нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 43 от дата 25.06.2009

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.
Информация от кмета на Столичната община

 

2. Питане вх. № 93-01-462(3)05.06.2009 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник, относно състоянието на детска площадка зад бл. 72, ж.к. Младост 1 и действията на администрацията на район „Младост” за ремонта й.

Питането е отложено за следващото заседание

 

3. Питане вх. № 93-01-569/05.06.2009 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник, относно  неизпълнение на съдебни решения от кмета на район „Банкя” г-н Рангел Марков.
Питането е отложено за следващото заседание

 

4. Доклад вх. № 93-00-183/01.06.2009 г. относно отправяне на предложение до Японската агенция за международно сътрудничество (ЯАМС) за промени в договора между Японската банка за международно сътрудничество и Столична община, сключен на 06.02.2002 г.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 430 по точка 4, обявено на 15.07.2009

 

5. Доклад вх. № 93-00-92/23.03.2009 г. относно учредяване на обществен съвет за социална политика при Столична община.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 431 по точка 5, обявено на 15.07.2009

 

6. Доклад вх. № 93-00-104/06.04.2009 г. относно приемане на актуализирана „Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на Столична община по части – водоснабдяване, канализация и корекция на речни корита за периода 2009 – 2020 година”.

Докл. Ирина Савина
Решение № 432 по точка 6, обявено на 20.10.2009

 

7. Доклад вх. № 93-00-166/18.05.2009 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., в сила от 01.09.2008 г., изменена с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. и с Решение № 176 по Протокол № 36 от 26.03.2009 г. на Столичния общински съвет.

Докл. Александър Цветков
Решение № 433 по точка 7, обявено на 15.07.2009

 

8. Доклад вх. № 26-00-1121(2)/11.06.2009 г. относно покупка на част от ведомствено общежитие, собственост на „Столичен електротранспорт” ЕАД.

Докл. Александър Цветков
Решение № 434 по точка 8, обявено на 15.07.2009

 

9. Доклад вх. 93-00-200/16.06.2009 г. относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на обекти за продажба на абонаментни карти и билети за МГТ, вестници и списания, включени в дълготрайните активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на „Центъра за градска мобилност” ЕООД – поделение „Реализация на приходи”.

Докл. Александър Цветков
Решение № 435 по точка 9, обявено на 15.07.2009

 

10. Доклад вх. № 93-00-188/04.06.2009 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 436 по точка 10, обявено на 15.07.2009

 

11. Доклад вх. № 93-00-196/11.06.2009 г. относно одобряване на годишните финансови отчети за 2008 г. на общинските дружества в ликвидация.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 437 по точка 11, обявено на 15.07.2009

 

12. Доклад вх. № 93-00-201/18.06.2009 г. относно разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 438 по точка 12, обявено на 15.07.2009

 

13. Доклад вх. № 93-00-189/04.06.2009 г. относно съотвествие на проект „Залесяване на неземеделски земи от Общинския фонд на Столична община” с приоритетите на Плана за развитие на Столична община.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 439 по точка 13, обявено на 15.07.2009

 

14. Доклад вх. № 93-00-65/27.02.2009 г. относно осигуряване на съфинансиране на транспортна услуга за превоз на деца от ромски произход, участващи в програмата на Столична община за десегрегация и достъп на децата до образователни институции .

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 440 по точка 14, обявено на 15.07.2009

 

15. Доклад вх. № 93-01-595(2)/18.06.2009 г. относно пренасочване на средства в Програмата за основни ремонти на учебни и детски заведения през 2009 г., финансирана от Специализирания общински приватизационен фонд, приета с Решение № 302 по Протокол № 39 от 30.04.2009 г. на СОС – Приложение 1, предоставени за подмяна на 500 кв.м. дограма в 127 СОУ, район „Средец”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 441 по точка 15, обявено на 15.07.2009

 

16. Доклад вх. № 66-00-1558(6)/18.06.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд създаването на „Център за неспешни повиквания на гражданите”, както и за внедряване на „Система за безхартиено заседание на общински съвет и електронно гласуване”, която ще бъде предоставена от Министерството на държавната администрация и административните реформи.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 442 по точка 16, обявено на 15.07.2009

 

17. Доклад вх. № 93-01-545(1)/18.06.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд реализацията на първия етап от обект: „Пробив на бул. „Генерал Данаил Николаев” от бул. „Княгиня Мария Луиза” до Сточна гара, подобект: участък от бул. „Княгиня Мария Луиза” до ул. „Веслец”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 443 по точка 17, обявено на 15.07.2009

 

18. Доклад вх. №  93-00-185(1)/18.06.2009 г. относно  осигуряване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за строително-ремонтни работи на надлеза на ул. „Черковна” над ж.п. ареала (ж.п. линията София - Пловдив).

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 444 по точка 18, обявено на 15.07.2009

 

19. Доклад вх. № 66-00-2012(2)/18.06.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонта на централната озвучителна система и санитарните помещения на Общински културен институт „Театър София”, намиращ се на бул. „Янко Сакъзов” № 23 А.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 445 по точка 19, обявено на 15.07.2009

 

20. Доклад вх. № 93-01-598(1)/18.06.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд възстановяването на канализационната и вентилационната система на „Зала Хищници” в Зоологическата градина на гр. София, ул. „Сребърна” № 1.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 446 по точка 20, обявено на 15.07.2009

 

21. Доклад вх. № 12-00-620/08.06.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 447 по точка 21, обявено на 15.07.2009

 

22. Доклад вх. № 12-00-621/08.06.2009 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 448 по точка 22, обявено на 15.07.2009

 

23. Доклад вх. № 26-00-12510(2)/18.06.2009 г. относно обжалване на съдебно решение № 473/28.05.2009 г. на Софийския градски съд, търговско отделение, VІ-10 състав.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 449 по точка 23, обявено на 15.07.2009

 

24. Доклад вх. № 93-00-3293(2)/18.06.2009 г. относно решения, приети от Експертната комисия за оценка и класиране по Програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество” за 2009 г.

Докл. Ирина Йорданова, Калоян Паргов, Ивайло Йонков
Решение № 450 по точка 24, обявено на 15.07.2009

 

25. Доклад вх. № 93-00-174/27.05.2009 г.  относно   наименуване на безименни улици на територията на районите „Лозенец”, „Студентски”, „Витоша”, „Банкя” и „Овча купел”.

Докл. Бойко Маринков,  Петър Гюзелев
Решение № 451 по точка 25, обявено на 15.07.2009 

 

26. Доклад вх. № 93-00-203/18.06.2009 г. относно учредяване безвъзмездно право на сервитути – право на прокарване, върху имоти, частна общинска собственост в землището на с. Яна и землището на с. Желява, район „Кремиковци”.

Докл. Мария Бояджийска, Росен Желязков
Решение № 452 по точка 26, обявено на 15.07.2009

 

27. Доклад вх. № 08-09-3269(5)/08.06.2009 г. относно процедура по § 8 от  ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.

Докл. Росен Желязков
Решение № 453 по точка 27, обявено на 15.07.2009

 

28. Доклад вх. № 26-00-2955(5)/09.06.2009 г. относно прехвърляне в собственост на бетонов фундамент за монтаж на мачтов трансформаторен пост на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, с площ от 8 кв.м., изграден в общински недвижим имот до УПИ V-300, кв. 8, местност „в.з. Киноцентър – ІІІ-та част”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 454 по точка 28, обявено на 15.07.2009

 

29. Доклад вх. № 66-02-189/25.03.2009 г. относно проект за ПРЗ за м. „Предгаров площад” – актуализация, кв. 91 и кв. 93, район „Сердика”.

Докл. Петър Диков
Решение № 455 по точка 29, обявено на 15.07.2009

 

30. Доклад вх. № 66-02-331/28.05.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване  за кв. 51 а, УПИ I и улица по о. т. 156-157-158-159-160-161, м. с. Световрачане, район „Нови Искър”.

Докл. Петър Диков
Решение № 456 по точка 30, обявено на 15.07.2009

 

31. Доклад вх. № 66-02-343/04.06.2009 г. относно план за регулация и застрояване на м. ”Подгумер-Стопански двор”, кв. 3, УПИ І – VІІ и улица от о. т. 9 а - о. т. 9 б.

Докл. Петър Диков
Решение № 457 по точка 31, обявено на 15.07.2009

 

32. Доклад вх. № 66-02-360/11.06.2009 г.  относно проект за изменение на плана за регулация и застрояване за с. Мърчаево, кв. 2, УПИ от I до XI.

Докл. Петър Диков
Решение № 458 по точка 32, обявено на 15.07.2009

 

33. Доклад вх. № 66-02-361/11.06.2009 г.  относно проект за изменение на ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване на гр. Нови Искър – кв. „Курило”, кв. 47, УПИ I, IV и XV и улица от о. т. 4 а – о. т. 4 д; о. т. 4 б – о. т. 4 е.

Докл. Петър Диков
Решение № 459 по точка 33, обявено на 15.07.2009

 

34. Доклад вх. № 08-19-172/08.04.2009 г. относно именуване на 95 ОДЗ – Х м.р. ул. „Тома Давидов” № 3.

Докл. Венетка Серафимова
Решение № 460 по точка 34, обявено на 15.07.2009

 

35. Доклад вх. № 08-13-3031(11)/09.12.2008 г. относно изменение на Решение № 529 по Протокол № 18 от 11.09.2008 г. на Столичния общински съвет за прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Димитър Димов
Решение № 461 по точка 35, обявено на 15.07.2009
Заповед РД-561-368 от 10.08.2009

 

36. Доклад вх. № 08-04-3183(4)/26.03.2009 г. относно придобиване от Столична община на право на собственост върху ½ идеална част от недвижим имот, намиращ се на ул. „Марин Дринов” № 11 – частна собственост на физически лица.

Докл. Пенка Арменкова
Решение № 462 по точка 36, обявено на 15.07.2009

 

37. Доклад вх. № 26-00-3983(12)/15.05.2009 г. относно изменение на Решение №. 26 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на Столичен общински съвет.

Докл. Пенка Арменкова
Решение № 463 по точка 37, обявено на 15.07.2009

 

38. Доклад вх. № 08-17-3228(5)/23.04.2009 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ I – 1037 от кв. № 207 Д, м. ж. к. „Гърдова глава”, район „Витоша”.

Докл. Любен Петров
Решение № 464 по точка 38, обявено на 15.07.2009

 

39. Доклад вх. № 08-21-3321(4)/26.02.2009 г. относно провеждане на търг за продажба на УПИ VІІ – общ., кв. 16 по плана на с. Мировяне.

Докл. Валентин Котов
Решение № 465 по точка 39, обявено на 15.07.2009

40. Доклад вх. № 26-00-4404(1)/24.06.2009 г. относно определяне на представител на СО в общото събрание на съдружниците в "Диагностично-консултативен център ХХІ - София" ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 01.07.2009 г. общо събрание на съдружниците в "Диагностично-консултативен център ХХІ - София" ООД.
Докл. Лилянда Еленкова, Данаил Кирилов
Решение № 466 по точка 40, обявено на 15.07.2009


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре