нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 68 от дата 24.06.2010

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общински съветник - Севдалин Димитров Михнев.

2. Питане вх. № 93-00-132/18.05.2010 г. от г-н Георги Свиленски – общински съветник относно събиране на обезщетения от застраховка „Гражданска отговорност” на лица, виновно нанесли щети на общинска собственост при пътно-транспортни произшествия, извършени в гр. София.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-00-134/18.05.2010 г. от г-н Георги Свиленски – общински съветник относно липсата на спирконавеси и пейки на спирките на масовия градски транспорт.
Отговор по точка 3

4. Доклад вх. № 93-00-143/21.05.2010 г. относно определяне на средствата за заплати за 2010г. на Център за видеонаблюдение на общински училища, детски заведения и социални домове за деца към дейност „239”, „Други дейности по вътрешната сигурност”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 316 по точка 4, обявено на 08.07.2010

5. Доклад вх. № 08-20-37/11/04.06.2010 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху сграда – частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Симона – 2002”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 317 по точка 5, обявено на 08.07.2010

6. Доклад вх. № 93-00-167/14.06.2010г. относно кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013г.” с проект „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден”, „Студентски”, „Красно село”, „Връбница”, „Искър”, „Нови Искър”, „Възраждане”, „Слатина”, „Кремиковци”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оепрация 1.1. „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската инфраструктура в градските агломерации.
Докл. Ирина Савина
Решение № 318 по точка 6, обявено на 08.07.2010

7. Доклад вх. № 93-00-172/16.06.2010 г. относно приемане годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2009г. и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 319 по точка 7, обявено на 08.07.2010

8. Доклад вх. № 66-00-457/1/31.05.2010г. за увеличаване на капитала на „Пета МБАЛ – София град” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 320 по точка 8, обявено на 08.07.2010

9. Доклад вх. № 93-00-159/04.06.2010г. относно увеличаване на капитала на „Четвърта МБАЛ – София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 321 по точка 9, обявено на 08.07.2010

10. Доклад вх. № 66-00-475/1/02.06.2010г. относно увеличаване на капитала на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 322 по точка 10, обявено на 08.07.2010

11. Доклад вх. № 93-00-165/10.06.2010 г. относно даване на съгласие „Първа МБАЛ – София” ЕАД да сключи спогодба за изплащане на парични задължения с „Хигия” ЕАД и одобряване текста на спогодбата.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 323 по точка 11, обявено на 08.07.2010

12. Доклад вх. № 08-02-79/1/27.05.2010г. относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Илияна Цветанова Иванова за покриване на задълженията за наем на общинско жилище и такса смет към район „Красно село”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 324 по точка 12, обявено на 08.07.2010

13. Доклад вх. № 66-02-314/12.05.2010г. относно допускане за изработване на подробен устройствен план за територия, отредена съгласно ОУП от 2009г., одобрен с решение на Министерски съвет № 960.27/16.12.2009г., за далекоперспективна по реда на чл.15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков
Решение № 325 по точка 13, обявено на 08.07.2010

14. Доклад вх. № 66-02-344/18.05.2010г. относно приемане на проект за подробен устройствен план за регулация и застрояване на УПИ ІІ-„за детски парк”, ХVІІ-1575, 1875; ХVІІІ-„общ.” И задънена улица от о.т.275 до о.т.274в, кв.19, м.в.з. „Банкя”, гр.Банкя - Район „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Решение № 326 по точка 14, обявено на 08.07.2010

15. Доклад вх. № 66-02-387/26.05.2010г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изминение на план за регулация и план за застрояване на УПИ ХІІ-205; ХІІІ-7137 и УПИ ХІV-7005 и създаване на задънена улица от о.т.146б до о.т.146д, кв.39, кв.”Изгрев” – гр.Банкя. 
Докл. Петър Диков
Решение № 327 по точка 15, обявено на 08.07.2010

16. Доклад вх. № 66-02-388/26.05.2010г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ ХХІІІ-14066; ХХІV-14066 и ХХV-14066 и създаване на задънена улица от о.т.3в до о.т.3р, кв.27, кв.”Градоман” – гр.Банкя.
Докл. Петър Диков
Решение № 328 по точка 16, обявено на 08.07.2010

17. Доклад вх. № 66-02-389/26.05.2010г. относно проект за подробен устройствен план –План-извадка-План за регулация и застрояване за УПИ І-38, улици по о.т.138-139 и по о.т.138-142, кв.6, м.”Долни Богров-север”.
Докл. Петър Диков
Решение № 329 по точка 17, обявено на 08.07.2010

18. Доклад вх. № 66-02-424/01.06.2010г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І-856 – „за складове и офиси” и УПИ ІІ-857 – „за складове и офиси”, кв.55 и улица по о.т.199а – 199б, с.Мировяне, м.”Долно ливаде”, Район „Нови Искър” .
Докл. Петър Диков
Решение № 330 по точка 18, обявено на 08.07.2010

19. Доклад вх. № 66-02-300/05.05.2010 г. относно отдаване под наем за срок от 5 години на обект – публична общинска собственост, съставляващ „кафе” в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство” на ул. „Сердика” № 5.
Докл. Петър Диков
Решение № 331 по точка 19, обявено на 08.07.2010

20. Доклад вх. № 66-02-390/26.05.2010 г. относно изготвяне на доклад  на тема „Устройство на териториите – организация, управление и контрол на общинско равнище; сравнителен анализ и препоръки за България.
Докл. Петър Диков, Мартин Заимов
Решение № 332 по точка 20, обявено на 08.07.2010

21. Доклад вх. № 12-00-440/27.05.2010 г. за промяна на т. 2 на решение № 844 по Протокол № 92 от 09.11. 2006 г. и на т. 2 на решение № 200 по Протокол № 103 от 22.03. 2007 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Валя Чилова
Решение № 333 по точка 21, обявено на 08.07.2010

22. Доклад вх. № 12-00-452/01.06.2010г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация за обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 334 по точка 22, обявено на 08.07.2010

23. Доклад вх. № 08-18-3084/8/15.03.2010г. за прекратяване на с3собственост в УПИ X-1100, 1611 – общ. и XI-1100, 1611 – общ., кв.25б, м.”Овча купел”, находящи се в гр. София, район „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 335 по точка 23, обявено на 08.07.2010

24. Доклад вх. № 08-18-107/1/31.05.2010г. относно даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващо помещение, предназначено за книжарница в сградата на 149 СОУ „Иван Хаджийски”.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 336 по точка 24, обявено на 08.07.2010

25. Доклад вх. № 08-23-421/5/;08-23-423/2/26.05.10 г. за продължаване с 3 години, считано от 17.01. 2010 г. срока на договор за наем на общински имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Герман, ул. „Младежка”, представляващ помещение за магазин и склад със ЗП 45,19 кв. и прилежащ терен с площ 10 кв., АОС № 0075/1997 г., отдаден на ЕТ „Елми-99-Елмира Рачева” за ползване като магазин за хранителни стоки.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 337 по точка 25, обявено на 08.07.2010

26. Доклад вх. № 08-02-337/5/04.06.2010г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, а именно: част от I и II етаж в сградата на 25 ОУ „Доктор Петър Берон”, намиращ се на ул. „Балканджи Йово” № 22, попадащ в УПИ I, кв.37, м.”Лагера”.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 338 по точка 26, обявено на 08.07.2010

27. Доклад вх. № 08-14-3113/12/26.05.2010 г. относно изменение на решение № 100 по протокол № 31 от 12.02.2009г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йордан Томов
Решение № 339 по точка 27, обявено на 08.07.2010

28. Доклад вх. № 08-14-3071(12)/26.05.2010 г. относно приемане безвъзмездно собствеността на ПИ № 459, м.НПЗ ”Искър-север” с площ от 1 182 кв.м. – публична държавна собственост, попадащ в трасето на улична регулация на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
Докл. Йордан Томов
Решение № 340 по точка 28, обявено на 08.07.2010

29. Доклад вх. № 04-08-3032/8/04.06.2010 г. относно придобиване безвъзмездно правото на собственост върху имот – държавна собственост, представляващ апартамент № 217, вх.”Б”, ет.2, бл.159, ж.к. „Дружба”.
Докл. Йордан Томов
Решение № 341 по точка 29, обявено на 08.07.2010

30. Доклад вх. № 08-20-335/7/19.05.2010г. за процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ I – 846 от кв. № 02 в м. „Производствено-складова база – с. Мрамор” по плана на град София, с. Мрамор, район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 342 по точка 30, обявено на 08.07.2010

31. Доклад вх. № 02-01-10/3/10.03.2010 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Студентски” с името „Едуард Генов”.
Докл. Владимир Кисьов, Стефан Иванов
Решение № 343 по точка 31, обявено на 08.07.2010

32. Доклад вх. № 93-00-120/12.05.2010 г. относно именуване на улица в район „Слатина” и поставяне на барелеф в памет на академик Ростислав Каишев.
Докл. Вили Лилков
Решение № 344 по точка 32, обявено на 08.07.2010

33. Доклад вх. № 15-00-409/1/22.06.2010 г. относно определяне на представител на Столичната община в Общото събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център XXIII – София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 28.06.2010г. Общо събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център XXIII – София” ООД.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 345 по точка 33, обявено на 08.07.2010

34. Доклад вх. № 93-00-185/23.06.2010 г. относно отпускане на парична помощ на служител в администрацията на СО.
Докл. Искра Ангелова, Анета Георгиева, Владимир Кисьов, Вили Лилков
Решение № 346 по точка 34, обявено на 08.07.2010

35.  Доклад вх. № 93-00-186/24.06.2010 г. относно изменение на Решение № 799 по Протокол № 54 от 17.12.2009 на Столичния общински съвет.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 347 по точка 35, обявено на 08.07.2010

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                            /АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре