нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 70 от дата 22.07.2010

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-166/10.06.2010 г. относно приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Областния съвет по наркотичните вещества – София.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 389 по точка 1, обявено на 29.07.2010

2. Доклад вх. № 93-01-176/1/24.06.2010 г. относно кандидатстване с проект „Въвеждане на образование за развитие в детските градини в София, Атина, Никозия и Ла Валета” по програма „EuropeAid” на Европейския съюз.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 390 по точка 2, обявено на 29.07.2010

3. Доклад вх. № 93-00-189/28.06.2010г. относно отчисляване на 3 броя жилища от общинския оборотен фонд на СО с настанени наематели.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 391 по точка 3, обявено на 29.07.2010

4. Доклад вх. № 93-00-199/02.07.2010г. относно учредяване на Регионално сдружение на общини „Център”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 392 по точка 4, обявено на 29.07.2010

5. Доклад вх. № 18-00-146/1/13.07.2010 г. относно отпускане на средства за оперни представления на открито „Оперни вечери в парка”, съвместно с Националната опера и балет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 393 по точка 5, обявено на 29.07.2010

6. Доклад вх. № 93-01-752/12.07.2010 г. относно кандидатстване за финансиране от ЕС на проекти по Програма „Интелигентна енергия за Европа”: MOBCERT за създаване на политики на контрол и популяризиране на модели за екологичен транспорт и устойчива мобилност и CARROT за прилагане на добри практики и ноу-хау за въвеждане на информационни и комуникационни технологии за намаляване на емисиите на парникови газове.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 394 по точка 6, обявено на 29.07.2010

7. Доклад вх. № 93-01-753/12.07.2010 г. относно кандидатстване за финансиране от ЕС на проект LEAP – ефективно въвеждане и интегриране на устойчиви енергийни политики при планиране и други свързани дейности за постигане на ниско-карбонова икономика по Програма „Интелигентна енергия за Европа”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 395 по точка 7, обявено на 29.07.2010

8. Доклад вх. № 09-00-323/3/14.07.2010г. относно прекласиране на общински път в републикански.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 396 по точка 8, обявено на 29.07.2010

9. Доклад вх. № 93-00-222/16.07.2010 г.относно кандидатстване с проект „ЕвроАлианс за местно-глобално знание и действие” по програма „EuropeAid” на Европейския съюз.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 397 по точка 9, обявено на 29.07.2010

10. Доклад вх. № 93-00-228/20.07.2010 г. относно даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 398 по точка 10, обявено на 29.07.2010

11. Доклад вх. № 93-00-225/19.07.2010 г. относно изработване на Програма за реализация на Общинския план за развитие за периода 2011 – 2013г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 399 по точка 11, обявено на 29.07.2010

12. Доклад вх. № 21-00-98/2/30.06.2010г. относно предприемане на действия от страна на Столична община относно осигуряване на материална база за ново френско училище.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 400 по точка 12, обявено на 29.07.2010

13. Доклад вх. № 93-00-171/16.06.2010 г. относно даване на съгласие за безвъзмездно придобиване от Столична община на притежаваните от държавата акции от капитала на „Топлофикация София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 401 по точка 13, обявено на 29.07.2010

14. Доклад вх. № 93-00-220/16.07.2010г. относно предприемане на мерки по уреждане на отношенията между Столична община, „Абротеа интернешънъл” АД, Ащром Б.В., Ащром Лимитед и „Централни хали" АД.
Докл. Малина Едрева, Николай Стойнев, Ангел Джамбазки, Тодор Попов
Решение № 402 по точка 14, обявено на 29.07.2010

15. Доклад вх. № 66-02-3456/9/28.12.2009г. относно процедура по чл.15, ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване.
Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 403 по точка 15, обявено на 29.07.2010

16. Доклад вх. № 26-00-6655/6/17.06.2010г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД за изграждане на комплектен трансформаторен пост с площ от 16,15м², в общински имот, находящ се на ул. „Илия Бешков”, район „Искър”.
Докл. Йордан Томов
Решение № 404 по точка 16, обявено на 29.07.2010

17. Доклад вх. № 08-13-43/16/30.06.2010 г. относно поправка на решение № 220 по протокол № 64 от 29.04.2010г. на Столичен общински съвет за публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ VIII-общ., с площ от 1190 м², кв.18-а, м. „бул. Ломско шосе”, район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 405 по точка 17, обявено на 29.07.2010

18. Доклад вх. № 08-09-98/3/13.07.2010 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез конкурс на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на III-ти етаж в сградата на 139 Основно училище, район „Лозенец”.
Докл. Прошко Прошков
Решение № 406 по точка 18, обявено на 29.07.2010

19. Доклад вх. № 08-02-200/1/15.07.2010 г. относно разкриване на нова детска кухня в УПИ XII, кв.392а, м.”Красно село – Плавателен канал” по плана на гр. София, с административен адрес ул. „Пчела” № 21, район „Красно село”.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 407 по точка 19, обявено на 29.07.2010

20. Доклад вх. № 08-16-61/13.04.2010 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Студентски”, м.”Студентски град”, о.т. 631 до о.т. 629, находяща се между кв. 162 и кв.160а по плана на м. „Студентски град”, с името „проф. д-р Димитър Добрев”.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 408 по точка 20, обявено на 29.07.2010

21. Доклад вх. № 08-10-53/3/17.06.2010 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 127 „Златното пате” в Обединено детско заведение № 127 „Слънце”.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 409 по точка 21, обявено на 29.07.2010

22. Доклад вх. № 08-15-133/2/07.07.2010 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Младост”, кв. Горубляне, с името „Царичина поляна”.
Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 410 по точка 22, обявено на 29.07.2010

23. Доклад вх. № 26-00-6594/8/15.07.2010 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Младост”, с името „Генерал Йордан Венедиков”.
Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 411 по точка 23, обявено на 29.07.2010

24. Доклад вх. № 08-06-132/1/29.06.2010 г. относно закриване на целодневна детска група в 106 Основно училище „Григорий Цамблак”, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
Решение № 412 по точка 24, обявено на 29.07.2010

25. Доклад вх. № 08-01-96/06.07.2010 г. относно изграждане на фотоволтаична инсталация на покрива на 18 ОДЗ „Детски свят”, УПИ III, кв.39, м.”Трета извънградска част”, ж.к. „Яворов”, ул. „Георги Марков” № 2, обект – публична общинска собственост.
Докл. Маргарита Гутева
Решение № 413 по точка 25, обявено на 29.07.2010

26. Доклад вх. № 08-06-360/6/25.06.2010 г. относно дарение на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, представляващ УПИ V-общ., кв.18б, м.”Суха река – запад”, в полза на „НИСИ – КОРЕЯ” ООД и приемане на дарение на недвижим имот, собственост на „НИСИ – КОРЕЯ” ООД, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, представляващ УПИ II-682, кв.18в, м. „Суха река – запад” и парична сума в размер на 72 895 евро или левовата им равностойност по централния курс на БНБ.
Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов
Решение № 414 по точка 26, обявено на 29.07.2010

27. Доклад вх. № 93-00-191/30.06.2010 г. относно отпускане на финансови средства в размер на 50 000 лева от общинския бюджет за успешно реализиране на дейностите по проект на Столична община „Изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще за децата”, съгласно договор BG051PO001-5.2.03-0049-C-0001, който се реализира в Дом за деца „Христо Ботев”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 415 по точка 27, обявено на 29.07.2010

28. Доклад вх. № 93-00-162/07.06.2010 г. относно съвместно участие на Столична община и Фондация „Очи на четири лапи” в издръжката и финансирането на проект „Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 416 по точка 28, обявено на 29.07.2010

29. Доклад вх. № 93-01-711/05.07.2010 г. относно предложение за намаляване числеността на персонала и средствата за работна заплата и осигурителни вноски по делегираните от държавата дейности и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” на Дирекция „Социални дейности” при Столична община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 417 по точка 29, обявено на 29.07.2010

30. Доклад вх. № 93-00-204/1/12.07.2010 г. относно присъединяване на Столична община към „Мрежа на местните власти – обсерватории за активно включване”, основана от Организацията на европейски градове EUROCITIES.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 418 по точка 30, обявено на 29.07.2010

31. Доклад вх. № 93-00-205/13.07.2010 г. относно проект за изменение на чл.51, ал.5 и Приложение № 11 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община, приета с решение № 332 по протокол № 48 от 19.05.2005г.  на Столичен общински съвет.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 419 по точка 31, обявено на 29.07.2010

32. Доклад вх. № 93-00-210/14.07.2010 г. относно промяна бюджета на Столична община.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 420 по точка 32, обявено на 29.07.2010

33. Доклад вх. № 93-00-187/24.06.2010 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 421 по точка 33, обявено на 29.07.2010

34. Доклад вх. № 70-00-464/3/14.07.2010 г. относно даване на съгласие „Чистота – Искър” ЕООД да участва в създаване на консорциум за провеждане на процедура „изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – депо за неопасни отпадъци „Садината”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 422 по точка 34, обявено на 29.07.2010

35. Доклад вх. № 93-01-637/17.06.2010г. относно увеличаване на капитала на „Спортна София – 2000” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 423 по точка 35, обявено на 29.07.2010

36. Доклад вх. № 66-00-455/1/17.06.2010г. относно увеличаване на капитала на „Първи областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания без стационар – София град” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 424 по точка 36, обявено на 29.07.2010

37. Доклад вх. № 66-00-456/1/17.06.2010г. относно увеличаване на капитала на „Втора МБАЛ - София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 425 по точка 37, обявено на 29.07.2010

38. Доклад вх. № 66-00-474/1/17.06.2010г. относно увеличаване на капитала на „Първа МБАЛ - София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 426 по точка 38, обявено на 29.07.2010

39. Доклад вх. № 29-00-158/3/09.07.2010 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – 1 брой рентгенова уредба за графия за нуждите на „ДКЦ VIII – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 427 по точка 39, обявено на 29.07.2010

40. Доклад вх. № 93-01-750/12.07.2010 г. относно разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на СО.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 428 по точка 40, обявено на 29.07.2010

41. Доклад вх. № 93-00-196/1/13.07.2010 г. относно анексиране на сключения на 22.10.2009г. договор за кредит с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), за съфинансиране на „Транспортен проект за реконструкция на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа на столицата”, с цел промяна на част от обектите за финансиране.
Докл. Минко Герджиков, Любомир Христов
Решение № 429 по точка 41, обявено на 29.07.2010

42. Доклад вх. № 26-00-3870/301/17.07.2010 г. относно утвърждаване на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2010г. на търговските дружества с общинско имущество.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 430 по точка 42, обявено на 29.07.2010

43. Доклад вх. № 26-00-3870/302/17.07.2010 г. относно утвърждаване на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2010г. на търговските дружества с общинско имущество.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 431 по точка 43, обявено на 29.07.2010

44. Доклад вх. № 29-00-183/2/20.07.2010 г. относно закупуване със собствени средства на 1 брой рентгенова тръба за компютър томограф за нуждите на „Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София град”ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 432 по точка 44, обявено на 29.07.2010

45. Доклад вх. № 93-01-3941/30/15.07.2010 г. относно дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на общодостъпна среда в столични училища и детски градини, съгласно решение №489 по протокол № 17 от 24.07.2008г. и решение № 284 по протокол № 66 от 27.05.2010г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 433 по точка 45, обявено на 29.07.2010

46. Доклад вх. № 08-13-133/15.07.2010 г. относно допълнение в приложение № 2 към решение № 203 по протокол № 64 от 29.04.2010г. на Столичен общински съвет.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 434 по точка 46, обявено на 29.07.2010

47. Доклад вх. № 93-01-1007/7/07.07.2010г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG161PO001/1.4-02/2008/002 от 21.10.2009г. между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Докл. Ирина Савина
Решение № 435 по точка 47, обявено на 29.07.2010

48. Доклад вх. № 26-00-2754/6/02.07.2010г. относно даване на съгласие за разрушаване на временни постройки, внесени като непарична вноска в капитала на „Лозана” ЕАД.
Докл. Ирина Савина
Решение № 436 по точка 48, обявено на 29.07.2010

49. Доклад вх. № 26-00-1940/1/15.05.2010 г. относно искане на „Главбулгарстрой” АД на съгласие за заустване в река Слатинска на дъждовната канализация на Многофункционална спортна зала – София.
Докл. Ирина Савина
Решение № 437 по точка 49, обявено на 29.07.2010

50. Доклад вх. № 26-00-473/3/02.07.2010 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на трансформаторен пост с площ от 9 м², в общински имот – част от имот 855 в УПИ XIII-за ветрозащитен пояс, кв.5, м.”Обеля”, район „Връбница”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 438 по точка 50, обявено на 29.07.2010

51. Доклад вх. № 26-00-4157/12/02.07.2010 г. относно изменение на решение № 87 по протокол № 31 на 12.02.2009г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 439 по точка 51, обявено на 29.07.2010

52. Доклад вх. № 08-24-284/5/02.07.2010 г. относно процедура по § 8 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 440 по точка 52, обявено на 29.07.2010

53. Доклад вх. № 08-03-109/2/13.07.2010 г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот/помещение/, с площ от 21,34 м², публична общинска собственост, находящ се в 32-ро СОУ „Кл. Охридски”, ул. „Софроний Врачански” № 6 /бул. „Хр. Ботев” № 63/, район „Възраждане”. 
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 441 по точка 53, обявено на 29.07.2010

54. Доклад вх. № 93-00-229/20.07.2010 г. относно във връзка с решение № 347 по протокол № 68 от 28.06.2010 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 442 по точка 54, обявено на 29.07.2010

55. Доклад вх. № 08-17-347/3/08.03.2010г. относно определяне на оценка за 600/920 ид. части от УПИ III-176, кв.51, м.”в.з. Милкова кория – разширение”, землище Драгалевци, район „Витоша”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 443 по точка 55, обявено на 29.07.2010

56. Доклад вх. № 93-00-163/07.06.2010г. относно допълване на решение № 439 по протокол № 43 от 25.06.2009г. на Столичен общински съвет за осигуряване на средства за съфинансиране по инвестиционен проект по Мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 444 по точка 56, обявено на 29.07.2010

57. Доклад вх. № 66-00-1642/1/06.07.2010 г. относно утвърждаване на бюджет за Празника на София – 17 септември.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 445 по точка 57, обявено на 29.07.2010

58. Доклад вх. № 93-00-207/13.07.2010 г. относно промяна сумата за финансиране Шесто международно триенале на сценичния плакат – София 2010г.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 446 по точка 58, обявено на 29.07.2010

59. Доклад вх. № 08-19-3312/3/05.02.2009г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в сградата на филиал на ОДЗ № 47, район „Люлин – 6 м.р.”.
Докл. Поля Станчева, Владимир Кисьов, Вили Лилков
Решение № 447 по точка 59, обявено на 29.07.2010

60. Доклад вх. № 93-00-213/14.07.2010 г. относно приемане на концепция „София – зеленият град” и стартиране на проучвания за пилотен проект „Първи зелен цикъл на София”.
Докл. Лорита Радева, Николай Желев
Решение № 448 по точка 60, обявено на 29.07.2010

61. Доклад вх. № 12-00-543/01.07.2010г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 449 по точка 61, обявено на 29.07.2010

62. Доклад вх. № 94-ВД-2949/4/02.07.2010 г. относно поставяне на паметна плоча на Никола Илиев Тодоров.
Докл. Робърт Янакиев
Решение № 450 по точка 62, обявено на 29.07.2010

63. Доклад вх. № 26-00-8272/4/14.07.2010 г. относно наименуване на улица на територията на район „Връбница” с името „инж. Никола Димков”.
Докл. Бойко Маринков
Решение № 451 по точка 63, обявено на 29.07.2010

64. Доклад вх. № 66-02-471/09.06.2010г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация и изменение на план за регулация на УПИ VIII-475, IX-472, X-473, XI-474 и XIII-476 от кв. 183 и УПИ XII-988 и XIII—987 от кв.188, м.”Гърдова глава”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 452 по точка 64, обявено на 29.07.2010

65. Доклад вх. № 66-02-485/15.06.2010г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ IІІ-7037; IV-7037; V-7037; VI-7133; VII-7132; VIII-7097; IX-7097; X-7147; XI-7147 и XII-7147 и за създаване на задънена улица от о.т. 48а до о.т. 48к; задънена улица от о.т. 48л до о.т. 48м; кв. 41-А, кв. „Изгрев”-гр. Банкя, район „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Решение № 453 по точка 65, обявено на 29.07.2010

66. Доклад вх. № 66-02-486/15.06.2010г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за УПИ I, II и VI, промяна профила на улица по о.т. 169а – 163, план за застрояване в УПИ VI, кв.28, м. „Бенковски”, район „Сердика”. 
Докл. Петър Диков
Решение № 454 по точка 66, обявено на 29.07.2010

67. Доклад вх. № 66-02-508/18.06.2010г. относно проект за изменение на плана а регулация за УПИ II-13,52,53,388, УПИ III-929, УПИ IV-39 за създаване на нови УПИ II-13,52,53,388, УПИ III-929 „за жилищно строителство и обществено обслужване”, УПИ IV-39, УПИ VIII-929„за жилищно строителство”, УПИ IX-39 и нова задънена улица по  о.т.24а – 24б; изменение на плана за застрояване и РУП за УПИ III, IV, VIII и IX, кв.22, м.”Манастирски ливади – изток”.
Докл. Петър Диков
Решение № 455 по точка 67, обявено на 29.07.2010

68. Доклад вх. № 66-02-496/16.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I-54049 и УПИ II-054052, създаване на задънена улица от о.т. 657 до о.т. 663, нов кв. 53г, м. „с. Железница”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 456 по точка 68, обявено на 29.07.2010

69. Доклад вх. № 66-02-461/09.06.2010г. относно проект за подробен устройствен план –изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ I-16, кв.3, м.кв. „Абдовица” и нова улица по о.т. 8а – 8г, район „Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 457 по точка 69, обявено на 29.07.2010

70. Доклад вх. № 66-02-462/09.06.2010г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м.с.”Курило”, кв.85, УПИ I-1037, II-1073, III-1073, IV-1063, V-1063, VI-1058, VII-1060 и VIII-1061, нова улица по о.т. 5 – 6а – 63б – 63а – 64а – 64, нова улица по о.т. 60а – 60б и изменение на плана за регуалция – отпадане на улица по о.т. 5 – 6 – 8 – 9 и отпадане на улица по о.т. 63 – 413а – 64. 
Докл. Петър Диков
Решение № 458 по точка 70, обявено на 29.07.2010

71. Доклад вх. № 66-02-509/18.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ IV-2936, 2964, 2794, XVII-2794-за коо, XVIII-3171 и създаване на задънена улица от о.т. 61в до о.т.61б, кв.118а, м.”с.Лозен”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 459 по точка 71, обявено на 29.07.2010

72. Доклад вх. № 66-02-523/21.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за кв.13, УПИ I, II, III, IV, кв.14 – нов, УПИ I, II /нови/; изменение и откриване на улица от о.т.14 до о.т. 15е /Бистришко шосе/. Откриване на задънена улица о.т. 11а – о.т.11б – о.т.11г до о.т. 11ж. Откриване на задънена улица от о.т. 11б до о.т.11в, в.з. „Калфин дол”, с. Бистрица, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 460 по точка 72, обявено на 29.07.2010

73. Доклад вх. № 66-02-524/22.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на кв. 20а за създаване на УПИ XXXII-1025 и XXXIII-1027; изменение на улична регулация от о.т. 190б до о.т.190в за създаване на улица-тупик от о.т. 190в до о.т. 190е, кв.20а, м.в.з. „Бояна”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 461 по точка 73, обявено на 29.07.2010

74. Доклад вх. № 66-02-531/23.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план–извадка – план за регулация и застрояване за УПИ XII-262-„за търговски център, магазини, складове и офиси”, улици по о.т. 85а – 47 – 48 и по о.т. 48 – 49 – 50, кв.5, м. „Квартали между м.”Република” и м. „Толева махала”, район „Връбница”.
Докл. Петър Диков
Решение № 462 по точка 74, обявено на 29.07.2010

75. Доклад вх. № 66-02-535/25.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ X-45050 и създаване на задънена улица от о.т. 65и – о.т.65к – о.т.65м – о.т.65н; от о.т. 65м – о.т.65з – о.т.65и, кв.24б, кв. „Изгрев”, гр. Банкя.
Докл. Петър Диков
Решение № 463 по точка 75, обявено на 29.07.2010

76. Доклад вх. № 66-02-546/29.06.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план-извадка и изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I-936, 937-за хотел, администрация и КО и изменение на улици от: о.т.95 до о.т. 101-А, включително локалните платна; от о.т.113 до о.т. 101-Б и от о.т. 7-Б до о.т. 11, кв.2-А, м.СПЗ „Слатина – север”.
Докл. Петър Диков
Решение № 464 по точка 76, обявено на 29.07.2010

77. Доклад вх. № 66-02-578/02.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп от пътя за с. Равно поле, м.”Долни Лозен”  през масиви 206 и 11, район „Панчарево”, до складова база, масив 127 в землището на м. „Равно поле”.
Докл. Петър Диков
Решение № 465 по точка 77, обявено на 29.07.2010

78. Доклад вх. № 66-02-579/02.07.2010г. относно проект за подробен устройствен план –план-извадка – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за кв.31в, улици по о.т. 533-532 и по о.т. 532-534-535-536, м.”Суха река – запад”, район „Подуяне”.
Докл. Петър Диков
Решение № 466 по точка 78, обявено на 29.07.2010

79. Доклад вх. № 66-02-631/15.07.2010 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за ПИ №030254, № 030255, м. „Гърков дел”, землище на с. Кокаляне, територия, отредена съгласно Общия устройствен план на Столична община, одобрен с решение на Министерски съвет № 960/16.12.2009г. за далекоперспективна по смисъла на чл.15 от Закона за устройство и застрояване на Столична община.
Докл. Петър Диков
Решение № 467 по точка 79, обявено на 29.07.2010

80. Доклад вх. № 66-02-280/03.05.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за м. „Студентски град”.
Докл. Петър Диков
Решение № 468 по точка 80, обявено на 29.07.2010

81. Доклад вх. № 66-02-556/29.06.2010 г. относно предоставяне на допълнителни средства за довършване ремонта на административна сграда на Столична община на  ул. „Сердика” № 5.
Докл. Петър Диков
Решение № 469 по точка 81, обявено на 29.07.2010

82. Доклад вх. № 66-02-652/20.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на Северна скоростна тангента от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе”, район „Надежда”, район „Сердика” и район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков
Решение № 470 по точка 82, обявено на 29.07.2010


                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                             /АНДРЕЙ ИВАНОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре