нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 56 от дата 28.01.2010

  ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-01-53/1/21.01.2010 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник относно неуредени взаимоотношения на Столична община.
Отговор по точка 1

2. Доклад вх. № 93-01-14/06.01.2009 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по протокол № 93 от 23.11.2006г. на Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 25 по точка 2, обявено на 01.02.2010

3. Доклад вх. № 93-00-10/14.01.2010 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 26 по точка 3, обявено на 04.02.2010

4. Доклад вх. № 93-00-2/05.01.2010 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 27 по точка 4, обявено на 04.02.2010

5. Доклад вх. № 70-00-757/20.11.2009 г. относно приемане на изменение в Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Туристическо обслужване”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 28 по точка 5, обявено на 04.02.2010

6. Доклад вх. № 93-00-19/21.01.2010 г. относно допълнение на решение № 710 по протокол № 51 от 19.11.2009г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 29 по точка 6, обявено на 04.02.2010

7. Доклад вх. № 93-00-20/21.01.2010 г. относно изпълнение на т. 3 от решение № 764 по протокол № 34 от 17.12.2009г. и представяне на анализ относно процедурите и действащите договори по осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; поддръжка и подмяна на съдове за битови отпадъци; лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на Столична община.
Докл. Юлия Ненкова, Мария Бояджийска
Решение № 30 по точка 7, обявено на 04.02.2010

8. Доклад вх. № 93-02-26/15.12.2009 г. относно одитен доклад № 93-02-26/09.10.2009г. за приравняване на длъжностите в Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори” с тези в „Национална квалификация на професиите и длъжностите”, утвърдена със заповед № 742 от 27.12.2005г. на министъра на труда и социалната политика.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 31 по точка 8, обявено на 04.02.2010

9. Доклад вх. № 15-00-492(10) и 26-00-7426(1)/06.01.2010 г. относно изпълнение на т.3 от решение № 670 по протокол № 50 от 29.10.2009г. на Столичен общински съвет.
Докл. Любомир Христов
Решение № 32 по точка 9, обявено на 04.02.2010

10. Доклад вх. № 93-00-355/16.12.2009 г. относно предложение за включване на улици по приложени схеми, в режим за кратковременно платено паркиране „синя зона”.
Докл. Любомир Христов
Решение № 33 по точка 10, обявено на 04.02.2010

11. Доклад вх. № 93-00-14/20.01.2010г. относно преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности и функция „Социално подпомагане и грижи” на Дирекция „Социални дейности” при Столична община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 34 по точка 11, обявено на 04.02.2010

12. Доклад вх. № 66-02-698/23.10.2009 г. относно проект за подробен устройствен план - План–извадка – план за регулация и застрояване за УПИ I-816 – „за офиси, складове и магазини” и улица по о.т.5а-125-124-123-122, кв.13, м.”Долни Богров – север”.
Докл. Петър Диков
Решение № 35 по точка 12, обявено на 04.02.2010

13. Доклад вх. № 66-02-829/11.12.2009 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Аквапарк-Чепинци” в граници: улица по о.т. 42-41-40-37-43=241; по  о.т.37-38-39; по о.т.37-36-35-34-33-32-31-233-29-25=198в-26=232а-28=231а-15-14=231-13=221-8-50=214а-49=214-48=214а-47=215-46=216а-45=217; северната и западната граница на УПИ XІV от кв.38, южната и източната граница  на УПИ VІІІ от кв.111.
Докл. Петър Диков
Решение № 36 по точка 13, обявено на 04.02.2010

14. Доклад вх. № 66-02-724/03.11.2009 г. относно Проект за подробен устройствен план - План-извадка – план за регулация и застрояване за УПИ XI-472 „за автосервиз, склад и офис” и улица по о.т.45–46–16, кв.1, м. „Враждебна – Япаджа”.
Докл. Петър Диков
Решение № 37 по точка 14, обявено на 04.02.2010

15. Доклад вх. № 93-00-7/11.01.2010 г. относно Правила за работата на Столична програма „Култура”, приоритети и сесии за кандидатстване по програмата през 2010г.
Докл. Константин Тилев, Борислав Бориславов, Данчо Хаджиев
Решение № 38 по точка 15, обявено на 04.02.2010

16. Доклад вх. № 93-00-17/21.01.2010 г. относно наименуване на улица в кв. „Бояна”, район „Витоша”.
Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев
Решение № 39 по точка 16, обявено на 04.02.2010

17. Доклад вх. № 93-00-15/20.01.2010 г. относно продължаване срока на договори от 2007г., сключени от „Център за градска мобилност” ЕООД в изпълнение на решение № 361 по протокол № 106 от 19.04.2007г. на Столичен общински съвет.
Докл. Орлин Иванов, Димитър Бъчваров, Владимир Каролев
Решение № 40 по точка 17, обявено на 04.02.2010

18. Доклад вх. № 08-19-322/1/09.12.2009 г. относно именуване на 103 Основно училище в ж.к. „Филиповци”, район „Люлин”.
Докл. Венетка Серафимова
Решение № 41 по точка 18, обявено на 04.02.2010

19. Доклад вх. № 93-00-24/25.01.2010 г. относно приемане на Календар за културните събития на Столична община за 2010г.
Докл. Малина Едрева
Решение № 42 по точка 19, обявено на 04.02.2010

20. Доклад вх. № 93-00-27/26.01.2010 г. относно приемане на Правилник за управление на качеството на Столична община.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 43 по точка 20, обявено на 04.02.2010

21. Доклад вх. № 93-00-26/25.01.2010 г. относно ползване заемообразно средства от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за плащания по бюджета на Столична община.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 44 по точка 21, обявено на 04.02.2010

22. Доклад вх. № 66-02-19/22.01.2010 г. относно одобряване на парцеларен план за изграждане на промишлен и противопожарен водопровод – II етап към обект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община” – м. „Садината”, в землището на с. Яна, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков
Решение № 45 по точка 22, обявено на 04.02.2010

23. Доклад вх. № 66-02-20/22.01.2010 г. относно одобряване на парцеларен план за предвиждане на основно и резервно електрозахранване на обект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община”, м. „Хан Богров”, в землището на с.Горни Богров, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков
Решение № 46 по точка 23, обявено на 04.02.2010

                              

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                             /АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре