нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 44 от дата 09.07.2009

1. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

2. Питане вх. № 93-01-303/26.03.2009 г. от г-н Бойко Маринков – общински съветник, относно действията на ръководството на ОП „Гробищни паркове” при разрушаването на надгробната плоча и извършеното препогребение в гроба на поета Никола Вапцаров.
Отговор по точка 2

 

3. Питане вх. № 93-01-462(3)05.06.2009 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник, относно състоянието на детска площадка зад бл. 72, ж.к. Младост 1 и действията на администрацията на район „Младост” за ремонта й.
Отговор по точка 3

 

4. Питане вх. № 93-01-569/05.06.2009 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник, относно  неизпълнение на съдебни решения от кмета на район „Банкя” г-н Рангел Марков.
Отговор по точка 4

 

5. Доклад вх. № 93-00-209/01.07.2009 г. относно промяна в състава на Централната местна комисия при Столична община /определен с Решение № 201 по Протокол № 11 от 24.04.2009 г. на СОС/ по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл. 17, ал. 1 от Правилника за неговото прилагане.

Докл. Андрей Иванов
Решение № 467 по точка 5, обявено на 21.07.2009

 

6. Доклад вх. № 95-00-3032(2)/16.02.2009 г. относно молба от игумена на Зографския манастир в Света гора – Гърция за отпускане на помощ от бюджета на Столична община за 2009 г.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 468 по точка 6, обявено на 21.07.2009

 

7. Доклад вх. № 93-00-214/02.07.2009 г. относно прехвърляне на 4 щатни бройки от ОП „Гробищни паркове” в район „Витоша” – дейност 7 32 745 „Обредни домове и зали”, функция „Култура” – местни дейности.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 469 по точка 7, обявено на 21.07.2009

 

8. Доклад вх. № 93-00-194/10.06.2009 г. относно одобряване на годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2008 г. и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на надзорните и управителни съвети и съвети на директорите.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 470 по точка 8, обявено на 21.07.2009

 

9. Доклад вх. № 93-00-193/09.06.2009 г. относно разпределение на балансовата печалба по годишния финансов отчет за 2008 г. на търговските дружества с общинско имущество и отчисляване на дивидент за Столична община.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 471 по точка 9, обявено на 21.07.2009

 

10. Доклад вх. № 93-00-204/23.06.2009 г. относно даване на съгласие за сключване на Договор с община Харманли за приемане и последващо третиране на барилани битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община, на регионалното депо – гр. Харманли.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 472 по точка 10, обявено на 21.07.2009

 

11. Доклад вх. № 09-00-380(2)/23.06.2009 г. относно даване на съгласие за сключване на Договор с община Ловеч за приемане и последващо третиране на барилани битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община, на регионалното депо – гр. Ловеч.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 473 по точка 11, обявено на 21.07.2009

 

12. Доклад вх. № 93-00-213/02.07.2009 г. относно одобряване на документация за „Доставка на трамваи втора употреба”.

Докл. Александър Цветков
Решение № 474 по точка 12, обявено на 21.07.2009

 

13. Доклад вх. № 66-02-372/17.06.2009 г. относно проект за ПУП – парцеларен план за пускова камера към очистно съоръжение в ПИ 520033, 520034, 000174, 000175 от землището на с. Кумарица, гр. Нови Искър.

Докл. Петър Диков
Решение № 475 по точка 13, обявено на 21.07.2009

 

14. Доклад вх. № 66-02-373/17.06.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на плана за регулация на м. „с. Лозен”, кв. 50, откриване на задънена улица от о.т. 346а до о.т. 346в, изменение на УПИ ІІІ и отреждане на нови УПИ: VІІ, VІІІ,  ІХ и Х.

Докл. Петър Диков
Решение № 476 по точка 14, обявено на 21.07.2009

 

15. Доклад вх. № 66-02-378/18.06.2009 г. относно проект за ПУП – ИПРЗ и ПРЗ на м. „Задгарова артерия”, кв. 8-А, УПИ: VІ, VІІІ,  ІХ и ХІІ, м. Зона „в-15” /част/ - Пробив „Данаил Николаев”, кв. 90, УПИ І и ІІІ и кв. 62, 91, 91-а и 92 м. Зона „В-17” – „Централна гара”, кв. 5/част/ и улици.

Докл. Петър Диков
Решение № 477 по точка 15, обявено на 21.07.2009

 

16. Доклад вх. № 66-02-382/19.06.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и план за застрояване на м. в. з. „Горна баня”, кв. 81-а, УПИ Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и улици от о. т. 120 д до о. т. 119 от  о. т. 119 а до о. т. 119 б.

Докл. Петър Диков
Решение № 478 по точка 16, обявено на 21.07.2009

 

17. Доклад вх. № 66-02-213(2)/29.06.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за кв.24-А, УПИ ХVІІІ-689 и кв. 24-Б, УПИ І-678, кв. ”Градоман” – гр. Банкя.

Докл. Петър Диков
Решение № 479 по точка 17, обявено на 21.07.2009

 

18. Доклад вх. № 66-02-383(2)01.07.2009 г. относно проект за ИПРЗ на кв. 5, м. НПЗ „Искър-Север”, УПИ ІІІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV и ХV (нови), улица по о.т. 41а – 41б – 41в – 41г – 41д – 41е.

Докл. Петър Диков
Решение № 480 по точка 18, обявено на 21.07.2009

 

19. Доклад вх. № 93-00-75/10.03.2009 г. относно предоставяне на статут на общински хоров състав на Сдружение „Хорова асоциация Света София – България”.

Докл. Роберт Янакиев
Решение № 481 по точка 19, обявено на 21.07.2009

 

20. Доклад вх. № 93-00-149/11.05.2009 г.  относно учредяване на годишна ученическа стипендия за музикално творчество на името на Георги Минчев.

Докл. Стефан Иванов
Решение № 482 по точка 20, обявено на 21.07.2009
 

 

21. Доклад вх. № 93-00-172/26.05.2009 г.  относно   финансова подкрепа на Сдружение „Хоро” за участие в ХІІ-ти Международен хоров фестивал Алта Пустерия, Италия.

Докл. Николай Желев
Решение № 483 по точка 21, обявено на 21.07.2009

 

22. Доклад вх. № 08-19-3433(1)/02.02.2009 г. относно предоставяне на район „Люлин” на жилища за настаняване под наем на домакинства, в които има лица на хемодиализа и трансплантирани, живеещи в Центъра за временно настаняване „Св. Димитър” – бл. 464, ж.к. „Люлин”.

Докл. Венетка Серафимова
Решение № 484 по точка 22, обявено на 21.07.2009

 

23. Доклад вх. № 08-18-3066(8)/16.12.2008 г. относно процедура по чл. 17, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване /план-извадка/.

Докл. Пламен Йорданов
Решение № 485 по точка 23, обявено на 21.07.2009

 

24. Доклад вх. № 08-20-118/17.04.2009 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост на територията на район „Връбница”.

Докл. Младен Младенов
Решение № 486 по точка 24, обявено на 21.07.2009

 

25. Доклад вх. № 08-22-100/30.04.2009 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на територията на район „Кремиковци”.

Докл. Ивайло Панев
Решение № 487 по точка 25, обявено на 21.07.2009

 

26. Доклад вх. №  93-00-219/06.07.2009 г. относно изразяване на съгласие за разкриване на социалните услуги Защитено жилище за хора с психични увреждания и Дневен център за възрастни с психични увреждания, като делегирани от държавата дейности.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 488 по точка 26, обявено на 21.07.2009

 

27.Доклад вх. № 08-14-128/25.05.2009 г. относно промяна на предназначението на жилище от фонд „Резервен” на Столична община и включването му във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”.

Докл. Йордан Томов
Решение № 489 по точка 27, обявено на 21.07.2009

 

28. Доклад вх. № 93-00-218/03.07.2009 г. относно дофинансиране на събитие от Културния календар на Столична община –  „Международен фолклорен фестивал София”.

Докл. Роберт Янакиев
Решение № 490 по точка 28, обявено на 21.07.2009

 

29. Доклад вх. №  26-00-912(2)/24.06.2009 г.  относно  именуване на улици в район „Витоша”.

Докл. Бойко Маринков
Решение № 491 по точка 29, обявено на 21.07.2009
 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре