нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 69 от дата 08.07.2010

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питане вх. № 94-В-347/22.06.2010 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно изпълнение от администрацията на Столична община на изискванията на Наредбата за символиката и отличията на Столична община.
Отговор по точка 1

2. Питане вх. № 93-00-188/25.06.2010 г. от г-н Росен Малинов и г-н Жельо Бойчев – общински съветници относно законосъобразността на изградената временна трамвайна връзка по бул. „Генерал Михаил Д. Скобелев” в участъка от бул. „Прага” до бул. „Витоша”.
Отговор по точка 2

3. Доклад вх. № 93-00-178/06.2010 г. относно създаване на Фондация „Асоциация за развитие на София”.
Докл. Малина Едрева, Николай Стойнев, Иван Нейков, Вили Лилков
Решение № 348 по точка 3, обявено на 21.07.2010

4. Доклад вх. № 26-00-521/5/29.06.2010 г. относно отписване на имоти от списъка на ДМА на „Пазари Запад” ЕАД и увеличаване на капитала на „Пазари Север” ЕАД с непарична вноска.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 349 по точка 4, обявено на 21.07.2010

5. Доклад вх. № 26-00-311/7/04.06.2010г. относно процедура по чл.15, ал.5 ЗУТ за изменение на ПУП и новопроектиран УПИ VIII – 432, кв.9, в.з. „Беловодски път”, район „Витоша”.
Докл. Любен Петров
Решение № 350 по точка 5, обявено на 21.07.2010

6. Доклад вх. № 05-00-3028/10/27.05.2010 г. относно възстановяване на паметна плоча в памет на загиналите български воеенослужещи в мирно време по смисъла на чл.4 от Закона за военните паметници.
Докл. Малина Едрева, Ангел Джамбазки
Решение № 351 по точка 6, обявено на 21.07.2010

7. Доклад вх. № 93-00-173/16.06.2010 г. относно разпределение на балансовата печалба по годишния финансов отчет за 2009г. на търговските дружества с общинско имущество и отчисляване на дивидент за Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 352 по точка 7, обявено на 21.07.2010

8. Доклад вх. № 93-00-174/16.06.2010г. относно одобряване на годишните финансови отчети за 2009г. на общинските дружества в ликвидация.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 353 по точка 8, обявено на 21.07.2010

9. Доклад вх. № 93-00-23/3/; 08-04-93/1/22.06.2010 г. относно корекция в приложение № 2 към решение № 203 по протокол № 64 от 29.04.2010г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 354 по точка 9, обявено на 21.07.2010

10. Доклад вх. № 18-00-73/9/25.06.2010 г. относно разсрочване на задължения за такса битови отпадъци на Народен театър „Иван Вазов”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 355 по точка 10, обявено на 21.07.2010

11. Доклад вх. № 93-00-130/17.05.2010 г. относно проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.
Докл. Юлия Ненкова, Ралица Стоянова
Решение № 356 по точка 11, обявено на 21.07.2010

12. Доклад вх. № 08-20-326/3/21.06.2010 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за УПИ I-1167, кв.76, по плана на м. „Волуяк - Гарата”, район „Връбница”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 357 по точка 12, обявено на 21.07.2010

13. Доклад вх. № 08-24-329/5/21.06.2010 г. относно процедура по § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 358 по точка 13, обявено на 21.07.2010

14. Доклад вх. № 93-00-160/07.06.2010 г. относно осигуряване на финансови средства в размер до 16 450 лева за реализация на проект на Фондация „Анимус”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 359 по точка 14, обявено на 21.07.2010

15. Доклад вх. № 93-00-161/07.06.2010 г. относно осигуряване на финансови средства в размер до 21 200 лева за реализация на проект „Социална работа със семействата на деца на улицата” на Сдружение „Деца и юноши”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 360 по точка 15, обявено на 21.07.2010

16. Доклад вх. № 08-00-37/10/02.06.2010г. относно предоставяне на ползването на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 361 по точка 16, обявено на 21.07.2010

17. Доклад вх. № 93-00-86/1/18.06.2010 г. относно корекция на решение № 163 по протокол № 63 от 15.04.2010г. на Столичен общински съвет за отпускане на временен безлихвен заем за Столичен център за работа с деца във връзка с изпълняван проект „Училище за свободно време” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 362 по точка 17, обявено на 21.07.2010

18. Доклад вх. № 93-00-3154/3/02.06.2010г. относно поправка на допусната явна фактическа грешка в графичната съставка на решение № 387 по протокол № 16 от 10.07.2008г. на Столичен общински съвет, с което е одобрен план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Искър – север” I, II, III част.
Докл. Петър Диков
Решение № 363 по точка 18, обявено на 21.07.2010

19. Доклад вх. № 66-02-428/02.06.2010г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за УПИ XXVІІ-2167, XXIX-2167, XXX-2163,2165 и улица по о.т. 15а – 15б, кв.52, м.с. „Волуяк”, район „Връбница”.
Докл. Петър Диков
Решение № 364 по точка 19, обявено на 21.07.2010

20. Доклад вх. № 66-02-439/02.06.2010г. относно частично оттегляне на решение № 386 по протокол № 16 от 10.07.2008г. на СОС, с което е одобрен проект за план за регулация и застрояване и РУП, м.”бул. Ал. Малинов”, квартали 2, 14, 19, 21, 24 и 32а, район „Младост” в частта на кв.2 и кв.14.
Докл. Петър Диков
Няма решение по доклада, който е оттеглен от вносителя по време на заседанието.

21. Доклад вх. № 66-02-441/03.06.2010г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ IV-659-„за тп” и V-461, кв.15а, м.в.з. „Беловодски път”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 365 по точка 21, обявено на 21.07.2010

22. Доклад вх. № 66-02-442/03.06.2010г. относно проект за подробен устройствен план –изменение на плана за регулация на УПИ XV-300, кв.27 и изменение на плана за улична регулация на улица – тупик от о.т. 134 до о.т.137, м.в.з. „Беловодски път”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 366 по точка 22, обявено на 21.07.2010

23. Доклад вх. № 66-02-443/03.06.2010г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м.в.з.”Горна баня”, кв.84, УПИ VІ, VII, IX, X и XI и улици от о.т.556е – о.т.556а – о.т.556б – о.т.556г; о.т.556д до о.т.556е.                                                                                              
Докл. Петър Диков
Решение № 367 по точка 23, обявено на 21.07.2010

24. Доклад вх. № 66-02-458/08.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и плана за застрояване за УПИ XXIII-1226 и продължение на улица от о.т.47б до о.т.47в и промяна профила на улица по о.т. 46б до о.т.47б, кв.2, м. НПЗ „Илиянци – изток”, район „Сердика”.
Докл. Петър Диков
Решение № 368 по точка 24, обявено на 21.07.2010

25. Доклад вх. № 66-02-517/21.06.2010 г. относно предоставяне заемообразно средства от бюджета, разчетен за 2010г. за Направление „Архитектура и градоустройство” по извънбюджетната сметка, обслужваща Договор УО № А-09-31-31С за безвъзмездна финансова помощ.
Докл. Петър Диков
Решение № 369 по точка 25, обявено на 21.07.2010

26. Доклад вх. № 12-00-485/09.06.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 370 по точка 26, обявено на 21.07.2010

27. Доклад вх. № 12-00-1021/1/16.06.2010г. относно промяна на т.1.3 и отмяна на т.3.1 на решение № 673 по протокол № 50 от 29.10.2009г. на СОС.
Докл. Валя Чилова
Решение № 371 по точка 27, обявено на 21.07.2010

28. Доклад вх. № 12-00-502/16.06.2010г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 372 по точка 28, обявено на 21.07.2010

29. Доклад вх. № 26-00-3880/1/01.07.2010 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите във „Фина механика” АД и конкретизиране на неговите задачи.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 373 по точка 29, обявено на 21.07.2010

30. Доклад вх. № 29-00-162/1/23.06.2010 г. относно откриване на процедура по акредитация на отделни медицински дейности в „IV МБАЛ – СОфия” ЕАД.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 374 по точка 30, обявено на 21.07.2010

31. Доклад вх. № 08-11-14/7/07.09.2009г. относно процедура по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията за изменение на плана за регулация и застрояване за общинския  поземлен имот с номер 554 и частните поземлени имоти с номера 427 и 428, находящи се в кв.30, м. „Факултета”, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 375 по точка 31, обявено на 21.07.2010

32. Доклад вх. № 26-00-5076/12/16.04.2010г. относно процедура по § 8, ал.2, т.1 и т.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ III-812, 816, 1405, отреден за транспортно-обсл. Зона, паркинги и комуникации, кв.1, м.”Малинова долина” – „Околовръстен път” и пътен възел „Младост”, район „Витоша”.
Докл. Любен Петров
Решение № 376 по точка 32, обявено на 21.07.2010

33. Доклад вх. № 08-06-221/9/18.05.2010г. относно прекратяване на съсобственост и процедура по § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл. Ева Митова
Решение № 377 по точка 33, обявено на 21.07.2010

34. Доклад вх. № 08-04-68/1/17.06.2010г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Васил Друмев” № 34, представляващ помещения, заемащи севрната част на първи /партерен/ етаж – бивши помещения за кухня на детска градина и помещение за подаване на храна с отделен вход, с приземен етаж със складови помещения, с обща площ от 110,40 м².
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 378 по точка 34, обявено на 21.07.2010

35. Доклад вх. № 08-21-314/5/18.05.2010г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Комисията за регулиране на съобщенията за монтиране на необслужваема станция – елемент от Националната система за монторинг на радиочестотния спектър, на част от подпокривното пространство на сградата на кметството на с. Локорско.
Докл. Валентин Котов
Решение № 379 по точка 35, обявено на 21.07.2010

36. Доклад вх. № 26-00-4868/9/18.05.2010г. относно процедура по § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила плана за регулация и застрояване за УПИ I-69,92,157, кв.23, м. НПЗ „Искър – север III-та част”, район „Искър”.
Докл. Йордан Томов
Решение № 380 по точка 36, обявено на 21.07.2010

37. Доклад вх. № 26-00-2718/2/10.06.2010 г. относно поставяне на паметна плоча и наименуване на безименна улица на големия български актьор Димитър Манчев.
Докл. Робърт Янакиев
Решение № 381 по точка 37, обявено на 21.07.2010

38. Доклад вх. № 94-Р-335/2/21.06.2010 г. относно поставяне на паметна плоча на актьора Петър Василев на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 39.
Докл. Робърт Янакиев
Решение № 382 по точка 38, обявено на 21.07.2010

39. Доклад вх. № 08-23-2/05.01.2010 г. относно именуване на безименни улици на територията на район „Панчарево”.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 383 по точка 39, обявено на 21.07.2010

40. Доклад вх. № 08-10-53/3/17.06.2010 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 127 „Златното пате” в Обединено детско заведение № 127 „Слънце”.
Докл. Евтим Евтимов
Предвид наличие на въпроси и отсъствие на вносителя, председателят - г-н Андрей Иванов, не подлага на обсъждане и гласуване доклада.

41. Доклад вх. № 93-00-194/01.07.2010 г. относно промени в поименния състав и ръководствата на постоянните комисии на Столичния общински съвет, в състава на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и в състава на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 384 по точка 41, обявено на 21.07.2010

42. Доклад вх. № 93-00-197/02.07.2010 г. относно даване на съгласие за сключване на договор с община Ловеч за приемане и депониране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 385 по точка 42, обявено на 21.07.2010

43. Доклад вх. № 94-М-384/1/02.07.2010 г. относно даване на съгласие за приемане на дарение на детска площадка, находяща се в североизточната част на УПИ I, кв.369, м.”Центъра”, представляваща част от „Южен парк I част – НДК”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 386 по точка 43, обявено на 21.07.2010

44. Доклад вх. № 26-00-4184/1/02.07.2010 г. относно даване на съгласие за приемане на дарение на амфитеатър с полифункционална сцена, находящ се в североизточната част на УПИ I, кв.369, м.”Центъра”, представляваща част от „Южен парк I част – НДК”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 387 по точка 44, обявено на 21.07.2010

45. Доклад вх. № 66-02-390/1/02.07.2010 г. относно изготвяне на доклад  на тема „Устройство на териториите – организация, управление и контрол на общинско равнище; сравнителен анализ и препоръки за България.
Докл. Петър Диков, Мартин Заимов
Решение № 388 по точка 45, обявено на 21.07.2010


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре