нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 66 от дата 27.05.2010

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Питане вх. № 93-00-114/1/04.05.2010 г. от г-н Георги Свиленски – общински съветник относно доставка на нови возила за градския транспорт.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-00-115/1/05.05.2010 г. от г-н Георги Свиленски – общински съветник относно неправомерно отдаване на линии от масовия градски транспорт.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. № 93-00-136/19.05.2010г. от г-жа Гергана Алексова – общински съветник относно издадено разрешение за поставяне на преместваеми обекти в Южен парк - София.
Отговор по точка 4

5. Питане вх. № 93-00-139/19.05.2010 г. г-н Жельо Бойчев – общински съветник относно разполагането на временни сезонни търговски обекти на територията на Градската градина в пространството пред централния вход на Народен театър „Иван Вазов”.
Отложено за следващото заседание

6. Питане вх. № 93-00-141/19.05.2010 г. г-н Стефан Иванов – общински съветник относно нарушения на Правилника за движение по пътищата по вина и на Столична община.
Отговор по точка 6

7. Доклад вх. № 04-11-20/3/10.05.2010 г. относно приемане безвъзмездно правото на собственост върху имот – държавна собственост, представляващ нежилищно помещение с площ от 184,21 м², находящо се в бл.67, ет.1, ж.к. „Толстой” с цел ползване за детска градина.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 256 по точка 7, обявено на 09.06.2010 г.

8. Доклад вх. № 93-00-135/18.05.2010 г. относно участие на Столична община с проект: „Модерната администрация – гарант на модерното образование” в кокурентен подбор чрез открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетн ос: II „Управление на човешки ресурси”, подприоритет: 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 257 по точка 8, обявено на 09.06.2010 г.

9. Доклад вх. № 93-00-113/27.04.2010 г. относно промяна на бюджета на Столична община за първо тримесечие на 2010г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 258 по точка 9, обявено на 09.06.2010 г.

10. Доклад вх. № 93-00-122/14.05.2010 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземиня във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 259 по точка 10, обявено на 09.06.2010 г.

11. Доклад вх. № 29-00-424/2/15.05.2010 г. относно даване на съгласие за откриване на процедура по акредитация на „ДКЦ ХV-София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 260 по точка 11, обявено на 09.06.2010 г.

12. Доклад вх. № 04-15-40/1/27.04.2010 г. относно отпускане заемообразно на средства от бюджета на СО, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.2 03-797 от 18.09.2009 г. на Министерство на образованието и науката.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 261 по точка 12, обявено на 09.06.2010 г.

13. Доклад вх. № 93-00-126/17.05.2010 г. относно предложение за отпускане на седем персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 262 по точка 13, обявено на 09.06.2010 г.

14. Доклад вх. № 93-01-272/19.03.2010 г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд на територията на район „Надежда”, съгласно чл.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 263 по точка 14, обявено на 09.06.2010 г.

15. Доклад вх. № 66-00-3308/22.02.2010 г. относно определяне на оценка за 600/860 ид.ч. от УПИ XIV-792, кв. № 61, м.в.з.”Симеоново – Драгалевци”, район „Витоша”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 264 по точка 15, обявено на 09.06.2010 г.

16. Доклад вх. № 66-02-67/2/11.03.2010г. относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за разполагане на рекламни елементи на територията на СО.
Докл. Петър Диков
Решение № 265 по точка 16, обявено на 09.06.2010 г.
Приложение 1
Приложение 2

17. Доклад вх. № 66-02-236/23.04.2010 г. относно проект за подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за УПИ І-0200083 и нова улица по о.т.44б – 44в – 44г, кв.34а, м.с. „Подгумер”, район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 266 по точка 17, обявено на 09.06.2010 г.

18. Доклад вх. № 66-02-255/28.04.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план-извадка – план за регулация и застрояване за УПИ II-495 – за складове и офиси, VI-494-за складове и офиси и улица по о.т. 37 – 38, кв.3, м.”Япаджа”, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков
Решение № 267 по точка 18, обявено на 09.06.2010 г.

19. Доклад вх. № 08-23-26/3/30.04.2010г. относно процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ I-2049, кв.1, м.”с. Лозен”, район „Панчарево”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 268 по точка 19, обявено на 09.06.2010 г.

20. Доклад вх. № 26-00-3701/5/30.04.2010г. относно процедура по §8 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване за УПИ I-701, кв.10, м.”в.з.Киноцентъра I-ва част”, район „Витоша”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 269 по точка 20, обявено на 09.06.2010 г.

21. Доклад вх. № 08-19-404/7/03.05.2010 г. относно процедура по §8 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 270 по точка 21, обявено на 09.06.2010 г.

22. Доклад вх. № 08-13-115/8/03.05.2010 г. относно процедура по §8 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ IX-698 от кв.5а, УПИ XV-698 от кв.5б и улица по плана на м.”НПЗ Илиянци - запад I и II част”, район „Надежда”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 271 по точка 22, обявено на 09.06.2010 г.

23. Доклад вх. № 26-00-921/27.04.2010 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД за изграждане на трансформаторен пост с площ от 12,5 кв.м., в общински имот – УПИ I – за ОЖС и трафопост, квартал 40, местност „ГГЦ – ЗОНА В – 17”, район „Сердика”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 272 по точка 23, обявено на 09.06.2010 г.

24. Доклад вх. № 12-00-203/1/23.04.2010 г. относно отмяна на т.4 от решение № 114 по протокол № 60 от 11.03.2010г. на СОС поради допусната явна фактическа грешка.
Докл. Валя Чилова
Решение № 273 по точка 24, обявено на 09.06.2010 г.

25. Доклад вх. № 12-00-384/29.04.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 274 по точка 25, обявено на 09.06.2010 г.

26. Доклад вх. № 93-00-112/27.04.2010 г. относно изменение в Устава на „Пазари Запад” ЕАД.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 275 по точка 26, обявено на 09.06.2010 г.

27. Доклад вх. № 62-00-40/1/07.04.2010 г. относно определяне като частна общинска собственост характера на собствеността на обект, представляващ спортно съоръжение със специално предназначение – скейтборд площадка, находяща се в УПИ I, кв.90, м.”Студентски град” и предоставяне безвъзмездно право на ползване върху него на Българска скейтборд федерация.
Докл. Иво Тонев
Решение № 276 по точка 27, обявено на 09.06.2010 г.

28. Доклад вх. № 08-23-406/3/29.04.2010г. относно искане за откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ търговско помещение с площ 61,60 кв.м., находящо се в административната сграда на кметство с. Плана, парцел 1, кв. 3, район Панчарево.
Докл. Светослав Митрев
Предвид наличие на въпроси и отсъствие на вносителя, председателят - г-н Андрей Иванов, не подлага на обсъждане и гласуване доклада.

29. Доклад вх. № 08-13-386/4/28.04.2010 г. относно търг за продажба на имот – частна общинска собственост УПИ X-290, кв.18А, м.”ж.к. Надежда 1 част”, на ул. „Царевец” № 15.
Докл. Димитър Димов
Решение № 277 по точка 29, обявено на 09.06.2010 г.

30. Доклад вх. № 08-19-93/2/28.04.2010 г. относно даване на номер на ново ОДЗ в ж.к. „Люлин”-10 м.р. в ОДЗ № 100.
Докл. Венетка Серафимова
Решение № 278 по точка 30, обявено на 09.06.2010 г.

31. Доклад вх. № 66-00-1077/1/17.05.2010 г. относно осигуряване на допълнителна численост в дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” за разкриване на нови групи.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 279 по точка 31, обявено на 09.06.2010 г.

32. Доклад вх. № 93-00-144/25.05.2010 г. относно споразумение между Столична община и Военна академия „Г.С.Раковски” за предоставяне за обществено ползване на парковото пространство на Военната академия.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 280 по точка 32, обявено на 09.06.2010 г.

33. Доклад вх. № 93-00-142/20.05.2010 г. относно приемане на нов Правилник за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 281 по точка 33, обявено на 09.06.2010 г.

34. Доклад вх. № 93-00-49/1/20.05.2010 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането на Интегрираната информационна система на Столична община през 2010г.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 282 по точка 34, обявено на 09.06.2010 г.

35. Доклад вх. № 93-00-162/11/20.05.2010 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд неотложни ремонти в административни сгради на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 283 по точка 35, обявено на 09.06.2010 г.

36. Доклад вх. № 93-01-403/1/20.05.2010 г. относно отмяна и изменение на решения на Столичния общински съвет за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 284 по точка 36, обявено на 09.06.2010 г.

37. Доклад вх. № 93-01-518/3/20.05.2010 г. относно изменение на решение № 390 по протокол № 42 от 11.06.2009г. на СОС за отпускане на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за преасфалтиране на алеи, полагане на бордюри и изграждане на ново осветеление в „Южен парк III част” в северния участък – между централния вход към ул.”Бяла черква” и входа към ул.”П. Ю. Тодоров” ул. „Нишава”.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 285 по точка 37, обявено на 09.06.2010 г.

38. Доклад вх. № 66-02-78/2/20.05.2010 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на довеждащ велосипеден транспорт до метростанциите в район „Младост”, Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 286 по точка 38, обявено на 09.06.2010 г.

39. Доклад вх. № 93-00-146/25.05.2010 г. относно промяна в състава на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 287 по точка 39, обявено на 09.06.2010 г.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                             /АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре