2009 г. относно съфинансиране на дейността на Фондация „Очи на четири лапи” по проект „Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания” и възлагане чрез пряко договаряне предоставянето на уникална социална услуга.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 362 по точка 11, обявено на 25.06.2009

 

12. Доклад вх. № 93-00-144/29.04.2009 г. относно осигуряване на финансови средства за периода май – юни 2009 г. в размер на 29 970, 00 за реализация на проект „Холистичен модел за грижа и услуги за деца до 3 години” на фондация „За нашите деца” и одобряване на Споразумение за сътрудничество при изпълнението на проекта на територията на Столична община.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 363 по точка 12, обявено на 25.06.2009

 

13. Доклад вх. № 1500-114(2)/16.05.2009 г. относно финансова подкрепа на дейността на театър „Мим-Арт” при сдружение „Тишина” до края на 2009 година.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 364 по точка 13, обявено на 25.06.2009

 

14. Доклад вх. № 6201-3148(1)/19.05.2009 г. относно осигуряване на финансови средства в размер на 22 984, 80 лв. за реализация на проект на Фондация „Асоциация Анимус”.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 365 по точка 14, обявено на 25.06.2009

 

15. Доклад вх. № 93-00-176/28.05.2009 г. относно предоставяне на средства в размер на 177 560, 68  лв. на 5 души в състояние на будна кома.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 366 по точка 15, обявено на 25.06.2009

 

16. Доклад вх. № 93-00-177/28.05.2009 г. относно разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция” за зрително затруднени лица с адрес: гр. София, ул. „Цар Симеон” № 110.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 367 по точка 16, обявено на 25.06.2009

 

17. Доклад вх. № 93-00-178/28.05.2009 г. относно отмяна на Решение № 896 по Протокол  № 119 от 28.09.2007 г. на СОС, изразяване на съгласие за разкриване на социална услуга „Преходно жилище” и предоставяне на имот, частна общинска собственост за управление.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 368 по точка 17, обявено на 25.06.2009

 

18. Доклад вх. № 93-00-180/29.05.2009 г. относно предложение за разкриване на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи от 7 до 18 години в подготовка за реинтеграция в семейна среда 2 /два/ броя в сградата на Дом за деца „П.Р.Славейков”, ул. „Пиротска”, като държавно делегерана дейност.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 369 по точка 18, обявено на 25.06.2009

 

19. Доклад вх. № 7000-286(1)/14.05.2009 г. относно приемане годишния план за дейности по възпроизводство в Общинския горски фонд през 2010 г., добив на дървесина по прогнозни количества за промишлен дърводобив и за задоволяване на местното население с дървесина за огрев.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 370 по точка 19, обявено на 25.06.2009

 

20. Доклад вх. № 94-М-204(1)/18.05.2009 г. за придобиване право на собственост върху поземлени имоти в землището на с. Яна и землището на с. Желява, район „Кремиковци”.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 371 по точка 20, обявено на 25.06.2009
Заповеди РД-561-334, 335 от 09.07.2009
Договор за покупко-продажба

 

21. Доклад вх. № 93-00-3300(1)/15.04.2009 г. относно допълнения към проектно предложение „Рехабилитация и възстановяване  на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша” на Столична община” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007 - 2013”.

Докл. Ирина Савина
Решение № 372 по точка 21, обявено на 25.06.2009

 

22. Доклад вх. № 93-00-179/29.05.2009 г. относно промяна на бюджета на Столична община за първо тримесечие на 2009 година.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 373 по точка 22, обявено на 25.06.2009

 

23. Доклад вх. № 93-00-13(1)/29.05.2009 г. относно отпускане на средства за довършване на Катедралния храм при Арменската апостолическа православна църква „Сурп Астдвадзадзин”.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 374 по точка 23, обявено на 25.06.2009

 

24. Доклад вх. № 66-00-1694(2)/29.05.2009 г. относно отпускане на средства за финансова подкрепа на Националната гвардейска част.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 375 по точка 24, обявено на 25.06.2009

 

25. Доклад вх. № 93-00-19/21.01.2009 г. относно изменение и допълнение на Решение № 209 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на СОС за откриване процедура за приватизация на обекти, обособена част от капитала на „Софинвест” ЕООД.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 376 по точка 25, обявено на 25.06.2009

 

26. Доклад вх. № № 0202-3155(5)/29.04.2009 г.,  0202-3151(3)/29.04.2009 г.  0812-64(1)/29.04.2009 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 377 по точка 26, обявено на 25.06.2009

 

27. Доклад вх. № 29-00-77(1)/14.05.2009 г. относно промяна в предмета на дейност и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на „Дентален център VІ - София” ЕООД.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 378 по точка 27, обявено на 25.06.2009

 

28. Доклад вх. № 2900-105(1)/20.05.2009 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – компютърни конфигурации за нуждите на „Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София град” ЕООД.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 379 по точка 28, обявено на 25.06.2009

 

29. Доклад вх. № 93-00-186/02.06.2009 г. относно Договор № РД-56-260/21.02.2006 г. за модернизация на 18 броя български трамваи за междурелсие 1009 мм, сключен между Столична община и фирма INEKON GROUP a.s.

Докл. Александър Цветков, Радослав Тошев
Решение № 380 по точка 29, обявено на 25.06.2009

 

30. Доклад вх. № 1200-559/22.05.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 381 по точка 30, обявено на 25.06.2009

 

31. Доклад вх. № 1200-560/22.05.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 382 по точка 31, обявено на 25.06.2009

 

32. Доклад вх. № 1200-561/22.05.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 383 по точка 32, обявено на 25.06.2009

 

33. Доклад вх. № 1200-591/29.05.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 384 по точка 33, обявено на 25.06.2009

 

34. Доклад вх. № 1200-595/01.06.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 385 по точка 34, обявено на 25.06.2009

 

35. Доклад вх. № 1200-596/01.06.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 386 по точка 35, обявено на 25.06.2009

 

36. Доклад вх. № 93-00-182/30.05.2009 г. относно определяне на контрольори на „МЦ ХХХІ – София” ЕООД, „ДКЦ ХХVІІІ- София” ЕООД, „ДКЦ VІІІ- София” ЕООД, „ДКЦ VІІ- София” ЕООД и „ДКЦ V- София” ЕООД и избор на нов член на Съвета на директорите на „Лозана” ЕАД.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 387 по точка 36, обявено на 25.06.2009

 

37. Доклад вх. № 93-00-12(2)/01.06.2009 г. относно дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд преустройство и основния ремонт на 3-ти етаж на административната сграда на СО – район „Надежда”, ул. Кирил Драганов № 55.

Докл. Орлин Алексиев,  Минко Герджиков
Решение № 388 по точка 37, обявено на 25.06.2009
 

 

38. Доклад вх. № 93-00-76(10)/01.06.2009 г. относно дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за довършване на вътрешни санитарни възли и съблекални в 62 ОУ, кв. Обеля, район „Връбница”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 389 по точка 38, обявено на 25.06.2009
 

 

39. Доклад вх. № 93-01-518(1)/01.06.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за преасфалтиране на алеи, полагане на бордюри и изграждане на ново осветление в Южния парк – трета част.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 390 по точка 39, обявено на 25.06.2009
 

 

40. Доклад вх. № 93-01-523(1)/01.06.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  „Изграждане на дом за тъжни мюсюлмански ритуали в гробищния парк на кв. Ботунец” и „Реконструкция на християнски траурен обреден дом в гробищния парк на кв. Ботунец” – район  „Кремиковци”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 391 по точка 40, обявено на 25.06.2009
 

 

41. Доклад вх. № 93-00-118/14.04.2009 г.  относно публичният контрол върху базовите станции на GSM-операторите.

Докл. Вили Лилков
Решение № 392 по точка 41, обявено на 25.06.2009

 

42. Доклад вх. № 93-00-146/30.04.2009 г.  относно финансова подкрепа на проект „София поздравява Рим”.

Докл. Роберт Янакиев
Решение № 393 по точка 42, обявено на 25.06.2009

 

43. Доклад вх. № №  66-00-7128(6)/28.04.2009 г., 93-01-4276(4)/28.04.2009 г. и 66-00-4599(7)/28.04.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на СД „Полиция” на МВР за нуждите на 05 сектор „Охрана на общински обекти” към ООП – СД „Полиция” на нежилищни помещения – публична общинска собственост, в административна сграда на ул. „Г. Бенковски”  № 12.

Докл. Росен Желязков
Решение № 394 по точка 43, обявено на 25.06.2009

 

44. Доклад вх. № 08-14-3222(3)/10.03.2009 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VІ-183 и улица, от кв. № 83 , по плана на м. „ж.к. Дружба ІІ част”, район „Искър”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 395 по точка 44, обявено на 25.06.2009

 

45. Доклад вх. № 08-20-3(5)/21.05.2009 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Росен Желязков
Решение № 396 по точка 45, обявено на 25.06.2009
 

 

46. Доклад вх. № 08-17-3220(5)/26.05.2009 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията за УПИ ІХ – 423, кв. 49, м. ”ж. к. Карпузица” , находящ се в гр. София, район „Витоша”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 397 по точка 46, обявено на 25.06.2009
 

 

47. Доклад вх. № 08-13-3228(3)20.05.2009 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за УПИ V – 532,400, кв. 21, м. „Илиянци”, находящ се в гр. София, район „Надежда”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 398 по точка 47, обявено на 25.06.2009

 

48. Доклад вх. № 08-10-33(5)/26.05.2009 г. относно процедура по § 8 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VII-1349, кв. 6, м. „Кръстова вада”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 399 по точка 48, обявено на 25.06.2009
Заповед РД-561-341 от 10.07.2009

 

49. Доклад вх. №  № 93-00-3190(4)/26.05.2009 г. и 26-00-7326(4)/26.05.2009 г. относно изменение на Решение № 499 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. на СОС за процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ .

Докл. Росен Желязков
Решение № 400 по точка 49, обявено на 25.06.2009

 

50. Доклад вх. № 26-00-9040(6)27.05.2009 г. относно учредяване право на строеж в полза на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД за изграждането на подземна шахта за монтаж, експлоатация и поддръжка на подземен трафопост, разположен в УПИ XI – 16, 17, кв. 173, м. „Пробив бул. П. Славейков”

Докл. Росен Желязков
Решение № 401 по точка 50, обявено на 25.06.2009

 

51. Доклад вх. № 66-02-306/20.05.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І, ІІ, ІІІ и ІV, кв. 5б-нов; задънена улица от о.т. 281а до 281б и задънена улица от о.т. 282а до о.т. 282б, кв. „Градоман” – гр. Банкя.

Докл. Петър Диков
Решение № 402 по точка 51, обявено на 25.06.2009

 

52. Доклад вх. № 08-08-04/08.01.2009 г. относно промяна характера на собствеността на недвижим имот, представляващ терен, парцел VІІІ, кв. 1, по графични данни 34 195 кв. м., гр. София, м. „Дианабад”, район „Изгрев”, в публична общинска собственост.

Докл. Панайот Бончев
Решение № 403 по точка 52, обявено на 25.06.2009

 

53. Доклад вх. № 08-10-16(5)/10.04.2009 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІ-1054, кв. 108-а, м. ”Манастирски ливади - изток”.

Докл. Евтим Евтимов
Решение № 404 по точка 53, обявено на 25.06.2009

 

54. Доклад вх. № 93-00-15(2)/27.03.2009 г. относно допълнение към Решение № 118 по Протокол № 33 от 26.02.2009 г. на Столичния общински съвет за определяне на общински жилища, ателиета, гаражи и паркоместа за продажба.

Докл. Димитър Димов
Решение № 405 по точка 54, обявено на 25.06.2009

 

55. Доклад вх. № 08-14-3308 /17.12.2008 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обект – публична общинска собственост в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов” в район „Искър” за спортна дейност.

Докл. Йордан Томов
Решение № 406 по точка 55, обявено на 25.06.2009

 

56. Доклад вх. № 08-15-142/26.03.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Социален патронаж” при СО на имот – частна общинска собственост, представляващ част от сградата на бившето 29-то ОДЗ, находящо се в ж. к. „Младост-1”, УПИ II, кв. 17.

Докл.  Петко Дюлгеров
Решение № 407 по точка 56, обявено на 25.06.2009

 

57. Доклад вх. № 08-16-87/03.04.3009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Младост, филиал „Студентска”, на части от имот  – публична общинска собственост, представляващи, помещение № 118, помещение №119 и помещение № 120, находящи се в гр.София – „Студентски град”, бл. 5.

Докл. Димитър Дилчев
Решение № 408 по точка 57, обявено на 25.06.2009

 

58. Доклад вх. № 26-00-873(10)/07.05.2009 г. относно прехвърляне в собственост на бетонов фундамент за монтаж на КТП на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с площ от 6 кв.м., изграден в общински недвижим имот – УПИ І, кв. 53, местност „Студентски град”.

Докл. Димитър Дилчев
Решение № 409 по точка 58, обявено на 25.06.2009

 

59. Доклад вх. № 08-16-52/06.03.2009 г. относно именуване на безименна улица в район „Студентски”, с името ул. „ Академик Жак Натан”.

Докл. Димитър Дилчев
Решение № 410 по точка 59, обявено на 25.06.2009

 

60. Доклад вх. № 08-17-3228(5)/23.04.2009 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ I – 1037 от кв. № 207 Д, м. ж. к. „Гърдова глава”, район „Витоша”.

Докл. Любен Петров
Няма решение по точка 60

 

61. Доклад вх. № 26-00-4399(9)/26.09.2008 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, намиращ се в гр. София, съставляващ поземлен имот № 568, с площ от 2382 кв.м., кв. 519, м. „Овча купел”, чрез изкупуване на 260/2382 идеални части от поземления имот – частна общинска собственост, от съсобствениците Красимира Асенова Сериджи и Валентина Василева Асенова.

Докл. Пламен Йорданов
Решение № 411 по точка 61, обявено на 25.06.2009

 

62. Доклад вх. № 26-00-10327(6)/30.03.2009 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІІ-1393 и Х-за озеленяване и КОО, кв. 25, м. ”Овча Купел”.

Докл. Пламен Йорданов
Решение № 412 по точка 62, обявено на 25.06.2009

 

63. Доклад вх. № 08-18-6(1)/23.01.2009 г. относно отдаване под наем на помещение за бюфет-кафе в сградата на районната общинска администрация „Овча купел”.

Докл. Пламен Йорданов
Решение № 413 по точка 63, обявено на 25.06.2009

 

64. Доклад вх. № 08-19-172/08.04.2009 г. относно именуване на 95 ОДЗ – Х м.р. ул. „Тома Давидов” № 3.

Докл. Венетка Серафимова
Няма решение по точка 64

 

65. Доклад вх. № 08-20-17(3)/26.03.3009 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв. 33, м. „Ломско шосе”, район „Връбница”

Докл. Младен Младенов
Решение № 414 по точка 65, обявено на 25.06.2009

 

66. Доклад вх. № 08-20-3130(5)/06.04.2009 г. относно  процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1, ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ V-488 от кв. № 25 в местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии” по плана на гр.София, находящ се в гр. София, район „Връбница”.

Докл. Младен Младенов
Решение № 415 по точка 66, обявено на 25.06.2009

 

67. Доклад вх. № 08-20-95/25.03.3009 г. относно отдаване под наем на имот публична общинска собственост на територията на район „Връбница” в сградата на 74-то  СОУ „Гоце Делчев”.

Докл. Младен Младенов
Решение № 416 по точка 67, обявено на 25.06.2009

 

68. Доклад вх. № 08-21-3321(4)/26.02.2009 г. относно провеждане на търг за продажба на УПИ VІІ – общ., кв. 16 по плана на с. Мировяне.

Докл. Валентин Котов
Няма решение по точка 68

 

69. Доклад вх. № 08-22-69/13.03.2009 г. относно конкурс за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, на територията на район „Кремиковци”.

Докл. Ивайло Панев
Решение № 417 по точка 69, обявено на 25.06.2009

 

70. Доклад вх. № 08-22-81/25.03.2009 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”.

Докл. Ивайло Панев
Решение № 418 по точка 70, обявено на 25.06.2009

 

71. Доклад вх. № 93-00-3281/19.11.2008 г. и 13.05.2009 г.  относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем  за срок от 3 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, предназначен за поща, състоящ се от зала, склад и фоайе с обща застроена площ 26,50 кв.м., с. Кривина, район „Панчарево” .

Докл. Станимир Пеев
Решение № 419 по точка 71, обявено на 25.06.2009

 

72. Доклад вх. № 08-23-130/27.03.2009 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 години на част имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 18.90. кв. м., намиращо се на І-ви етаж в административната сграда на кмество с.Лозен, ул. „Съединение” № 112.

Докл. Станимир Пеев
Решение № 420 по точка 72, обявено на 25.06.2009

 

73. Доклад вх. № 08-23-3101(8)/21.04.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в град София, район „Панчарево”, съставляващ УПИ V-общ, 2106, 2644, кв. 53, м. „Зона за отдих”, чрез изкупуване на общинската част от съсобственика „БИ ЕЙЧ ДИ КАНСАЛТИНГ” ЕООД.

Докл. Станимир Пеев
Решение № 421 по точка 73, обявено на 25.06.2009

 

74. Доклад вх. № 08-24-3074(8)/27.04.2009 г. относно  прогласяване на погасено по давност възмездно право на строеж върху част от  УПИ І – 115 – за училище, кв. 19, кв. Михайлово, гр. Банкя – частна общинска собственост, учредено в полза на „БТК” ЕАД за изграждане на едноетажна сграда със застроена площ 40 кв.м. .

Докл. Рангел Марков
Решение № 422 по точка 74, обявено на 25.06.2009

 

75. Доклад вх. № 94-М-10(3)/23.04.2009 г. относно именуване на улица с името „проф. Любомир Далчев”.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 423 по точка 75, обявено на 25.06.2009

 

76. Доклад вх. № 26-00-294(2)/27.04.2009 г. относно наименуване на жилищен комплекс в район „Младост”.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 424 по точка 76, обявено на 25.06.2009

 

77. Доклад вх. № 93-00-137/27.04.2009 г. относно поставяне на паметни плочи на проф. Марин Дринов и Иван Ев. Гешов.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 425 по точка 77, обявено на 25.06.2009

 

78. Доклад вх. № 02-01-17(1)/04.06.2009 г. относно изграждане на „Мемориал в памет на народните представители в Учредителното народно събрание”, в близост до северния вход на сградата на Народното събрание.

Докл. Петър Диков
Решение № 426 по точка 78, обявено на 25.06.2009

 

79. Доклад вх. № 93-00-126/22.04.2009 г.  относно наименуване на част от улица.

Докл. Роберт Янакиев
Решение № 427 по точка 79, обявено на 25.06.2009

 

80. Доклад вх. № 93-00-142/29.04.2009 г.  относно  поставяне на паметна плоча на писателя д-р Милчо Радев на сграда, намираща се на ул. „Уилям Гладстон” № 48, район „Средец”.

Докл. Вили Лилков
Решение № 428 по точка 80, обявено на 25.06.2009
 

 

81. Доклад вх. № 93-00-195/10.06.2009 г. относно финансиране на строително-монтажни работи на подобект "Гравитачен водопровод Я 1300/1730" и подобект "Водопровод по бул. "Черни връх" от резервоар Драгалевци - участък 1".

Докл. Ирина Савина, Александър Цветков, Росен Желязков
Решение № 429 по точка 81, обявено на 25.06.2009


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре