нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 75 от дата 21.10.2010

ДНЕВЕН РЕД

1. Доклад вх. № 93-00-270/05.10.2010 г. относно предложение за приемане на Анализ на ситуацията и потребностите от социални услуги на територията на Столична община, съгласно изискванията на чл. 36а, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 556 по точка 1, обявено на 04.11.2010

2. Връщане за ново обсъждане, на основание чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на решение № 496 по протокол № 73 от 23.09.2010г. на Столичен общински съвет по доклад вх. № 93-00-637/17.06.2010 г. с вносител г-н Минко Герджиков - зам.-кмет на Столична община, относно увеличаване на капитала на „Спортна София – 2000” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 557 по точка 2, обявено на 04.11.2010

3. Доклад вх. № 93-00-266/01.10.2010г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предостявани от СО.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 558 по точка 3, обявено на 04.11.2010

4. Доклад вх. № 93-00-279/11.10.2010 г. относно разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община. Докл. Минко Герджиков
Решение № 559 по точка 4, обявено на 04.11.2010

5. Доклад вх. № 03-00-100/2/13.10.2010 г. относно приемане за безвъзмездно управление на имот – публична държавна собственост, находящ се в град София, бул. „Арсеналски” № 4.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 560 по точка 5, обявено на 04.11.2010

6. Доклад вх. № 2900-234/2/14.10.2010 г. относно           увеличаване на капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с целебрална парализа ”Света София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 561 по точка 6, обявено на 04.11.2010

7. Доклад вх. № 93-00-268/04.10.2010 г. относно преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности във функция „Социално подпомагане и грижи” на Дирекция „Социални дейности” при Столична община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 562 по точка 7, обявено на 04.11.2010

8. Доклад вх. № 08-06-33/5/09.09.2010г. относно предоставяне на помещение за разкриване на Клуб на инвалида и пенсионера в район „Подуяне”.
Докл. Албена Атанасова, Ева Митова
Решение № 563 по точка 8, обявено на 04.11.2010

9. Доклад вх. № 15-00-234/8/31.08.2010 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на неправителствената организация „Център за защита правата в здравеопазването” за нежилищни помещения – частна общинска собственост, находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 186, ет.6, представляващи кабинети№ 1, № 2 и № 3, офис и санитарен възел, с полезна площ 126,25м², заедно с припадащи се идеални части от общите части на сградата.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 564 по точка 9, обявено на 04.11.2010

10. Доклад вх. № 04-15-73/2/12.10.2010 г. относно допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2010/2011 година в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 565 по точка 10, обявено на 04.11.2010

11. Доклад вх. № 66-02-804/30.09.2010 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация – създаване на задънена улица от о.т.360-о.т.300а-о.т.300д-о.т.300з до о.т.300н; задънена улица от о.т.300з до о.т.3000. изменение границите на УПИ І-321,520,567, кв.22, м.”Детски град”, Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 566 по точка 11, обявено на 04.11.2010

12. Доклад вх. № 66-02-805/01.10.2010 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ІV-2637 „за офиси и ателиета”, създаване на нова улица от о.т.106б до о.т.106д, кв.21а, м.”Михово блато”, с.Кокаляне.
Докл. Петър Диков
Решение № 567 по точка 12, обявено на 04.11.2010

13. Доклад вх. № 66-02-812/04.10.2010 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регуалция на УПИ X-3060; XI-2003,2004,2005,2983 и XXX-3061 и за създаване на задънена улица от о.т.271а до о.т.271б, кв.8М, м.в.з. „Манастира – Бистрица”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 568 по точка 13, обявено на 04.11.2010

14. Доклад вх. № 66-02-285/04.05.2010 г. и писмо вх. № 66-02-802/29.09.2010г. относно одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на градина „Кристал”.
Докл. Петър Диков
Решение № 569 по точка 14, обявено на 04.11.2010

15. Доклад вх. № 66-02-286/04.05.2010 г. и писмо вх. № 66-02-802/29.09.2010г. относно одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи в градина „Св. Св. Седмочисленици”.
Докл. Петър Диков
Решение № 570 по точка 15, обявено на 04.11.2010

16. Доклад вх. № 66-02-287/04.05.2010 г. и писмо вх. № 66-02-802/29.09.2010г. относно одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи в „Градска градина”.
Докл. Петър Диков
Решение № 571 по точка 16, обявено на 04.11.2010

17. Доклад вх. № 66-02-288/04.05.2010 г. и писмо вх. № 66-02-802/29.09.2010г. относно одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи в градина с паметника на Съветската армия.
Докл. Петър Диков
Решение № 572 по точка 17, обявено на 04.11.2010

18. Доклад вх. № 66-02-289/04.05.2010 г. и писмо вх. № 66-02-802/29.09.2010г. относно одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи в парк „Св.св. Петър и Павел”.
Докл. Петър Диков
Решение № 573 по точка 18, обявено на 04.11.2010

19. Доклад вх. № 66-02-290/04.05.2010 г. и писмо вх. № 66-02-802/29.09.2010г. относно одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи в парк „Гео Милев”.
Докл. Петър Диков
Решение № 574 по точка 19, обявено на 04.11.2010

20. Доклад вх. № 66-02-291/04.05.2010 г. и писмо вх. № 66-02-802/29.09.2010г. относно одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи в парк „Оборище”.
Докл. Петър Диков
Решение № 575 по точка 20, обявено на 04.11.2010

21. Доклад вх. № 66-02-292/04.05.2010 г. и писмо вх. № 66-02-802/29.09.2010г. относно одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи в „Южен парк – 3ч.”
Докл. Петър Диков
Решение № 576 по точка 21, обявено на 04.11.2010

22. Доклад вх. № 66-02-293/04.05.2010 г. и писмо вх. № 66-02-802/29.09.2010г. относно одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи в „Южен парк – 1ч. – околно пространство на НДК”.
Докл. Петър Диков
Решение № 577 по точка 22, обявено на 04.11.2010

23. Доклад вх. № 66-02-851/13.10.2010 г. относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за разполагане на рекламни елементи на територията на Столична община.
Докл. Петър Диков
Решение № 578 по точка 23, обявено на 04.11.2010

24. Доклад вх. № 94-Г-225/13.10.2010 г. относно персоналния състав на Съвета на директорите на „Топлофикация София” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 579 по точка 24, обявено на 04.11.2010

25. Доклад вх. № 93-00-282/14.10.2010 г. относно даване на съгласие на „Пазари Север” ЕАД да разходва средства в размер на 160 000 лева за изграждане на нови павилиони, прилежащата техническа инфраструктура и благоустрояване на прилежаща територия за част от общински пазар.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 580 по точка 25, обявено на 04.11.2010

26. Доклад вх. № 93-00-283/14.10.2010 г. относно промени в поименния състав и ръководствата на постоянните комисии на Столичния общински съвет.
Докл. Малина Едрева
Решение № 581 по точка 26, обявено на 04.11.2010

27. Доклад вх. № 54-00-97/9/14.10.2010 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Студентски” с името Фредерик Шопен.
Докл. Малина Едрева
Решение № 582 по точка 27, обявено на 04.11.2010

28. Доклад вх. № 62-00-169/1/28.09.2010г. относно разрешение за поставяне на паметна плоча на Юрий Яковлев на бул. „Христо Ботев” № 41.
Докл. Робърт Янакиев
Решение № 583 по точка 28, обявено на 04.11.2010

29. Доклад вх. № 08-14-44/1/01.10.2010г. относно наименуване на улици на територията на район „Искър”.
Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев, Данчо Хаджиев
Решение № 584 по точка 29, обявено на 04.11.2010

30. Доклад вх. № 93-00-272/05.10.2010г. относно наименуване на безименни улици на територията на районите „Красна поляна”, „Лозенец”, „Овча купел” и „Надежда”.
Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев, Данчо Хаджиев
Решение № 585 по точка 30, обявено на 04.11.2010

31. Доклад вх. № 08-07-3117/10/06.07.2010г. относно прекратяване на съсобственост чрез реална делба на поземлен имот с пл. № 592, кв.119, м. „Христо Смирненски – Слатина” по плана на гр. София, между СО от една страна и Андон Николов Димитров.
Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 586 по точка 31, обявено на 04.11.2010

32. Доклад вх. № 08-04-115/1/06.08.2010 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 2,80 кв.м., част от фоайе на партера на административната сграда на район „Оборище” на бул. „Мадрид” № 1.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 587 по точка 32, обявено на 04.11.2010

33. Доклад вх. 7 08-12-166/2/05.10.2010 г. относно преобразуване на ЦДГ № 8 „Здравец” с адрес гр. София, район „Илинден”, ул. „Пловдив” № 25 в Обединено детско заведение № 52 „Илинденче”.
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 588 по точка 33, обявено на 04.11.2010

34. Доклад вх. № 08-18-187/2/07.10.2010 г. относно преобразуване на ЦДГ № 164 „Зорница”, ул. „Мечево усое” № 25, кв. „Горна баня”, район „Овча купел” в Обединено детско заведение № 164  „Зорница”, ул. „Мечево усое” № 25, кв. „Горна баня”, район „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 589 по точка 34, обявено на 04.11.2010

35. Доклад вх. № 94-Р-63/7/17.09.2010г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ I-за чисто производство и УПИ III-815, кв.48, м.с. Мировяне, район „Нови Искър”.
Докл. Валентин Котов
Решение № 590 по точка 35, обявено на 04.11.2010

36. Доклад вх. № 93-00-286/18.10.2010 г. относно даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 591 по точка 36, обявено на 28.10.2010

37. Доклад вх. № 93-00-285/15.10.2010 г. относно кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” с проект „Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир „Суходол 2”, квартал „Суходол”, район „Овча купел”, Столична община”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010: ”Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.
Докл. Ирина Савина, Мария Бояджийска
Решение № 592 по точка 37, обявено на 04.11.2010

38. Доклад вх. №  93-00-287/18.10.2010 г. относно промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на „Егида – София” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 593 по точка 38, обявено на 04.11.2010

39. Доклад вх. № 12-00-832/20.10.2010 г. относно избор на главен изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация.
Докл. Валя Чилова
Решение № 594 по точка 39, обявено на 04.11.2010

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                             
/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре