нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 59 от дата 25.02.2010

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-01-111/1/04.02.2010 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно приходите на Столична община от използването на стълбовете за улично осветление, стълбовете на контактната мрежа и общински сгради и терени от разположените върху тях базови станции на мобилните оператори.
Отговор по точка 1

2. Питане вх. № 93-00-37/1/09.02.2010 г. от г-н Калоян Паргов и Бойко Маринков – общински съветници относно проблеми, възникнали в хода на учебния процес в 122 ОУ „Николай Лилиев”.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-00-38/1/09.02.2010 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник относно възникнало напрежение сред гражданите на район „Надежда” и район „Връбница”, свързано със затварянето на бул.”Ломско шосе” във връзка с изграждането на Втори метродиаметър.
Отговор по точка 3

4. Доклад вх. № 93-00-45/18.02.2010 г. относно кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” с проект за управление на битовите отпадъци на Столична община и упълномощаване на кмета на Столична община да подпише договор за заем с Европейска инвестиционна банка във връзка с изпълнението на проекта за управление на битовите отпадъци на СО.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 74 по точка 4, обявено на 05.03.2010

5. Доклад вх. № 26-00-8345/3/29.01.2010 г. относно даване на съгласие за премахване на част от проходим инсталационен колектор, във връзка с изграждането на метростанция № 18 от Втори метродиаметър.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 75 по точка 5, обявено на 05.03.2010

6. Доклад вх. №  93-00-47/18.02.2010 г. относно предложение за промяна на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете и кметските наместници при Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 76 по точка 6, обявено на 05.03.2010

7. Доклад вх. № 93-00-34/03.02.2010 г. относно промяна на бюджета на Столична община за четвърто тримесечие на 2009 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 77 по точка 7, обявено на 05.03.2010

8. Доклад вх. № 29-00-17/2/10.02.2010 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА - 1 брой ехограф за нуждите на „Диагностично-консултативен център XVIII – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 78 по точка 8, обявено на 05.03.2010

9. Доклад вх. № 29-00-430/1/29.01.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания без стационар – София град” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 79 по точка 9, обявено на 05.03.2010

10. Доклад вх. № 29-00-422/2/16.02.2010 г. относно утвърждаване на спогодба по търговско дело № 1123/2009г. по описа на СГС, 4 състав, между „Софарма Трейдинг” АД и „Първа МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 80 по точка 10, обявено на 05.03.2010

11. Доклад вх. № 08-23-4/1/20.01.2010 г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на район „Панчарево”, съгласно чл.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 81 по точка 11, обявено на 05.03.2010

12. Доклад вх. № 04-04-58/4/11.02.2010 г. относно затваряне със съществуващите подвижни бариери на улиците в района около посолството на Кралство Испания.
Докл. Любомир Христов
Решение № 82 по точка 12, обявено на 05.03.2010

13. Доклад вх. № 66-02-11/1/22.01.2010 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
Докл. Петър Диков
Решение № 83 по точка 13, обявено на 05.03.2010

14. Доклад вх. № 66-02-51/29.01.2010 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за територия, отредена съгласно Общия устройствен план на Столична община за далекоперспективна по реда на чл.15 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО).
Докл. Петър Диков
Решение № 84 по точка 14, обявено на 05.03.2010

15. Доклад вх. № 66-02-640/05.01.2010 г. относно проект за изменение на плана за регулация и застрояване за кв.222, УПИ III-323 и кв. 222а, УПИ I-530, 562, 612, 613 – за общежитие и подземни гаражи, м. ”Павлово – Бъкстон”.
Докл. Петър Диков
Решение № 85 по точка 15, обявено на 05.03.2010

16. Доклад вх. № 66-02-81/15.02.2010 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м.”Дървеница”, район „Студентски”, кв.28в, УПИ I-4058, II-4059, III-1864 и създаване на улица от о.т.210а до о.т.210б.
Докл. Петър Диков
Решение № 86 по точка 16, обявено на 05.03.2010

17. Доклад вх. № 26-00-855/12/04.02.2010 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ IV-1213, от кв.22, м.”Люлин – 2 м.р.”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 87 по точка 17, обявено на 05.03.2010

18. Доклад вх. № 08-17-267/6/10.02.2010 г. относно процедура по §8 от ПР на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ I-446, кв.59, м.кв. „Бояна”, по плана на гр. София.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 88 по точка 18, обявено на 05.03.2010

19. Доклад вх. № 12-00-158/09.02.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 89 по точка 19, обявено на 05.03.2010

20. Доклад вх. № 70-00-49/1/10.02.2010 г. относно опрощаване на просрочени плащания на лица, ползвали услугите на Общинско предприятие „Социален патронаж”.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 90 по точка 20, обявено на 05.03.2010

21. Доклад вх. № 08-01-72/24.04.2009 г. относно предоставяне на общински апартамент, находящ се в гр. София, ул.”Христо Белчев” № 1, ет.2 – надпартерен, безвъзмездно за управление на Дирекция „Социални дейности”, за разкриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца, лишени от родителска грижа, във връзка със заповед № РД-15-023/11.02.2010г. на Областния управител на Област София.
Докл. Маргарита Гутева
Решение № 91 по точка 21, обявено на 05.03.2010

22. Доклад вх. № 08-21-285/4/28.12.2009 г. относно прогласяване на погасено право на строеж при условията на чл.67, ал.1 от Закона за собствеността и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заповед № РД-15-019/11.02.2010г. на Областния управител на Област София.
Докл. Валентин Котов
Решение № 92 по точка 22, обявено на 05.03.2010 - спряно изпълнението от областния управител. Решението е отменено с решение № 6728 от 16.05.2011 на 
ВАС, ІІІ отделение, по административно дело № 16482/2010

23. Доклад вх. № 08-21-295/3/28.12.2009 г. относно прогласяване на погасено право на строеж при условията на чл.67, ал.1 от Закона за собствеността и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заповед № РД-15-022/11.02.2010г. на Областния управител на Област София.
Докл. Валентин Котов
Решение № 93 по точка 23, обявено на 05.03.2010 - спряно изпълнението от областния управител. Решението е оставено в сила с влязло в сила определение на 24.01.2011 на
АССГ по административно дело № 2717/2010

24. Доклад вх. № 08-23-160/10.04.2009 г. относно продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Кривина, кв.21, парцел 13, представляващ помещение с площ 28 м², отдадено на „БТК” АД за разполагане на автоматична телефонна централа.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 94 по точка 24, обявено на 05.03.2010

25. Доклад вх. № 08-18-3332/6/17.12.2009 г. относно процедура по прекратяване на съсобственост в УПИ VI-926,663,1149 от кв.111, м.кв.”Горна баня”, район „Овча купел” по преписка № 0818-3332/2008 г.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 95 по точка 25, обявено на 05.03.2010

26. Доклад вх. № 08-04-22/1/18.02.2010 г. относно отмяна на т.6 от решение № 790 по протокол № 54 от 17.12.2009г. на Столичен общински съвет.
Докл. Малина Едрева
Решение № 96 по точка 26, обявено на 05.03.2010

27. Доклад вх. № 08-16-20/5/19.01.2010 г. и вх. № 08-16-2076/11.02.2010 относно именуване на безименни улици, находящи се на територията на район „Студентски”, Столична община.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 97 по точка 27, обявено на 05.03.2010

28. Доклад вх. № 26-00-3596/20/28.01.2010 г. относно прекратяване на съсобственост и процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Любен Петров
Решение № 98 по точка 28, обявено на 05.03.2010

29. Доклад вх. № 93-00-48/24.02.2010 г. относно промени в състава на Комисията за провеждане на тойни гласувания на СОС за мандат 2007 - 2011, избрана с Решение № 2 по Протокол № 1 от 19.11.2007 на СОС.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 99 по точка 29, обявено на 05.03.2010

30. Доклад вх. № 94-Т-3/2/15.02.2010 г. относно удостояването на проф. Станко Киров Михалев със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Андрей Иванов, Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 100 по точка 30, обявено на 05.03.2010
Доклад № 94-Т-3/15.02.2010

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                                  АНДРЕЙ ИВАНОВ


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре