нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 63 от дата 15.04.2010

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-56/1/09.03.2010 г. от г-н Николай Желев - общински съветник относно актуализацията и изпълнението на План за развитие на Столична община.
Отговор по точка 1

2. Доклад вх. № 93-00-79/24.03.2010 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, за резервен фонд, общински ателиета и гаражи за настаняване под наем.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 161 по точка 2, обявено на 26.04.2010

3. Доклад вх. № 93-00-80/02.03.2010 г. относно определяне предназначението на общински жилища за продажба на настанените в тях по административен ред наематели, въз основа на предложения на районните кметове.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 162 по точка 3, обявено на 26.04.2010
Приложение № 1 към Решение № 162
Приложение № 2 към Решение № 162

4. Доклад вх. № 93-00-86/26.03.2010 г. относно отпускане на временен безлихвен заем за Столичен център за работа с деца, във връзкас изпълняван проект „Училище за свободно време” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 163 по точка 4, обявено на 26.04.2010

5. Доклад вх. № 93-00-90/31.03.2010 г. относно приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2010 г.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 164 по точка 5, обявено на 26.04.2010

6. Доклад вх. № 93-00-73/17.03.2010 г. относно членска такса за 2010 г. на Столична община в Европейската социална мрежа.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 165 по точка 6, обявено на 26.04.2010

7. Доклад вх. № 93-00-88/29.03.2010 г. относно едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2010 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 166 по точка 7, обявено на 26.04.2010

8. Доклад вх. № 93-00-89/29.03.2010 г. относно едногодишен план за оптимизиране на училищната мрежа на столичните общински учебни заведения за учебната 2010/2011 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 167 по точка 8, обявено на 26.04.2010

9. Доклад вх. № 08-05-210/3/26.03.2010 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 51 „Сарагоса”, находяща се на ул. „Струга” № 15А, район „Сердика”, в Обединено детско заведение № 99 „Сарагоса” с адрес ул. „Струга” № 15А, район „Сердика”.  
Докл. Албена Атанасова
Решение № 168 по точка 9, обявено на 26.04.2010

10. Доклад вх. № 26-00-5421/4/09.03.2010 г. относно даване на съгласие за частично разрушаване на проходим инсталационен колектор.
Докл. Ирина Савина
Решение № 169 по точка 10, обявено на 26.04.2010

11. Доклад вх. № 2600-866/1/09.03.2010 г. относно отписване на продаден ДМА (акции от „ОЗК” АД) от „Център за градска мобилност” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 170 по точка 11, обявено на 26.04.2010

12. Доклад вх. № 94-С-525/12/09.03.2010 г. относно отписване на недвижим имот от псисъка на ДМА на „Водоснабдяване и канализация – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 171 по точка 12, обявено на 26.04.2010

13. Доклад вх. № 6600-4095/2009 г. относно отписване на част от недвижим имот от списъка на ДМА на „Пазари Запад” ЕАД.
Докл.Минко Герджиков
Решение № 172 по точка 13, обявено на 26.04.2010

14. Доклад вх. № 66-02-113/02.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XXIII-636, XXIV-738  и създаване на задънена улица от о.т. 33и до о.т. 33з, кв.19Б, м.с. ”Иваняне”, район „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Решение № 173 по точка 14, обявено на 26.04.2010

15. Доклад вх. № 66-02-114/02.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план-извадка - план за регулация и застрояване на м. „НПЗ ХАджи ДИмитър”, кв. 8, УПИ VI-1185 - за безвредно производство, ксладове и офиси и улица по о.т. 36и – 36к.
Докл. Петър Диков
Решение № 174 по точка 15, обявено на 26.04.2010

16. Доклад вх. № 66-02-147/16.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация, план за регуалция и застрояване на м.”Требич – Стопански двор”, кв. 25, 25а, 25б.
Докл. Петър Диков
Решение № 175 по точка 16, обявено на 26.04.2010

17. Доклад вх. № 66-02-129/1/23.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на м. ”Требич – Стопански двор”, кв. 50, УПИ XVII – 742 „за производство, търговия, складове и офиси”, XIV-587 „за производствена дейност” и кв.51, УПИ IV-586 „за производство, търговия, складове и офиси” и улица от о.т. 144а – о.т. 153а до о.т. 151.
Докл. Петър Диков
Решение № 176 по точка 17, обявено на 26.04.2010

18. Доклад вх. № 12-00-285/25.03.2010 г. относно проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на СОАП във връзка с приети изменения на Закона за приватизация и следприватизационенконтрол, в сила от 05.03.2010 г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 177 по точка 18, обявено на 26.04.2010

19. Доклад вх. № 93-00-75/23.03.2010 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 178 по точка 19, обявено на 26.04.2010

20. Доклад вх. № 26-00-4448/6/29.03.2010 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 179 по точка 20, обявено на 26.04.2010

21. Доклад вх. № 08-07-352/5/08.03.2010 г.относно  погасяване по давност по реда на чл. 6, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 67 от ЗС на правото на строеж върху общински УПИ.
Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 180 по точка 21, обявено на 26.04.2010

22. Доклад вх. № 08-24-335/4/31.03.2010 г. относно даване на съгласие за безвъзмездно придобиване от Столична община на правото на собственост върху следния държавен имот – голяма балнеолечебница на два етажа със застроена площ 1590 м², находяща се в УПИ I – за парк, кв. 82, кв.84, по плана на гр. Банкя, от Министерството на здравеопазването.
Докл. Рангел Марков
Решение № 181 по точка 22, обявено на 26.04.2010

23. Доклад вх. № 08-02-277/5/12.03.2010 г. относно определяне предназначението на общинско жилище за продажба чрез търг.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 182 по точка 23, обявено на 26.04.2010

24. Доклад вх. № 08-03-32/1/11.03.2010 г. относно преобразуване на 13 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, район „Възраждане”, ул.”Св. Св. Кирил и Методий” № 63 в основно училище.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 183 по точка 24, обявено на 26.04.2010

25. Доклад вх. № 08-10-288/3/17.03.2010 г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ и включването му във фонд „Резервен“ за  настаняване на тричленното домакинство на Диана Горсова.
Докл. Евтим Евтимов
Предвид наличие на въпроси и отсъствие на вносителя, председателят - г-н Андрей Иванов, не подлага на обсъждане и гласуване доклада.

26. Доклад вх. № 66-00-717/2/23.03.2010 г. относно поставяне на паметна плоча на Надежда Дженева на бул. „Витоша” № 59.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 184 по точка 26, обявено на 26.04.2010

27. Доклад вх. № 06-00-70/4/11.03.2010 г. относно поставяне на паметна плоча на акад. Ангел Балевски пред централната сграда на Института по металознание.
Докл. Таня Димитрова
Решение № 185 по точка 27, обявено на 26.04.2010

28. Доклад вх. № 93-00-82/25.03.2010 г. относно определяне членовете на Творческия съвет на Столична програма „Култура” за 2010г.
Докл. Таня Димитрова
Решение № 186 по точка 28, обявено на 26.04.2010

29. Доклад вх. № 93-01-227/10.03.2010 г. относно изграждане на паметник на видния български юрист, демократ и общественик Светослав Лучников.
Докл. Вили Лилков, Владимир Кисьов, Стефан Иванов, Димитър Бъчваров, Ивайло Йонков, Христо Ангеличин, Иван Нейков
Решение № 187 по точка 29, обявено на 26.04.2010

30. Доклад вх. № 93-00-3239/5/16.03.2010 г. относно отмяна на решение № 101 по протокол № 31 от 12.02.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 188 по точка 30, обявено на 26.04.2010

31. Доклад вх. № 93-00-98/13.04.2010 г. относно разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 189 по точка 31, обявено на 26.04.2010

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                             /АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре