нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 76 от дата 04.11.2010

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад № 93-00-309/03.11.2010 г. относно участие на Столична община с проект „За по-добро управление – пилотно прилагане на управленски практики в районни администрации на Столична община по Оперативна програма „Административен капацитет”, мярка 1.6 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 595 по точка 1, обявено на 12.11.2010

2. Доклад № 93-00-308/03.11.2010 г. относно участие на Столична община в конкурентен подбор чрез открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос: І „Добро управление”, подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” с проект: „Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 596 по точка 2, обявено на 12.11.2010

3. Доклад № 93-00-310/03.11.2010 г. относно участие на Столична община в конкурентен подбор чрез открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос ІІІ. Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, подприоритет 3.1. „Подобряване обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление с проект: "Район Лозенец: Пилотен модел за предоставяне на геопространствена информация за гражданите и бизнеса"
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 597 по точка 3, обявено на 12.11.2010

4. Доклад № 93-00-307/03.11.2010 г. относно създаване на временна анкетна комисия за изясняване на фактите и обстоятелствата около публично изнесената информация, засягаща председателя на Столичния общински съвет.
Докл. Жельо Бойчев, Христофор Христов, Гергана Алексова, Георги Кадиев, Лилия Долджева, Юлия Спасова, Таня Найденова, Росен Малинов, Бойко Маринков, Георги Свиленски, Калоян Паргов, Генчо Пастърмов
Решение № 598 по точка 4, обявено на 12.11.2010

5. Доклад вх. № 93-00-296/21.10.2010 г. относно промяна на бюджета на Столична община за трето тримесечие на 2010 година.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 599 по точка 5, обявено на 12.11.2010

6. Доклад вх. № 70-00-598/1/11.10.2010г. относно даване на съгласие „Чистота Искър” ЕООД да получи банкова гаранция за участие в обществена поръчка, обявена от СО с предмет: „Закриване и завършване рекултивацията на II етап на „Депо - Суходол”, за депониране на битови отпадъци, кв. „Суходол”, район „Овча купел” и следексплоатационни грижи за депото”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 600 по точка 6, обявено на 12.11.2010

7. Доклад вх. № 93-01-196/2/28.10.2010 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд развитието на Общинската система за видеонаблюдение в общински училища и детски заведения на територията на район „Връбница” и за доставка и монтаж на допълнителен сървър в Оперативния център на ул. „Г. Бенковски” № 12.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 601 по точка 7, обявено на 12.11.2010

8.Доклад вх. № 93-01-172/2/28.10.2010 г. относно изменение на решение № 106 по  протокол № 60 от 11.03.2010г. на Столичния общински съвет, с което е изменена точка 2 от решение № 615 по протокол № 48 от 01.10.2009г. на СОС за заемообразно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд бюджета на Столична община за 2009 г.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 602 по точка 8, обявено на 12.11.2010

9. Доклад вх. № 04-03-155/2/06.10.2010 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „изграждане на 5 главни канализационни клонове в кв. „Суходол” и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”, Приоритетна ос 1, Процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
Докл. Ирина Савина
Решение № 603 по точка 9, обявено на 12.11.2010

10. Доклад вх. № 93-00-290/20.10.2010 г. относно даване на съгласие за заплащане на цена за изключване на гори от Общинския горски фонд с цел изграждане на резервоар и хлораторна станция за питейна вода.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 604 по точка 10, обявено на 12.11.2010

11. Доклад вх. № 93-00-277/08.10.2010 г. относно приемане безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – публична общинска собственост, за временно гледане на събраните безстопанствени и конфискувани коне, за срок от 5 години.
Докл. Иван Сотиров
Решение № 605 по точка 11 обявено на 12.11.2010

12. Доклад вх. № 08-17-456/8/17.09.2010 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на Закона за устройство на територията за УПИ XVII-сонс, кв.69, по плана на с. Владая, район „Витоша”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 606 по точка 12, обявено на 12.11.2010

13. Доклад вх. № 26-00-1653/8/19.10.2010 г. относно прехвърляне в собственост на бетонов фундамент за монтаж на МТП на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, с площ от 4 кв.м., изграден в общински недвижим имот – ПИ 3055 от к.л.Г-12-6-В, землище с. Кокаляне.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 607 по точка 13, обявено на 12.11.2010

14. Доклад вх. № 08-23-250/3/21.10.2010 г. относно процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 608 по точка 14, обявено на 12.11.2010

15. Доклад вх. № 08-23-49/6/21.10.2010 г. относно процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ X-781, кв.20, м.”в.з. „Бункера”, по плана на с. Бистрица.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 609 по точка 15, обявено на 12.11.2010

16. Доклад вх. № 66-02-429/02.06.2010 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І-191 и нова улица по о.т.70а – 70б, кв.31, м. ”с.Волуяк – Толева махала”, район „Връбница”.
Докл. Петър Диков
Решение № 610 по точка 16, обявено на 12.11.2010

17. Доклад вх. № 66-02-813/04.10.2010 г. относно предложение до министъра на регионалното развитие и благоустройството да одобри специфични правила и нормативи към проект за подробен устройствен план –план за регулация и застрояване, специализирани план-схеми на инженерната инфраструктура и специализиран подробен устройствен план на подземните пространства на м. „Център – Западно направление – част”, район „Възраждане”.
Докл. Петър Диков
Решение № 611 по точка 17, обявено на 12.11.2010

18. Доклад вх. № 66-02-826/08.10.2010 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на СО.
Докл. Петър Диков
Решение № 612 по точка 18, обявено на 12.11.2010

19. Доклад вх. № 62-00-233/07.10.2010 г. промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 613 по точка 19, обявено на 12.11.2010

20. Доклад вх. № 93-00-246/3/12.10.2010 г. относно приемане на Правилник за реда и начина на изразходване на средствата по Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.
Докл. Валя Чилова
Решение № 614 по точка 20, обявено на 12.11.2010

21. Доклад вх. № 93-00-271/05.10.2010 г. относно финансиране на участие на фолклорна група Чучулига, кв. Враждебна, София във фестивал в гр. Руан, Франция.
Докл. Георги Кадиев
Решение № 615 по точка 21, обявено на 12.11.2010

22. Доклад вх. № 08-13-74/01.07.2010г. относно публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж в УПИ III-за жс, с площ от 1 885 м², кв.58, м. „бул. Ломско шосе”, район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 616 по точка 22, обявено на 12.11.2010

23. Доклад вх. № 08-13-199/1/21.10.2010 г. относно търг за продажба на имот – частна общинска собственост УПИ X-290, кв. 130ª, м.”ж.к. „Надежда – I част”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 617 по точка 23, обявено на 12.11.2010

24. Доклад вх. № 08-04-104/3/21.10.2010 г. относно определяне предназначението на общинско жилище, находящо се в район „Оборище”, ул. „Георги Бенковски” № 30 за продажба чрез търг и откриване на процедура по провеждане на търга за продажба на имота.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 618 по точка 24, обявено на 12.11.2010

25. Доклад вх. № 08-16-22/6/01.07.2010 г. прекратяване на съсобственост чрез извършване на реална делба на недвижим имот – ПИ 588, кв.6, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”.
Докл. Димитър Дилчев
Няма решение по тази точка
(
на вносителя на доклада е препоръчано да представи становище за удължаване срока на валидност на пазарната оценка, изготвена от независим лицензиран оценител)

26. Доклад вх. № 08-21-314/10/05.10.2010г. относно изменение на решение № 379 от 08.07.2010г. за предоставяне безвъзмездно за управление на Комисия за регулиране на съобщенията за монтиране на необслужваема станция – елемент от Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър, на част от покривното пространство на сградата на кметството на с. Локорско.
Докл. Валентин Котов
Решение № 619 по точка 26, обявено на 12.11.2010

27. Доклад вх. № 08-02-338/29.10.2010 г. относно подготовка на проект за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO002/10/1.6-02: „Транснационално и междурегионално сътрудничество” по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 620 по точка 25, обявено на 12.11.2010

28. Доклад вх. 93-00-306/02.11.2010 г. относно подготовка на проект за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO002/10/2.5-01: „Транснационално и междурегионално сътрудничество” по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 621 по точка 28, обявено на 12.11.2010

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре