нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 48 от дата 01.10.2009

1. Питане вх. № 93-01-807/1/18.09.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно предприетите действия по изпълнение на решение № 392 от 11.06.2009 г. на СОС за „Публичния контрол върху базовите станции на GSM – оператори”.
Отговор не е получен, тъй като с писмо № 93-01-807/4/30.09.2009 г. г-н Минко Герджиков - вр.и.д. кмет на СО, моли за удължаване срока за отговор.

2. Доклад вх. № 29-00-149/2/21.07.2009 г. относно закупуване със собствени средства на 3 броя стоматологични /дентални/ апарати за нуждите на „Дентален център II – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 613 по точка 2, обявено на 12.10.2009

3. Доклад вх. № 93-00-235/21.07.2009 г. относно предоставяне на средства в размер на 2 000 000 лева за „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД за закупуване на апарат ядрено-магнитен резонанс, ехокардиограф, модернизация на оборудването в централната стерилизация и една камера.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 614 по точка 3, обявено на 12.10.2009

4. Доклад вх. № 93-01-802/1/24.09.2009г. относно заемообразно финансиране  със средства от Специализирания общински приватизационен фонд бюджета на Столична община за 2009г.
Докл. Орлин Алексиев,МинкоГерджиков
Решение № 615 по точка 4, обявено на 12.10.2009

5. Доклад вх. № 12-00-767/2/24.09.2009г. относно погасяване на задължения на „Лозана” ЕАД към Специализирания общински приватизационен фонд по заеми, отпуснати от Фонда.
Докл.Орлин Алексиев,Минко Герджиков
Решение № 616 по точка 5, обявено на 12.10.2009

6. Доклад вх. № 93-00-263/24.09.2009 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на „Пазари Възраждане” ЕАД.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 617 по точка 6, обявено на 12.10.2009

7. Доклад вх. № 94-Н-283(1)/24.09.2009 г. относно избор на нов управител на „Софинвест” ЕООД.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 618 по точка 7, обявено на 12.10.2009

8. Доклад вх. № 15-00-504/09.09.2009 г.относно договори от 2007г., сключени от „Център за градска мобилност” ЕООД в изпълнение на решение № 361 от 19.04.2007г. на Столичен общински съвет.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 619 по точка 8, обявено на 12.10.2009

9. Доклад вх. № 93-00-244/24.07.2009 г. относно участие на Софийския зоопарк в учредяване на организацията на зоопарковете в България.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 620 по точка 9, обявено на 12.10.2009

10. Доклад вх. № 94-Г-228/1/24.09.2009 г. относно промяна на т.2 от решение № 522 от 29.07.2009г. на Столичен общински съвет.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 621 по точка 10, обявено на 12.10.2009

11. Доклад вх. № 66-02-552/06.08.2009 г. относно проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на м. „Раздолци – Волуяк”, кв.1, УПИ II и улица от о.т. 190а до о.т. 190е.
Докл.Петър Диков
Решение № 622 по точка 11, обявено на 12.10.2009

12. Доклад вх. № 66-02-576/25.08.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I, II, III, IV, V, кв. 168, гр. Банкя.
Докл.Петър Диков
Решение № 623 по точка 12, обявено на 12.10.2009

13. Доклад вх. № 66-02-588/02.09.2009 г. относно проект за план за регулация и застрояване за кв. 126 и кв.127, м.”Драгалевци – разширение – север”.
Докл.Петър Диков
Решение № 624 по точка 13, обявено на 12.10.2009

14. Доклад вх. № 66-02-589/02.09.2009 г. относно проект за план за регулация и застрояване за УПИ от XLI до LIX от кв.22б и УПИ от IV до XIV от кв.22г, в.з. „Симеоново – Драгалевци – 2 ч.”.
Докл.Петър Диков
Решение № 625 по точка 14, обявено на 12.10.2009

15. Доклад вх. № 66-02-606/23.09.2009 г. относно изграждане паметник на Джузепе Гарибалди на едноименния площад в град София.
Докл.Петър Диков
Решение № 626 по точка 15, обявено на 12.10.2009

16. Доклад вх. № 08-11-118/24.07.2009 г. относно отдаване под наем чрез конкурс на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25 /приземен етаж/, с площ от 47,30м² за срок от 5 години с предназначение бюфет, на основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 17 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 627 по точка 16, обявено на 12.10.2009

17. Доклад вх. № 08-24-226/07.09.2009 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, за срок от 3 години, находящ се в административната сграда на район „Банкя”, АОС № 11/29.11.1996г., а именно 1 м² застроена площ за разполагане на кафе автомат.
Докл. Рангел Марков
Решение № 628 по точка 17, обявено на 12.10.2009

18. Доклад вх. № 26-00-873/12/08.09.2009 г. относно прехвърляне в собственост на бетонов фундамент за монтаж на КТП на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, с площ от 10 м², изграден в общински имот – УПИ II, кв.51, м.”Студентски град”.
Докл.Димитър Дилчев
Решение № 629 по точка 18, обявено на 12.10.2009

19. Доклад вх. №08-02-3075/7/27.02.2009г. относно процедура за отдаване под наем на помещения, части от имоти – публична общинска собственост, с обща площ 958,13 м², находящи се в сградата на Общински културен институт „Красно село”, бул. „Цар Борис III” № 41, район „Красно село”.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 630 по точка 19, обявено на 12.10.2009

20. Доклад вх. № 08-03-128/3/08.09.2009г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – две стаи и сервизни помещения, находящи се на бул. „Стефан Стамболов” №11.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 631 по точка 20, обявено на 12.10.2009

21. Доклад вх. № 08-03-3252(7)/15.07.2009г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински УПИ XIII-93, от кв.31А, м. „НПЗ „Средец””, по плана на град София, находящ се на ул. „Охридско езеро” № 44 – 50, район „Възраждане”.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 632 по точка 21, обявено на 12.10.2009

22. Доклад вх. № 08-10-117/07.04.2009г. относно предоставяне за ползване на помещения – частна общинска собственост, на ЦДГ №127 „Златното пате” и ЦДГ № 129 „Приказен свят”.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 633 по точка 22, обявено на 12.10.2009

23. Доклад вх. № 93-00-262/24.09.2009 г. относно промяна в решение № 345 и № 346 от 21. 05.2009г. на Столичния общински съвет.
Докл. Малина Едрева
Решение № 634 по точка 23, обявено на 12.10.2009

24. Доклад вх. № 94-ВД-3899/29.07.2009 г. относно наименуване на улица в кв. „Факултета”, район „Красна поляна”.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 635 по точка 24, обявено на 12.10.2009

25. Доклад вх. № 13-00-34/1/ и 62-00-151/1/16.07.2009 г. относно именуване на безименни улици на територията на м.”Витоша – ВЕЦ Симеоново”, район „Лозенец” – „квартал на физиците”.
Докл. Вили Лилков
Решение № 636 по точка 25, обявено на 12.10.2009

26. Доклад вх. № 08-08-145/1/16.07.2009 г. относно отстраняване на очевидна фактическа грешка в решение № 827 от 18.12.2008 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Панайот Бончев
Решение № 637 по точка 26, обявено на 12.10.2009

27. Доклад вх. № 93-00-128/9/16.09.2009 г. относно промяна в т.3 от решение № 317 по протокол № 40 от 21.05.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 638 по точка 27, обявено на 12.10.2009

28. Доклад вх. № 93-00-269/30.09.2009 г. относно изменение на решение № 206 от 26.03.2009г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 639 по точка 28, обявено на 12.10.2009

29. Доклад вх. № 94-М-340/29.09.2009 г. относно избор на нов управител на „Медицински център IV – София” ЕООД.
Докл. Доц. Лилянда Еленкова
Решение № 640 по точка 29, обявено на 12.10.2009

30. Доклад вх. № 93-00-270/30.09.2009 г. относно одобрение на Споразумение за общинска подкрепа между СО, "Столичен електротранспорт" ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие във връзка с финансирането на Проект "Софийски електрически градски транспорт".
Докл. Минко Герджиков
Решение № 641 по точка 30, обявено на 23.10.2009


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре