нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 54 от дата 17.12.2009

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-340/08.12.2009 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно участие на „Бул Лес Строй” ООД в изграждане на софийското метро.
Отговор по точка 1

2. Питане вх. № 93-01-1065/09.12.2009 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник относно изпълнение на дългосрочна план-програма за развитие на район „Овча купел”.
Отговор по точка 2

3. Доклад вх. 93-00-342/09.12.209 г. относно възлагане на дейностите по „Събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддръжка и подмяна на съдове за битови отпадъци; лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 764 по точка 3, обявено на 28.12.2009

4. Доклад вх. № 93-00-331/01.12.2009 г. относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2010г. и размер на такса „битови отпадъци” за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2010г.
Докл. Минко Герджиков,
Мария Бояджийска
Решение № 765 по точка 4, обявено на 28.12.2009
Приложения към Решение № 765

5. Доклад вх. № 93-00-349/10.12.2009 г. относно проект за приемане на решение за определяне на местни данъци за 2010г. и изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 766 по точка 5, обявено на 28.12.2009

6. Доклад вх. № 93-00-308/12.11.2009 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 767 по точка 6, обявено на 28.12.2009

7. Доклад вх. № 29-00-353/04.11.2009 г. относно закупуване със собствени средства на рентгенографичен апарат за нуждите на „Диагностично-консултативен център XIV – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 768 по точка 7, обявено на 28.12.2009

8. Доклад вх. № 93-00-307/12.11.2009 г. относно отпускане на средства за финансова помощ на 6-ма ученика за участие в юношеска научна олимпиада.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 769 по точка 8, обявено на 28.12.2009

9. Доклад вх. № 93-00-336/02.12.2009 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 770 по точка 9, обявено на 28.12.2009

10. Доклад вх. № 29-00-385/3/30.11.2009 г. относно закупуване със собствени средства на 1 брой електронно оптичен преобразувател – ЕОП за нуждите на „Втора МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 771 по точка 10, обявено на 28.12.2009

11. Доклад вх.№ 93-00-303/06.11.2009г. относно проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 772 по точка 11, обявено на 28.12.2009

12. Доклад вх. № 93-00-320/16.11.2009 г. относно увеличаване числеността на персонала и средната брутна работна заплата в Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Света Марина” при СО.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 773 по точка 12, обявено на 28.12.2009

13. Доклад вх. № 29-00-346/2/03.12.2009г. относно даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Диагностично-консултативен център XIII София” ЕООД.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 774 по точка 13, обявено на 28.12.2009

14. Доклад вх. № 29-00-377/1/03.12.2009г. относно даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Диагностично-консултативен център XI - София” ЕООД.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 775 по точка 14, обявено на 28.12.2009

15. Доклад вх. № 29-00-384/1/03.12.2009г. относно даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „Диагностично-консултативен център XXX - София” ЕООД.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 776 по точка 15, обявено на 28.12.2009

16. Доклад вх. № 93-00-341/09.12.2009 г. относно преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности във функция „Социално подпомагане и грижи” по бюджета на Дирекция „Социални дейности” при Столична община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 777 по точка 16, обявено на 28.12.2009

17. Доклад вх. № 93-00-335/02.12.2009г. относно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – депо за неопасни отпадъци „Садината””.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 778 по точка 17, обявено на 28.12.2009

18. Доклад вх. № 93-00-329/26.11.2009 г. относно приемане на годишния план за дейности по възпроизводство в Общинския горски фонд през 2011г., добив на дървесина по прогнозни количества за промишлен дърводобив и за задоволяване на местното население с дървесина за огрев.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 779 по точка 18, обявено на 28.12.2009

19. Доклад вх. № 93-00-327/25.11.2009 г. относно придобиване право на собственост върху поземлени имоти № 037003, № 38002 и № 38003 в землището на с.Яна, район „Кремиковци”, собственост на физически лица.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 780 по точка 19, обявено на 28.12.2009

20. Доклад вх. № 66-00-3737/2/24.11.2009г. относно утвърждаване на окончателни списъци за 2009г. по чл.16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО, на картотекираните граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.
Докл. Ралица Стоянова, Орлин Иванов
Решение № 781 по точка 20, обявено на 28.12.2009

21. Доклад вх. № 66-02-664/14.10.2009г. относно проект за подробен устройствен план – План-извадка - улична регулация от о.т. 4а до о.т. 2б и изменение на план за регулация и застрояване за УПИ II, III и IV, кв.8, м.”СПЗ „Слатина – север”.
Докл. Петър Диков
Решение № 782 по точка 21, обявено на 28.12.2009

22. Доклад вх. № 66-02-767/17.11.2009 г. относно проект за подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за УПИ I-1474, 1475  и II – 1476, 1477; промяна профила на улици по о.т. 440 – 163 и по о.т. 184 – 221, кв.72, м. „Манастирски ливади – изток”.
Докл. Петър Диков
Решение № 783 по точка 22, обявено на 28.12.2009

23. Доклад вх. № 94-Т-227/2/02.12.2009г. относно избор на нов управител на „Първи областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания без стационар София – град” ЕООД.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 784 по точка 23, обявено на 28.12.2009

24. Доклад вх. № 94-С-464/4/09.12.2009 г. относно допълнение на решение № 732 по протокол № 51 от 19.11.2009г. на Столичен общински съвет.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 785 по точка 24, обявено на 28.12.2009

25. Доклад вх. № 08-19-363/4/06.11.2009 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 139 „Панорама” в Обединено детско заведение №139 „Панорама”, район „Люлин”.
Докл. Венетка Серафимова
Решение № 786 по точка 25, обявено на 28.12.2009

26. Доклад вх. № 26-00-5378/8/19.11.2009г. относно прекратяване на съсобственост в магазин, построен в кв.17, отреден за супермаркет, м.”НПЗ – Средец”, район „Красна поляна”, чрез продажба на част от обекта – частна общинска собственост.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 787 по точка 26, обявено на 28.12.2009

27. Доклад вх. № 08-05-35/3/04.11.2009г. относно промяна в характера на общинската собственост от частна в публична за имот, представляващ сграда, находяща се на ул.”Клокотница” № 29, район „Сердика” и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху него на Народно читалище „Цар Борис III” и приложен нов проект за решение вх. № 0805-35/4/04.12.2009г.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 788 по точка 27, обявено на 28.12.2009

28. Доклад вх. № 62-00-82/4/02.12.2009г. относно поставяне на бюст-паметник на Екзарх Антим I.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 789 по точка 28, обявено на 28.12.2009

29. Доклад вх. № 93-00-323/19.11.2009 г. относно наименуване и преименване на улици на територията на районите „Лозенец”, „Студентски”, „Връбница”, „Овча купел” и „Триадица”.
Докл. Петър Гюзелев, Бойко Маринков
Решение № 790 по точка 29, обявено на 28.12.2009

30. Доклад вх. № 08-06-421/3/25.11.2009 г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Резервен” на СО и включването му във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” на СО.
Докл. Ева Митова
Решение № 791 по точка 30, обявено на 28.12.2009

31. Доклад вх. № 08-14-16/3/11.05.2009 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване.
Докл. Йордан Томов
Решение № 792 по точка 31, обявено на 28.12.2009

32. Доклад вх. № 08-22-190/1/12.11.2009 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 75, кв. Враждебна, район „Кремиковци” в Обединено детско заведение № 45, кв. Враждебна, район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 793 по точка 32, обявено на 28.12.2009

33. Доклад вх. №  37-00-174/1/11.12.2009 г. относно актуализация на одобрената Инвестиционна програма на „Софийска вода” АД за периода 2009 – 2013г. в частта за 2009 – 2010г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 794 по точка 33, обявено на 28.12.2009

34. Доклад вх. № 93-01-1092/15.12.2009 г. относно промяна по бюджета на Столична община във функция „Здравеопазване”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 795 по точка 34, обявено на 28.12.2009

35. Доклад вх. №  11-00-1364/1/11.12.2009г. относно приемане на предложение на Общото събрание на съдиите от Софийски градски съд за назначаване на съдебни заседатели в Софийски районен съд.
Докл. Искра Ангелова,
Вили Лилков, Владимир Кисьов, Христофор Христов, Анета Георгиева, Константин Тилев, Тодор Попов
Решение № 796 по точка 35, обявено на 28.12.2009

36. Доклад вх. № 93-00-352/11.12.2009 г. относно отпускане на еднократна парична помощ.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 797 по точка 36, обявено на 28.12.2009

37. Доклад вх. № 94-К-276/1/15.12.2009 г. относно промени в състава на Съвета на директорите на „Пазари Север” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 798 по точка 37, обявено на 28.12.2009

38. Доклад вх. № 93-00-269/1/15.12.2009 г. относно изменение и допълнение на решение № 206 по протокол № 36 от 26.03.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 799 по точка 38, обявено на 28.12.2009

39. Доклад вх. № 08-17-3001/19.11.2009 г. за процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 9 и 10, местност „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път”, Столична община – район Витоша.
Докл. Любен Петров
Решение № 800 по точка 39, обявено на 28.12.2009

40. Доклад вх. № 93-00-356/16.12.2009 г. относно подкрепа на проект "Създаване на образователна и културно-информационна среда за ученици и деца със специфични образователни потребности, обучаващи се в столичните училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 801 по точка 40, обявено на 28.12.2009

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре