нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 60 от дата 11.03.2010

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-44/18.02.2010 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2010г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 101 по точка 1, обявено на 19.03.2010

2. Доклад вх. № 93-00-53/01.03.2010г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 102 по точка 2, обявено на 19.03.2010

3. Доклад вх. № 93-01-102/03.02.2010 г. относно даване на съгласие „Чистота – Искър” ЕООД  да закупи със собствени средства специализирана техника в изпълнение на задълженията си по договор № РД-55-486/07.07.2009г. за „изграждане и експлоатация на I-ви етап на депо „Суходол” за депониране на битови отпадъци”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 103 по точка 3, обявено на 19.03.2010

4. Доклад вх. № 93-00-50/1/04.03.2010 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд за 2009г.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 104 по точка 4, обявено на 19.03.2010

5. Доклад вх. № 93-00-55/1/04.03.2010 г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2010г.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 105 по точка 5, обявено на 19.03.2010

6. Доклад вх. № 93-01-172/1/04.03.2010 г. относно изменение на т.2 от решение № 615 по протокол № 48 от 01.10.2009. на Столичен общински съвет за заемообразно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд бюджета на Столична община за 2009г.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 106 по точка 6, обявено на 19.03.2010

7. Доклад вх. № 93-00-52/25.02.2010 г. относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) и изпълнението на бюджета за 2009г.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 107 по точка 7, обявено на 19.03.2010

8. Доклад вх. № 93-00-51/25.02.2010 г. относно Програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) и проект на бюджета за 2010г.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 108 по точка 8, обявено на 19.03.2010

9. Доклад вх. № 93-00-57/02.03.2010 г. относно утвърждаване на Отчет за изпълнение на Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество” за 2009г. и Приоритетни области за 2010г. на Програмата.
Докл. Ирина Йорданова, Ивайло Йонков, Калоян Паргов
Решение № 109 по точка 9, обявено на 19.03.2010

10. Доклад вх. № 66-02-700/26.10.2009 г. относно проект за изменение на плана за регулация и план за застрояване за УПИ VII -915 за офиси, адм., общ. обсл., жилища. тп и пг, кв. 82б, м.”Манастирски ливади – изток – обслужващи обекти на Околовръстен път”.
Докл. Петър Диков
Решение № 110 по точка 10, обявено на 19.03.2010

11. Доклад вх. № 66-02-753/11.11.2009 г. относно проект за план за регулация и застрояване за кв.131 и кв.132, м.”Драгалевци – разширение – север”.
Докл. Петър Диков
Решение № 111 по точка 11, обявено на 19.03.2010

12. Доклад вх. № 66-02-634/01.10.2009 г. относно изменение на плана за регулация за УПИ I – „за озеленяване” и II – 315, кв.283 А, м.”Лозенец – I част”.
Докл. Петър Диков
Решение № 112 по точка 12, обявено на 19.03.2010

13. Доклад вх. № 66-02-72/10.02.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на присъединителен газопровод от ГРС” Кремиковци” до ГКС в поземлен имот 28010, м.”Лашор”, землище на с. „Горни Богров”, ЕКАТТЕ 16448, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков
Решение № 113 по точка 13, обявено на 19.03.2010

14. Доклад вх. № 12-00-203/18.02.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект: сгради с терен, находящи се в гр. София, ул.”Първа българска армия” №18, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика”.
Докл. Валя Чилова
Решение № 114 по точка 14, обявено на 19.03.2010

15. Доклад вх. № 08-03-3086/11.01.2009 г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот, находящ се на ул.”Камен Андреев” № 15, район „Възраждане”.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 115 по точка 15, обявено на 19.03.2010

16. Доклад вх. № 94-Е-148/25.09.2009 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за изменение на плана за регулация и застрояване за общинския поземлен имот, с номер 2275 и частния УПИ II-2018, отреден за „бензиностанция, автомивка, ресторант, КОО и озеленяване” и двата от кв. № 15, м.ж.к. „Обеля – 2” по плана на гр. София, находящи се в гр. София, район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 116 по точка 16, обявено на 19.03.2010

17. Доклад вх. № 26-00-4437/11/03.02.2010 г. относно изкупуване на поземлен имот № 1369, кв.81А, по плана на гр. Банкя, отреден за спортен терен, във връзка с възстановяване на градския стадион.
Докл. Рангел Марков
Решение № 117 по точка 17, обявено на 19.03.2010

18. Доклад вх. № 26-00-4437/12/03.02.2010 г. относно изкупуване на поземлен имот № 1132, кв.81А, по плана на гр. Банкя, отреден за спортен терен, във връзка с възстановяване на градския стадион.
Докл. Рангел Марков
Решение № 118 по точка 18, обявено на 19.03.2010

19. Доклад вх. № 08-24-3229/6/03.02.2010 г. относно изкупуване на поземлен имот № 869, кв.81А, по плана на гр. Банкя, отреден за спортен терен, във връзка с възстановяване на градския стадион.
Докл. Рангел Марков
Решение № 119 по точка 19, обявено на 19.03.2010

20. Доклад вх. № 08-24-3066/6/03.02.2010 г. относно изкупуване на поземлен имот № 851, кв.81А, по плана на гр. Банкя, отреден за спортен терен, във връзка с възстановяване на градския стадион.
Докл. Рангел Марков
Решение № 120 по точка 20, обявено на 19.03.2010

21. Доклад вх. № 94-С-3010/6/03.02.2010 г. относно изкупуване н1 1/3 идеална част от поземлен имот № 1367, кв.81А, по плана на гр. Банкя, отреден за спортен терен, във връзка с възстановяване на градския стадион.
Докл. Рангел Марков
Решение № 121 по точка 21, обявено на 19.03.2010

22. Доклад вх. № 26-00-188/1/23.02.2010 г. относно изменение и поправка на явна техническа грешка в решение № 790 по протокол № 54 от 17.12.2009г. на Столичен общински съвет.
Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев
Решение № 122 по точка 22, обявено на 19.03.2010

23. Доклад вх. № 08-04-213/4/25.02.2010 г. относно поставяне на паметна плоча на Христо Калчев.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 123 по точка 23, обявено на 19.03.2010

24. Доклад вх. № 26-00-748/2/01.03.2010 г. относно наименуване на безименна улица в район „Младост” с името „Илия Минев”.
Докл. Данчо Хаджиев
Решение № 124 по точка 24, обявено на 19.03.2010

25. Доклад вх. № 93-00-61/05.03.2010 г. относно отпускане на парична помощ на служителя на Столичен инспекторат инж. Полина Славчева Асенова.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 125 по точка 25, обявено на 19.03.2010

26. Доклад вх. № 29-00-55/1/08.03.2010 г. относно даване на съгласие „Първа МБАЛ – София” ЕАД да сключи споразумения с „Либърти фуд сървисис” ЕООД и с ЕТ „Боян Наков – Тони Б.Н. – 91” и одобряване текста на споразуменията.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 126 по точка 26, обявено на 19.03.2010

27. Доклад вх. № 26-00-1172/1/09.03.2010 г. относно определяне на представител на Столична община в общото събрание на акционерите в „БКС – Средец” АД и конкретизиране на неговите задачи.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 127 по точка 27, обявено на 19.03.2010

28. Доклад вх. № 93-00-63/09.03.2010 г. относно продължаване на мандата на Комисията, назначена на основание решение № 144 по протокол № 9 от 27.03.2008г. на Столичен общински съвет със Заповед № РД-09-01-3068/18.06.2008г. на кмета на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев
Решение № 128 по точка 28, обявено на 19.03.2010

29. Доклад вх. № 93-00-64/09.03.2010 г. относно одобряване на постигнати подобрени финансови и технологични условия по договори, сключени между „Център за градска мобилност” ЕООД и мобилните оператори „Космо България Мобайл” ЕАД и „Виваком” АД във връзка с предоставянето на услуга по приемане на плащания от крайни потребители за паркиране в определени райони от „синя зона” на гр. София посредством текстови съобщения.
Докл. Орлин Иванов, Димитър Бъчваров, Владимир Каролев
Решение № 129 по точка 29, обявено на 19.03.2010

30. Доклад вх. № 96-00-1/10.03.2010 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Лозен.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 130 по точка 30, обявено на 19.03.2010

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                             
/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре