нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 58 от дата 11.02.2010

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-21/22.01.2010 г. относно избор на председател на Съвет по безопасност на движението на децата в София.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 49 по точка 1, обявено на 23.02.2010 г.

2. Доклад вх. № 93-01-98/02.02.2010 г. относно съфинансиране на дейности по проект „Споделени решения за превенция на отпадането” /2009 – 2011/, финансиран от Външно Министерство на Фландрия /Белгия/ в размер на 16 076 лева.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 50 по точка 2, обявено на 23.02.2010 г.

3. Доклад вх. № 93-00-343/10.12.2009г. относно предложение за приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги за деца и семейства в град София.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 51 по точка 3, обявено на 23.02.2010 г.

4. Доклад вх. № 93-00-344/10.12.2009г. относно предложение за приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги за хора от третата възраст в град София.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 52 по точка 4, обявено на 23.02.2010 г.

5. Доклад вх. № 93-00-295/03.11.2009 г. относно учредяване награда на кмета на Столична община за най-добър млад учен на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 53 по точка 5, обявено на 23.02.2010 г.

6. Доклад вх. № 93-00-12/15.01.2010 г. относно предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 54 по точка 6, обявено на 23.02.2010 г.

7. Доклад вх. № 93-00-351/11.12.2009 г. относно приемане на Наредба за общинските лечебни заведения.
Докл. Лилянда Еленкова, Искра Ангелова, Валя Чилова, Орлин Иванов, Стоян Маджаров, Петър Москов
Решение № 55 по точка 7, обявено на 23.02.2010 г.

8. Доклад вх. № 29-00-421/2/01.02.2010 г.  относно изменение и допълнение на решение № 614 по протокол № 48 от 01.10.2009г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 56 по точка 8, обявено на 23.02.2010 г.

9. Доклад вх. № 12-00-85/22.01.2010 г. относно утвърждаване на отчет за извършената работа в Столичната общинска агенция за приватизация по изпълнението на Годишен общински план за работа за приватизация и следприватизационен контрол за 2009г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 57 по точка 9, обявено на 23.02.2010 г.

10. Доклад вх. № 12-00-84/22.01.2010 г. относно утвърждаване на проект на Годишен общински план за работа по приватизация за 2010г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 58 по точка 10, обявено на 23.02.2010 г.

11. Доклад вх. № 12-00-83/22.01.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 59 по точка 11, обявено на 23.02.2010 г.

12. Доклад вх. № 12-00-123/02.02.2010 г. относно промяна на метода за приватизация на пакет от 53 364 броя поименни акции, общинска собственост, представляващи 100 % от капитала на „БКС Център” ЕАД, гр. София от публично оповестен конкурс на публичен търг.
Докл. Валя Чилова
Решение № 60 по точка 12, обявено на 23.02.2010 г.

13. Доклад вх. № 93-00-11/14.01.2010 г. относно създаване на временна комисия за контрол на изпълнението на бюджета за 2010г. на Столична община.
Докл. Владимир Кисьов, Ивайло Йонков, Димитър Бъчваров
Решение № 61 по точка 13, обявено на 23.02.2010 г.

14. Доклад вх. № 93-00-1/05.01.2010 г. относно финансова подкрепа на конкурс за най-добра училищна песен „Голямо междучасие”.
Докл. Методи Илиев
Решение № 62 по точка 14, обявено на 23.02.2010 г.

15. Доклад вх. № 08-10-338/1/12.01.2010 г. относно утвърждаване на дейности и мероприятия за реализиране на сключено Споразумение за сътрудничество между район „Триадица” и община „Рабат – Малта”.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 63 по точка 15, обявено на 23.02.2010 г.

16. Доклад вх. № 08-03-3077/12/07.09.2009 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІ- 5, кв. 335б, м. „Пробив бул. „Пенчо Славейков”, район „Възраждане.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 64 по точка 16, обявено на 23.02.2010 г.

17. Доклад вх. № 66-00-271/03.02.2010 г. относно именуване на Целодневна детска градина № 65, район „Възраждане”.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 65 по точка 17, обявено на 23.02.2010 г.

18. Доклад вх. № 08-18-231/2/24.09.2009г. относно даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 66 по точка 18, обявено на 23.02.2010 г.

19. Доклад вх. № 08-18-232/1/16.09.2009г. относно даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 67 по точка 19, обявено на 23.02.2010 г.

20. Доклад вх. № 94-Б-3031/11/06.01.2010 г. относно процедура по прекратяване на съсобственост и процедура за § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл. Любен Петров
Решение № 68 по точка 20, обявено на 23.02.2010 г.

21. Доклад вх. № 94-М-149/3/16.10.2009 г. относно преименуване на ул.”Жабокрек”, находяща се на територията на ж.к.”Лев Толстой”, район „Надежда”, Столична община, с името „Жельо войвода”.
Докл. Вили Лилков
Решение № 69 по точка 21, обявено на 23.02.2010 г.

22. Доклад вх. № 94-ВД-5669/2/02.02.2010 г. относно наименуване на безименна улица в район „Надежда” с името „Васил Аврамов”.
Докл. Тодор Попов
Решение № 70 по точка 22, обявено на 23.02.2010 г.

23. Доклад вх. № 12-00-151/08.02.2010 г. относно изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за изразходване на средствата по Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол и ползване на временен безлихвен заем за плащания по бюджета на Столична община от Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.
Докл. Валя Чилова
Решение № 71 по точка 23, обявено на 24.02.2010 г.

24. Доклад вх. № 93-00-40/09.02.2010 г. относно избор на нов управител на „Диагностично-консултативен център XX - София” ЕООД.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 72 по точка 24, обявено на 23.02.2010 г.

25. Доклад вх. № 93-00-41/10.02.2010 г. относно даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 73 по точка 25, обявено на 23.02.2010 г.

                     

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                             /АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре