нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 53 от дата 03.12.2009

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-289/27.10.2009 г. относно приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 735 по точка 1, обявено на 14.12.2009

2. Доклад вх. № 62-00-186/1/09.10.2009 г. относно осигуряване на финансова помощ от бюджета на Столична община за награждаване на ветерани-спортисти по повод Международния ден на възрастните хора.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 736 по точка 2, обявено на 14.12.2009

3. Доклад вх. № 93-00-319/16.11.2009 г. относно корекция на бюджета на Столична община за 2009г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 737 по точка 3, обявено на 14.12.2009

4. Доклад вх. № 26-00-6694/3/27.10.2009 г. относно освобождаване от задължение за заплащане на цени на услуги, определени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 738 по точка 4, обявено на 14.12.2009

5. Доклад вх. № 26-00-6822/1/21.10.2009 г. относно преобразуване на „В и К – София” ЕАД чрез вливане в него на „В и К – Транспорт” ЕООД и одобряване на сключен договор за преобразуване.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 739 по точка 5, обявено на 14.12.2009

6. Доклад вх. № 12-00-3457/2/16.11.2009 г. относно изменение и допълнение на решение № 431 по протокол № 17 от 24.07.2008г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 740 по точка 6, обявено на 14.12.2009

7. Доклад вх. №26-00-7437/1/16.11.2009 г. относно отписване на недвижими имоти от списъка на ДМА на „В и К – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков, Иван Илиев
Решение № 741 по точка 7, обявено на 14.12.2009

8. Доклад вх. № 26-00-6399/1/13.10.2009 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА над 10 000 лева за нуждите на „Озеленяване” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 742 по точка 8, обявено на 14.12.2009

9. Доклад вх. № 29-00-353/1/04.11.2009 г. относно закупуване със собствени средства на рентгенографичен апарат за нуждите на „Диагностично-консултативен център XIV – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 743 по точка 9, обявено на 14.12.2009

10. Доклад вх. № 29-00-308/4/04.11.2009 г. относно закупуване със собствени средства на 8 броя болнични панели за нуждите на „I-ва МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 744 по точка 10, обявено на 14.12.2009

11. Доклад вх. № 29-00-332/1/04.11.2009 г. относно закупуване със собствени средства на рентгенова тръба за нуждите на „Първи областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания без стационар – София град” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 745 по точка 11, обявено на 14.12.2009

12. Доклад вх. № 93-01-972/1/24.11.2009 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 746 по точка 12, обявено на 14.12.2009

13. Доклад вх. № 93-00-266/29.09.2009 г. относно предложение за приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Столична община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 747 по точка 13, обявено на 14.12.2009

14. Доклад вх. № 93-01-940/30.10.2009 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от ромски произход.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 748 по точка 14, обявено на 14.12.2009

15. Доклад вх. № 93-00-292/28.10.2009 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 80 „Изгрев”, находяща се в с. Лозен, район „Панчарево”, в Обединено детско заведение № 97 „Изгрев”, в с. Лозен, район „Панчарево”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 749 по точка 15, обявено на 14.12.2009

16. Доклад вх. № 93-00-324/20.11.2009 г. относно отмяна на решение № 504 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 750 по точка 16, обявено на 14.12.2009

17. Доклад вх. № 08-20-290/1/23.10.2009 г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд на територията на район „Връбница”, съгласно чл.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета от Столичния общински съвет.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 751 по точка 17, обявено на 14.12.2009

18. Доклад вх. № 08-18-142/5/10.11.2009 г. относно процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 752 по точка 18, обявено на 14.12.2009

19. Доклад вх. № 93-01-229/10.03.2009 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ – общ. и улица, от кв. № 43б, по плана на м. „ж.к.Младост 1 - Мусагеница”, район „Младост”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 753 по точка 19, обявено на 14.12.2009

20. Доклад вх. № 0817-3395/5/10.11.2009г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за УПИ V-178, кв.10, по плана на с. Мърчаево, район „Витоша”, целият с площ 750 м².
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 754 по точка 20, обявено на 14.12.2009

21. Доклад вх. № 08-19-222/3/10.11.2009г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за УПИ V-809, кв.17, м.”Люлин 6 м.р.”, находящ се в гр. София, район „Люлин”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 755 по точка 21, обявено на 14.12.2009

22. Доклад вх. № 66-02-723/02.11.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за квартали 13, 14, 16, 17, 19 и 19б – корекция на р.”Иванянска”, с.Иваняне – гр. Банкя.
Докл. Петър Диков
Решение № 756 по точка 22, обявено на 14.12.2009

23. Доклад вх. № 08-14-16/3/11.05.2009 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване.
Докл. Йордан Томов
Предвид наличие на въпроси и отсъствие на вносителя, председателят - г-н Андрей Иванов, не подлага на обсъждане и гласуване доклада.

24. Доклад вх. № 94-В-200/9/26.10.2009г. относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на съществуваща частна едноетажна жилищна сграда върху част от общински поземлен имот, включен в състава на УПИ I – 753, 754, от кв.69, м. „Модерно предградие”, находящи се в гр. София, район „Връбница”, ул. „Светла” № 23.
Докл. Младен Младенов
Решение № 757 по точка 24, обявено на 14.12.2009

25. Доклад вх. № 66-02-3534/5/16.12.2008 г. относно сключване на доброволна делба със Столична община.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 758 по точка 25, обявено на 14.12.2009

26. Доклад вх. № 08-17-190/5/03.11.2009 г. относно прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на подробен устройствен план за УПИ I-3, кв.71, м.”Бояна”, район „Витоша”, целият с площ 1 635 м².
Докл. Любен Петров
Решение № 759 по точка 26, обявено на 14.12.2009

27. Доклад вх. № 26-00-12073/8/15.07.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в подземен паркинг-гараж, находящ се под ул.”Найчо Цанов”, до ул.”Трапезица”, до Метростанция 7, район „Възраждане”, чрез продажба на общинскатачаст от обекта-частна общинска собственост.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 760 по точка 27, обявено на 14.12.2009

28. Доклад вх. № 08-06-327/5/27.10.2009г. относно промяна на предназначението на общинско жилище от фонд „Оборотен” на СО и включването му във фонд „Резервен” на СО.
Докл. Ева Митова
Решение № 761 по точка 28, обявено на 14.12.2009

29. Доклад вх. № 08-16-21/3/15.09.2009 г. относно наименуване на безименна улица в м.”Дървеница”, район „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 762 по точка 29, обявено на 14.12.2009

30. Доклад вх. № 26-00-8045/1/30.11.2009 г. относно даване на съгласие за разсрочване за срок от 5 години на задължения за местни данъци и такси на „Егида – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 763 по точка 30, обявено на 14.12.2009


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре