нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 73 от дата 23.09.2010

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-200/1/14.07.2010 г. от г-н Генчо Пастърмов – общински съветник относно изграждането на нови детски ясли и градини в гр. София.
Отговор по точка 1

2. Доклад вх. № 93-01-205/1/29.03.2010 г. относно приемане на Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол по бюджета на Столична община. 
Докл. Минко Герджиков
Решение № 495 по точка 2, обявено на 04.10.2010 г.

3. Доклад вх. № 93-00-637/17.06.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Спортна София – 2000” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 496 по точка 3, обявено на 04.10.2010

4. Доклад вх. № 26-00-4329/1/09.08.2010 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – 1 брой колпоскоп за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 497 по точка 4, обявено на 04.10.2010

5. Доклад вх. № 26-00-3883/4/09.08.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 498 по точка 5, обявено на 04.10.2010

6. Доклад вх. № 93-00-246/16.09.2010 г. относно осигуряване на финансиранеза „Център за градска мобилност” ЕООД, чрез сключване на договор за кредит с Европейската банка за възстановяване и развитие.
Докл. Минко Герджиков,
Любомир Христов
Решение № 499 по точка 6, обявено на 04.10.2010

7. Доклад вх. № 93-00-130/17.05.2010 г. относно проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.
Докл. Юлия Ненкова,
Ралица Стоянова
Решение № 500 по точка 7, обявено на 04.10.2010

8. Доклад вх. № 26-00-459/15/28.07.2010 г. относно актуализация на годишната програма за придобиване, управление и разпреждане с общинска собственост на СО за 2010г., приета с решение № 101 по протокол № 60/11.03.2010г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ирина Савина
Решение № 501 по точка 8, обявено на 04.10.2010

9. Доклад вх. № 08-11-119/2/26.08.2010 г. относно предоставяне на помещение за разкриване на Клуб на инвалида и пенсионера в район „Красна поляна”.
Докл. Албена Атанасова,
Иван Чакъров
Решение № 502 по точка 9, обявено на 04.10.2010

10. Доклад вх. № 93-00-248/16.09.2010 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от ромски произход.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 503 по точка 10, обявено на 04.10.2010

11. Доклад вх. № 26-00-2114/8/13.07.2010 г. относно процедура по § 8 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ III-1, 16, 19, 20, 27, 35, 40 47, 55, 56, 67, 73 -79, 84, 87-91, 107, 124-127, 143, 147, 163, 550, 553, 610, 612 – за офиси, магазини, складове, общежития, производство, трафопост и хотел, кв.23, м.НПЗ „Искър – север III-та част”, район„Искър”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 504 по точка 11, обявено на 04.10.2010

12. Доклад вх. № 08-06-447/5/23.07.2010 г. относно процедура по §8, ал.2 и ал.3 от ПР на Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 505 по точка 12, обявено на 04.10.2010

13. Доклад вх. № 94-Н-2/4/ и 94-Н-3/5/23.07.2010 г. относно процедура по §6 и §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ II-330, 331, 329, от кв.07 в м. „Манастирски ливади – изток” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район „Триадица”, бул. „Тодор Каблешков”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 506 по точка 13, обявено на 04.10.2010

14. Доклад вх. № 66-02-751/09.09.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на отвеждащ канал за повърхностни води от площадка за обект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО”, м. „Хан Богров” до р. Ярещница, землище с. Горни Богров, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков
Решение № 507 по точка 14, обявено на 04.10.2010

15. Доклад вх. № 66-02-590/06.07.2010 г. относно изработване на подробен устройствен план за територията, отредена съгласно Общия устройствен план на Столична община за далекоперспективна по реда на чл.15 от Закона за устройството и застрояването на Столична община.
Докл. Петър Диков
Решение № 508 по точка 15, обявено на 04.10.2010

16. Доклад вх. № 66-02-723/05.08.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация – „Трамвайна връзка от ж.к. Люлин до надлез „Надежда” в обхват от ул. „арх. Г. Ненов” по бул. „Панчо Владигеров”, ул. „Черни дрин”, ул. 30019, ул. „Щросмайер” до бул. „Скопие” с прилежащите урегулирани поземлени имоти”.
Докл. Петър Диков
Решение № 509 по точка 16, обявено на 04.10.2010

17. Доклад вх. № 66-02-762/16.09.2010 г. относно изграждане на паметник на загиналите американски граждани, служили в България и загинали през Втората световна война.
Докл. Петър Диков
Решение № 510 по точка 17, обявено на 04.10.2010

18. Доклад вх. № 12-00-750/16.09.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 511 по точка 18, обявено на 04.10.2010

19. Доклад вх. № 93-00-250/16.09.2010 г. относно депозирана оставка на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация.
Докл. Валя Чилова
Решение № 512 по точка 19, обявено на 04.10.2010

20. Доклад вх. № 93-00-249/16.09.2010 г. относно пререгистрация на общинските диспансери съгласно изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, в сила от 31.07.2010 г., ДВ, бр. № 59 от 2010 г.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 513 по точка 20, обявено на 04.10.2010

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ" ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР" ЕООД

21. Доклад вх. № 08-18-258/5/26.07.2010 г. относно /1/01.07.2010г. относно процедура по откриване на конкурс по чл.30 във връзка с чл.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси  за отдаване под наем на помещение с площ 60 кв.м., предназначено за пощенски клон, находящо се в сградата на кметството на кв. Суходол, на територията на район „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 514 по точка 21, обявено на 04.10.2010

22. Доклад вх. № 26-00-3985/12/23.07.2010 г. относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на поземлени имоти с пл. №№ 867 и 868, кв. 91А, м. „Овча купел”, по плана на гр. София, между СО от една страна и от друга Валентин Иванов Муховски.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 515 по точка 22, обявено на 04.10.2010

23. Доклад вх. № 94-В-501/6/23.07.2010 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане”, съставляващ УПИ VII-1,2,3,20, целият с площ от 840 м², кв.244, м. „Зона Б-5-3”, чрез изкупуване на 395,85/840 ид. части – частна общинска собственост, от съсобственика Велислав Христов Велев.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 516 по точка 23, обявено на 04.10.2010

24. Доклад вх. № 08-23-275/1/31.08.2010 г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 26,12 км.м., находящо се на втори етаж в сградата на здравна служба с. Лозен – за зъболекарски кабинет.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 517 по точка 24, обявено на 04.10.2010

25. Доклад вх. № 08-14-3113/13/04.08.2010 г. относно отдаване под наем на свободно помещение – публична общинска собственост в 68-мо СОУ „Академик Никола Обрешков” в район „Искър”, ж.к. „Дружба” 2, представляващо бивш стоматологичен кабинет.
Докл. Йордан Томов
Решение № 518 по точка 25, обявено на 04.10.2010

26. Доклад вх. № 94-И-366/9/23.07.2010 г. относно промяна на решение № 70, т. II,10 по протокол № 46 от 27.07.1998г. на Столичен общински съвет, поради неизпълнение.
Докл. Йордан Томов
Решение № 519 по точка 26, обявено на 04.10.2010

27. Доклад вх. № 08-14-118/1/15.09.2010 г. относно закриване на ЦДГ № 69, кв. „Врана” и предоставяне на сградния фонд за ползване като филиал на ОДЗ № 85 „Звездичка”, р-н „Искър”.
Докл. Йордан Томов
По време на заседанието точката е отложена без гласуване

28. Доклад вх. № 08-11-252/4/26.07.2010 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ бивша работилница, находяща се на партерния етаж в 57 СУ „Св. Наум Охридски”, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 520 по точка 28, обявено на 04.10.2010

29. Доклад вх. № 08-04-115/1/06.08.2010 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 2,80 кв.м., част от фоайе на партера на административната сграда на район „Оборище” на бул. „Мадрид” № 1.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 521 по точка 29, обявено на 04.10.2010

30. Доклад вх. № 08-06-197/1/15.09.2010 г. относно преобразуване чрез сливане на ЦДГ № 172 и ЦДГ № 110 в нова ЦДГ с 8 групи – ЦДГ № 110 „Слънчева мечта” в район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
Решение № 522 по точка 30, обявено на 04.10.2010

31. Доклад вх. № 08-09-188/1/15.09.2010 г. относно именуване на ЦДГ № 11 в район „Лозенец”.
Докл. Прошко Прошков
Решение № 523 по точка 31, обявено на 04.10.2010

32. Доклад вх. № 66-02-765/17.09.2010 г. относно частично оттегляне на решение № 386 по протокол № 16 от 10.07.2008 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Петър Диков
Решение № 524 по точка 32, обявено на 04.10.2010

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                            /АНДРЕЙ ИВАНОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре