нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 51 от дата 19.11.2009

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на район „Илинден”. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на район „Панчарево”.

2. Питане вх. № 93-01-912/1/22.10.2009 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник относно констатирани нарушения и пропуски в провеждането и изпълнението на конкурси за „Обществен превоз на пътници по основни градски автобусни линии от общинската транспортна схема на Столична община с утвърдени маршрути и разписания”.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-01-949/03.11.2009 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник относно нарушения и пропуски в разходването и контрола на финансови средства, предоставени за ремонт в общински учебни и детски заведения през 2009г. в Столична община.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. № 93-01-936/1/04.11.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно влизането в сила на Закона за управление на етажната собственост.
Отговор по точка 4

5. Питане вх. № 93-01-937/1/04.11.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно „Защо софийският бизнес не получава данъчни известия за такса смет и данък сгради за нежилищните си имоти?”.
Отговор по точка 5

6. Доклад вх. № 66-02-532/1/30.07.2009 г. относно проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община.
Докл. Петър Диков
Решение № 697 по точка 6, обявено на 27.11.2009

7. Доклад вх. № 93-00-298/04.11.2009 г. относно промяна на бюджета на Столична община за третото тримесечие на 2009г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 698 по точка 7, обявено на 27.11.2009

8. Доклад вх. № 26-00-5961/4/30.10.2009 г. относно даване на съгласие за извършване на продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА – МПС, собственост на „ВиК – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 699 по точка 8, обявено на 27.11.2009

9. Доклад вх. № 93-01-945/02.11.2009 г. относно Договор вх. № РД-56-260/21.02.2006г. за модернизация на 18 броя български трамваи за междурелсие 1009мм, сключен между Столична община и фирма INEKON GROUP a.s.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 700 по точка 9, обявено на 27.11.2009

10. Доклад вх. № 93-00-315/13.11.2009г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, приет с решение № 1 по протокол № 7 от 19.01.2004 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Искра Ангелова, Орлин Иванов
Решение № 701 по точка 10, обявено на 27.11.2009

11. Доклад вх. № 04-08-3053(23)/08.10.2009г. относно участието на Столична община в проекта на МРРБ и ПРООН № 00056192 „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” – втора фаза.
Докл. Ирина Савина
Решение № 702 по точка 11, обявено на 27.11.2009

12. Доклад вх. № 93-00-283/20.10.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 5 години на Асоциация „Аутизъм” общински имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, кв. „Суха река”, ул.”Екатерина Симитчийска” №1а, за разкриване на Дневен център за деца от аутистичния спектър.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 703 по точка 12, обявено на 27.11.2009

13. Доклад вх. № 29-00-334/1/27.10.2009 г. и 29-00-307/2/27.10.2009 г. относно даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Диагностично консултативен център XVI – София” ЕООД и „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация  - Панчарево” ЕООД.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 704 по точка 13, обявено на 27.11.2009

14. Доклад вх. № 93-00-290/28.10.2009 г. относно предложение за отпускане на седем персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 705 по точка 14, обявено на 27.11.2009

15. Доклад вх. № 93-00-296/03.11.2009 г. относно даване на съгласие за предприемане на действия по създаването на Единен електронен портал на град София.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 706 по точка 15, обявено на 27.11.2009

16. Доклад вх. № 93-01-836/3/03.11.2009г. относно отписване на несъбираемо задължение на ОФ „Хигиена” към СОПФ поради изтекъл срок. 
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 707 по точка 16, обявено на 27.11.2009

17. Доклад вх. № 93-00-3156/16/03.11.2009 г. относно изменение на Приложение № 1 на решение № 583 по протокол № 22 от 09.10.2008г. на Столичния общински съвет в частта му, касаеща „V МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 708 по точка 17, обявено на 27.11.2009

18. Доклад вх. № 93-00-3156/17/03.11.2009 г. относно изменение и допълнение на приложение № 1 на решение № 423 по протокол № 17 от 24.07.2008г. на Столичен общински съвет в частта му, касаеща „Първа МБАЛ – София” АД.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 709 по точка 18, обявено на 27.11.2009

19. Доклад вх. № 29-00-369/2/13.11.2009 г. относно отпускане на заем от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) на Столична община.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 710 по точка 19, обявено на 27.11.2009

20. Доклад вх. № 66-02-744/06.11.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външен водопровод за промишлено и противопожарно водоснабдяване към обект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО”, м.”Мало ливаде”, в землището на ц. Горни Богров и ц. Долни Богров, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков
Решение № 711 по точка 20, обявено на 27.11.2009

21. Доклад вх. № 26-00-6993/1/11.11.2009 г. относно промени в състава на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 712 по точка 21, обявено на 27.11.2009

22. Доклад вх. № 93-00-316/13.11.2009 г. относно определяне на нов член на Съвета на директорите на „Егида – София” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 713 по точка 22, обявено на 27.11.2009

23. Доклад вх. № 26-00-7334/8/11.11.2009г. относно приемане на междинен доклад на Работната група, назначена със заповед № РД-09-01-310/26.10.2009г. на Вр.и.д. кмет на Столична община.
Докл. Радослав Тошев, Николай Стойнев
Решение № 714 по точка 23, обявено на 27.11.2009

24. Доклад вх. № 93-00-309/12.11.2009 г. относно изготвяне на концепция за зони за организация и контрол на паркирането на територията на Столична община.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 715 по точка 24, обявено на 27.11.2009

25. Доклад вх. № 12-00-1094/16.10.2009 г. относно отказ поради нарушаване изискванията на приватизационния закон, на постъпило предложение за изкупуване на обект по реда на чл.35 от ЗППДОП /отм./ във връзка с § 17, ал.3 от ПЗР на ЗПСК.
Докл. Валя Чилова
Решение № 716 по точка 25, обявено на 27.11.2009

26. Доклад вх. № 12-00-1095/16.10.2009г. относно определяне на метода за приватизация на общинското участие в капитала на „БКС Средец” АД.
Докл. Валя Чилова
Решение № 717 по точка 26, обявено на 27.11.2009

27. Доклад вх. № 93-00-302/05.11.2009 г. относно съставяне и изготвяне на стратегия за развитието на туризма в Природен парк „Витоша”.
Докл. Мартин Заимов, Николай Стойнев, Атанас Черешаров, Николай Желев, Вили Лилков
Решение № 718 по точка 27, обявено на 27.11.2009

28. Доклад вх. № 26-00-4389/5/11.06.2009 г. относно поставяне на паметник на Дико Илиев, паметна плоча на Стейпан Радич и наименуване на площад в район „Илинден”.
Докл. Атанас Черешаров, Ангел Джамбазки
Решение № 719 по точка 28, обявено на 27.11.2009

29. Доклад вх. № 93-00-317/13.11.2009г. относно отмяна на решение № 4 по протокол № 15 от 22.04.2004г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 720 по точка 29, обявено на 27.11.2009

30. Доклад вх. № 93-00-305/09.11.2009 г. относно финансиране на Фондация „Вапцарова вяра” за провеждането на тържествен концерт по случай 100-годишнината от рождението на поета Никола Вапцаров.
Докл. Жельо Бойчев
Решение № 721 по точка 30, обявено на 27.11.2009

31. Доклад вх. № 93-00-297/04.11.2009 г. относно отмяна на решение № 657 по протокол № 23 от 23.10.2008г. на Столичен общински съвет.
Докл. Петър Гюзелев
Решение № 722 по точка 31, обявено на 27.11.2009

32. Доклад вх. № 0806-308/5/16.09.2009г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план за УПИ II – за Т.И.С., УПИ III – за ОЖС и магазини и УПИ IV – за магазини и обособяване на новопроектиран УПИ IV – за ЖС, офиси и магазини, кв.30а, м. „Суха река – запад”, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
Решение № 723 по точка 32, обявено на 27.11.2009

33. Доклад вх. № 08-19-3227/5/14.11.2008г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за кв.103 – за УПИ I-751, 752, 753 и УПИ II-754, м.бул. „Слатина”, район „Люлин”.
Докл. Венетка Серафимова
Решение № 724 по точка 33, обявено на 27.11.2009

34. Доклад вх. № 08-19-433/1/06.11.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Столично управление „Социално осигуряване” към Национален осигурителен институт на нежилищно помещение – частна общинска собственост, находящо се в трафопост до бл.428, ж.к. „Люлин -4”.
Докл. Венетка Серафимова
Решение № 725 по точка 34, обявено на 27.11.2009

35. Доклад вх. № 08-15-404/2/04.11.2009 г. относно откриване на ОДЗ № 98 „Слънчево зайче”, район „Младост”.
Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 726 по точка 35, обявено на 27.11.2009

36. Доклад вх. № 08-05-3241/3/15.10.2009 г. относно промяна на решение № 836 по протокол № 116 от 26.07.2007г. на Столичен общински съвет и решение № 527  по протокол № 18 от 11.09.2008г. на Столичен общински съвет.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 727 по точка 36, обявено на 27.11.2009

37. Доклад вх. № 08-18-231/2/24.09.2009г. относно даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Пламен Йорданов
Предвид наличие на въпроси и отсъствие на вносителя, председателят - г-н Андрей Иванов, не подлага на обсъждане и гласуване доклада.

38. Доклад вх. № 08-18-232/2/16.09.2009г. относно даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Пламен Йорданов
Предвид наличие на въпроси и отсъствие на вносителя, председателят - г-н Андрей Иванов, не подлага на обсъждане и гласуване доклада.

39. Доклад вх. № 08-02-335/1/04.11.2009 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 728 по точка 39, обявено на 27.11.2009

40. Доклад вх. № 08-14-136/3/29.09.2009г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.
Докл. Йордан Томов
Решение № 729 по точка 40, обявено на 27.11.2009

41. Доклад вх. № 93-00-294/29.10.2009 г. относно именуване на безименна улица и преименуване на улица с дублирано име на територията на район „Студентски”.
Докл. Вили Лилков
Решение № 730 по точка 41, обявено на 27.11.2009

42. Доклад вх. № 26-00-3459/4/04.11.2009 г. относно именуване на улица в район „Лозенец”.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 731 по точка 42, обявено на 27.11.2009

43. Доклад вх. № 94-С-464/2/17.11.2009 г. относно избор на нов управител на „Медико-дентален център IX – София” ЕООД. 
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 732 по точка 43, обявено на 27.11.2009

44. Доклад вх. № 29-00-327/1/17.11.2009 г. относно избор на нов контрольор на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 733 по точка 44, обявено на 27.11.2009

45. Доклад вх. № 11-00-1364/1/18.11.2009 г. относно изменение на Решение № 681 по Протокол № 50 от 29.10.2009 г.
Докл. Искра Ангелова
Решение № 734 по точка 45, обявено на 27.11.2009


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре