нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 77 от дата 18.11.2010

ДНЕВЕН РЕД

1. Питане вх. № 93-00-281/1/18.10.2010 г. от г-н Жельо Бойчев и г-н Георги Свиленски – общински съветници относно изпълнение на актуализираната програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2009 – 2011 г.
Отговор по точка 1

2. Питане вх. № 93-00-278/1/10.11.2010 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно състоянието на Предгаровия площад на Централна ж.п. гара.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-00-288/1/10.11.2010 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник относно неизпълнено решение на Столичен общински съвет, касаещо Гробищен парк „Бакърена фабрика”.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. № 93-00-301/1/10.11.2010 г. от г-н Николай Желев – общински съветник относно изпълнение на решение № 448/22.07.2010 г. на Столичен общински съвет, регламентиращо разработването и реализацията на концепцията „София – зеленият град”.
Отговор по точка 4

5. Доклад вх. № 93-00-189/1/02.11.2010 г. относно поправка на допусната очевидна грешка в описа на жилищата от оборотния жилищен фонд на Столична община, на решение № 391 по протокол №70, т.3 от 22.07.2010 г. на Столичен общински съвет, с което са отчислени три броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 622 по точка 5, обявено на 26.11.2010

6. Доклад вх. № 93-00-305/02.11.2010 г. относно отчисляване на два броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община. 
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 623 по точка 6, обявено на 26.11.2010

7. Доклад вх. № 93-01-175/14/01.11.2010 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-04/2009/010 от 05.02.2010 г.между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Докл. Ирина Савина
Решение № 624 по точка 7, обявено на 26.11.2010

8. Доклад вх. № 66-02-885/26.10.2010 г. относно подготовка на проект за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/4.1-07/2010: “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.                                                       
Докл. Петър Диков
Решение № 625 по точка 8, обявено на 26.11.2010

9. Доклад вх. № 66-02-892/27.10.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I-30003; II-30002; III-30002 и IV-30015 и създаване на улица от о.т.562 – о.т.653г – о.т.563ж до о.т.563з и задънени улици от о.т.563г до о.т.563й и от о.т.563ж до о.т.563и, кв.90-Б /нов/, м. „с. Бистрица”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 626 по точка 9, обявено на 26.11.2010

10. Доклад вх. № 66-02-893/27.10.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XVIII-2929 и XX-2929 и създаване на задънена улица от о.т.81г до о.т.81е, кв.42-А, м.в.з. „Косанин дол”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 627 по точка 10, обявено на 26.11.2010

11. Доклад вх. № 66-02-806/01.10.2010 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за кв.2, УПИ XLI-1126 и XLII-за озеленяване, в.з. „Киноцентър – 1ч. – разширение”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 628 по точка 11, обявено на 26.11.2010

12. Доклад вх. № 66-02-897/28.10.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план-извадка, изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ III-150, 151 – за хотел и общ. Обслужване; изменение на улична регулация между о.т.6А и о.т.7; изменение на улица между о.т.7 и о.т.31; откриване на задънена улица от о.т.6А до о.т.44, кв.7, кад. Лист 414, м.СПЗ „Слатина – север”.
Докл. Петър Диков
Решение № 629 по точка 12, обявено на 26.11.2010

13. Доклад вх. № 66-02-923/03.11.2010 г. относно проект за подробен устройствен план –план за регулация и план за застрояване за УПИ I-79033,79034 – „за складове и офиси” и изменение на улична регулация по о.т.104-104а-104б-104в-104г-104д, кв.14а, м. „Голямата локва – търговски парк София”, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков
Решение № 630 по точка 13, обявено на 26.11.2010

14. Доклад вх. № 66-02-924/03.11.2010 г. относно проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване за кв.9 за УПИ II-2249, III-2249, IV-1517,1585 и V-1517,1585 и план за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ VI-1559,1974,2250, VII-1559,1560, VIII-1560,1974,2250, IX-1560,2250, X-1642,1643,1974,2250, XI-1560,1606,1643,2250, XII-1642,16432268 и XIII-1606,1642,1643,2250,2268; изменение на улична регулация от о.т.17а до о.т. 104а, създаване на улици от о.т.94е през о.т. 94д, 94г, 94в, 94б, 94а, 94 до о.т.20, от о.т. 20 до о.т.17а и задънени улици; от о.т. 94д до о.т. 94з и от о.т. 94г до о.т. 94ж, м.”Ботаническа градина”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 631 по точка 14, обявено на 26.11.2010

15. Доклад вх. № 26-00-6435/1/01.11.2010 г. относно определяне на представител на Столична община в извънредно общо събрание на акционерите в „София Крематориум” АД и конкретизиране на задачите му по повод насроченото за 17.11.2010г. общо събрание на акционерите.  
Докл. Николай Стойнев
Решение № 632 по точка 15, обявено на 26.11.2010

16. Доклад вх. № 93-00-298/26.10.2010 г. относно именуване на безименна улица в район „Студентски” на името на проф. Стефан Димитров.
Докл. Вили Лилков
Решение № 633 по точка 16, обявено на 26.11.2010

17. Доклад вх. № 93-00-299/26.10.2010 г. относно поставяне на паметна плоча на капитан Димитър Списаревски върху фасадата на етажната собственост на ул. „Хан Аспарух” № 57.
Докл. Вили Лилков
Решение № 634 по точка 17, обявено на 26.11.2010

18. Доклад вх. № 26-00-4554/2/26.10.2010 г. относно именуване на безименна улица в район „Студентски” на името на проф. Иван Саръилиев.
Докл. Вили Лилков
Решение № 635 по точка 18, обявено на 26.11.2010

19. Доклад вх. № 08-13-131/2/21.2010г. относно конкурс за отдаване под наем на недвижим имот с обща площ от 460 м² - публична общинска собственост, находящ се в сградата на 141 ОУ „Народни будители”, район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 636 по точка 19, обявено на 26.11.2010

20. Доклад вх. № 08-06-11/9/21.10.2010 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ I, кв.5, м.ж.к. „Левски – Зона Г”.
Докл. Ева Митова
Решение № 637 по точка 20, обявено на 26.11.2010

21. Доклад вх. № 08-16-22/6/01.07.2010 г. прекратяване на съсобственост чрез извършване на реална делба на недвижим имот – ПИ 588, кв.6, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 638 по точка 21, обявено на 26.11.2010

22. Доклад вх. № 08-14-61/3/21.10.2010 г.  относно откриване на процедура за продажба на търг на общински поземлени имоти с номера 2080, 2081 и 2082 от квартал № 19, м. „ж.к. „Дружба – I част”, район „Искър”.
Докл. Йордан Томов
Решение № 639 по точка 22, обявено на 26.11.2010

23. Доклад вх. № 94-Е-3114/30.01.2009 г. за процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 и чл. 17, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на план за регулация и актуализирана пазарна оценка и нов проект за решение към доклада с вх. № 94-Е-3114/11.10.2010 г. от Р. Стоянова – секретар на СО.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 640 по точка 23, обявено на 26.11.2010

24. Доклад вх. № 26-00-1065/17.05.2010 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на плана за регулация за УПИ IX – 484, 458, 459, 1567, отреден за „чисто производство, складове и офиси” и общински имот и двата от квартал № 14А в местност НПЗ „Изток” и местност „Къро” по плана на град София, находящи се в гр. София, район Младост и обявяване от публична в частна общинска собственост на имота, предмет на настоящата процедура и актуализирана пазарна оценка с вх. № 26-00-1065/14.10.2010 г. от Р. Стоянова – секретар на СО.
Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 641 по точка 24, обявено на 26.11.2010

25. Доклад вх. № 08-21-218/7/21.10.2010 г. относно  процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ I-878,877, кв.2, по плана на с. Чепинци, м.”Кравеферма д-р Пашов”, район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 642 по точка 25, обявено на 26.11.2010

26. Доклад вх. № 04-03-3005/401/16.11.2010 г. относно бракуване на публични активи на концедента във връзка с проект ISPA 2000 BG 16 P PE 001 „Интегриран проект за водния цикъл на град София”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 643 по точка 26, обявено на 26.11.2010

27. Доклад вх. № 93-01-4155/6/12.11.2010 г. относно изменение на решение № 624 по протокол № 23 от 23.10.2008г. на Столичния общински съвет.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 644 по точка 27, обявено на 26.11.2010

28. Доклад вх. № 04-15-73/5/16.11.2010 г. относно извършване на техническа по правка в решение № 565 по протокол № 75 от 21.10.2010г.  на Столичен общински съвет.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 645 по точка 28, обявено на 26.11.2010

29. Доклад вх. № 66-02-931/08.11.2010 г. относно предоставяне заемообразно средства от бюджета, разчетен за 2010г. за Направление „Архитектура и градоустройство”, по извънбюджетната сметка, обслужваща договор УО № А-09-31-31С за безвъзмездна финансова помощ.
Докл. Петър Диков
Решение № 646 по точка 29, обявено на 26.11.2010

30. Доклад вх. № 93-00-329/16.11.2010 г. относно прекратяване на договорите за възлагане на контрол в «ДКЦ ХІ-София» ЕООД и «МЦ ХVІ-София» ЕООД - общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 647 по точка 30, обявено на 26.11.2010

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                            
/АНДРЕЙ ИВАНОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре