нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 64 от дата 29.04.2010

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация от г-н Васил Любомиров Станчев – избран за кмет на кметство Лозен, след проведени частични  избори на 17.04.2010 г.

2. Питане вх. № 93-01-361/1/13.04.2010 г. от г-н Ивайло Йонков - общински съветник относно цената на квадратен метър за запълване на дупки по столичните улици и булеварди.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-00-105/22.04.2010 г. от г-н Стефан Иванов - общински съветник относно неизпълнение на решение № 783 по протокол № 116 от 26.07.2007г. на Столичен общински съвет.
Отговор по точка 3

4. Доклад вх. № 08-13-3070/7/25.03.2010 г. относно одобрение на конкурсна документация за обявяване на конкурс за учредяване на право на строеж за срок от 20 години за изграждане на спортен комплекс с РЗП около 805 м² върху част от УПИ I – за озеленяване и спорт, от кв.833, м. „ж.к. Триъгълника”, район „Надежда”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 190 по точка 4, обявено на 13.05.2010

5. Доклад вх. № 93-00-92/01.04.2010 г. относно молба за обезщетяване с двустайно жилище от оборотния фонд на СО при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 191 по точка 5, обявено на 13.05.2010

6. Доклад вх. № 93-00-72/17.03.2010 г. относно приемане на промени в структурата на столичната общинска администрация, във връзка със заповед № РД-15-076/16.04.2010г. на областния управител на Област София за връщане за ново обсъждане на решение № 132 по протокол № 62 от 25.03.2010г. на Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 192 по точка 6, обявено на 13.05.2010

7. Доклад вх. № 21-00-134/1/21.04.2010 г. относно отпускане на временен безлихвен заем за Втора АЕГ „Томас Джеферсов”, район „Илинден” във връзка с изпълняван проект „Училището – инвестиция в бъдещето” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 193 по точка 7, обявено на 13.05.2010

8. Доклад вх. № 04-04-20/16.04.2010 г. относно партньорство и съфинансиране на проект на тема „Превенция и борба срещу насилието върху деца в училищата на територията на гр. София”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 194 по точка 8, обявено на 13.05.2010

9. Доклад вх. № 93-00-99/15.04.2010 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 195 по точка 9, обявено на 13.05.2010

10. Доклад вх. № 95-00-1/26.02.2010 г. относно отпускане на средства за изграждане на храмове за извършване на църковни обреди и ритуали в гробищните паркове „Малашевци” и „Бакърена фабрика”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 196 по точка 10, обявено на 13.05.2010

11. Доклад вх. № 93-00-91/31.03.2010 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 197 по точка 11, обявено на 13.05.2010

12. Доклад вх. № 66-00-4120/1/25.01.2010г. относно увеличаване капитала на „Областен диспансер за онкологични заболявания София – град” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 198 по точка 12, обявено на 13.05.2010

13. Доклад вх. № 29-00-79/1/01.04.2010г. относно приключване на ликвидацията на „Дентален център XIII – София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 199 по точка 13, обявено на 13.05.2010

14. Доклад вх. № 93-01-199/05.03.2010 г. относно приключване ликвидацията на „Дентален център V – София” ЕООД – в ликвидация, освобождавне от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 200 по точка 14, обявено на 13.05.2010

15. Доклад вх. № 26-00-215/14.01.2010г. относно предложение за инсталиране на водомер и осъществяване на мониторинг на изпомпваната вода в помпена станция в „Зона Б-5”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 201 по точка 15, обявено на 13.05.2010

16. Доклад вх. № 93-00-84/25.03.2010г. относно Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2010г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 202 по точка 16, обявено на 13.05.2010

17. Доклад вх. № 93-00-23/22.04.2010 г. относно отпускане на финансови средства от Специализирания общински приватизационен фонд за неотложни ремонти в сградите на общинските учебни и детски заведения през 2010г.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 203 по точка 17, обявено на 13.05.2010

18. Доклад вх. № 66-02-146/16.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на м. „ж.к.Факултета”, кв.125, УПИ I-1185 - за ел. подстанция и резервоари; V-1141, 1149, 1199-за магазин и трафопост; VI-1120, 1122-за жс и обществено обслужване; VII-1137-общ. Обслужване; улици от о.т.93а до о.т. 101 и от о.т.93а до о.т. 95; м. „Юбилейна гора”, кв.107б, УПИ IV-385, 386- за офиси и КОО; V-383-за офиси и КОО; VI-384, 1069-за офиси и КОО и улица от о.т. 4а – о.т.91в до о.т.93а.
Докл. Петър Диков
Решение № 204 по точка 18, обявено на 13.05.2010

19. Доклад вх. № 66-02-152/19.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация, план за застрояване и план – схеми на техническата инфрструктура за квартали: кв.21, УПИ I-3022, II-3022, III-3022, IV-3022, V-3022, VI-3022, VII-3016, 3022, VIII-3017, IX-3018, X-3019 и XI-3022; кв.26, УПИ I-3008 и кв.27, УПИ I-3015, II-3015, III-3015, IV-3015, V-3015, VI-3015, VII-3015, VIII-3032, IX-3014, X-3013 и XI-3021; създаване на улица от о.т.100б до о.т.100а и задънена улица от о.т. 100в – о.т.100б до о.т.г, м.”Бели брег”, гр. Банкя.
Докл. Петър Диков
Решение № 205 по точка 19, обявено на 13.05.2010

20. Доклад вх. № 66-02-156/23.03.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ V-икжс, IX-277, X-276, XI-278 и улица по о.т.172а – 172б, кв.18, м.”Долни Богров”.
Докл. Петър Диков
Решение № 206 по точка 20, обявено на 13.05.2010

21. Доклад вх. № 66-02-168/29.03.2010г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на м.”Горна баня”, кв.90а, УПИ XIV-4161, 28 и улица от о.т.309б – о.т. 309д.
Докл. Петър Диков
Решение № 207 по точка 21, обявено на 13.05.2010

22. Доклад вх. № 66-02-169/29.03.2010г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ II-261, 2565; III-1145 и IV-1145 и за създаване на задънена улица от о.т. 213в до о.т. 213г, кв.43-А, м.”в.з. Бистрица – разширение”.
Докл. Петър Диков
Решение № 208 по точка 22, обявено на 13.05.2010

23. Доклад вх. № 66-02-173/25.03.2010г. относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план за инженерна инфраструктура – трасета на тласкател, събирателен колектор и съпътстващите ги съоръжения, минаващи по полски пътища в землищата на Бенковски, Кубратово, Световрачене и Негован.
Докл. Петър Диков
Решение № 209 по точка 23, обявено на 13.05.2010

24. Доклад вх. № 26-00-4810/06.04.2010 г. за учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на транформаторен пост с площ от 12 кв.м., в общински имот – УПИ XVII – за детска градина, квартал 16, местност НПЗ „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 1, район „Илинден”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 210 по точка 24, обявено на 13.05.2010

25. Доклад вх. № 12-00-291/30.03.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 211 по точка 25, обявено на 13.05.2010

26. Доклад вх. № 93-00-106/22.04.2010 г. относно промени в състава на Съвета на директорите на „IV МБАЛ – София”
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 212 по точка 26, обявено на 13.05.2010

27. Доклад вх. № 26-00-3998/2/07.04.2010 г. относно завишаване бюджета на Дирекция „Култура” за реализиране на проект за създаване на документален филм.
Докл. Робърт Янакиев
Решение № 213 по точка 27, обявено на 13.05.2010

28. Доклад вх. № 08-03-3077/12/07.09.2009 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІ- 5, кв. 335б, м. „Пробив бул. „Пенчо Славейков”, район „Възраждане, във връзка със заповед № РД-15-059/16.03.2010г. на Областния управител на Област София за връщане за ново обсъждане на решение № 64 по протокол № 58 от 11.02.2010г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 214 по точка 28, обявено на 13.05.2010

29. Доклад вх. № 26-00-3596/20/28.01.2010 г. относно прекратяване на съсобственост и процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка със заповед № РД-15-062/24.03.2010г. на Областния управител на Област София за връщане за ново обсъждане на решение № 98 по протокол № 59 от 25.02.2010г. на Столичен общински съвет.
Докл. Любен Петров
Решение № 215 по точка 29, обявено на 13.05.2010

30. Доклад вх. № 94-А-226/9/30.03.2010 г. относно промяна характера на собствеността от частна в публична на общински недвижим имот и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Паисий Хилендарски”, район „Слатина”.
Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 216 по точка 30, обявено на 13.05.2010

31. Доклад вх. № 08-07-3284/31.03.2010 г. за процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ XIII – 589 Б от квартал № 119 в местност „Христо Смирненски – Слатина” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район Слатина.
Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 217 по точка 31, обявено на 13.05.2010

32. Доклад вх. № 08-12-3190/24.03.2010 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост на територията на район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 218 по точка 32, обявено на 13.05.2010

33. Доклад вх. № 08-23-23711/17.03.2010г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ сутеренно помещение с площ 36,92 м², находящо се в триетажната сграда на читалище, с. Бистрица.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 219 по точка 33, обявено на 13.05.2010

34. Доклад вх. № 08-13-43/10/26.01.2010 г. за публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ VIII – общ., с площ от 1190 кв.м., кв. 18а, м. „Бул. Ломско шосе”, район Надежда.
Докл. Димитър Димов
Решение № 220 по точка 34, обявено на 13.05.2010

35. Доклад вх. № 08-10-288/3/17.03.2010 г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ и включването му във фонд „Резервен“ за  настаняване на тричленното домакинство на Диана Горсова.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 221 по точка 35, обявено на 13.05.2010

36. Доклад вх. № 08-11-245/5/08.04.2010 г. за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от имот, находящ се на ул. „Иван Гарванов” /бивша „Воронеж”/, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 222 по точка 36, обявено на 13.05.2010

37. Доклад вх. № 08-22-251/1/08.04.2010 г. за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на територията на район Кремиковци.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 223 по точка 37, обявено на 13.05.2010

38. Доклад вх. № 93-00-108/23.03.2010г. относно определяне на наемни цени на помещения – общинска собственост, находящи се в лечебни заведения на територията на град София.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 224 по точка 38, обявено на 13.05.2010

39. Доклад вх. № 93-00-245/5/27.04.2010 г. относно компенсиране на операторите на обществени услуги в масовия градски транспорт за извършената транспортна работа, съгласно Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета.
Докл. Минко Герджиков, Любомир Христов
Решение № 225 по точка 39, обявено на 13.05.2010

40. Доклад вх. № 93-00-110/26.04.2010 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за сесията на Програмата – 2010г.
Докл. Константин Тилев, Борислав Бориславов, Данчо Хаджиев
Решение № 226 по точка 40, обявено на 13.05.2010

41. Доклад вх. № 93-00-111/26.04.2010 г. относно отстраняване на очевидна фактическа грешка в решение № 42 по протокол № 56 от 28.01.2010г. на Столичен общински съвет.
Докл. Константин Тилев
Решение № 227 по точка 41, обявено на 13.05.2010

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                             /АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре