нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 71 от дата 09.09.2010

Дневен ред

1. Устен доклад за състоянието на общинската дейност към момента и отбелязване началото на новия работен сезон от ръководителите на политическите групи в Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 08-06-360/6/25.06.2010 г. относно дарение на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, представляващ УПИ V-общ., кв. 18б, м.”Суха река – запад”, в полза на „НИСИ – КОРЕЯ” ООД и приемане на дарение на недвижим имот, собственост на „НИСИ – КОРЕЯ” ООД, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, представляващ УПИ II-682, кв. 18 в, м. „Суха река – запад” и парична сума в размер на 72 895 евро или левовата им равностойност по централния курс на БНБ.
Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов
Решение № 471 по точка 2, обявено на 21.09.2010


3. Доклад вх. № 93-00-239/02.09.2010 г. относно участие на Столична община в проект "PIMMS CAPITAL - Capitalising on Partner Initiatives in Mobility Managment Services"/Капитализаране на партньорски инициативи за развитие на услуги в управлението на мобилността/ по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C на ЕС.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 472 по точка 3, обявено на 21.09.2010

4. Доклад вх. № 26-00-3207/2/19.07.2010 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане” ЕАД да разходва средства за изготвяне на проект за извършване на реконструкция на Пазар „Димитър Петков”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 473 по точка 4, обявено на 21.09.2010

5. Доклад вх. № 26-00-3870/337/09.08.2010 г. относно утвърждаване на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2010г. на търговските дружества с общинско имущество.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 474 по точка 5, обявено на 21.09.2010

6. Доклад вх. № 93-00-206/13.07.2010 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980г. и чл. 98, т. 12 от КРБ.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 475 по точка 6, обявено на 21.09.2010

7. Доклад вх. № 93-00-241/02.09.10 г. относно промяна на капитала на "Егида София" ЕАД и утвърждаване изменение в устава на дружеството.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 476 по точка 7, обявено на 21.09.2010

8. Доклад вх. № 93-00-237/31.08.2010 г. относно  участие в проект „Кресчендо” по инициативата CONCERTO на Шеста рамкова програма на ЕС.
Докл. Ирина Савина
Решение № 477 по точка 8, обявено на 21.09.2010

9. Доклад вх. № 93-00-235/09.08.2010 г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 478 по точка 9, обявено на 21.09.2010

10. Доклад вх. № 93-00-91/1/09.08.2010 г. относно членска такса за 2010г. на Столична община в Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 479 по точка 10, обявено на 21.09.2010

11. Доклад вх. № 26-00-3095/9/16.07.2010 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на КТП с площ от 6 м², в общински имот – УПИ XI-за озеленяване, магазин и трафопост, кв.3М, с. Бистрица, м. „в.з. Манастира”, район „Панчарево”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 480 по точка 11, обявено на 21.09.2010

12. Доклад вх. № 66-00-3308/35/24.06.2010 г. относно определяне на оценка за поземлен имот пл. № 887, к.л. № 752, м. „Могилата”, землище Драгалевци, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 и следващите от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 481 по точка 12, обявено на 21.09.2010

13. Доклад вх. № 70-00-3574/3/25.05.2010 г. относно подписване на споразумение за сътрудничество и съвместно стопанисване на приют за безстопанствени кучета в с. Горни Богров между ОП „Екоравновесие” и Фондация „Помощ за животните – България”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 482 по точка 13, обявено на 21.09.2010

14. Доклад вх. № 12-00-587/16.07.2010 г. относно утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2010 г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 483 по точка 14, обявено на 21.09.2010

15. Доклад вх. № 66-02-702/26.10.2009 г. относно проект за подробен устройствен план –план-извадка – план за регулация и застрояване на м. „НПЗ Хаджи Димитър”, кв.6, УПИ III-917 – за безвредно производство, складове и офиси; IV-1131 – за автосервиз, складове и офиси; V-1119, 1120-за офиси, работилиници, сервиз за автомобили и строителни машини, гаражи, трафопост” и улици по о.т. 36Б – 80 – 17; по о.т. 35а – 10 – 11 – 12 – 13а – 13 – 14; по о.т. 13а – 13б – 78 – 79 – 80 и по о.т. 36а – 36в – 9 – 10.
Докл. Петър Диков
Решение № 484 по точка 15, обявено на 21.09.2010

16. Доклад вх. № 66-02-565/01.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план –плана за регулация и застрояване за кв.2, УПИ VIII-800, 801 – общ. Обслужване, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 485 по точка 16, обявено на 21.09.2010

17. Доклад вх. № 66-02-580/02.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация - откриване на задънена улица от о.т. 216а до о.т. 216б, заличаване на УПИ IX- за помпена станция и промяна границите на УПИ X-1414, кв.13-Г, м.в.з. „Малинова долина – Герена”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 486 по точка 17, обявено на 21.09.2010

18. Доклад вх. № 66-02-601/09.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план-извадка - план за регулация и застрояване за УПИ XXIII -270 – за автосервиз и улица по о.т. 22 – 22а, кв.2, м.”Квартали между м. „Република” и м. „Толева махала”, район „Връбница.
Докл. Петър Диков
Решение № 487 по точка 18, обявено на 21.09.2010

19. Доклад вх. № 66-02-624/14.07.2010 г. относно проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за м. "Врана Лозен - Триъгълника", кв. 32, УПИ I - 3323 "за магазини, складове и офиси"; II - офиси; IV - 3324 "за магазини, складове и офиси"; V - 3324 "за магазини, скадове и офиси"; VI - 94002 "за магазини, складове и офиси"; улица от о. т. 20 г до о. т. 227 а; улица от о. т. 20 г - о. т. 221 - о. т. 223 - о. т. 224 до о. т. 227; улица от о. т. 227 а до о. т. 228 - о. т. 230 - о. т. 231 - о. т. 232 - о. т. 233 - о. т. 234 - о. т. 235 до о. т. 221.
Докл. Петър Диков
Решение № 488 по точка 19, обявено на 21.09.2010

20. Доклад вх. № 93-00-242/02.09.2010 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост за частна учебна дейност.
Докл. Лорита Радева
Решение № 489 по точка 20, обявено на 21.09.2010

21. Доклад вх. № 26-00-589/2/02.07.2010 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Триадица” с името ул. „Никола Образописов”.
Докл. Робърт Янакиев
Решение № 490 по точка 21, обявено на 21.09.2010

22. Доклад вх. № 08-12-106/1/01.07.2010 г. относно откриване на  процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост на територията на Болничен комплекс „III-та ГОБ”, район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 491 по точка 22, обявено на 21.09.2010

23. Доклад вх. № 08-14-21/5/15.07.2010 г. относно  процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с изменение на план за регулация и застрояване.
Докл. Йордан Томов
Решение № 492 по точка 23, обявено на 21.09.2010

24. Доклад вх. № 08-02-180/1/15.07.2010 г. относно отдаване под наем, чрез конкурс, за срок от 5 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост (кафе-ресторант) в сутерена на административната сграда на районната администрация „Красно село”, с площ от 394 м², бул. „Цар Борис III” № 124, УПИ VII – за адм. комплекс, кв. 11, м. „Славия”, по плана на гр. София .
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 493 по точка 24, обявено на 21.09.2010

25. Доклад вх. № 93-00-243/07.09.2010 г. относно удостояване „Почетен гражданин на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Андрей Иванов, Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 494 по точка 25, обявено на 21.09.2010

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           
/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре