нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 46 от дата 10.09.2009

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общински съветници.

2. Доклад вх. № 08-23-320/1/03.09.2009г.относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район „Панчарево”.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 575 по точка 2, обявено на 18.09.2009

3. Доклад вх. № 93-00-252/03.09.2009г.относно промени в поименния състав на и ръководствата на постоянните комисии на Столичния общински съвет.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 576 по точка 3, обявено на 18.09.2009

4. Доклад вх. № 93-00-253/03.09.2009г относно промени в съставите на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП) и Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд  (СУСОПФ).
Докл. Андрей Иванов
Решение № 577 по точка 4, обявено на 18.09.2009

5. Доклад вх. № 93-00-255/03.09.2009г. относно промени в състава на Съвета на директорите на „Егида – София” ЕАД.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 578 по точка 5, обявено на 18.09.2009

6. Доклад вх. № 93-00-216/03.07.2009 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 579 по точка 6, обявено на 18.09.2009

7. Доклад вх. № 93-00-251/01.09.2009г. относно одобряване на документи за възлагане на обществени поръчки, неразделна част от проект: „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци в Столична община” и даване на съгласие за провеждането им.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 580 по точка 7, обявено на 18.09.2009

8. Доклад вх. № 93-00-225/13.07.2009 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 581 по точка 8, обявено на 18.09.2009

9. Доклад вх. № № 08-11-104(2)/14.07.2009 г.  и 08-11-176(1)/14.07.2009 г. относно отмяна на Решение № 314 по Протокол № 40 от  21.05.2009 г. и подкрепа на проект „Социално предприемачество – път към професионална реализация на хора от малцинствени етнически групи”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 582 по точка 9, обявено на 18.09.2009

10. Доклад вх. № 93-00-247/28.07.2009г. относно промяна на бюджета на Столична община за второто тримесечие на 2009 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 583 по точка 10, обявено на 18.09.2009

11. Доклад вх. № 15-00-470/2/28.08.2009г. относно молба за финансова подкрепа от Център за защита правата в здравеопазването.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 584 по точка 11, обявено на 18.09.2009

12. Доклад вх. № 29-00-196(2)/06.07.2009 г. относно закупуване със собствени средства на рентген за нуждите на „ДКЦ VІ – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 585 по точка 12, обявено на 18.09.2009

13. Доклад вх. № 9300-211/02.07.2009г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Репубила България.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 586 по точка 13, обявено на 18.09.2009

14. Доклад вх. № 93-00-207/25.06.2009 г. относно учредяване на Консултативен съвет „Децата на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 587 по точка 14, обявено на 15.10.2009

15. Доклад вх. № 94-С-136(11)/19.06.2009 г. относно именуване на ЦДГ № 124, ул. „Захарий Круша” № 20, район „Красно село” с името „БЪРБОРИНО”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 588 по точка 15, обявено на 18.09.2009

16. Доклад вх. № 3100-3023/1/21.07.2009г. относно финансиране на съвместна проява – фестивалът Софийска седмица на танца / Sofia Dance Week/ от бюджета на Дирекция „Култура” на СО.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 589 по точка 16, обявено на 18.09.2009

17. Доклад вх. № 26-00-4450/26.06.2009г. относно закупуване на ДМА на стойност над 10 000 лв. за техническо осигуряване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕООД, поделение „Паркиране и мобилност”.
Докл. Александър Цветков
Решение № 590 по точка 17, обявено на 18.09.2009

18. Доклад вх. № 12-00-739/20.07.2009 г. относно  откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 591 по точка 18, обявено на 18.09.2009

19. Доклад вх. № 12-00-741/21.07.2009 г. относно изваждане от Годишния общински план за работа по приватизация за 2009 г. на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 592 по точка 19, обявено на 18.09.2009

20. Доклад вх. № 12-00-766/29.07.2009 г. относно  откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 593 по точка 20, обявено на 18.09.2009

21. Доклад вх. № 08-18-93(3)/20.07.2009 г. за процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 594 по точка 21, обявено на 18.09.2009

22. Доклад вх. № 08-05-32(3)/20.07.2009 г. за процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VІ-591 „за чисто производство и администрация”, от кв. 4 а, по плана на София, м. НПЗ „Военна рампа - изток”, район „Сердика”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 595 по точка 22, обявено на 18.09.2009

23. Доклад вх. № 08-18-3244(6)/17.07.2009 г. за процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 596 по точка 23, обявено на 18.09.2009

24. Доклад вх. № 26-00-4380(1)/20.07.2009 г. за процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 597 по точка 24, обявено на 18.09.2009

25. Доклад вх. № 66-02-441/14.07.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ V и VІ; улица от о.т. 26 Г – о.т. 26 Е – о.т. 26 Д и задънена улица от о.т. 26 Е до о.т. 26 Ж, кв. 1-Б, м. „Казичане – Стопански двор”.
Докл. Петър Диков
Решение № 598 по точка 25, обявено на 18.09.2009

26. Доклад вх. № 66-02-442/14.07.2009 г. относно  проект за подробен устройствен план – изменение на план  за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-544, 546, кв. 26-А, с. Клисура – гр. Банкя.
Докл. Петър Диков
Решение № 599 по точка 26, обявено на 18.09.2009

27. Доклад вх. № 66-02-443/14.07.2009 г. относно  проект за подробен устройствен план - ИПР и ПЗ за кв.1, УПИ ХVІ и ХVІІ и промяна профила на улична регулация между о.т. 22 а и 33, м. „Терен, отреден за трудовите войски в с. Суходол”.
Докл. Петър Диков
Решение № 600 по точка 27, обявено на 18.09.2009

28. Доклад вх. № 66-02-446/15.07.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VI, VII, VIII, XXV, XXVI, XXVII и задънена улица от о. т. 921 а – о. т. 912 б до о. т. 912 в, кв. 159 – гр. Банкя.
Докл. Петър Диков
Решение № 601 по точка 28, обявено на 18.09.2009

29. Доклад вх. № 66-02-453/16.07.2009 г. относно проект за изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ I – 2755, кв. 13 а, м. „Територии, прилежащи на Околовръстен път и бул. „Сливница””.
Докл. Петър Диков
Решение № 602 по точка 29, обявено на 18.09.2009

30. Доклад вх. № 66-02-454/16.07.2009 г. относно проект за изменение на ПУП – изменение на план за регулация на м. в. з. „Беловодски път”, кв. 19, УПИ II-375 и улица от о. т. 43а до о. т. 84 б.
Докл. Петър Диков
Решение № 603 по точка 30, обявено на 18.09.2009

31. Доклад вх. № 66-02-456/17.07.2009 г. относно проект за ПУП – изменение за план за регулация и план за застрояване за УПИ VIII-1360, IX-1360, X-1360, кв. 15, м. “Малинова долина-Герена”.
Докл. Петър Диков
Решение № 604 по точка 31, обявено на 18.09.2009

32. Доклад вх. № 66-02-457/17.07.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и план за застрояване на задънена улица от о. т. 37 б до 37 д и УПИ XX – 2286, 2404, 3384, 3385, кв. 4 м, м. с. „Бистрица”.
Докл. Петър Диков
Решение № 605 по точка 32, обявено на 18.09.2009

33. Доклад вх. № 66-02-458/17.07.2009 г. относно проект за подробен устройствен план и изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за кв. 79, УПИ III, IV и V; изменение на плана за регулация за кв. 80 и създаване на нова улица по о. т. 294 а – 294 б – 341а, м. „Манастирски ливади-изток”.
Докл. Петър Диков
Решение № 606 по точка 33, обявено на 18.09.2009

34. Доклад вх. № 66-02-459/17.07.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и план за застрояване на задънена улица от о. т. 432 до о. т. 432 в и УПИ I – 309, кв. 53 а, м. „в. з. Косанин дол”.
Докл. Петър Диков
Решение № 607 по точка 34, обявено на 18.09.2009

35. Доклад вх. № 66-02-592/02.09.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – план за изменение на улична регулация на Софийски околовръстен път от края на пътен възел АМ „Люлин” – СОП со моста на р. Какач включително и изменение на плана за регулация на контактните територии.
Докл. Петър Диков
Решение № 608 по точка 35, обявено на 18.09.2009

36. Доклад вх. № 08-20-31/06.02.2009 г. и нов проект за решение от 15.07.2009 г. за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Връбница”, с. Мрамор, Здравна служба.
Докл. Младен Младенов
Решение № 609 по точка 36, обявено на 18.09.2009

37. Доклад вх. № 08-21-56/04.03.2009 г. относно създаване доброволно формирование за извършване на спасителни и аварийно-възстановителни работи за защита при бедствия и крупни производствени аварии.
Докл. Валентин Котов
По тази точка не е взето решение, докладът не е подложен на обсъждане и гласуване

38. Доклад вх. № 08-23-256/1/11.08.2009 г. относно включването на 83 ОУ „Елин Пелин”, с. Панчарево, район „Панчарево”, в списъка на средищните училища в Република България.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 610 по точка 38, обявено на 28.09.2009

39. Доклад вх. № 08-06-374/1/20.08.2009г. относно преобразуване на полудневна детска група в целодневна група в 106 ОУ „Григорий Цамблак”, гр. София, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
Решение № 611 по точка 39, обявено на 18.09.2009

40. Доклад вх. № 94-А-357/1/10.09.2009 г. относно промени в управлението на "Географска информационна система - София" ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 612 по точка 40, обявено на 18.09.2009


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре